všechny - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Název Klíčová slova
Dopad selektivního podávání antibiotik při zaprahování dojnic na spotřebu antimikrobik, zdraví vemene, nádoj a riziko vyřazování v komerčních stádech dojeného skotu selektivní zaprahování krav, sb z ku, spotřeba antimikrobik, užit kovost
Porovnání účinnosti přípravků pro toaletu vemene na bakterie způsobující mastitidu skotu mastitida; účinné látky v dipech; inaktivace bakterií; vemeno
Selektivní podávání antibiotik při zaprahování krav může být úspěšně používáno u krav všech produkčních úrovní selektivní zaprahování krav, mastitidy, antimikrobní rezistence, zodpovědné používání antimikrobik
Vliv podávání antibiotik kravám při zaprahování na antimikrobní rezistenci patogenů mléčné žlázy po otelení zaprahování krav, antimikrobní rezistence, patogeny vyvolávající mastitidu; koaguláza negativní staphylococcus (cns), streptococcus, koliformní
Dlouhodobé hodnocení aplikace živého mulče do příkmenného pásu jabloní na různých podnožích půdní management jabloňového sadu, krycí plodina, kostřava, psineček, jetel
Efektivní systém pro sklizeň jablek s více rameny: rozpoznávání, plán úkolů a řízení. sklizňový robot; víceramenný robotický systém; hloubková kamera; robotika; detekce objektů; plánování úkolů;
Injektáž kmenů ovocných stromů esenciálními oleji: vliv na škodlivost a preferenci škůdců ze skupiny hmyzu Hemiptera (Polokřídlí) cacopsylla pyri, dysaphis plantaginea, cinnamomum cassia, injektáž kmenu, elektrický penetrační graf
Inteligentní robotický systém pro vnitro řádkové pletí kombinující technologii hlubokého učení s cíleným režimem pletí. robotické pletí; vnitro řádkové pletí; ekologické zemědělství; precizní zemědělství; hluboké učení
Organické mulčovací materiály zlepšují podmínky půdní vlhkosti ve vinici vinice, mulčovací materiály, půdní vlhkost, výnos hroznů
Pohledy farmářů na polní roboty – příklad z Bavorska, Německo. průzkum mezi farmáři; postoj; autonomní; digitalizace; polní roboty;
Přežití a možné šíření Erwinia amylovora a jiných bakteriálních rostlinných patogenů v podmínkám environmentálního stresu hypersenzitivní reakce; epifytické přežití; persistence v kůře
Působení extraktů z planě rostoucích bylin proti posklizňovým houbovým chorobám ovoce a zeleniny extrakt, houbové choroby, hniloba, inhibice
Rojové roboty v mechanizovaných zemědělských operacích: Přehled výzev pro výzkum. zemědělství; provozní náklady; elektrický traktor; umělá inteligence; orba; lesnictví; multi-robot
Testování fytotoxicity kompostů z biodegradabilních složek komunálního odpadu kompostárna, elektrický kompostér, fytotoxicita, klíčení, fytotron
Tradiční mulčování a mulčování krycími plodinami zlepšuje služby půdního ekosystému v jabloňových sadech kompostový mulč, půdní úrodnost, půdní biota, žížaly, strupovitost jabloně
Vliv hmotnosti a opakovaného otáčení lehkého autonomního polního robota na fyzikální vlastnosti hlinitopísčité půdy. utužení půdy; přejezdy; struktura půdy; podorničí; penetrační odpor; robotika
Vliv živých mulčů na populace hrabošů a poškození jabloní okusem poškození okusem, galium odoratum, živé mulče, microtus montanus, mařinka vonná, ovocné sady, hraboši
Vyčištěná odpadní voda jako zdroj zavlažování: mikrobiologické a chemické hodnocení u jabloní a nektarinek opětovné použití vody, plodiny ovocných stromů, přemístění bakterií, e. coli, těžké kovy
Vyhodnocení 4 algoritmů pro odhad intramamární infekce u dojnic v pozdní laktaci selektivní podávání antibiotik při zaprahování; algoritmus; antimikrobiální; intramamární infekce
Životní cyklus rostlinného patogena Pseudomonas syringae je spojen s koloběhem vody vodní mikrobiologie; epidemiologie; nukleace ledu; rostlinný patogen; pseudomonas syringae
Agrovoltaika: Krok směrem k udržitelné kombinaci energie a potravin sluneční energie, agrovoltatika, udržitelné zemědělství
Aktivní a pasivní optoelektronické senzory pro hodnocení zdravotní nezávadnosti potravin zemědělství, senzor, optoelektronika, dálkový průzkum, fluorescence, multispektrální, hyperspektrální, laser, potravinářské plodiny, lidar, spektroskopie, detekce chorob, hodnocení zdraví, umělá inteligence, strojové učení, precizní zemědělství
Akutní fázová odpověď na vřed chodidla, onemocnění bílé čáry a digitální dermatitidu u dojnic protein akutní fáze, odpověď akutní fáze, dojnice digitální dermatitida, vřed chodidla, nemoc bílé čáry
Alternativní paliva pro udržitelné zemědělství: uhlíková stopa a ekonomická proveditelnost alternativní paliva; udržitelné zemědělství; biopaliva; uhlíková neutralita; uhlíková stopa
Analýza dat z robotické stáje v době tepelného stresu teplotně-vlhkostní index, délka dojení, doba pobytu v dojícím robotu
Analýza změn výšky rostlin polehlé kukuřice pomocí UAV-LiDAR uav-lidar; poléhající kukuřice; výška rostliny; model výšky plodiny; obnova porostu
Aplikace kejdy na hlinité půdě: Vliv tlaku huštění pneumatik, počtu jízd, volby strojů a způsobu zpracování půdy na fyzikální vlastnosti půdy a růst cukrové řepy zhutnění půdy, strategie prevence, tlak v pneumatikách, krabí chod, opakované přejezdy, výběr strojů, způsob zpracování půdy, pěstování cukrové řepy
Autonomní sledování vinic pomocí mobilního robota s řízením pomocí čtyř kol a 2D LiDARu zemědělská robotika; navigace, lidar; mobilní čtyřkolka; sledování řádků
Autonomní stroje v zemědělství autonomní stroje v zemědělství, zemědělství 4.0, precizní zemědělství
Biohnojiva a nanohnojiva pro udržitelné zemědělství řasy, nanohnojiva, biohnojiva, udržitelné zemědělství
Celogenomová asociační studie mezi jednonukleotidovým polymorfismem a zdravotními ukazateli paznehtů holštýnského skotu genotyp, mléčný skot, konstrukční varianta, funkcionální analýza
Dopady výživy silážovaným krmivem na chuť a vůni jehněčího masa jehněčí maso, vůně a chuť masa, silážované krmivo
Fermentace vlákniny a bílkovin ve střevě prasat a jejich interaktivní účinky na zdraví střev a na životní prostředí: Přehled syntéza bakteriálního proteinu, dusíkaté látky, vláknina, zdraví trávicího traktu, emise dusíku, prase
Genetická selekce dojeného skotu s vysokou užitkovostí pro chov v udržitelných produkčních systémech v rychle se měnících globálních podmínkách dobré životní podmínky zvířat, genomika, dojený skot, odolnost, udržitelnost
Genotyp interakcí tepelného stresu pro produkci a funkční znaky u dojnic z mezigenerační perspektivy prenatální tepelný stres, mezigenerační analýzy, genetické parametry, genotyp interakcí prostředí
Hodnoty emisí metanu (a průtoky dalších plynů) u býků ve výkrmu jsou opakovatelné a jejich vztah k produkční účinnosti krmiva je při použití dvou kontrastních krmných dávek podobný skot, metan, greenfeed, opakovatelnost, produkční účinnost krmiva
Inseminace ovcí do děložního krčku: objem inseminační dávky, koncentrace spermií, využití speciální inseminační aparatury inseminace ovcí, inseminační aparatura pro ovce, beraní inseminační dávka
Kombinace výroby potravin a energie: Návrh agrovoltaického systému aplikovaného v zemědělství a zelinářství v Německu agrovoltaika, integrovaný potravinově-energetický systém, produktivita půdy, efektivita využití půdy
Konvenční a ohmická tepelná pasterizace čerstvého a rozmraženého ovčího mléka: Spotřeba energie a hodnocení bakteriální mikroflóry během skladování v chladničce pasterizace mléka, ovčí mléko, konzervace potravin
Kvalita masa jehňat krmených dietou s různou úrovní chitosanu. Část II. jehněčí maso, alternativní krmiva, mastné kyseliny
Malý universální elektrický robot pro autonomní postřik v zemědělství precizní zemědělství, ochrana rostlin, elektrická mobilní platforma, autonomní navigace, bezpečnost
Metabolické poruchy u dojených krav v laktaci a jejich hodnocení prostřednictvím známých a nových indikátorů stanovovaných z mléka biomarker, mléko, ketóza, metabolický stav
Monitorovací systém pro včasnou detekci škůdců pro rozhodování založeném na datech v systému preciznho zemědělství v lískových sadech monitoring škůdců, rozhodování a detekce na základě dat, precizní zemědělství
Možnosti využití zasolených pastvin pro pastvu jehňat: vliv na stravitelnost, růst, kvalitu jatečně upraveného těla a kvalitu masa jehňata, kvalita jut, kvalita jehněčího masa
Nástroje precizního zemědělství v rostlinné a živočišné výrobě rostlinná a živočišná výroba, technologie chytrého zemědělství, precizní zemědělství, precizní chov hospodářských zvířat, trendy
Obsah mastných kyselin v jehněčím mase z italských a německých lokálních plemen ovcí jehněčí maso, ovce, kvalita masa, mastné kyseliny
Odhad transpirace polních plodin s využitím termálních snímků z pozemních a bezpilotních platforem transpirace, kontrolované deficitní zavlažování, tříteplotní model, termosnímky s vysokým rozlišením, uav, prostorové rozlišení
Ošetření pulzním elektrickým polem pro stimulaci mikroorganismů: Aplikace v potravinářské výrobě buněčná membrána; elektroporace; kvašení; potravinářské výrobky; mikrobiální růst; subletální hladina
Pohled a zkušenosti bavorských zemědělců s využitím robotů v rostlinné produkci digitalizace zemědělství, autonomní polní robotika, dotazníkové šetření na malých farmách
Precizní zemědělství v chovu prasat precizní zemědělství, aplikace, kulhání prasnici, zdraví, welfare, automatické krmení, prase
Preference spotřebitelů z různých regionálních oblastí uplatňované při koupi jehněčího masa jehněčí maso, chování konzumentů, kvalita jehněčího masa
Přehled strategií nechemické ochrany vůči plevelům v minoritních plodinách minoritní plodiny; mechanická a fyzikální regulace plevelů; integrovaná ochrana před plevelnými rostlinami
Přesné hnojení a zavlažování: Rozvoj a aplikace zemědělské stroje; zemědělská technika; přesné zemědělské stroje; variabilní provoz; hnojení a zavlažování
Příčiny, důsledky a biomarkery stresu u prasat: aktuální informace stres, welfare, bioindikátory stresu, typy stresorů, prase
Případová studie hodnotící vztah hyperketonémie ke vzniku vředů na chodidle a namoci bílé čáry kulhání, tukový polštář chodidla, případová studie
Roboti v zemědělství: vyhlídky, dopady, etika a politika zemědělská robotika; precizní zemědělství; etika; automatizace/autonomie; udržitelnost
Robotická kontrola mšic jako škůdců plodin bez použití pesticidů zemědělství; robotika; detekce mšic; neutralizace na bázi laseru; strojové učení; senzoring
Simulace produkce emisí oxidu uhličitého z mléčných farem za účelem posouzení strategií pro snížení koncentrace skleníkových plynů oxid uhličitý, mléčná farma, skleníkový plyn, model, simulace
Současnost a budoucnost mechanické regulace plevelů s využitím senzorové techniky mechanické regulace plevelů, senzory, rozpoznávání rostlin, strojové učení, navádění, plečkování, robotika
Stres u odstavených selat stres, odstav, bioindikátory stresu, typy stresorů, prase
Syntéza obnovitelného methanolu obnovitelný, metanol, energie, co2
Systém pro podporu rozhodování v městském zemědělství s využitím technologie digitálního dvojčete na příkladu akvaponie předpovědní modely, klimatická změna, zemědělství ve městech, systémy pro podporu rozhodování, digitální dvojče
Účinky automatické prestimulace při dojení ovcí plemene Manchega dojení ovcí, strojní dojení, stimulace dojení
Účinky suplementace fermentačního přípravku Saccharomyces cerevisiae na prevenci digitální dermatitidy dojnic onemocnění paznehtů, saccharomyces cerevisiae, fermentační produkt, m-fáze
Uhlíková stopa a environmentální výkonnost zemědělské produkce ve vybraných zemích světa zemědělství, environmentální výkonnost, uhlíková stopa, emise skleníkových plynů, produkce potravin
Vliv kultur Saccharomyces cerevisiae na výkonnost a imunitní výkonnost dojnic při tepelném stresu tepelný stres, saccharomyces cerevisiae, laktace, produkce mléka, imunologická výkonnost, antioxidační kapacita
Vliv plemene a užitkového křížení na růst, fitnes a reprodukci ovcí chovaných v Jižní Africe dorper, užitkové křížení ovcí, růst jehňat
Vliv synchronizace říje na plemenné hodnoty pro plodnost u dojeného skotu dojný skot, plodnost, genetická hodnocení, tai
Využití nanotechnologie pro detekci rostlinných patogenů zemědělství, choroby rostlin, patogeny, diagnostika, nanotechnologie
Využití prvků precizního zemědělství v chovu prasat včasná detekce nemocí, chování prasat, precizní, identifikace prasat, kamery, prase
Vývoj nového predikčního modelu tepelného komfortu a webové aplikace pro hodnocení tepelného stresu u dojnic tepelný stres, ovlivnění životních podmínek, mléčný skot, welfare, precizní chov hospodářských zvířat
Výzvy a aplikace technologie digitálních dvojčat: komplexní přehled digitální dvojče, přehled literatury, podpůrné technologie, chytrá města, chytrá mobilita
Vzorkování v precizním zemědělství: Navigační software pro chytré telefony precizní zemědělství, android, chytré telefony, zemědělské technologie
Zavedení genomické selekce do šlechtění masných plemen ovcí znesnadňují chybějící údaje o beranech a má dopady na použití inseminace šlechtění ovce, odhad plemenné hodnoty, genomická selekce
Zotavení z dermatitidy vemene dojnic ulcerózní mammární dermatitida, vředové opruzeniny, léčba, skot, epidemiologie
Agrolesnictví a životní prostředí biodiverzita, sekvestrace uhlíku, alternativní způsoby hospodaření
Alelopatický potenciál olejnin v rostlinné výrobě rostlinná výroba, alelopatie, ochrana rostlin
Analýza vybraných ukazatelů kvality vody z odtoku při pěstování brambor po přirozených srážkách pesticidy, dusičnany, fosfor, ochrana vody, kvalita vody
Antimikrobiální rezistence antimikrobiální rezistence; přežvýkavci
Antimikrobiální rezistence. Živočišná výroba. Kde je problém? antimikrobiální látky, rezistence, zvířata
Aplikace kompostu zvyšuje diverzitu bakteriálních komunit v rhizosféře jabloňového sadu mikrobiální společenstva, růst stromů, inovace hnojení půdy, genotyp, uhlík, odolnost, fumigace, selekce
Dezinfekční prostředky jako dvojsečná zbraň: Podporují dezinfekční prostředky antimikrobiální rezistenci? antimikrobiální rezistence, dezinfekční přípravky
Efekt stínění fotovoltaických panelů na produkci zemědělských plodin: mini shrnutí agrivoltaický systém, fotovoltaické panely, zemědělské plodiny, stínění, mikroklima
Efekt suplementace Sacharomyces cerevisiae v produktech pro telata – meta analýza telata, sacharomyces cerevisiae, zdraví telat
Efektivita aplikace zinku pro minimalizaci toxicity a akumulace kadmia v pšenici (Triticum aestivum L.) kadmium, zinek, reaktivní formy kyslíku, antioxidační enzymy
Hodnocení různých dusíkatých hnojiv s inhibitory v polních plodinách dusík, eutrofizace vod, inhibitory ureázy; inhibitory nitrifikace
Identifikace příčin zhoršené kvality vody v polském zemědělském povodí a návrh účinných a cílených opatření znečištění vod, vstupy dusíky, povrchové vody, podzemní vody, ochrana vod
Integrovaná ochrana rostlin integrovaná ochrana, udržitelná intenzifikace, preventivní opatření
Jak půdní management příkmenného pásu ovlivňuje růst a výnos slivoní herbicidy, sečení, mulčování, prunus domestica l., orba, plevel
Jsou některé přípravky na dezinfekci struků účinnější proti specifickým bakteriím izolovaným z kůže struků než ostatní? dojnice, hygiena dojení, stěry, osídlení struků bakteriemi, dezinfekce struků
Kritické období pro regulaci semen plevelů: Postup pro omezení produkce semen plevelů plevele, rezistence, systémy regulace plevelů
Léčba subklinické mastitidy v laktaci mastitida; subklinická; terapie; kloxacilin; trvání; frekvence; staphylococcus aureus; streptococcus uberis
Management herbicidní rezistence: Nedávný vývoj a trendy konkurenceschopnost plodin, herbicidní rezistence, integrovaná ochrana
Monitorování používání antimikrobik na farmách jako vodítko pro jeho usměrňování: Přehled stávajících systémů a analýza klíčových součástí a procesů používání antimikrobik; hospodářská zvířata; přehled; indikátor; benchmarking; monitorování; dozor nad používáním antimikrobik; antimikrobiální rezistence
Perzistence živého mulče v jabloňovém sadu a jeho efekt na plevelnou flóru v mírných klimatických podmínkách bayesiánské lineární modely, ovocnářství, traviny, analýza hlavních komponent, reprodukovatelnost, zaplevelení
Precizní zemědělství v kontextu zemědělské výroby a životního prostředí precizní zemědělství, chytré zemědělství, digitalizace, udržitelná intenzifikace
Přehled dálkového průzkumu pro charakterizaci znaků brambor v precizním zemědělství precizní zemědělství, dálkový průzkum země, satelitní snímky, brambory, bezpilotní vzdušný systém
Přehled hodnocení nedostatku vody v plodinách pomocí dálkového průzkumu Země vodní stres plodin, hyperspektrální, lidar, multispektrální, optické snímání, dálkový průzkum země, sentinel-1, vlhkost půdy, termometrické snímání
Reflexní mulč je užitečný nástroj půdního managementu pro potlačení plevelů a zvýšení fotosyntézy jablka, honeycrisp, kompost, zelené hnojení, produkce ovoce
Regulace plevelů v hybridech japonských dýní dýně, plevele, regulace
Regulace plevelů v ozimé pšenici pšenice, plevele, herbicidy, účinek
Regulace širokolistých plevelů v cukrové řepě v UK herbicidy, řepa cukrová, plevele
Růst, strukturální růst a stavitelnost u holštýnských telat krmených různým množstvím mléka při využití konvenční a krokově narůstající a klesající krmné křivky telata, růst, kroková krmná křivka, konvenční krmná křivka, mléčná výživa
Skladba a kontrola plevele v jabloňových sadech při intensivním a extensivním obhospodařování jabloňové sady, efektivita herbicidů, malus domestica, skladba plevele, kontrola plevele
Skupinové ustájení telat ovlivňuje chování a příjem krmiva v období odstavu telata, skupinové ustájení, chování, odstav
Sluneční energie v zemědělství sluneční energie, agrovoltatika, udržitelné zemědělství, solární sušička, agroprůmysl
Snížená citlivost a zvýšená odolnost bakterií vůči dezinfekčním prostředkům: Systematický přehled antimikrobiální rezistence; citlivost; dezinfekční prostředky; bakterie
Snížení vodní eroze při různých způsobech zpracování půdy u kukuřice (Zea mays L.) v České republice techniky ochrany půdy, produkce, kvalita píce, eroze půdy, parametry hodnocení
Spásání rostlinných zbytků: Dopady na půdu a rostlinnou výrobu živočišná a rostlinná výroba, spásání posklizňových zbytků
Stanovení hlavních stopových minerálu a polyfenolů v různých odrůdách jablek plody jablek, prvky, polyfenoly
Stanovení těžkých kovů v zemině pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s metodou vnitřního standardu zemina, těžké kovy, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, metoda vnitřního standardu
Technologie precizního zemědělství pro rostlinnou a živočišnou výrobu v České republice precizní zemědělství, průmysl 4.0, technologie, autonomní stroje, drony, roboti
Tradiční mulčování a mulčování krycími plodinami zlepšuje vlastnosti půdního ekosystému v jabloňových sadech kompostový mulč, půdní úrodnost, půdní biota, žížaly, strupovitost jablek
Účinky postřiku seleničitanem sodným na produkci jablek, kvalitu a enzymovou aktivitu spojenou s metabolismem sacharózy seleničitan sodný, postřik listů, kvalita jablek, enzymy metabolismu sacharózy
Účinnost klasických bioagens pro biologickou kontrolu plevelů používaných v Austrálii biologická ochrana, plevele, bioagens
Vliv agrotechniky a herbicidů na plevele v kukuřici agrotechnika, plevele, herbicidy, kukuřice
Vliv alternativního půdního managementu k použití herbicidů na vitalitu stromů, výnosy a kvalitu jablek půdní management, nechemická kontrola plevele, miscanthus spp. mulčovací posyp, herbicidní pás, černý mechanický úhor, tkaná černá polypropylenová krycí plachta, kvalita jablek
Vliv aplikace plazmou aktivované vody na listy na vybrané parametry růstu kukuřice (Zea mays L.) obsah chlorofylu; fluorescenční parametry; kořenová elektrická kapacita; hmotnost rostliny; obsah makro a mikroživin
Vliv ozimých meziplodin na zásobu vodní půdy, celkovou produkci píce a kvalitu silážní kukuřice střídání plodin, pícnina, meziplodina
Vliv podávání napájecí vody u skupinově chovaných telat na jejich chování a růst v závislosti na intenzitě mléčné výživy příjem vody, mléčná výživa, příjem krmiva, telata
Vliv probiotik na růst, mikrobiom, bachorovou fermentaci, krevní ukazatele a zdraví novorozených telat holštýnského plemene tele, probiotika, růst, mikrobiom, bachorová fermentace, zdravotní stav
Vliv regulované deficitní závlahy a podmínek prostředí na reprodukční odezvu třešní listová plocha, násada plodů, kvetení, závlaha, chladové období
Vliv selektivního zaprahování na zdraví vemene krav na švýcarských mléčných farmách antibiotika, mastitida, skot, zasušování, somatické buňky, struková zátka
Vliv sušících a extrakčních metod na bioaktivní vlastnosti švestek plody švestky, fenolické fytochemické látky, konvenční sušení, mikrovlnné sušení, extrakce
Vliv vzdálenosti řádků a metod regulace plevele na dynamiku populace plevelů v sóji (Glycine maxima L.) sója, plevele, regulace
Vodní poměry a změny kvality v průběhu vývoje plodů a skladovatelnosti třešní pěstovaných v režimu regulované deficitní závlahy třešně, plodnost, plody, deficitní závlaha, evapotranspirace
Vyhodnocení časových řad Sentinel-1 & 2 pro predikci fenologických fází pšenice a řepky dálkové snímání, vícečasová optická a sar data, pšenice, řepka, fenologie plodin
Vysoká úroveň zastínění jako udržitelná metoda pro zmírnění dopadů sucha v moderní produkci jablek stín, jablka, nízké zavlažování, prodejní výnosy, kvalita, senzorická kvalita
Využití benchmarkingu ke sledování a analýze vlivů velikosti stáda a mléčné užitkovosti stáda na zdraví a welfare skotu na rakouských mléčných farmách benchmarking; plodnost; monitorování zdraví; mléčná farma
Využití probiotik a prebiotik při odchovu telat dojeného skotu tele, probiotika, prebiotika, růst, zdraví, antimikrobika, vývoj střeva
Význam kombinace postupů diverzifikace plodin pro produkci obilnin v mírném podnebí střídání plodin, diverzita plodin, ekosystémy
Vztah mezi příjmem krmiva a nemocí u telat krmených mléčným krmným automatem tele, skupinové ustájení, chování při krmení, zdraví
Zkrmování tranzitního mléka stimuluje vývoj střeva u narozených holštýnských telat tele, tranzitní mléko, vývoj střeva
Zpracování půdy, lokálně specifická regulace plevelů v konzervativních pěstebních systémech zpracování půdy; lokální aplikace; plevele
Ztráty celkového a rozpuštěného fosforu ze zemědělských povodí během extrémních odtokových událostí zatížení fosforem, srážko-odtokové události, rozpuštěný fosfor, celkový fosfor
Zvyšování výnosů a ekonomické efektivity systémů produkce obilí za pomocí diverzifikace střídání plodin střídání plodin, diverzita plodin, produkce
Antimikrobiální rezistence E. coli izolované z telat dojeného skotu a podestýlky. zemědělství, mikrobiologie, věda o zvířatech, skot, management hospodářských zvířat, veterinární medicína, chov zvířat, přežvýkavec, antimikrobiální rezistence, mléčné výrobky, e. coli, tele.
Dopady intenzivních srážek a povodní na zemědělskou půdu pohledem chorvatských zemědělců změna klimatu, povodeň, zemědělská půda, zamokření, zemědělské plodiny
Dynamika přirozeného zalesňování a jeho vliv na odtokové charakteristiky v povodí zalesňování, zemědělská půda, sucho, lesní porost, odtokové charakteristiky
Faktory ovlivňující výskyt a distribuci genů antibiotické rezistence v půdách pocházejících z chovů hospodářských zvířat a drůbeže. antibiotika, těžké kovy, mikrobiální komunita, kvantitativní pcr, tetracyklin-rezistentní gen
Huminové kyseliny jako aditivum ve výživě drůbeže: shrnutí růstový promotér; zdraví; huminové kyseliny; užitkovost; drůbež
Kokteil chelátových minerálů a fytogenních aditiv ve výživě drůbeže: shrnutí cheláty; kokteil; anorganický; fytogenní aditiva; drůbež; užitkovost; suplement; stopové minerály
Multispektrální družicové snímky se středním prostorovým rozlišením v precizním zemědělství: mapování výnosu řepky (Brassica napus L.) pomocí časových řad snímků družice Sentinel 2 multispektrální družicové snímky, řepka, odhad výnosu, časové řady, sentinel 2
Přehled vlivů organických kyselin ve výživě prasat organické kyseliny; prasata; mikrobiální interakce; gastrointestinální trakt
Psychologická válka ve vinici: Využití dronů a ptačí psychologie ke kontrole škod na hroznech způsobených ptactvem vinohradnictví, ochrana proti ptactvu, bezpilotní letoun, anti-predátorské chování, poškození hroznů
Retence vody v zemědělské krajině pomocí přírodě blízkých akumulačních vodních nádrží: případová studie v severní Itálii vodní nádrže, závlahy, změna klimatu, sucho, biologická rozmanitost
Řešení antimikrobiální rezistence: Přehled prioritních opatření k prevenci suboptimálního používání antimikrobiálních látek v živočišné výrobě a produkci potravin. antimikrobní látky, antimikrobní rezistence, precizní veterinární medicína, veřejná politika, živočišná výroba, zemědělská ekonomika
Siláže přehled: patogeny v silážích a možnosti snížení jejich hladiny přídavkem silážních aditiv siláže, patogeny, hladina, aditiv, snížení
Strategie udržitelného zavlažování v ovocných sadech: dopad na životní prostředí v rámci podniku monitorování půdní vlhkosti; produktivita vody; optimalizovaná vodní bilance; ztráty živin; vyplavování dusičnanů
Udržitelná výroba pelet z biomasy s využitím odpadu z vinic pevné biopalivo; odpadní biomasa; obnovitelná energie; stlačování; mechanická odolnost
Vliv managementu farmy na dynamiku vylučování Salmonella enterica sérotyp Infantis a antibiotickou rezistenci v období růstu brojlerových kuřat. antimikrobiální rezistence, brojler, období růstu, multirezistence, salmonela.
Vliv ochranné sítě na fyziologii stromů a kvalitu ovoce u jabloní: Přehled ovocnictví, krupobití, ochranná síť, výnos jablek, kvalita plodů
Využití propionátu vápenatého ve výživě dojnic: shrnutí propionát vápenatý; dojnice; tranzitní období; neb; mykotoxin
Vývoj autonomního elektrického robotického nářadí pro kultivaci plevelných rostlin v příkmenném pásu vinic zemědělství, vinohradnická mechanizace, kultivace příkmenného pásu, autonomní robot, sonar, kypřící sekce s elektropohonem
Zlepšení udržitelnosti a zmírnění environmentálních dopadů agrokompostu jako hnojiva pomocí peletizace a sušení agrobioodpad; agrokompost; peletizace-sušení; posuzování životního cyklu; difúze vlhkosti; odezva půdy a rostlin; energie pro drcení
Odhad výnosu brambor a příjmu fosforu pomocí aktivní a pasivní senzorové techniky solanum tuberosum l.; crop circle sensor; greenseeker; bezpilotní technika; výnos brambor; příjem fosforu
Změny vůně květu vyvolaná patogenní bakterií Erwinia amylovora může přispět k jejímu rychlejšímu šíření včelami opylovači, apis mellifera, erwinia amylowora, jabloně, vyhledávání, šíření
Adaptace hospodářských zvířat na krmné dávky s obsahem proteinových zdrojů nejedlých pro člověka proteiny jedlé pro člověka, proteiny nejedlé pro člověka, protein
COVID-19 u hospodářských zvířat: náchylnost, prevence koronaviry, sars-cov-2, zoonózy, biosekurita
Denní doba přežvykování u laktujících dojnic pod tepelným stresem https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0306456519304644
Doba ležení a welfare dojených krav ležení, kráva, povrch, chování
Faktory ovlivňující kvalitu jatečného těla a masa ovcí plemeno, výživa, jatečně upravené tělo, kvalita masa
Fyziologická funkce dietární vlákniny a její zařazení do výživy prasat: Shrnutí dietární vláknina; prase; fyziologické funkce; aplikace
Genetické změny ve znacích charakterizujících krávy masných plemen selektované na snadnost telení telení, linie, přežitelnost, hmotnosti telat
Hodnocení chronického rizika působení glyfosátu a aminomethylfosfonové kyseliny pro půdní biotu selata, krmení, mléčné náhražky, prodoužené kojení, antimikrobika alternativa
Identifikace rizikových faktorů nízké porodní hmotnosti selat selata, krmení, hyperproliferní prasnice, porodní hmotnost, rizikové faktory
Má plemeno skotu vliv na senzorickou kvalitu hovězího masa? hovězí maso, plemeno, senzorická analýza, kvalita masa
Nutriční manipulace v boji proti tepelnému stresu u drůbeže - komplexní recenze klimatické změny; teplotní stres; výživa; termoregulační činidla; drůbež
Porovnání genetické hodnoty pro znaky růstu a masné užitkovosti mezi geneticky bezrohým a rohatým masným skotem různých plemen produkční znaky, selekce, masný skot
Použití sladkého ovčího podmáslí při výrobě ovčího sýra se sníženým obsahem tuku ovčí mléko, bílkoviny, tuk, somatické buňky
Precizní technologie v odchovu telat a jejich následné využití v řízení chovu akcelerometr, krmný automat, respirační syndrom skotu, onemocnění telat, welfare zvířat
Přídavek propolisu do mléka zlepšuje růst mléčných jehňat: vliv na antimikrobiální, antioxidační a imunitní reakci u zvířat propolis, antioxidanty, výživa, jehňata
Riziko nákazy virem afrického moru prasat u evropských prasat prostřednictvím migrace divokých prasat a obchodu s prasaty a vepřovým masem africký mor prasat, přenos infekce, vepřové maso, divoká prasata, biosekurita
Selen: Esenciální mikroprvek pro udržitelnost produkce dojnic selen; kráva; produkce; reprodukce; výživa
Složení hmyzu a použití v krmení zvířat bezobratlí; výživa; protein; udržitelnost
Současnost a budoucnost nanotechnologií pro chytré řízení reprodukce hospodářských zvířat hormon, nanotechnologie, březost, reprodukce, ejakulát
Sympozium review: Hospodaření s mlezivem a výživa telat pro ziskové a udržitelné mléčné farmy telata; kolostrum; mléčná náhražka
Vliv respiračního onemocnění u telat dojeného skotu na znaky zdraví a užitkovosti: Systematické review a meta-analýza výsledků respirační onemocnění skotu, jalovice, produkce mléka
Vliv výživy na hlavní složky ovčího mléka ovčí mléko, bílkoviny, tuk, somatické buňky
Vliv výživy na schopnost reprodukce dojných zvířat dojná zvířata; výživa; negativní energetická bilance; reprodukční účinnost
Vyhodnocení kultivarů kostřav obsahujících endofyty na produktivitu pastvin a výkonnost jehňat ovce, zdraví, výživa
Vyhodnocení způsobu výkrmu a vlivu plemene na růst a kvalitu masa jehňat produkce jehňat, kvalita masa, systém výkrmu
Výkonnost, kvalita jatečně upraveného těla, fyzikálně chemické ukazatele kvality masa včetně zastoupení mastných kyselin v mase jehňat krmených s přídavkem moučky z mořských mikrořas rodu Schyzochytrium. ovce, cholesterol, tuk, nejdelší zádový sval
Výroba mléka a mléčných produktů na základě pastevního chovu krav – perspektivy z hlediska r. 2020 pastevní systémy, mléko, welfare zvířat, udržitelnost
Vývoj rutinního genetického hodnocení a celkového selekčního indexu u ovcí zaměřených na produkci masa ovce, genetické hodnocení, selekční index
Vztah mezi dobou ležení v poporodním období, brakací dojnic, mléčnou užitkovosti, cyklicitou a plodností dojných krav https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0022030219301766
Vztah tělesné hmotnosti při otelení a následnou mléčnou užitkovostí a přežitelnost ve stádě tělesná hmotnost, první otelení, výtěžnost mléka, přežitelnost ve stádě
30 let monokultury pšenice a redukovaného zpracování půdy a fyzický stav černice (Rendzic Phaeozem) systém zpracování půdy, střídání plodin, zhutnění půdy, kapacita vzduchu, vlastnosti půdní vody, retenční vlastnosti
Alternativní metoda pro tvorbu konzistentních map pro sledování změn půdního pokryvu: Případová studie státu Guerrero v Mexiku využití půdy/půdní kryt (lulc); mapování lulc; klasifikace snímků; detekce změn.
Analýza hloubky zpracování půdy a výběru převodového stupně pro mechanické zatížení a účinnost spotřeby paliva zemědělského traktoru pomocí zemědělského polního měřicího systému zemědělský traktor; zemědělský polní měřicí systém; mechanické zatížení; úspora paliva; hloubka zpracování půdy; výběr převodového stupně; pracovní rychlost; prokluz; orba půdy
Aplikace kompostu na degradované půdy vinic: Vliv na chemii půdy, plodnost a růst vinné révy výnos hroznů; výživa vinné révy; úrodnost půdy; zdravotní stav révy vinné; vinohradnické postupy.
Aplikace mikrobiálních antagonistů v kombinaci s hydrogenuhličitanem sodným k zamezení výskytu posklizňových chorob na třešních prunus avium, posklizňová poškození, otlaky, urychlení
Aplikace termálního snímání bezpilotními prostředky pro účely precizního zemědělství: současný stav a výhled do budoucna bezpilotní prostředky (uav), dálkový průzkum země (dpz), termální snímání, precizní zemědělství, monitoring vodního stresu, detekce chorob rostlin, odhad výnosu, monitoring stavu vegetace
Automatizace v zemědělství pomocí technik strojového a hlubokého učení: přehled současného vývoje zemědělská robotika, strojové učení, hluboké učení, konvoluční neuronová síť, detekce chorob rostlin, sklizeň ovoce
Biouhel a jeho aplikace v zemědělství biouhel, hnojivo, uhlík, klimatická změna, retence vody
Cílená regulace plevelů v kukuřici, cukrové řepě, ozimé pšenici a ozimém ječmeni lokální regulace plevelů; kukuřice; pšenice; ječmen
Dlouhodobé sledování vlivu střídaní plodin, ochrany proti plevelům a způsobů zpracování půdy na početnost Alopecurus myosuroides Huds. v systémech pěstování plodin. střídaní plodin, psárka polní, regulace
Dlouhodobé účinky posloupnosti plodin, zpracování půdy a klimatu na výnosy pšenice a půdní vlastnosti dlouhodobý experiment, půdní organický uhlík, půdní živiny
Elektronická třešeň pro cílenou detekci v posklizňových operacích prunus avium, posklizňová poškození, otlaky, urychlení
Elektronický nos pro monitorování pachů na farmách (farmy pro chov drůbeže) elektronický nos, neutrální síť, farmy pro chov zvířat, drůbeží farmy, amoniak
Fyzikálně chemické a mikrobiologické efekty dlouhodobé a krátkodobé aplikace odpadních vod z vinařství na půdy vinařská odpadní voda, analýza fosfolipidové mastné kyseliny (plfa), c nmr, cyklus anorganického dusíku, složení mikrobiální komunity v půdě
Hodnocení potlačení růstu při produkci jablek na unavené půdě management sadu, příčný průřez kmene, alternaria sp., produkce jablek, únava, specifická únava půdy jabloňových sadů
Hospodaření s vodou v zemědělství pro výrobu potravin a další ekosystémové služby ekosystémové služby; agroekosystém; multifunkčnost; odolnost
Inovativní technologie chovu hospodářských zvířat dojnice, chov hospodářských zvířat, dojení, venkovní chov
Inovativní technologie infračerveného ohřevu pro potravinářské a zemědělské zpracování potravinářství, zemědělství, infračervené vytápění, kvalita a bezpečnost produktů, technologie
Integrovaný management plevelů v meziřadí ovocného sadu ochrana plevele, integrované zpracování půdy, integrované sečení, herbicid, biodiverzita a produkce ovoce
Kompostování odpadu z vinařství: kaly a stonky hroznů kompostování, hroznové stopky, organický odpad, kal, vinice
Letecké snímkování nebo detekce pozemními senzory? Ekonomická analýza pro účely sledování stavu vinic 3d modelování, lidar, rgb snímky, uav, platforma pro sběr dat
Mechanická a chemická regulace plevelů v meziplodinách kukuřice a fazolu meziplodiny; regulace plevelů, kukuřice; fazole;
Metaanalýza dopadu zhutnění půdy vyvolané provozem na fyzikální vlastnosti půdy a výnos plodin permeabilita vzduchu, objemová hmotnost, stupeň zhutnění, objem vody zaplňující póry při polní kapacitě, penetrační odpor, nasycená hydraulická vodivost
Mírně regulovaná deficitní závlaha nemá negativní vliv na kvetení, násadu plodů a květů v příští sezoně u pozdního kultivaru jablek jablka, stabilní plodnost, malus x domestica, udržitelnost, vodní deficit
Monitorování dálkového průzkumu Země a hodnocení obnovy vegetace v těžebních oblastech s pastvinami - případová studie těžební oblasti Shengli ve městě Xilinhot, Čína těžební prostor; obnova vegetace; dálkový průzkum země; vegetační index; sentinel-2
Monitorování růstu vinné révy za využití snímků Sentinel-2 v závislosti na topografii v oblasti s chráněným označením původu dálkový průzkum země; vegetační indexy; vinařství; regionální měřítko; dem; terroir
Morfo-fyziologická kvalita rostlin při použití bioúhlu a vermikompostu jako náhrady pěstebního média v městské zeleni záhonové rostliny; poutání uhlíku; náhrada rašeliny; pelargonium; petunia.
Možnosti místně specifické regulace plevelů v cukrové řepě lokálně specifická regulace plevelů; plevelné druhy; řepa cukrová
Může dálkový průzkum pomocí drony uspokojivě odhadnout pH půdy v porostu jarní pšenice v jihozápadní Montaně? uas, pšenice, ph, půda, kyselost
Načasování vodního deficitu ovlivňuje fyziologickou reakci na sucho, velikost plodů a vývoj hořké pihovitosti u jabloní odrůdy ´Honeycrisp´ malus x domestica borkh., teplota, výměna plynů, vodní potenciál kmene, růst výhonů
Nástup moderních solárních elektrických zemědělských strojů: Řešení pro udržitelné zemědělské provozy zemědělská technika, fotovoltaické technologie, solární pohon, robotické stroje, elektropohon
Nejnovější pokroky v aplikacích senzorů v zemědělství zemědělské senzory; přesné zemědělství; zemědělská technika; digitální zemědělství; vestavěné senzory; iso 11783; infračervená termografie; dálkový průzkum země
Obnova kvality a zdraví půdy pomoci úhorů úhor, agroekosystém, půda, úrodnost půdy, sucho, zdraví půdy
Odpadní voda z lihovaru: Její dopad na životní prostředí a nápravná opatření odpadní voda, toxicita, čištění odpadních vod
Optimalizace hospodaření s vodou ve vinicích: výzvy, strategie a perspektivy klimatické změny; sucho; zavlažování; dálkový průzkum země; vitis vinifera (l.); víno
PHYLIS: Nízkonákladová řada přenosných Spektrometrů pro analýzu půdy a rostlin ve viditelném spektru spectroskopie; půda; zemědělství; hodnocení plodin; precizní zemědělství
Porovnání velikosti kapiček, pokryvnosti a potenciálu úletu při UAV a pozemní aplikaci na řádkové plodiny zemědělství, aplikace, kukuřice, pokryvnost, kapičky, částice, pesticidy, úlet pesticidů, uav
Posklizňové ošetření UV-C zářením snižuje posklizňové hniloby plodů třešní skladovaných při běžné teplotě (20°C) skladování, hniloby, kvalita, barva stopky, pevnost
Pravděpodobnostní odhad založený na ontologii pro hodnocení sémantické podobnosti systémů klasifikace využití půdy/půdního krytu ontologie; sémantická podobnost; systémy klasifikace využití půdy/pozemkového krytu
Předpověď fosforu a výnosu brambor pomocí aktivních a pasivních senzorů solanum tuberosum l.; kruhový senzor; senzor greenseeker; bezpilotní letadlo; celkový výnos brambor; příjem fosforu
Přehled aktuálních trendů v technologiích precizního chovu prasat precizní chov hospodářských zvířat, prasata, technologie, snímání v reálném čase
Přehled precizních technologií pro optimalizaci měření pastvin na irských pastvinách zemědělství založené na pastvinách; precizní zemědělství; dálkový průzkum země; spektroskopie; měření travních porostů; odběr vzorků travních porostů
Přesnost odhadu výnosů plodin pomocí dálkového průzkumu Země a optimalizačních technik výnosy plodin; životní prostředí; dálkový průzkum země; zpracování obrazu; evapotranspirace
Přírodní vodní nádrže zadržující vodu pro hospodaření s vodou v zemědělství: Potenciální scénář v severní Itálii síť zelené infrastruktury, přírodní řešení, vodní bilance, krajinná konektivita, adaptace na změnu klimatu, obchodovatelná vývojová práva
Role současných trendů opuštění půdy a environmentálních faktorů při zakládání a růstu druhotných lesů na Pyrenejském poloostrově sucho; rozšiřování lesů; změna půdního pokryvu; změna využití půdy; opouštění venkova
Rozšíření vegetativního pokryvu krycími plodinami ovlivnilo ztrátu fosforu ze zemědělského povodí rozpustný reaktivní fosfor (srp); vegetativní pokryv; krycí plodina; p retence
Separování semen plevelů ozimých jednoletých trav při sklizni ozimé pšenice ukazuje potenciál pro regulaci zaplevelení při sklizni regulace plevelů, semenná banka, regulace plevelů
Snížení povrchového odtoku na svažitých pozemcích v produkci brambor pěstovaných v odkameněných půdách zpracování půdy, brambory, povrchový odtok, metoda tied riding
Snižování emisí CO2, CH4 a N2O z kyselé jílovité půdy doplněné o pelety hnojiv na bázi alkalických organických zbytků organické příměsi; papírenský kal; popel; inkubace; hydrolýza diacetátu fluoresceinu; emise skleníkových plynů.
Současný stav monitorovacích technologií a dat zpracování dat pro přesné vinohradnictví dss; wsn; dálkový průzkum; proximální snímání; technologie s proměnlivou rychlostí; vinná réva; vinice; uav
Stávající a inovované technologie pro sběr dřevní hmoty vznikající při řezu: přehled zemědělské odpady, mechanizace, sklizeň dřevní hmoty, drtič, lis, štěpkovač
Střídání plodin ve scénáři změny klimatu: krátkodobé vlivy diverzity plodin na odolnost a poskytování ekosystémových služeb za sucha střídání plodin, zemědělská výroba, ekosystémové služby
Systematický přehled případových studií hodnocení povodňových škod na plodinách na základě dálkového průzkumu Země povodeň; plodiny; odhad ztrát; dálkový průzkum země; odhad škod
Systémový management v organickém jablečném sadu ovlivňují kvalitu ovoce a životnost živý mulč, sendvičový systém, kyselina octová, hubení plevelů
Účinky různých spekter LED světel a NPK hnojiv na pěstování bazalky pro automatické a integrované zahradnické metody bazalka; návrh experimentu; valorizační strategie
Udržitelnost provozu strojů ve vinici vinohradnictví, půda, zhutnění půdy, vinohradnický traktor, nosič nářadí
Vegetační indexy dálkového průzkumu Země ve vinohradnictví: Kritický přehled vinná réva; spektrální pásma; precizní vinohradnictví; snímky; prostorová analýza
Vliv dočasného zavádění travních porostů do střídání plodin a hnojení dusíkem na společenství žížal a produkci píce střídání plodin, makroedafon, travní porosty, půda
Vliv nechemické regulace plevelů v silážní kukuřici (Zea mays) na spektrum plevelů https://www.researchgate.net/publication/295761935_influence_of_non-chemical_weed_control_in_silage_maize_zea_mays_on_the_weed_spectrum
Vliv použití herbicidů na výnosy plodin při různých osevních sledech v dlouhodobém polním pokusu střídání plodin, herbicidní ochrana, plevele
Vliv systému čištění odpadních vod z vinařství na vodní stopu vinařství udržitelná produkce vína, vodní efektivita, vodní stopa
Vliv zhutnění půdy na technické vlastnosti hlíz brambor zhutnění, bramborové hlízy, precizní zemědělství , technické vlastnosti brambor
Výnos a kvalita plodů třešně odrůdy ´Regina´ v porovnání pěti středně zakrsle rostoucích podnoží při využití dvou systémů tvarování stromů Kym Green Bush nebo Vogel central leader přízemní sad, vřeteno, větev
Výpočetní model traktorové dopravní soupravy – ekonomické a environmentální ukazatele zemědělská doprava; spotřeba paliva; emise; dopravní výkonnost; jednotkové náklady
Využití ultrazvukového senzoru pro monitoring eroze a půdního sedimentu. přemístění půdy, eroze, monitoring, ultrazvukové čidlo
Vývoj a hodnocení levné a chytré technologie pro precizní likvidaci plevelů využívající umělou inteligenci. identifikace plevelů, umělá inteligence, strojové učení, smart zemědělství, precizní zemědělství, neuronové sítě, hluboké učení.
Vývoj autonomního navigačního systému pro zemědělská vozidla autonomní navigace, navigační ovládání, zemědělská vozidla, kontrola jízdních stop, jízdní stopa, otáčení na souvrati
Vývoj inventarizace uhlíku v zemědělské půdě v kanadské provincii Ontario agroekosystém; copernicus sentinel-2; středomoří; vícerozměrná analýza; fenologie
Vývoj situace a trendu vývoje zemědělských robotických technologií zemědělské roboty, autonomní roboty, algoritmy
Vývoj výnosu a kvality ozimé pšenice v různých režimech hnojení v půdně -klimatických podmínkách České republiky hnojení, střídání plodin, ozimá pšenice
Zkoumání hnacích sil fenologie plodin získaných pomocí družice Sentinel-2: Společná role klimatu, půdy a využití půdy agroekosystém; copernicus sentinel-2; středomoří; vícerozměrná analýza; fenologie
Zonace obdělávané půdy na základě hodnocení funkce půdy z hlediska ochrany černozemí agroekosystémy; provincie heilongjiang; nabídka a poptávka; multifunkčnost půdy; prostorová měřítka
Zvýšení kvality plodů a pravidelnosti plodnosti s pomocí chemické probírky s hnojivem celkový obsah rozpustné sušiny, barva plodů, probírka květů, kvalita plodů, pevnost, thiosíran amonný, vzrůstnost stromu
Antimikrobiální rezistence v ekologických a konvenčních chovech dojeného skotu ve Švédsku antibiotika, antimikrobiální rezistence, hospodářská zvířata, užívání antibiotik, amr, mdr, prostředí
Dopady krmení telat mlékem obsahujícím rezidua léčiv na funkční profil fekální mikrobioty mléko, telata, metabolismus
Efekty nahrazení laktózy za tukovou bázi v mléčné krmné směsi na adlibitní příjem krmiva a růst telat mléčná krmná směs, tele, laktóza, tuk, růst
Efekty různých metod odstavu a umístění nemléčných krmiv u telat krmených individuálně automatickým krmným systémem tele, odstav, chování, růst, příjem krmiva
Efekty strategie mléčné výživy na krátko- a dlouhodobou produktivitu holštýnských jaloviček jalovičky, mléčná krmná směs, pasterizace, laktace
Efekty suplementace mannan-oligosacharidů a Bacillus subtilis jalovičkám holštýnského plemene před odstavem na jejich růst, intenzitu průjmů a vylučování fekálních patogenů mikrobiální doplněk, kryptosporidióza, mannan-oligosacharidy, bacillus subtilis, telata
Enterobakterie rezistentní vůči více lékům u novorozených telat dojeného skotu v Německu enterobakterie, rezistence, léky, telata, skot
Hodnocení úrovně biosecurity při výkrmu telat v Belgii - možnosti realizace, silné a slabé stránky biosecurity, skot, výkrm, prevence, belgie
Inteligentní prvky pro monitoring skotu: Identifikace zvířat, hodnocení skóre tělesné kondice a odhad hmotnosti precizní zemědělství, skot, inteligentní posouzení zvířat, počítačové vidění, dobré životní podmínky.
Klíčové konstrukční prvky biosecurity jako součást infrastruktury farem pro chov hospodářských zvířat – zkušenosti z Německa zemědělské stavby, chov zvířat, veterinární hygiena, biologická bezpečnost, biosecurita
Kritické faktory virulence Streptococcus suis: Jsou všechny skutečně kritické? mutageneze; patogeneze; streptococcus suis; faktory virulence
Kvantitativní analýza bakteriologie mleziva na farmách dojeného skotu ve Velké Británii skot, dojnice, kolostrum, bakteriologie, metoda bootstrap
Léčba průjmových onemocnění telat bez použití antibiotik průjem telat, neantibiotická léčba, probiotika
Modelové scénáře pro produkci mléka dojnic chovaných v podmínkách tepelného stresu udržitelný chov zvířat, precizní chov skotu, tepelný stres, testování náhodných událostí
Paralelní vyhodnocení 5 nepřímých finančně efektivních metod pro posouzení selhání přenosu pasivní imunity novorozených telat pasivní imunita, tele, imunoglobulin, refraktometr
Použití antibiotik a antimikrobiální rezistence ve veterinární medicíně jako příklad patogenu Streptococcus suis antimikrobiální rezistence; tetracyklinová rezistence; antimikrobiální substance; perzistence; biofilm.
Prosazování opatření biosecurity v chovech drůbeže a souvisejících zařízeních chov drůbeže, biosecurita
Přehled současných trendů precizního zemědělství v chovu prasat precizní zemědělství, prasata, technologie, real-time monitoring, reakce
Streptococcus suis u švédských chovatelů prasat: výskyt, sérotypy a antimikrobiální citlivost antibiotická rezistence, bakterie, faktory prostředí, infekční choroby, meningitida, mikrobiologie, prasata, streptokoky, zoonóza
Vliv intenzity krmení telat mléčnou krmnou směsi v období před odstavem na jejich růst a metabolismus v průběhu léta telata, období před odstavem, mléčná výživa, tepelný stres
Vliv obsahu hrubého proteinu ve starterové výživě telat na jejich na růst a složení těla v průběhu jejich časné výživy telata, přírůstek, vývoj bachoru, mléčná krmná směs
Vliv stafylokokové mastitidy včetně rezistentních kmenů na sérový prokalcitonin, neopterin, reakci akutní fáze a stresové biomarkery u holštýnských dojnic biomarkery; bovinní mastitida; cytokiny; staphylococcus aureus
Vliv strategie krmení telat mléčným krmným automatem na jejich růst a chování telata, výživa, probiotika, skupinové ustájení, pohoda zvířat
Vliv vakcinace na antimikrobiální rezistenci vakcíny, antimikrobiální rezistence, antibiotika
Vyhledávání genů zapojených do adaptace zvířat na změny klimatu změny klimatu, dobytek, adaptace
Výskyt a distribuce methicilin-rezistentního Staphylococcus aureus ST398, charakteristického pro hospodářská zvířata, na německých farmách dojeného skotu methicin-rezistentní staphylococcus aureus charakteristický pro hospodářská zvířata, antimikrobní rezistence, dojený skot
Vysoce specifický imunosenzor pro detekci Escherichia coli u dojnic v podmínkách chovu escherichia coli, mastitidy skotu, imunosenzor, dielektroforéza, on-site detekce
Význam kolostra v prevenci infekce Cryptosporidium parvum u novorozených telat kryptosporidióza, kryptosporidie, tele, průjem
Vztah mezi používáním antimikrobiálních látek, biosekuritou a produkčními ukazateli na německých farmách po chov prasat v období od narození do porážky prasata, antimikrobiální látky, biosekurita, produkční ukazatele, rizikové faktory
AgroTutor: Aplikace pro mobilní telefony podporující udržitelnou intenzifikaci zemědělství dobrovolné zeměpisné informace; intenzifikace zemědělství; udržitelnost; inteligentní zemědělství; občanská věda; cíle udržitelného rozvoje; nástroj na podporu rozhodování.
Budoucnost fenomiky ve šlechtění dojeného skotu fenomika, fenotyp, genomika, welfare
Dvě mouchy jednou ranou: hubení škůdců a opylování afidofágními pestřenkami eupeodes corollae, sphaerophoria rueppellii, paprika sladká, capsicum annuum, ekosystémové služby, integrovaná ochrana rostlin, kontrola mšic, opylování
Ekonomika robotizace a automatizace v polní rostlinné výrobě robot, automatizace, ekonomika, zisk, rostlinná výroba, práce na farmě
Hodnocení emisí methanu u ovcí pomocí laserového detektoru: genetické parametry a vliv na odstav jehňat metan, emise, ovce, genetické parametry
Internet věcí v hospodaření na půdě: implementace, aplikace, výzvy a potenciál. chytré (smart) zemědělství, internet věcí, senzory v bezdrátových sítích, informační systémy řízení farem, velká data, strojové učení
Kastrace samčích jedinců hospodářských zvířat a potenciál imunokastrace pro zlepšení welfare a produkčních znaků gnrh, kvalita masa, ovce, vlastnosti jatečně upraveného těla
Kryokonrervace kančího spermatu kančí sperma, antioxidanty, extensory, mrazící stabilita
Matematicko-statistické modely spojené s přežitím dojených koz v tropickém prostředí dojené kozy, analýza přežitelnosti, tropické klima
Možnosti a specifika šlechtitelských programů dojeného skotu v ekologickém zemědělství genetický zisk, dojnice, šlechtitelský program, ekologické zemědělství
Mýtus umělého masa: review kultivované maso, in vitro maso, vegetarián, etika
Ochranné zpracování půdy a jeho vliv na půdní vlastnosti: výsledky získané z pětiletého polního pokusu ve Velké Británii (2013-2018) ochranné zpracování půdy, podmítka, přímé setí, orba, kvalita vody, zdraví půdy, půdní vlastnosti
Omezování zhutnění půdy – volba mezi lehkou autonomní zemědělskou technikou nebo řízeným pojezdem strojů (CTF)? autonomní mechanizace, řízení pojezdů, sklizeň, modelování, utužení půdy
Opětovné využití vody: současný stav a vyhlídky odpadní voda, závlahy, španělsko, izrael
Polní testování termického zařízení na likvidaci plevelných rostlin v příkmenných pásech vinic využívajícího odpadní biomasu jako energetický zdroj vinohradnictví, vinohradnická technika, likvidace plevelů
Porovnání produkční účinnosti krmiva a dusíku v mléce a intenzity emisí uhlíku v ekologickém a konvenčním systému výroby mléka metan, jersey, organické mléko
Postup přijetí technologie precizního zemědělství s množstvím informací na farmě osvojení, intenzivní informace, markovův řetězec, precizní zemědělství, postupné, místně specifické, vzorkování půdy, pravděpodobnost přechodu, variabilní dávka, výnosový monitor.
Potenciální oblast výzkumu ve stínu strojírenství: Konstrukce a výroba zemědělských strojů mechanizace zemědělství, zemědělská technika, trh se zemědělskými stroji, výroba potravin, technologické trendy, pokročilý design a výroba
Použití čiroku k potlačení plevelů v kukuřici alelopatie; čirok; osevní postupy; vodní výluhy
Poznatky pro využití umělých mokřadů pro snížení vyplavování dusičnanů a pesticidů v zemědělských odvodněných povodích umělý mokřad, povodí, ochranný pás, doporučený pro návrh, plošné zdroje znečištění, efektivita odbourávání, zemědělské odvodnění
Projekce ztráty organického uhlíku v zemědělských půdách mírného pásma v průběhu 21. století: efekty změny klimatu a trendů uhlíkových vstupů rothc model, úrodnost, emise
Předpověď uvolnění leteckého postřiku z UAV letecká aplikace, modelování, bezpilotní letecký prostředek
Přehled možných dopadů změn klimatu a adaptací evropského vinohradnictví vinařství, produkce vína, klimatická změna, adaptace, snížení rizika
Přehled odbourávání organofosfátových pesticidů v umělých mokřadech: účinnost, mechanismy a ovlivňující faktory umělý mokřad, organofosfátový pesticid, rozdíly v odbourávání, vhodné parametry, důležité faktory, kombinované odbourávání
Přehled technologií pro mísení vzdušných hmot v rámci protimrazové ochrany rostlin protimrazová ochrana, teplotní inverze, větrné rotory, helikoptéry
Přehlížená proměna zemědělství biodiverzita, pesticidy, řepka, obiloviny
Příklady realizace, správy a údržby poldrů z Rakouska povodně, ochrana území, vodní družstvo
Přírodě blízká a technická opatření – koncepce a výsledky výpar, sucho, povrchový a podpovrchový odtok, retence versus akumulace vody
Raná genomická predikce zabřezávání dcer je spojena se zlepšením reprodukčních schopností dojnic holštýnského skotu dojnice, reprodukce, genomika
Rozmanitost zemědělské krajiny má na biologickou rozmanitost podobný nebo dokonce větší vliv než zemědělské postupy intenzifikace zemědělství, agroekosystém, orná půda, druhová rozmanitost
Síra v půdě a její význam ve výživě rostlin a lidí přístupná síra, sírany, sirné aminokyseliny, sekundární metabolity, deficit síry, výnos, kvalita produktů
Směrem ke kombinaci predikce dat a internetu věcí pro řízení produkce mléka u dojnic dojnice, produkce, krmná dávka, internet věcí, predikce
Snížení povrchového odtoku na svažité zemědělské půdě při pěstování brambor s povrchovou úpravou půdy ochrana půdy, retence vody, solanum tuberosum l., kolejové brázdy, zpracování půdy
Stabilita ve složení mastných kyselin intramuskulárního tuku býků vykrmovaných na pastvě a ve stáji během 7 dní po porážce býci, hovězí maso, mastné kyseliny
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností brambor (odrůda Agria) za účelem mechanizace sklizňových a posklizňových operací brambory, technické vlastnosti, posklizňové operace, kontrola odpadu
Strategie výživy dojnic v tranzitním období pro zlepšení zdraví, užitkovosti a reprodukce negativní energetická bilance, hypokalcémie, aminokyselina, plodnost
Systém pro analýzu poruch zemědělské techniky založený na systému Big Data zemědělská technika, big data, senzor, analýza dat
Tělesná hmotnost jalovic dojených plemen má pozitivní vztah k reprodukci a přežitelnosti hmotnost, jalovice, přežitelnost, reprodukce
Účinnost hospodaření s drenážní vodou z hlediska vodní bilance a nitrátů hodnocená třemi přístupy regulační drenáž, drainmod, hydrologie, podpovrchová drenáž, jakost vody, modelování, živiny
Účinnost kapkové závlahy a doplňkového hnojení dusíkem na kvalitu a výnos brambor brambory, kapková závlaha, fertigace, výnos, hodnota obsahu škrobu
Určení rozsahu půdy nechráněné vegetací v období přívalových srážek za účelem posouzení erozního rizika dálkový průzkum země, gis, precizní zemědělství, vodní eroze
Vliv frekvence dojení na množství a složení mléka ovcí ovce, frekvence dojení, počet somatických buněk
Vliv konvenčního zemědělství a herbicidů na plevele, hlístice, rezidua herbicidů a produktivitu výnosu rýže osevní postupy; rezidua; herbicidy; parazitické nematody
Vliv patogenů způsobujících klinickou mastitidu na reprodukční ukazatele dojnic bakterie, dojnice, umělá inseminace, mastitida
Vliv polních defektů v porostech řepky olejné na míru predace semen plevelů a škůdců biologická kontrola, přízemní druhy hmyzu, řepka olejná, polní defekty, orná půda
Vliv používání herbicidů a mulčování zbytků na plevele a produktivitu a ziskovost cukrového hrachu v severozápadních indických oblastech systémy kukuřice a pšenice; hrách, no-till, dusík; půda výnosy; pendimethalin
Vliv regulační drenáže na výnos plodin, množství a jakost drenážních vod – systematický přehled výsledků výzkumu regulační drenáž, výnos plodin, množství a jakost drenážních vod, meta-analýza
Vliv tělesné kondice ovcí v době bahnění na jejich metabolický profil a růst potomstva kondice ovcí, metabolický profil, růst jehňat
Vliv vlastností rostlin na jejich spásání třemi plemeny skotu v polopřirozených alpínských pastvinách alpské pastviny, plemena skotu, druhová rozmanitost, pastevectví, vlastnosti rostlin
Výroba a formulace bioherbicidů jako ekologická a bezpečnější alternativa pro hubení plevelů https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=wos&search_mode=generalsearch&qid=1&sid=c3sk9tb88gh8zsgi7vu&page=1&doc=7
Výskyt plevelů v systémech pěstování pícnin po 30 letém hospodaření na orné půdě v nížinách severní Itálie osevní postup; kukuřice; plevele; pícniny; semenná banka
Využití ekosystémových služeb při pěstování řepky olejky: Vliv variability pozemku na míru predace semen a plevelných rostlin klimatické změny; intenzifikace; diverzita
Využití meziplodin ke zmírnění a adaptaci ke změně klimatu. Review zemědělství, albedo, globální oteplování, skleníkové plyny
Využití odpadního réví z vinic: Nové systémy mechanizace od sklizně réví po jeho štěpkování vinohradnictví, mechanizace, lis na réví, odpadní dřevní hmota, obnovitelné zdroje energie
Využití různých způsobů zpracování půdy v Anglii půda, střídání plodin, zpracování půdy
Vývoj genetických modifikací u skotu a jejich význam pro právní předpisy, bezpečnost a dohledatelnost genetická modifikace, skot, bezpečnost potravin, regulace
Výzkum a vývoj v oblasti zemědělské robotice: Perspektiva digitálního zemědělství zemědělství, automatizace, robotizace
Výživa kukuřice (Zea Mays L.) zinkem za účelem zvýšení výnosu a kvality zrna kukuřice, mikro-biogenní prvek, zinek, přijatelnost zinku, aplikace zinku, výnos
Vzorkování půdy s využitím dronů a rozšířené reality pro precizní zemědělství. analýza půdy, smíšená realita, rozšířená realita, precizní zemědělství, dálkově ovládané letecké systémy
Závislost mezi kondicí zvířat a reprodukci: biotechnologické aspekty tělesná kondice krav, embryotransfer, ovariální aktivita, invitrofertilizace
Zemědělské sucho – je závlaha jediné správné a možné řešení? retence vody v krajině, zemědělské sucho, závlahové systémy
Zhodnocení funkčních markerů spojených s agronomickými znaky pro efektivní selekci řady markerů pro pšenici molekulární marker; ppd; rht; vrn gen; mas
Změny v land-use a managementu závlah v povodí Mar Menor španělsko, závlahy, využívání území, závlahové nádrže
Znečištění dusíkem v systému “řeka – aluviální zvodeň” v povodí Jarama (Region Madrid, Španělsko) Původ ze zemědělství nebo z města ? dusík, dusičnany, závlahy, odpadní vody, zranitelné oblasti
Znečištění zemědělské půdy fosforem z organického hnojení fosfor, dusík, kejda, hnůj, eutrofizace
Zvyšování biologické rozmanitosti v pastevních lesích ochranou malých křovinatých ploch pastevní les, biologická rozmanitost, agroekosystém, křovinaté porosty, pastevní systémy
Adaptivní design vegetace jako cesta ke zvýšení retence vody v krajině a k obnově malého hydrologického cyklu v agroekosystému retence vody v krajině, malý hydrologický cyklus, polyfunkční krajina, agroekosystém, vegetační prvky
Analýza cest znečištění dusičnany na zranitelné zemědělské nížině ve Slovinsku: Využití místního přístupu pro rovnováhu ekosystémových služeb potravin a vody vyluhování dusičnanů, zemědělství, swat model, analýza scénářů, ochrana podzemních vod, nejlepší typ obhospodařování, hydraulické vlastnosti půdy
Cost benefit analýza v systémech automatické detekce kulhání ve stádech dojnic dojnice; zzávažnost postižení; automatická detekce kulhání; ekonomické modelování.
Časoprostorové charakteristiky koncentrací pesticidů v malém Švédském zemědělském povodí pesticidy, zemědělská povodí, povrchový odtok, drenážní odtok, cesty odtoku
Detekce kulhání bahnic na základě sledování zátěže končetin rozložení hmotnosti; statické siloměry; chov hospodářských zvířat
Fotovoltaické panely jako zdroj stínu pro hospodářská zvířata hospodářská zvířata; fotovoltaický panel; stín; solární záření; tropické dny
Hydrodynamické charakteristiky umělých mokřadů a odbourávání pesticidů a jejich metabolitů v měřítku jednoho experimentu umělý mokřad, velikost průtoku, hydraulické charakteristiky, pesticidy snížení znečištění odtok, stopovač
Chronická zánětlivá bolestivost zvyšuje koncentraci cytokinů v míše dojnic skot; bolest; cytokiny
Identifikace plošného zemědělského znečištění s využitím termografického snímkování drenáž, podpovrchový odtok, jakost vody, dusčnany, pesticidy
Jak zemědělci vnímají dřevinnou vegetaci v zemědělské krajině v jihozápadní Francii agrolesnictví, stromy v zemědělské krajině, krajinné prvky, vnímaní krajiny
Je ekologické zemědělství v souladu s nitrátovou směrnicí EU ? Vyplavování dusičnanů z orné půdy na farmě s ekologickým a konvenčním střídáním plodin rotace plodin na orné půdě, vyluhování dusičnanů, výzkum na farmě, severní německo
Koncentrace vitaminu D v séru suchostojných krav predikují zvýšené koncentrace ketonů v moči dojnic krávy; vitamin d; tranzitní období; ketonurie.
Minerální složení a mikrostruktura abaxiální stěny paznehtu u mléčných jalovic po doplnění biotinu biotin; kulhání; zdraví; rohovina, prevalnce, vápník, krávy.
Návrhy přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce plošné zdroje znečištění, opatření, odtok vody, eroze půdy, zemědělské odvodnění
Odbourávání živin a pesticidů pomocí dvoufázového adsorpčního bioreaktoru za dvou různých hydraulických dob zdržení společenstvo bakterií, expandovaná břidlice, štěpkový bioreaktor, denitrifikace
Odstranění treponem způsobujících bovinní digitální dermatitidu z nožů na úpravu paznehtů skot; mléčný skot; digitální dermatitida; dezinfekce; ošetření končetin; kopytní nůž; treponemy.
Ochrana příbřežních pásů v Bavorsku – zákaz zemědělského využívání biodiverzita, vodní toky, zachraňte včely
Review na sympozium: Řízení mlezivové výživy a výživa telat k ziskovému a udržitelnému chovu dojeného skotu https://doi.org/10.3168/jds.2019-17408
Tepelná zátěž zvyšuje riziko klinické mastitidy u mléčného skotu index tepelného stresu; mléčný skot; klinická mastitida; patogen; tepelná bilance
Účinky krmení živých kvasinek na biomarkery oxidačního stresu v séru laktujících dojnic v letním období kráva, kvasnice, mléko, oxidační stres, léto
Vysoký index teploty a vlhkosti ohrožuje kvalitu spermií a plodnost holštýnských býků v mírném podnebí kvalita spermatu; plodnost býků; klimatický efekt; tepelný stres
Vztahy mezi ležením a stáním, skórem tělesné kondice a produkcí mléka u prvotelek ležení dojnice, skóre tělesné kondice, produkce mléka, prvotelky, krávy, precizní chov hospodářských zvířat
Alternativy preventivního použití antibiotik v chovech skotu, prasat a kuřat antibiotika, alternativní metody, skot, prasat, kuřata
Diverzita rostlin významně zvyšuje potlačení plevelů v intenzivně obhospodařovaných travních porostech jetelovinotravní směsi, diversita, potlačení plevelů, vyrovnanost, gdi model
Epidemiologická analýza úrovně biosecurity a welfare zvířat na farmách s chovem prasat v Japonsku a jejího vlivu na používání veterinárních antimikrobiálních látek welfare, antimikrobiální látky, biosecurity, multivariabilní lineární regrese, chov prasat
Faktory určující výnos semen jetele lučního: přehled současných znalostí a perspektiv. trifolium pratense; opylení; znaky kvetení; plodnost; vývoj semen; šlechtění
Klíčové aspekty biologie a ekologie, význam čiroku halabského [Sorghum halepense (L.) Pers] a role glyfosátu a nechemických alternativních postupů při regulaci tohoto druhu v Evropě sorghum halepense, čirok halabský, integrovaná ochrana rostlin, glyfosát
Observační studie délky období stání na sucho a jeho vztahu k dojivosti, zdraví a plodnosti u dvou plemen dojnic dojnice, stání na sucho, užitkovost, mléko
Rezistence bakteriálních patogenů prasat k antibiotikům a vztah k užívání antibiotik prase; antimikrobiální rezistence; e. coli; streptococcus suis; actinobacillus pleuropneumoniae; staphylococcus hyicus
Řízení reprodukce dojnic - budoucnost dojný skot, odstav, řízení zdraví stáda, plodnost krav, reprodukce, šlechtění
Účinek místních podmínek a managementu strojů na kvalitu sklizně hroznů vinohradnictví, mechanizovaná sklizeň hroznů, sklizňové ztráty, výkonnost
Vliv změny klimatu na účinnost regulační drenáže ve vazbě na dynamiku podzemní vody, povrchový a drenážní odtok. Studie ze západního Polska. zemědělství, změna klimatu, management drenážních vod, regulovaná drenáž, drainmod.
Využívání opatření biosecurity v boji s respiračním onemocněním skotu: Norský program kontroly bovinní respiračního syncytiálního viru a bovinního koronaviru respirační onemocnění skotu, dysenterie, kontrola nemoci, populace, prevence, bovinní respirační syncytiální virus (brsv), bovinní koronavirus (bcov)
Asociace mezi kmeny Streptococcus uberis izolovanými z prostředí a z klinických mastitid krav streptococcus uberis, mastitis, prostředí, pfge, epidemiologie
Biomarkery z automatických dojících systémů pro úspěšnou reprodukci dojnic reprodukce, dojnice, automatické dojicí systémy, říje, biomarkery
Dezinfekce hydrátem vápenným pomůže zvládnout kryptosporidiózu u telat cryptosporidium, cryptosporidium parvum, hašené vápno, průjem telat, kryptosporidióza, kontrola
Ekologické versus konvenční zemědělství – srovnání z pohledu udržitelného rozvoje v evropských zemí konvenční zemědělství; bio zemědělství; výroba a spotřeba zemědělsko-potravinářských výrobků; udržitelnost zemědělství; střídání plodin; zemědělská výroba
Fáze březosti, ve které je prasnice infikovaná virem prasečího epidemického průjmu (PED), ovlivňuje mateřskou imunitu a ochranu sajících selat laktogenní imunitou prasnice, březost, laktogenní imunita, osa střevo-mléčná žláza, protilátky iga
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) - chloroplastová genomová sekvence využitelný v populační studii netýkavka žláznatá; sekvence genů; populační studie
Inovativní řízení chovu dojnic pro zlepšení odolnosti vůči poruchám metabolismu a infekčním nemocem během tranzitního období imunitní odpověď, řízení dojení, tranzitní období, literární přehled
Intercropping obilnin a leguminóz při střídání s pšenicí v systémech produkce plodin a chovu hospodářských zvířat ve středomořském hospodářství leguminózy, meziplodiny, živočišná výroba, krmiva, obilniny
Praktický pohled na regulaci plevelů v kalifornských vysočinách a přírodních oblastech invazní plevele; regulace plevelů; pastevní porosty
Review: Hmyz: budoucí zdroj bílkovin v krmivech pro prasata? https://doi.org/10.1017/s1751731119001873
Review: klimatická změna a z ní vyplývající výzvy pro systémy chovu dojeného skotu globální oteplování, skot, produkce mléka, adaptace, klimatické podmínky
Role pasivní imunity v průjmových onemocněních způsobených bovinním koronavirem u telat dojeného skotu v Argentině koronavirus, novorozené tele, průjem, pasivní imunita.
Sekvence genomu turanky kanadské conyza canadensis; plevele; dna studie
Srovnání orální, intravenózní a subkutánní tekutinové terapie u telat trpících průjmem dehydratace, acidóza, osmotický průjem, orální roztok elektrolytu (oes), subkutánní tekutinová terapie
Srovnání účinku mlezivové náhražky a mateřského mleziva na imunologický stav, zdraví a růst telat dojeného skotu před odstavem. tele, mlezivo, mlezivová náhražka, pasivní přenos imunity
Systematické posouzení vlivů časného oddělení na zdraví dojnic a telat odstav, ošetření, chov krav a telat, zdraví vemene, mateřský kontakt
Účinnost přídavku zinku na výskyt průjmu a průměrný denní přírůstek telat před odstavem: Dvojitá slepá, randomizovaná klinická studie kontrolovaná placebem tele, průjem, kryptosporidióza, doplněk zinku, průměrný denní přírůstek
Vliv pesticidů na vodní zdroje: Výskyt reziduí a metody diagnostiky paraquat; diquat; pesticidy; zemědělství; vodní zdroje; rezidua
Vztah mezi managementem chovu dojených krav a výskytem průjmů a respiračních onemocnění telat krmených mléčným krmným automatem ve skupinových kotcích dojený skot, tele, morbidita, krmný automat, skupinové ustájení
Ambice Evropské Unie vybudovat přední světovou bioekonomii bioekonomie, evropská komise, biohospodářství, oběhová ekonomika
Modelování disperze semen jednoletých trav v pšenici ozimé, ovlivněné větrem a pohybem strojů populační model; simulace, osevní sledy
Monitorování půdy pomocí Sentinelu-1 za účelem stanovení pojízdnosti půd zemědělskou technikou zemědělství, půdní vlhkost, únosnost půdy, přejezdy zemědělské techniky, sentinel-1
Při termometrickém odhadu vodního stavu rostlin na velikosti nezáleží cwsi, termokamera, inračervený scaner, olivovníky, vinná réva
Emise amoniaku a skleníkových plynů z roštových podlah dojírny čištěných autonomními roboty robotizované čištění podlahy, živočišná výroba, chov skotu, emise, amoniak
Jak citlivý je CWSI ke změnám solárního záření cwsi, oblačnost, sluneční záření, termografické měření
Modelování emisí organického uhlíku a oxidu uhličitého v půdě v rámci různých systémů obdělávání půdy podporované technologiemi precizního zemědělství při aktuálních klimatických podmínkách systémy zpracování půdy, konzervační zemědělství, precizní zemědělství, modelování, půdní organický uhlík, emise uhlíku
Nízkoúdržbové zelené tramvajové tratě jako sociálně přijatelné řešení ekologizace města. extenzivní management, zelená infrastruktura, spontánní cegetace, tramvajové pásy, městká zeleň
Odplevelení pole pomocí autonomních robotů odplevelení, roboti, plevel, osivo
Ochrana herbivorního a predatorního hmyzu v městské zeleni městská zeleň, hmyz, ochrana
Porovnání požadavků na tahovou sílu a prokypřeného profilu u kypřičů s jedním tělesem, dvěma paralelními tělesy a s částečně vybočenými dvěma tělesy hluboké kypření půdy; tahová síla; prokypřený profil půdy; kypřič s jedním tělesem (s); kypřič s paralelně uspořádanými dvěma tělesy (pas); kypřič s částečně vybočenými dvěma tělesy (pss)
Separace bioplynu pomocí membránového separátoru plynů se zaměřením na CO2 a minimalizování ztráty CH4 vylepšování, co2, membrána, bioplyn, separace, využití bioplynu
Spalovací charakteristiky vznětového motoru, provozovaného na směs řepkového oleje a motorové nafty biopaliva, tlak ve válci, rychlost uvolňování tepla, účinnost motoru
Vliv nadrcení a sušícího média na obsah vitaminu C v šípku během sušení vitamín c, sušení, kvalita potravin, šípek, drcení
Vývoj a hodnocení robota pro sklízení jahod odvíjecího zařízení robot, zemědělství, systémová integrace, uchopovací zařízení robota, sběr jahod
Faktory ovlivňující úmrtnost selat v průběhu prvních 24 hodin po porodu ve velkých vrzích: vliv ustájení na porodnách na chování prasnic po porodu superplodné prase, volné ustájení, postnatální mortalita, chování prasnic, slinný kortizol
Faktory z hlediska zlepšení reprodukční výkonnosti prasnic v komerčních reprodukčních chovech produkční faktory, výkonností test, reprodukce, prasnice, vepřové
Fekální znečištění zeleniny a půdy při kapkové závlaze předčištěnou městskou odpadní vodou předčištěná městská odpadní voda, znovuvyužití vody v zemědělství, kapková závlaha, mikrobiální kontaminace, zelenina, zdravotní rizika
Informativní hodnota přehledu o spotřebě antibiotik, úspěšnosti léčby a nákladech na klinickou mastitidu na farmě mastitida; léčba, antimikrobika, záznamy, ekonomické ztráty, systematická analýza
Je závlaha odpadními vodami v naší krajině perspektivní? alternativní zdroje vod, znovuvyužití odpadní vody, legislativa o znovuvyužívání vod
Mastitidy u jalovic/prvotelek v časné laktaci. Charakteristika nemoci, potenciální dopad, prevence a kontrola mastitidy u jalovic/prvotelek, staphylococcus aureus, coagulaza-negativní stafylokokv, prevence, tlumení
Nemoc, obchodní záležitosti měnící světový trh s prasaty čína, nemoc, africký mor prasat, trh, vepřové maso
Odstavená selata: další faktor, který je třeba vzít v úvahu při kontrole infekce salmonely na farmách prasat sele, salmonela, odstav, chov prasat, infekce
Pokroky vyplývající z výzkumu v reprodukci mléčných plemen koz koza, reprodukce, fyziologie reprodukce, synchronizace estru, umělá inseminace, embryotransfer
Rozdílná intenzita mléčné výživy telat v průběhu prvních 4. týdnů věku: část 1: Vliv na užitkovost od narození po první laktaci tele, výživa, růst, prvotelka, produkce mléka
Úloha opětovného využívání vyčištěných odpadních vod v budoucím plánování vodních zdrojů v Evropě znovuvyužití odpadních vod, alternativní vodní zdroje, legislativa o znovuvyužívání vod
Vliv neomezeného krmení telat mléčnou krmnou směsí v průběhu jejich prvních pěti týdnů věku na růst a vývin bachoru a tenkého střeva tele, výživa, intenzita mléčné výživy, trávicí trakt
Vliv sucha na stav vegetace v Německu: Hodnocení na základě 20-ti leté řady satelitních dat a výnosů plodin sucho, časové řady, teplotní vlna, zemědělství, klimatické extrémy, změna klimatu, statistika plodin, modis, německo
Vliv závlahy předčištěnou odpadní vodou na půdní vlastnosti a výnosy salátu zemědělství, odpadní voda z domácností, escherichia coli, salát
Alopatické účinky různých výtažků plevelů na klíčení semen a růst rostlin pšenice alelopatie; klíčení; pšenice
Autonomní polní měření za pomoci mobilního robota s korekcí RTK GNSS robotika, navigace robotů, plánování trasy, přesnost pozice, chyby pozice, gps, autonomní řízení, autonomní mobilní roboty.
Cílené využití minimálního zpracování půdy v rámci zemědělství v jižním Novém Jižním Walesu v Austrálii stabilita vlhkých agregátů; hydraulická vodivost
Dálkový systém snímání obrazu pro zlepšení leteckého dohledu při přesném zavlažování v zemědělství snímání obrazu, bezdrátový, listový salát, řízení zavlažování, zigbee a xbee
Detekce jablek pro robotickou sklizeň využívající počítačové vizualizaci ovocnictví, robotická sklizeň, vizualizace, detekce plodů
Difúze a rozpustnost fosforečného hnojiva na bázi biouhlu: vizualizace, chemické hodnocení a dostupnost pro rostliny. pomalu uvolňující hnojivo; granulované hnojivo; sorpce fosforu; účinnost fosforu
Diverzita směsí krycích plodin, produkce biomasy, regulace plevelů a stabilita krycí plodina, plevele, směsi, diverzita
Evoluční a ekologické poznatky o plevelech rezistentních vůči herbicidům: co jsme zjistili o adaptaci rostlin a co ještě zbývá odhalit? eko-evoluční dynamika, paralelní evoluce, adaptace rostliny, rostlina / herbicidní model, rychlý vývoj.
Faktory prostředí mohou ovlivnit klíčivost a růst Parthenium hysterophorus a Rumex crispus klíčivost; parthenium hysterophorus; rumex crispus
Choroby paznehtů u dojeného skotu: Dopady na užitkovost, welfare a ekonomiku chovu a možné metody prevence choroby paznehtů, prevence onemocnění, dojený skot
Chování a teplota povrchu těla u skotu v integrovaném pastevním systému s nebo bez stínu stromů hovězí, produkce potravin, stín, silvopastorální systém, zóna termálního komfortu, infračervená termografie
Mapování plevele Cirsium arvense před sklizní v pšenici a ječmeni s využitím UAV obrazová analýza; regulace plevelů
Měření elektrické kapacity za účelem zjišťování objemové hmotnosti energetických plodin (miscanthus) a vliv vlhkosti a velikosti částic na tato měření lignocelulitické energetické plodiny, elektrické vlastnosti biomasy, fyzikální vlastnosti, mechanické předzpracování.
Metoda využití živného roztoku ve směsi s biouhlem za účelem výroby hnojiva s dlouhotrvajícím účinkem hnojivo, biouhel, pelety, dlouhotrvající účinek
Míra zalehávání selat ve vztahu k lézím na končetinách prasnic na porodnách prasnice, onemocnění končetin, sele, míra zalehávání, roštová podlaha, plná podlaha
Oteplování klimatu ve vztahu ke změnám struktury trofických a ekologických sítí na zemědělské půdě a snižujících se výnosů plodin klimatické změny, plodiny, plevele, predátoři, hostitelé, trofické úrovně
Pomohou inovace ve výrobě tradičních vepřových produktů v EU k zachování nevyužívaných plemen prasat? Nehypotetický experiment s diskrétním výběrem a hedonickým hodnocením nevyužívané plemena prasat, inovované tradiční vepřové produkty, nehypotetický experiment s diskrétním výběrem, vnímaní zdraví, hedonické hodnocení
Porovnání simulovaného postupu konvenčního šlechtění a editace genu při zavádění alely pro bezrohost do populace dojeného skotu v USA holštýn, jersey, inbreeding, welfare, bezrohatost
Použití pásového výsevu s cílem regulace dvou plevelných invazních rostlin zemědělství; věda o životním prostředí; lactuca serriola; convolvulus arvensis
Precizní výživa přežvýkavců: postupy, výzvy a potenciální přínosy senzory, krmení, technologie, skot
Prodloužená laktace u dojeného skotu prodloužená laktace, produkce mléka, kvalita mléka, reprodukce
Přehled literatury o propojení dat z dálkového průzkumu Země s modely růstu plodin modely růstu plodin, dálkový průzkum, proměnné stavu porostu, propojení dat, výnos.
Příspěvek o vlivu prostorové rozložení na rostlinou diverzitu na orné půdě zemědělská krajina, pole, souvratě, rostlinná diverzita, plevele
Review: pasivní imunita telat ze stád bez tržní produkce mléka imunita, imunoglobuliny, tele, plemeno, mlezivo
Robotické plečky mohou zlepšit regulaci plevelů ve speciálních plodinách robotické plečky; speciální plodiny; mechanická regulace plevelů; robotika
Rozdílná dostupnost fosforu v konvenčně a ekologicky obhospodařovaných orných půdách fosforečná hnojiva, koloběh fosforu, hnojení
Růstová intenzita jehňat během umělé mléčné výživy v závislosti na vybraných negenetických faktorech věk, průměrný denní přírůstek, chovná skupina, valaška, lacaune, jehňata, velikost vrhu, pohlaví, cigája
Schopnost ekosystémových služeb při opatřeních z hlediska zadržování vody ekosystémové služby, malá retence vody, povodí, analytický hierarchický proces (ahp)
Schopnost regulace plevelů pomocí jednotlivých krycích plodinách ve srovnání s regulací plevelů s pomocí směsí plodin biodiverzita, regulace plevelů, strniskové meziplodiny
Strukturní a hydraulické vlastnosti půd při dlouhodobé závlaze předčištěnou odpadní vodou půdní struktura, závlaha předčištěnou odpadní vodou, nenasycená hydraulická vodivost, retence vody v půdě, rentgenová mikrotomografie
Sucho 2018 v oblastech povodí Moravy a Dyje – dopady, opatření hydrologická bilance, srážky, pracovní skupina sucho, zmírnění dopadů sucha
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty eroze půdy; organická hmota; ekonomika; náklady
Trans mamární dodávání firocoxibu selatům snižuje stres a zlepšuje průměrný denní přírůstek po kastraci, krácení ocasu a štípání zubů firocoxib, trans mamární, prasnice, dobré životní podmínky zvířat, bolest, kastrace
Účinnost systému CIDR s využitím GnRH místo eCG v synchronizaci říje u ovcí cidr, ecg, synchronizace říje, plodnost, gnrh, ovulace, ovce
Udržitelné hospodaření na půdě pomocí obnovy krátkého koloběhu vody a snížení nevratných ztrát živin z vrchního půdního horizontu udržitelné zemědělství, krátký koloběh vody, disipace sluneční energie, nevratné ztráty látek, půdní úrodnost
Udržitelné hospodaření s vodními zdroji z hlediska potřeby vody pro zemědělství v malých venkovských obcích na příkladu obce Grybów, Polsko populace hospodářských zvířat, struktura využití půdy, druhy setí, potřeby vody pro zemědělské účely, úspora vody
Udržitelnost výroby vepřového masa s imunokastrací v Evropě udržitelnost, imunokastrace, uhlíková stopa, dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin, produkce vepřového masa, kanci, chirurgická kastrace
Úloha vegetačních nárazníkových zón v zemědělství a jejich regulace napříč Kanadou a Spojenými státy agroekosystémy, nárazníkové zóny, živiny, pesticidy
Úvaha o plevelech jako sociálním tématu spojujícím individuální a kolektivní zájmy plevele; regulace plevelů, společenské problémy
Vliv dávek kompostu na půdní vlastnosti, růst kořenového systému a produkci u révy vinné odrůdy Cabernet Sauvignon organická hmota, kompost, réva vinná, kořenový systém
Vliv délky laktace zvolené systémem managementu výroby na užitkovost selat až do porážky prasata, délka laktace, užitkovost, růstové křivky, variabilita
Vliv dusíku ze zemědělství na vodní ekosystémy dusičnany; podzemní voda; vodní zdroje; eutrofizace; biogeochemický cyklus dusíku
Vliv krajinného pokryvu na odtok vody, ztráty látek a povrchovou teplotu: výsledky 20-ti letého monitoringu na Šumavě mokřad, les, odvodněná pastvina, retence vody, ztráty látek, teplota zemského povrchu, evapotranspirace, satelitní snímky, termální kamera
Vliv kypření půdy za vegetace na erozi půdy a produkci cukrové řepy eroze půdy; kypření; cukrová řepa
Vliv plemene a pohlaví na kvalitu masa ze svalu m. longissimus thoracis et lumborum býků a volů – kříženců s masnými plemeny plemeno, intramuskulární tuk, kvalita masa
Vliv sezóny, množství srážek a teploty vzduchu na reprodukční užitkovost romanských ovcí v Chorvatsku bahnění, plodnost, sezónnost, meteorologické změny, reprodukční užitkovost, romanovská ovce
Vylepšený postup pro časoprostorové mapování evapotranspirace fúzováním dat evapotranspirace; fúze; vícezdrojová satelitní data; landsat 8; modis; sadfaet
Výskyt resistentní Escherichie coli v zařízení pro chov prasnic ve Švýcarsku rezistence na chinololy, fluorchinolon, tekutý vzorek výkalů, rezistenční profil, prasata, vzorek prachu
Využití fluorescence listového chlorofylu pro sezónní diagnostiku rezistence vůči herbicidům u druhů rodu Echinochloa ve fázi reprodukčního růstu inhibitor accázy; inhibitor als; indukce fluorescence chlorofylu; diagnostika rezistence, výběr metody
Využití krycí plodiny a kompostu pro předcházení hromadění semen v půdní bance bez použití herbicidů při střídání pšenice a brambor při ochraně půdy kompost, krycí plodina, organické zemědělství, redukce zpracování půdy, zásoba semen plevelů v půdě
Využití mikrořas ve výživě přežvýkavců a význam pro parametry kvality mléka - review mikrořasy, krmivo, krmná dávka, mastné kyseliny
Vývoj rezistence u Alopecurus myosuroides vůči herbicidům rezistence, alopecurus myosuroides, herbicidy
Výživová hodnota zhutnělého kompostu z prasečího a drůbežího hnoje a jejich vliv na plodiny a chemické vlastnosti hlinité půdy. peletizovaná organická hnojiva; zhutňování; patogeny kompostu; aditiva
Zadržování srážkové vody pomocí modifikace terénu a zvýšení vegetačního pokryvu semiaridní oblast, laserový skener, gis, rostlinný pokryv
Zavedení a využití chytrých mobilních telefonů (smartphonů) v zemědělství: empirický průzkum z Německa technologie, smartphone, němečtí farmáři, digitalizace, inovace.
Zlepšení dostupnosti vody v půdě s využitím různých metod zadržování vody v semiaridní oblasti Etiopie půdní vlhkost, retence vody, odtok vody, infiltrace vody, hrůbky, mulč
Zlepšuje genetická rozmanitost trav výnos, stravitelnost a odolnost vůči plevelům, škůdcům a infekcím chorobami? ecosystem services, mixture multiple cultivar, orchard grass
Změny v evapotranspiraci v závislosti na změnách krajinného pokryvu a změnách klimatu v letech 2001–2013 v Číně evapotranspirace, krajinný kryt, klimatická změna, satelitní data
Změny v rozloze a typu mokřadů a jejich trajektorie v nížinných oblastech České republiky mokřady, využívání půdy, vývoj vegetačního pokryvu, ztráty mokřadů
Ztráta diversity plevelů a dopady změny počasí na dlouhodobou produktivitu plodin při střídání pšenice - luštěniny výnosy plodin; samoregulace; teplota; srážky; pěstování plodin; časové řady
Analýza ekonomických a environmentálních efektů pozemkových úprav na příkladu obce Hucisko pozemkové úpravy, fragmentace pozemků, opatření v krajině
Bilance půdní vody odvozovaná na základě dálkového průzkumu Země pro evidenci zavlažování ve Španělsku satelitní mapování, bilance půdní vody, závlahové vody, evidence
Česká fosforová platforma nakládání s fosforem, eutrofizace, čištění odpadních vod, recyklace fosforu
Dlouhodobé zlepšení kvality vody v povodí vodního zdroje po pozemkových úpravách využití krajiny, ochranné zóny,ochrana půdy a vody, znečištění vody
Dopad instalace automatického dojícího systému na produkční a reprodukční vlastnosti dojených krav automatický dojící systém, dojnice, mléčná užitkovost, reprodukce
Efekt minimalizačních technologií na snížení vodní eroze zemědělské krajiny Číny čína, plaveniny, vodní eroze, svažitá zemědělská půda
Eradikační program kaseózní lymfadenitidy koz v Holandsku kaseózní lymfadenitida, eradikace, koza, serologie, corynebacterium pseudotuberculosis
Frekvence izolací bakterií vyvolávajících lymfadenitidu a abscesy u malých přežvýkavců v centrálním Španělsku abscedující lymfadenitida, ovce, koza, bakteriologie, corynebacterium pseudotuberculosis, s. aureus subsp. anaerobius, t. pyogenes
Hodnocení procesu pozemkových úprav venkovskými obyvateli pozemkové úpravy, vnímání, kvantitativní výzkum, česko
Charakteristiky ustájení a managementu a faktory související s kulháním, poraněním hlezen a hygienou u dojeného skotu na farmách s automatickým dojícím systémem na horním středozápadě Spojených států automatické dojení, kulhání, robotické dojení
Kvalita vody hydromeliorovaných zemědělských ploch hydroameliová půda, kvalita drenážní vody, dusík, chlortoluron
Metodologie výběru území pro pozemkové úpravy pozemkové úpravy, rozvoj venkova, výběrová kritéria
Modelování vlivu změn ve využívání půdy na toky živin v pobřežních zemědělských oblastech: případová studie Mar Menor (jihovýchod Španělska) socio-environmentální model; koloběh živin; závlahy;
Nová metoda pro odhad referenční plodinové evapotranspirace z geostacionárních satelitních snímků: Podněty pro praxi referenční evapotranspirace; lokální advekce; projevy sucha; satelitní mapování
Odhad spotřeby závlahové vody na území USA za použití satelitních snímků a přehodnocení dat půdní vlhkosti satelitní mapování, bilance půdní vláhy, závlahové vody, evidence
Ochlazování krav pomocí rozstřikovačů: vliv průtoku a načasování na behaviorální a fyziologické odezvy na tepelnou zátěž a užitkovost rozstřikovač, tepelný stres, ochlazovací strategie, doba zapnutí a vypnutí
Opatření ke zlepšení retence a akumulace vody na zemědělském půdním fondu společně s ochranou jakosti povrchových a podzemních vod systém opatření, zemědělské zdroje znečištění, eroze
Patogeneze onemocnění dělohy u dojeného skotu a jejich dopad na plodnost endometritis, metritis, mikrobiota, obranné mechanismy dělohy, poruchy dělohy
Pesticidy a jejich metabolity v pitné vodě: jaký je současný stav v České republice? pesticidní látky, metabolity, pitná voda, znečištění
Posouzení opatření k redukci zátěže dusíkem v zemědělských povodích zdroje dusíku; snížení zátěže dusíkem; venkovské povodí; swim; změny ve využívání půdy; budování mokřadů
Potenciální možnosti retence vody v povodí se sprašemi zemědělské povodí, nádrže, retence, vodní zdroje
Praktická doporučení biosecurity pro návštěvníky farem biosekurita, farma, návštěvníci
Vliv fytoestrogenů v Trifolium alexandrium na říjové chování, ovariální aktivitu a reprodukční výkonnost bahnic fytoestrogeny, sezónnost, bahnice, říjové chování, ovariální aktivita, progesteron
Vliv snížení použití antimikrobiálních látek na produkční parametry prasat antimikrobiální látky, chov prasat, biosecurity (biologická bezpečnost), vakcinace, management stáda
Vyhodnocení problémů s welfare ve finských chovech skotu a prasat na základě analýzy úředních inspekčních zpráv welfare, chov skotu, chov prasat, neshoda, inspekce
Výskyt a doba trvání zvýšeného počtu somatických buněk u švédských stád dojeného skotu v souvislosti se systémem dojení mastitida, sezónní výkyvy, rizikový faktor, systém dojení
Výskyt kmene meticilin rezistentního Staphylococca aurea v chovu dojeného skotu a prasat dojený skot, prase, methicillin-resistentní staphylococcus aureus, zoonózy
Vývoj a testování nové vakcíny proti klíšťové encefalitidě k veterinárnímu užití klíšťová encefalitida, vakcína, ovce, alimentární infekce, veterinární
Dosavadní výsledky půdních analýz po hloubkové aplikaci organické hmoty ve vinicích chemické vlastnosti půdy, kompost, půdní struktura
Důsledky prostorově proměnlivé účinnosti preemergentních aplikací herbicidů alopecurus myosuroides, pree aplikace herbicidů
Efektivnost sklizně vybraných odrůd olejného lnu olejný len, přadný len, spotřeba energie, bioenergetika, náklady na sklizeň, sklízecí mlátička, lis
Inovace v meziřádkové kultivaci kultivace, agrotechnika
Kombinací vědy o plevelech a vědy o invazích rostlin na zlepšení efektivního řízení: evropská výzva integrovaná regulace plevelů; biologická kontrola; invaze plevelů
Mapování a integrace sběru dat a regulace plevelů mapování, hodnocení, invazní rostliny
Moderní navigační systém DGPS jako způsob úspory v zemědělství zemědělství, dgps, navigace, výrobní podniky – zemědělství, racionalizace úspory
Ochrana proti plevelům: učební pomůcka rezistence, herbicidy, regulace
Organizace a řízení autonomních pozemních vozidel pro precizní zemědělství: navigační nástroj v reálném čase unmanned ground vehicles, precision farming, robot operating system, real-time navigation.
Prognóza potenciálních ztrát výnosu sóji působených plevely v Severní Americe agronomická praxe, ztráty na výnosech, ekonomické ztráty, regulace plevelů, herbicidy
Průsak kapalné složky hovězího hnoje do podloží během skladování skladování hnoje, těsnící účinek, koeficient propustnosti
Průsak kejdy do podloží během skladování hovězí kejda, průsak do podloží, těsnící účinek, těsnící koláč
Regulace kokotice (Cuscuta approximata) ve vojtěšce (Medicago sativa) vojtěška, ochrana rostlin, plevele
Rezistence plevelů vůči syntetickým auxinovým herbicidům kochia scoparia, raphanus raphanistrum, rezistence
Rozmetadla v zemědělské dopravě kompost, organická hnojiva, zemědělská doprava, aplikace kompostu, zemědělská technika
Rozšíření a regulace bolševníku velkolepého bolševník, regulace
Řešení rezistence plevelů vůči herbicidům: Praktická řešení rezistence, herbicidy, antirezistentní strategie
Řešení rezistence vůči herbicidům v integrované regulaci plevelů regulace plevelů, rezistence plevelů
Technologie a technika pro zdravější pěstování topinamburu technologický postup, produkce osiva topinamburu, zdroj rostlin, minitubery
Trendy biologické ochrany: veřejný zájem, mezinárodní spolupráce a směry výzkumu biologická ochrana
Vliv ošetření osiva (osmoproming) pšenice na vzcházení, zaplevelení, růst a výnos pšenice seté v závislosti na zpracování půdy hluboká orba, výnosy pšenice, plevele
Vliv regulace plevelů na výnosy plodin při různých střídání plodin v dlouhodobých pokusech osevní postupy, výnosy, herbicidy
Vyhledávání mláďat zvěře za použití termografické kamery srnče, termografie, škody na zvěři, sklizeň pícnin
Využívání mechanizace: Revue pěstitelské systémy; precizní zemědělství
Vývoj a perspektivy v Evropě bioplyn, biometan, bioenergie, obnovitelné zdroje energie
Výzkum granulace hnojiva na bázi kompostu z hnoje hovězího dobytka a stanovení indikátorů kvality granulí organický odpad, hnůj, hnojivo, granulace, vlastnosti pelet
Biometan jako palivo pro traktory, příležitosti pro zákazníka, výrobce nebo klima biometan, alternativní energie, traktor, trvale udržitelná produkce
Dynamika funkčních účinků lesních porostů jako součást problematiky ekosystémových služeb ekosystémové služby, funkce lesů, funkční účinky, horské lesy, smrkové a bukové porosty
Ekonomická komparace strategií hospodaření v lesích s různou intenzitou ochrany lesní hospodářství, ekonomika, strategie managementu, chráněná území, ekosystémové služby, čistá současná hodnota, cash flow, přírodní rezervace
Ekonomika obnovy lesa ve smrkových porostech na vybraném lesním majetku obnova lesa, ekonomická efektivnost, smrkové porosty, soukromý lesní majetek, česká republika
Erozní účinnost vody u nízkokapacitních komunikací eroze, lesní cesta, nízkokapacitní komunikace, půda, kořeny vegetace, drenáž, sklon svahu
Hodnocení retence vody v půdě v lesním a nelesním prostředí párová povodí, experimentální výzkum, krajinný a půdní pokryv, objemová půdní vlhkost, retenční kapacita půd, šumava, česká republika
Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability – I. Mechanické a fyzikální metody ukotvení stromu v půdě, destruktivní metody, mechanické metody, fyzikální metody, supersonický proud vzduchu, geofyzikální radar
Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability – II. Nedestruktivní, ekofyziologické metody ukotvení stromu v půdě, nedestruktivní metody, absorpční plocha kořenů, pulsní tomografie
Klimatické změny ve vztahu k půdě a růstu rostlin podnebí, proměnlivost klimatu, minimální teplota vzduchu, vegetační mrazy, sucho
Komparace nákladů v obnově lesa prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem obnova lesa, komparace přímých nákladů, prostokořenný sadební materiál, krytokořenný sadební materiál, česká republika
Komparace vybraných metod oceňování rostoucí zásoby lesního porostu pro potřeby vykazování účetních dat v české republice lesní porost, účetnictví, metody oceňování, účetní závěrka, příloha k účetní závěrce, česká republika
Kontrolní šetření forem obchodu s dřívím a jejich zastoupení v České republice obchod s dřívím, obchodní smlouvy, aukce, dražba, volný prodej, trh s dřevem
Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek lesní školky, péče o půdu, plodiny zeleného hnojení
Kvantitatívne a morfologické parametre prirodzenej obnovy jedle a smreka vo výberkovom lese moderové dřevo, přirozená obnova, výběrný les, smrk, jedle
Lesní požáry v České republice – definice a rozdělení: review lesní požáry, definice, druh požáru, statistická evidence
Lesní požáry v České republice – charakteristika, prevence a hašení: review lesní požáry, prevence, hašení, měsíc, den, hodina, vlhkost, záchranný bod
Lýkožrout smrkový na neodvětvěných a odvětvených smrkových lapácích neodvětvený lapák, odvětvený lapák, picea abies, ips typographus
Meliorační funkce jedle bělokoré (Abies Alba Mill.) jedle bělokorá, smrk ztepilý, lesní půdy, půdní chemismus, akumulace humusu
Metodika výpočtu zatížení stromu pro vizuální hodnocení a vyhodnocování přístrojových metod zatížení stromu, napětí způsobené větrem, dendrometrické parametry, parametry prostředí, zatížení vlastní hmotností, napětí způsobené vlastní hmotností
Možné směry vývoje lesního školkařství České republiky inovace, lesní školka, logistika, modernizace
Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin v České republice národní program ochrany genofondu, národní banka osiva a explantátů
Navigační algoritmus založený pouze na datech z LiDARu pro autonomního zemědělského robota zemědělský robot, navigace na pozemcích, lidar, měření, detekce řádků a meziřádků, pearl, ransac
Netradiční metody ochrany lesa před kůrovcovitými (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) lýkožrout smrkový, ochrana lesa, netradiční metody, insekticidy, štěpkování, storanet®, ošetření vodou
Optimalizace vodního režimu v půdách lesních školek lesní školky, volná půda, vodní režim, vzdušný režim
Podsadby přípravných porostů břízy bělokoré, olše a jeřábu ptačího bukem lesním a jedlí podsadba, přípravné porosty, jedle bělokorá a buk lesní
Postupná integrace: Vysvětlení a porozumění 60-ti let tvorby politiky lesnictví v Evropské unii institucionalizace, teorie evropské integrace, lesní politika, evropská unie, vytváření politik
Potenciál břízy jako energetické dřeviny pěstované ve velmi krátkém obmýtí sukcese, bříza, produkce biomasy, obnova výmladky
Potenciál kombinované obnovy lesa na kalamitních holinách nižších poloh kalamitní holina, výsadba, sukcese, buk, dub
Produkce jedle obrovské v mladém věku jedle obrovská, produkce, tloušťkový přírůst, vyšší polohy
Předosevní příprava a doba výsevu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) douglaska tisolistá, semena, stratifikace, doba osetí
Příspěvek k určení optimálního podílu douglasky v lesních porostech douglaska tisolistá, pěstování, smíšené porosty, příměs, produkce
Příspěvek ke stanovení vlivu lesních porostů na snižování kulminace velkých vod lesnická hydrologie, velké vody, lesní porosty, snižování kulminací, model dub-němec
Růstová reakce mladých douglaskových porostů na první výchovné zásahy douglaska tisolistá, porostní výchova, štíhlostní kvocient
Současné rozšíření smrku ztepilého a buku lesního v národním parku Šumava v území ponechaném samovolnému vývoji: dochází ke změně druhové skladby ve prospěch buku lesního? území ponechané samovolnému vývoji, zmlazení dřevin, druhová skladba, národní park šumava
Srovnání denní dynamiky průtoků pahorkatinných mikropovodí v několikadenních periodách beze srážek mikropovodí, vnitrodenní průtok, dřevinná vegetace, pahorkatiny
Srovnání vyrobeného objemu dříví harvestorem se zásobou porostu stanovenou objemovými tabulkami harvestor, aukce nastojato, objemové tabulky, měření dříví
Starobylé výmladkové lesy – metodika inventarizace, evidence a péče kontrolní účetnictví, kulturně-historické prvky, přírodní prvky, výskyt starobylé výmladkové lesy, svědectví
Statistická analýza dotazníkového šetření zaměřeného na kvantifikaci rekreační funkce lesů: případová studie lesy města písku, s. r. o. ekonomika, lesnictví, dotazníkové šetření, metody oceňování, rekreační funkce
Vliv aktivní protiabrazní ochrany na přetváření břehů vodní dílo brno, abraze, břeh, stabilizace
Vliv dubu červeného (Quercus rubra l.) na lesní stanoviště dub červený, dub zimní, vliv na půdu, vliv na fytocenózy, environmentální účinky
Vliv likvidace klestu po těžbě dříví na populační hustotu lýkožrouta lesklého Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) pityogenes chalcographus, picea abies, populační denzita, klest, feromonové lapače, ochrana lesa
Vliv průměrných měsíčních teplot a úhrnných srážek na vlhkost, výhřevnost a popelovinu energetické štěpky vyrobené z těžebních zbytků energetická štěpka, klimatická data, relativní vlhkost, jakost
Vliv prvních výchovných zásahů na růst a vývoj borové mlaziny z přirozené obnovy borovice lesní, pinus sylvestris, výchova porostu, přirozená obnova
Vliv zpracování těžebních zbytků na charakteristiky bylinného a keřového patra na přirozených borových stanovištích těžební zbytky, příprava půdy, přirozená obnova, borovice lesní, bříza bělokorá, přízemní vegetace, kompetice
Volba lesného reprodukčného materiálu v podmienkach klimatickej zmeny klimatický stres, provenienční výzkum, řízená migrace, zachování genofondu
Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré pod porosty jeřábu ptačího podsadby, buk lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, jeřáb ptačí
Výchozí hustota kultur - základ kvality lesních porostů buk lesní, borovice lesní, umělá obnova lesa, hustota kultur, morfologická kvalita nadzemní části dřevin
Výnosy pampelišek (Taraxacum koksaghyz, L. Rodin) na rovném a vyvýšeném záhonu s různou hustotou výsadby obnovitelné suroviny, nárůst biomasy, přírodní guma, kořeny pampelišky, inulin, vyvýšený záhon
Výsledky hodnocení mezinárodní provenienční plochy s douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na lokalitě Hůrky v jižních Čechách ve věku 44 let douglaska tisolistá, pseudotsuga menziesii, provenience, růst, vývoj, geografická proměnlivost, iufro
Výsledky zalesňování zasolených půd na Slovensku zasolené půdy, zalesňování, nežádoucí vegetace,
Využití hyperspektrálních snímků a základních dat pro precizní zemědělství data dálkového průzkumu, hyperspektrální snímky, precizní zemědělství, spektrální charakteristiky, zemědělské plodiny
Využití plošného přístupu ke zpracování dat leteckého laserového skenování v inventarizaci lesa lidar, letecké laserové skenování, plošný přístup, zásoba porostu, výčetní kruhová základna, lineární regresní modely
Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách české republiky kvalita půd, lesní školky, parametry půdní úrodnosti, hnojení půd
Zásady manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin před výsadbou včetně optimalizace postupů přímých výsevů do porostů a výsadeb manipulace se sadebním materiálem, umělá obnova, zalesňování, způsoby výsevů a výsadeb
Automatická detekce a analýza poškození způsobené volně žijící zvěří pomocí bezpilotního letadla (UAV) vybaveného optickým senzorem: případová studie pšenice bezpilotní letadla (uav), dálkový průzkum, fotogrammetrie, pšenice, zemědělské škody, divoká zvěř
Blockchain: Další krok informačních technologií užitých v e-zemědělství blockchain, precizní zemědělství, monitorování životního prostředí, zemědělská data, elektronické zemědělství, internet věcí
Budoucnost genomické selekce u dojeného skotu dojený skot, genomická selekce, genetický zisk, selekční index
Celosvětová metaanalýza stability výnosu v ekologickém a půdoochranném systému rostlinné produkce výnos, časová variabilita, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, bezorebné zpracování půdy
Dálkový průzkum pro detekci stresu dusíku a vody u pšenice hyperspektrální, multispektrální, termální, dálkový průzkum, pšenice
Dopady různých manažerských postupů na botanické složení, kvalitu, barvu a růst městských trávníků mulč, postupy řízení, mulčování, dusík, městské trávníky
Dopady spotřeby jídla v Evropě na životní prostředí výroba potravin, spotřeba potravin, potraviny lca, potravinářský odpad, dietní návyky, lca
Emise metanu produkované ovcemi krmenými čerstvou pastvou skleníkové plyny, zásoby, metan, nový zéland, pastva, ovce
Energetická účinnost a ochrana půdy při minimálním zpracování půdy a bez zpracování ve srovnání s konvenčním zpracování půdy půda bez zpracování, minimální zpracování půdy, výnos, energetická účinnost, ochrana půdy, konzervační zpracování půdy
Experimentální výzkum opotřebení běhounu pneumatiky a emisí částic z pneumatik s různým označením opotřebení stupeň opotřebení běhounu, živostnost pneumatik, ztráta hmotnosti běhounu, emise prachových částic pneumatik, nanočástice opotřebené pneumatiky
Hodnocení délky březosti a porodní hmotnosti u potomků plemen polského národního skotu v souvislosti s odhadem genetických parametrů březost, porodní hmotnost, dědičnost, národní plemeno
Hodnocení mechanizované sklizně hroznů ve vztahu ke sklizňovým ztrátám a ekonomickým aspektům vinohradnictví, mechanizovaná sklizeň hroznů, sklizňové ztráty, ekonomické hodnocení
Hodnocení vodního stavu porostů brambor pomocí kombinovaných informací z leteckých snímků z RGB a termálních sensorů brambory, cwsi, dálkové snímání, termografie, zavlažování
Hyperspektrální charakteristika a biochemická podstata mrazového poškození listů řepky ozimé hyperspektrální odrazivost; řepka ozimá; mrazové poškození; detekce; odhad poškození; biochemické parametry
Chirurgická kastrace s úlevou od bolesti ovlivňuje zdraví a produkční užitkovost kanečků v období laktace chov kanců, zakázání kastrace, chirurgická kastrace
Kombinovaná analýza dat Sentinel-1 a RapidEye pro lepší klasifikaci plodin: metoda pro ranné období růstu obilovin a řepky mapování typu plodin, sentinel-1, rapideye, zemědělství, podpora vektorových nástrojů, metoda maximální věrohodnosti.
Kvalita jatečně upraveného těla a masa kříženců holštýnského a herefordského skotu v závislosti na pohlaví a porážkovém věku kvalita jatečně upraveného těla skotu, kvalita hovězího masa, holštýnský skot, hereford
Monitorování sucha pomocí spektrálních indexů vypočtených ze satelitních snímků senzoru Modis v Maďarsku sucho, dálkové snímání, modis, monitoring, spektrální indexy
Nanočástice pronikají do listů a dodávají živiny zemědělským plodinám mikroprvky, výživa rostlin, nanotechnologie
Nanotechnologie: Nová perspektiva precizního zemědělství hnojiva, nanočástice, živiny, biosenzory
Nové poznatky a vylepšení vegetačního indexu PRI pro dálkový průzkum při studiu efektivity využití slunečního záření na úrovni listů, porostů a ekosystému hrubá primární produktivita (gpp); efektivita využití záření (rue); fotochemický index odrazivosti (pri); ovlivňující faktory; časoprostorové měřítko
Pluh s elektricky poháněnou nápravou elektrický pohon, pluh, orba, traktor s elektrogenerátorem
Pokroky v dálkovém průzkumu v zemědělství: popis kontextu, existující provozní monitorovací systémy a hlavní informační potřeby identifikace nedostatků ve výnosech; ochrana životního prostředí; ochrana půdy; odhad výnosu; identifikace zemědělských kultur; stav vegetace; sledování sucha; fenologie plodin; detekce změn; odstranění rušivých vlivů.
Potenciál ke zlepšení kvality kulinářských rostlin se sníženou závlahou snížená závlahová dávka, lakr, posklizňová kvalita
Potřebují odstavovaná selata antibiotika v krmivu pro zajištění dobrého zdraví a welfare? antibiotika, odstav, welfare
Pravděpodobnost zabřeznutí po přenosu embryí produkovaných in vitro s odlišnou relativní efektivností aspirace oocytů z folikulů zabřezávání, kvalita oocytů, bos indicus, dělení, blastocysta
Predikce kvality vepřového masa s využitím počítačového programu kvalita vepřového masa, počítačový systém, zpracování obrazu
Produkce, vyhlídky a potenciální aplikace pyrolýzních kyselin v zemědělství pyrolýza, biostimulant, rostlinný růstový promoter, wood vinegar, kyselina octová
Přednosti hyperspektrálního senzoru Hyperionu EO-1 ve srovnání s multispektrálními senzory IKONOS, GeoEye-1, WorldView-2, Landsat ETM + a MODIS pro odhad biomasy zemědělských plodin prostřednictvím vegetačních indexů pozorování země; hyperspektrální a multispektrální senzory, dálkové snímání, výnos plodiny; odhad biomasy
Přehledový článek o využití senzorů chytrých telefonů v zemědělství: Systematický přehled výzkumu chytré telefony, senzory, zemědělství
Příčiny degradace půdní struktury ve vinicích z pohledu přechodu k organické produkci vinohradnictví, organická produkce, utužení půdy, hloubkový kypřič
Radarový dálkový průzkum zemědělských porostů: přehled. zemědělství; letadlový radar; rozptyl odrazu; vesmírný radar; radar se syntetickou aperturou; vegetace.
Reprodukční a genomové technologie pro optimalizaci chovných strategii genetického pokroku u mléčného skotu dojený skot, reprodukce, genomika
Reprodukční užitkovost kojných prasnic v Dánských chovech délka laktace, kojné prasnice, následná užitkovost
Rozpoznávání chorob a škůdců rostlin rajčete v reálném čase založené na hlubokém strojovém učení choroby rostlin, škůdce, hluboké konvoluční neuronové sítě, zpracování v reálném čase, detekce
Rychlý odhad obsahu chlorofylu v listech rostlin pomocí světelného senzoru smartphonu výživa rostlin; nedestruktivní měřidlo chlorofylu; listová světelná transmise
Schopnost RTK přijímačů určovat přesnou polohu lokalizace, určování polohy, geodetické zaměřování, přesnost určení polohy, zemědělství, rtk, vrs
Skladové ztráty u velkých válcovitých balíků vojtěšky, kostřavy rákosovité a vousatice Gerardovy vojtěška, vousatice, sušina, seno, vázací síťovina, kvalita, válcovité balíky, skladové ztráty, kostřava.
Terénní měření NO2 – snadná metoda pomocí RGB snímačů no2, senzory, kolorimetrie
Umělá sladidla: spotřeba u dětí a dospívajících a zdroje potravin umělá sladidla, potraviny, nápoje, dítě, adolescent
Variabilní pomocný systém pro ovocné postřikovače; koncepce, návrh a předběžné testování pneumatický systém, nastavitelný výkon ventilátoru, inteligentní postřikovač, přesné zemědělství
Vertikální farma: Pohled na vývoj a význam vertikálních měst pokročilé metody kultivace, inovační technologie, efektivní produkce potravin, narůst počtu obyvatel, udržitelnost.
Vlastnosti kutikuly a pórů u konzumních vajec vejce, póry, kutikula, bezpečnost produkce, chemické složení
Vliv genotypu slovenských a polských prasat na kvalitu masa kvalita vepřového masa, užitkové křížení, mastné kyseliny
Vliv kondice zvířat v době připouštění na délku březosti, četnost potomstva a využitelnost ovcí bsc, připouštění ovcí, četnost jehňat
Vliv meziplodin na fyzikální vlastnosti půdy: polní kapacitu, bod vadnutí plodin, schopnost půdy zadržovat vodu, objemovou hmotnost, hydraulickou vodivost a infiltraci krycí meziplodiny, rotace meziplodin při pěstování kukuřice, vlastnosti půdy
Vliv odlišného zacházení bahnic na výskyt stresu bahnice, stres, dojení ovcí
Vliv plemene na četnost morfologických vad u spermií kanců kanec, plemeno, ejakulát, spermie, morfologické vady
Vliv zkrmování geneticky modifikovaných plodin na zdraví hospodářských zvířat geneticky modifikované plodiny, zdraví, hospodářská zvířata
Vliv zkrmování luskovinoobilných směsek ve formě siláží na kvalitu a termostabilitu kravského mléka výživa dojnic, kvalita mléka, termostabilita mléka
Výkonnost a energetická účinnost alternativních principů homogenizace: štěpkování versus drcení homogenizace, biomasa, palivo, štěpka
Výsledky dvouročního výzkumu stavu půdy, hojnosti žížal a množství uhlíku při použití bezorebné obdělávací technologie a hnojení zachovávání uhlíku, minimalizační zemědělství, zpracování půdy, stabilní vodní seskupení, mulčování.
Vysoce citlivé indexy odvozené z hyperspektrálního snímání v SWIR oblasti analýzou histogramů na rostlinách vystavených vodnímu stresu hyperspektrální snímání, swir, histogramy, sucho
Využití technologie bezpilotních letadel pro detekci mláďat srnčí zvěře uav (bezpilotní letadla), termovizní technologie, záchrana zvířat, dobré životní podmínky zvířat, dálkové snímání, detekční systém, zemědělství, octocopter.
Vývoj robota pro sklizeň jahod jahody, sběr, robot, deska stolu
Vzdálené řízení zemědělství pomocí bezdrátových senzorů a internet věcí (IoT) zemědělství, android, automatizace, iot (internet věcí), mikro ovladač, raspberry pi, bezdrátové senzory, vzdálené řízení.
Vztah mezi kvalitou spermatu a vlastnostmi kvality masa u belgických kanců plemene pietrain belgičtí kanci plemene pietrain, kvalita spermatu, kvalita masa
Vztah mezi polymorfismem genu L-selectin a výskytem klinických mastitid, počtem somatických buněk a produkcí mléka u polského holštýnského skotu sel1, produkce mléka, dojnice
Agrotechnické lhůty zakládání porostu: Metody stanovení termínu a vliv na budoucí výnosy modely, výnos plodiny, datum založení porostu, ozimá pšenice, kukuřice
Analýza rezistence vůči glyfosátu u Arabidopsis thaliana - změněné cílové místo EPSPS arabidopsis thaliana, glfosát, rezistence
Analýza výzkumných priorit v ekologii a systémů regulace plevelů: horizontální skenování integrovaná regulace plevelů, agroekologie, invaze
Fenologie třešní jako bioindikátor klimatické změny prunus avium, kllimatická změna, kvetení, globální oteplování, nízká teplota, fenologie, udržitelné zahradnictví
Hodnocení chronického rizika působení glyfosátu a aminomethylfosfonové kyseliny pro půdní biotu glyfosát, aminomethylfosfonová kyselina, ekotoxikologie, půdní bezobratlí, hodnocení rizika
Hodnocení účinku postermergetních aplikací herbicidů na Purple Nutsedge (Cyperus rotundus) v porostech rajčat herbicidy, fóliovníky, sulfonylmočovina, zelenina
Hodnocení výnosu ve smíšené kultuře leguminóza-obilnina pšenice ozimá, peluška ozimá, smíšená kultura, vliv na výnos
Intenzivní pěstování třešní na zakrslých podnožích prunus avium l., gisela 5, řez, bodová mikrozávlaha, hnojení, cíle výzkumu
Interakce mezi odrůdou třešní (Prunus avium), podnoží a pěstebním systémem v Oregonu, USA prunus avium, podnož, mazzard, maxma 14, gisela 6, krymsk 5, krymsk 6, vogel central leader, kgb pěstební tvar, steep leader
Karcinogenita glyfosátu genotoxicita, glyfosát, zdraví
Krycí porost hořčice a potlačení plevele v meziřádkách organicky pěstovaných jahod v Kalifornii pěstování jahod, kontrola plevele, odtok, eroze půdy, plastové mulčování, ekologické zemědělství
Kvantifikace agroekologických opatření v systémech regulace plevelů agroekologie, vlastnosti půdy, regulace plevelů
Mohou leguminózy společně s plodinami regulovat plevele bez snížení výnosu? Meta-analýza intercropping, kompetice rostlin, plevele, výnosy plodin
Může přechod na ekologický typ hospodaření přispět k obnově druhového složení plevelových společenstev na orné půdě? intenzifikace zemědělství, agrobiodiverzita, kanonická korespondenční analýza, společná zemědělská politika, typy hospodaření, herbicid
Náklady na řešení rezistence: na co se zaměřujeme a proč? rezistence; náklady
Nedestruktivní možnost určení obsahu pevných rozpustných látek a sušiny pomocí NIR spektroskopie a jejich vztah k senzorické kvalitě třešní ruční, nir, prunus avium, kvalita, senzorika
Odhad koeficientu sklizně u jahodníků pěstovaných pod plastovými tunely v jižním Španělsku s pomocí drenážních lysimetrů požadavky na vodu zemědělských plodin, úspory vody, koeficient sklizně, počet dnů po výsadbě, celkovým počtem růstových °c
Odolnost trvalých travních porostů proti stresu v období sucha, je ovlivněna složením směsi a N hnojením funkční rozmanitost rostlin, produktivita, dusík, klimatická změna, trvalé travní porosty, stres suchem
Otázky ohledně potenciálního vlivu herbicidů na bázi glyfosátu na obojživelníky úbytek obojživelníků, aminomethylfosfonová kyselina, polyethoxylované alkylaminy, roundup, pesticid
Pastevní směsi s vojtěškou (Medicago sativa) zvyšují výnosy a efektivitu využívání vody nad tradičními pastvinami založenými na jeteli podzemním (Trifolium subterraneum) vojtěška, jetel podzemní, pícniny, půdní vláha, plodinové výnosy
Pěstování monokultur má na úrovni středního měřítka negativní dopad na druhové bohatství plevelů a bezobratlých a kriticky snižuje fitness ohroženého křečka obecného zemědělství, biodiverzita, ochrana, nedostatek potravy, rozmnožování
Početnost a diverzita půdních a epifyticky žijících členovců v pěti pěstebních systémech na pobřežních planinách Severní Karoliny početnost a diverzita bezobratlých, konvenční zpracování půdy, konvenční hospodaření, ekologické zemědělství, redukované zpracování půdy
Pohled na důkazy o škodlivosti spojené s používáním herbicidů na bázi glyfosátu podle požadavků práva Spojených států amerických ukončení registrace, potravinová bezpečnost, glyfosát, lidské zdraví, limity
Pokles výskytu plevelů na orné půdě v severovýchodním Španělsku: obnovuje ekologické zemědělství funkční biodiverzitu? diverzita plevelů, ekologické zemědělství, funkční diverzita, segetální druhy, intenzifikace zemědělství
Posklizňová kvalita jahod odrůd Sonata, Honeoye’ a ‘Polka’ ovlivněná obaly s modifikovanou atmosférou fragaria × ananassa, pevné rozpustné látky, titrační kyselost, senzorické hodnocení, kyselina askorbová, antokyaniny, celková antioxidační kapacita
Posouzení vlivu hnojení a podmínek prostředí pro zdraví kukuřice zea mays l., hnojení, choroby, škůdci
Produkce generativních diaspor jednoděložných a dvouděložných plevelů v segetálních a ruderálních stanovištích plevel, segetální a ruderální stanoviště, semena
Prostorová proměnlivost účinnosti pree - emergentní aplikace herbicidů v systémech regulace plevelů alopecurus myosuroides, pendimethalin, flufenacet, pree-emergentní aplikace
Půdní vlastnosti a výnosy plodin při různých technikách zpracování půdy orba, organický uhlík v půdě, mikrobiální aktivita, pšenice ozimá, hrách setý
Reakce třešně naroubované na různých podnoží na vodní stres třešně, chlorofyl, vodivost listů, vodní potenciál listů, podnože, průduchy, stres, reakce na stres, vodní stres
Regulace plevelů v roce 2050: Perspektivy budoucnosti zemědělské herbologie biologická ochrana, biopesticidy, herbicidy
Rezistence vůči glyfosátu u Ambrosia trifida glyfosát, rezistence, shikimate
Rychlá a nedestruktivní analýza kvality meruněk pomocí FT - blízké infračervené spektroskopie nir, pls, prunus armeniaca l., pevné rozpustné látky, titrační kyselost
Sled aplikací glyfosátu v herbicidně tolerantní kukuřici poskytuje účinnou ochranu proti plevelům a podporuje užitečné epigeické bezobratlé ht kukuřice, zpracování půdy, epigeon
Sledování absorpce dicamby, translokace a metabolismu u populací druhu Chenopodium album, rezistentních a náchylných na dicambu chenopodium album; rezistence; dicamba
Srovnání NIRS metody pro určení vnitřních znaků kvality u třech druhů ovoce blízké červené, chemometrie, maracuja (mučenka), rajče, meruňka, obsah pevných rozpustných látek, celková kyselost
SSC a pH pro stanovení sladkosti a klasifikace zralosti sklizených třešní založené na NIR hypespektrální zobrazovací technologii třešeň, ssc, ph, vizualizace, blízká infračervená, hyperspektrální zobrazování
Toxicita a karcinogenita glyfosátu: přehled vědeckého základu hodnocení v Evropské unii a jeho rozdíly s hodnocením IARC glyfosát, toxicita, karcinogenita, iarc, efsa, veřejné zdraví, rizika pro spotřebitele
Účinnost herbicidu Lancelot 450 WG (Aminopyralid + Florasulam) na širokolisté a invazní plevele a vliv na výnos a kvalitu kukuřice lancelot 450 wg, regulace plevelů, výnos, kukuřice
Uhlíková stopa a rentabilita pěstebních systémů jabloní: štíhlé vřeteno a ovocná stěna life cycle assesment (lca), uhlíková stopa, emise spojené s pěstováním ovoce, udržitelné zemedělství, produkce jablek
Vliv hnojení brambor draslíkem na plíseň bramborovou a výnos brambor – krátké sdělení ekologické zemědělství, plíseň bramborová, ochrana rostlin, odrůdy brambor
Vliv klimatických změn na jetelotravní směsi: Dopady pro ekologické zemědělství ve spolkové zemi Brandenburg, Německo modelování výnosů; dopady sucha; zranitelnost; plodinový systém
Vliv kultivaru a pěstebního systému na obsah minerálních prvků v listech jabloní v intenzivních sadech granny smith, braeburn a cooper 4, štíhlé vřeteno, solax a volně rostoucí vřeteno
Vliv nechemické regulace plodnosti na kvalitu jablek a jejich hodnocení DA-metrem jabloň domácí, řízená regulace plodnosti, da-metr, kvalita plodů, červnový opad, mechanická probírka, opakované kvetení, zastínění
Vliv odrůdy, barvy, lokality a ročníku na obsah karotenoidů v hlízách brambor solanum tuberosum; hlíznatá plodina; xanthofyl; biologický antioxidant; odrůdy brambor; povětrnostní podmínky
Vliv stínování a vodního stresu na zachycení slunečního svitu, fyziologii a výnos jabloní deficitové zavlažování, růst ovoce, ovocné stromy, stínování síťovinou, fyziologie stromů, vodní potenciál
Vliv stresu suchem na výnosy a nutriční složení vojtěšky vojtěška (medicago sativa l.), stres suchem, vodním režim, nutriční hodnota
Vliv systému hospodaření na kolonizaci bobulí révy vinné kvasinkami a kvasinkám podobnými houbami v průběhu zrání hroznů ce-sscp, měď, hrozny révy vinné, fáze zralosti hroznů, mikrobiota kvasinek.
Vliv teploty vzduchu na konci kvetení Cirsium arvense v horských oblastech Řecka cirsium arvense; teplota; kvetení
Vliv způsobu hospodaření, půdního inokula a rostlinného druhu na strukturu bakteriálního společensta půdy 16s rrna, amaranthus retroflexus, avena fatua, konvenční zemědělství, illumina miseq, ekologické zemědělství, mikrobiální diverzita půdy.
Výnosy jarního ječmene ve vztahu k půdní pokryvnosti a výnosům meziplodin meziplodina, obilovina, sucho, biomasa
Výsadbový úhel řízení meristému ovlivňuje vývoj koruny třešní v pěstebním systému UFO ("upright fruiting offshoots") pupeny, koruna, třešně, plodnost, plody, růst
Význam diverzity plevelů plevele, diverzita
Význam vody pro pícniny v hlavních produkčních oblastech vojtěška, osevní postupy, sucho; účinnost; krmná hodnota; krmné plodiny; krmná směs; výroba pícnin; bezpečnost krmení; travní porosty; zavlažování; magnesium; minerální složení; persistence; půda; švýcarsko; vegetace
Zakrslé podnože a pěstební systémy ovlivňují počáteční růst, plodnost a výživu odrůdy třešně Skeena podnože gisela®, násada plodů, plocha průřezu kmene, velikost plodu
Změna úlohy okrasného zahradnictví s ohledem na invaze cizích rostlin botanické zahrady, změny klimatu, okrasné rostliny
Zpracování velkých objemů dat a jejich hodnocení pro ochranu plodin vyhodnocování dat, regulace plevelů, rezistence plevelů, ochrana rostlin
Desetidenní období mezi dvěma turnusy nemá vliv na mikrobiální zátěž prostředí v odchovnách selat odchovna selat, čištění a dezinfekce, doba mezi turnusy, mikrobiální kontaminace
Faktory spojené s kvalitou mleziva a jejich vliv na sérové koncentrace Gama-globulinů u telat ze švýcarských stád dojeného skotu selhání pasivního přenosu imunity, imunoglobuliny, management, rizikové faktory.
Fetopatický vliv Schmallenberg viru u březích koz v experimentálních podmínkách koza, reprodukce, schmallenberg virus, orthobunyavirus, experimentální infekce
Hodnocení opatření biosecurity pro omezení nepřímého přenosu viru epidemického průjmu prasat vir epidemického průjmu prasat, nepřímý přenos, ošetřovatel, přesun zvířat, biosecurita, kontaminované předměty
IFCN dlouhodobý mléčný výhled – IFCN vize „mléčného světa“ v roce 2030 produkce mléka, ceny mléka, výhled, světový trh, průměrná dojivost, počty dojnic, počty mléčných farem
Kvalita mleziva ovlivňuje imunitní systém a vývoj tenkého střeva u telat mlezivo, absorpce igg, vývoj střeva, tele
Kvalita vody a britské zemědělství: výzvy a příležitosti zemědělská produkce, zajištění potravin, skutečná hodnota vody
Kvalita vody pro závlahy kvalita závlahové vody, sledování jakosti závlahové vody, kvalita vody
Mikrobiologická kontaminace mleziva na farmách dojeného skotu v Irsku mycobacterium paratuberculosis, bakteriální kontaminace, kravské mlezivo, telata, mléko, krávy, skladování, stáda
Modelování obchodní sítě se živými prasaty v Gruzii: význam v prevenci a kontrole onemocnění africký mor prasat, obchodní síť, prevence onemocnění
Povodně, sucho, eroze, jakost povrchové a podzemní vody, hladiny podzemních vod a společný ukazatel – malá retence vody v krajině plošné zdroje znečištění; erozní smyvy
Poznávání střevního mikrobiomu mléčných telat: možnost zkvalitnění zdravotního stavu střeva v prvních týdnech života telat mikrobiom, mikrobiota, časný zdravotní stav střeva, telata
Přehled managementu kolostrální výživy – kvality a hygieny – na farmách dojeného skotu v severní Victorii kolostrum, management, tele, dojený skot, celkový počet mikroorganismů, koliformní mikroorganismy
Půlroční výhled vývoje cen prasat a vývoje krmivové základny pro rok 2018 ceny prasat, ceny krmiv, náklady, výhled
Riziko přenosu nemocí prostřednictvím semene u skotu skot, patogen, semeno, neplodnost, pohlavní
Rychlé hodnocení kvality bovinního kolostra: Jak spolehlivá je přenosná infračervená spektroskopie a digitální a optické refraktometry? infračervená spektroskopie, brix refraktometr, imunoglobulin g, stanovení radiální imunodifuzí
Semeno kanců jako zdroj přenosu virových patogenů semeno, prase, umělá inseminace, virus
Snížení rizika vzniku subakutní acidózy bachoru na základě úpravy výživy dojnic dojený skot, bachorové ph, subakutní bachorová acidóza, fyzikálně efektivní vláknina
Souvislost mezi subklinickou hypokalcemií a onemocněními krav po otelení vápník, poruchy po otelení, riziko
Srovnání různých metod rozmrazování mleziva a jejich vliv na koncentraci IgG1 kolostrum, rozmrazování, mikrovlnná trouba, vodní lázeň, igg1
Srovnání vlivu kolostrální náhrady a mateřského kolostra na imunitní systém, zdraví a růst telat v období mléčné výživy tele, kolostrum, náhrada kolostra, pasivní přenos protilátek
Úloha ekonomických nástrojů v reformě přidělování vody přidělování vody, ekonomické nástroje, integrované vodní zdroje, management, evropa, vodní politika
Určování intenzity větrné eroze pomocí deflametrů větrná eroze, lapač půdních částic, agregátová analýza
Větrná a vodní eroze a transport v semiaridních křovinných, travních a lesních ekosystémech: kvantifikace dominance horizontálního transportu větrem větrná eroze, vodní eroze, transport eolických sedimentů, ekosystémy semiaridních oblastí
Vliv působení fytoestrogenů u hospodářských zvířat fytoestrogeny, estrogenní aktivita, reprodukce, hospodářská zvířata
Vliv zkrmování neomezeného množství mléčné náhražky v prvních 5 týdnech věku na růst a rozvoj bachoru a tenkého střeva u mléčných telat tele, intenzita zkrmování mléka, rozvoj gastrointestinálního traktu, igf systém
Vliv zrnitostního složení částic na míru eroze a půdní erodibilitu velikost agregátu, erozní procesy, erodovatelnost půdy, větrný tunel, rychlost větru
Vyhodnocení vhodných preventivních opatření zaměřených na snížení rizika zavlečení a šíření viru afrického moru prasat černou zvěří africký mor prasat, černá zvěř, zavlečení nemoci, cesty šíření, zmírňování škod, lov
Výhody bezpečnější pitné vody: snížení koncentrací dusičnanů kvalita vody, pitná voda, dusičnany, výhody, podmíněná cena
Vztahy mezi účinností větrolamů a jejich porozitou. Meta-analýza dřevinných větrolamů struktura větrolamu, funkce větrolamu, optická porozita, rychlost větru, vzdálenost větrolamů
Zemědělské hospodaření a ochrana životního prostředí – jak to vidí zemědělci dotazníkové šetření; postoje zemědělců; zemědělské hospodaření; správa povodí; ochranná opatření v krajině; ochrana životního prostředí
Zhodnocení vhodnosti použití Brix refraktometru k odhadu koncentrace IgG v séru telat imunoglobuliny g, sérum, brix, telata
Způsob přenosu viru afrického moru prasat na domácí prasata: současné znalosti a budoucí směry výzkumu africký mor prasat, cesty přenosu, znalosti, zaměření výzkumu
Zranitelnost evropských půd větrnou erozí degradace půdy, eu tematická strategie pro ochranu půdy, půdní frakce erodovatelné větrem, digitální mapování půd
Debata na téma lesní kryt a hojnost vody: od úvah o spotřebě k úvahám o zásobování ekosystémové služby lesa; klimatická změna; množství vody; recyklace srážek; zalesňování
Diverzita plevelové vegetace na orné půdě ve vybraných oblastech České republiky nadmořská výška, typ hospodaření, diverzita plevelové vegetace, širokořádkové plodiny, ozimé obilniny
Dopad záborů půdy na rostlinnou produkci v Evropské unii kvalita půdy, utěsnění půdy, (soil sealing), hdp, populace, využívání půdy
Ekonomické hodnocení zemědělské půdy za účelem posouzení změn ve využívání půdy hodnocení zemědělské půdy, čistá současná hodnota, změny ve využívání půdy, země eu
Ekonomika regulovaných drenážních systémů a podpovrchové závlahy drenážním podmokem návrh závlahy drenážním podmokem, regulační drenáž, investiční náklady, provozní náklady, podmínky pro volbu melioračního systému
Enteropatogeny a rizikové faktory průjmů u telat norského mléčného skotu tele, enteropatogen, průjem, rizikový faktor
Globální analýza záborů zemědělské půdy a přemístění produkce v důsledku rozšiřování měst rozvoj měst, změna využívání půdy, intenzita využití krajiny, expandování plodin, potravinová bezpečnost
HidroMap: Nový nástroj pro monitoring a plánování závlahy plodin za použití bezplatných družicových snímků dálkový průzkum země, závlahy, satelitní snímky, landsat-8, sentinel-2, ndvi, desktop gis, web gis, vývoj software
Hodnocení dynamiky obsahu vody v půdě monitorované v různých částech vinice s ohledem na řízení závlahy kapacitní sensory, časoprostorová variability, podpovrchová kapková závlaha, časová stálost
Jak intenzifikace zemědělství ovlivňuje změny ve složení rostlinných společenstev? funkční znak, komplexita krajiny, obilné pole středomoří, ekologické zemědělství, relativní abundance, umístění v rámci pole
Klasifikace fragmentace vlastnictví zemědělské půdy jako příčiny degradace půdy: přehled typologie, důsledků a nápravy držba pozemků, udržitelné využívání půdy, degradace půdy, typologie degradace, trh s půdou a konsolidace
Možnosti úprav stávajících odvodňovacích systémů s cílem zachování podpory a udržitelnosti zemědělství při současném respektování požadavků životního prostředí: řešení v ČR úpravy drenážních systémů, historie hydromeliorací, management vodního hospodářství, regulované drenážní systémy
Nové postupy v managementu hnojivé závlahy u zavlažované zeleniny řešení výživy plodin; monitoring plodin; rozhodovací systémy; simulační modely, analýza půdy
Ocenění půdních funkcí: přezkum metod pro kvantifikaci vkladů půdy pro ekosystémové služby ekosystémové služby, posouzení, funkce půdy, vlastnosti půdy
Odhad C faktoru (cover factor – faktor pokryvu) v evropském měřítku c-faktor, zpracování půdy posklizňové zbytky plodin rostlinný pokryv, rusle, ochrana půdy
Odhad evapotranspirace pšenice ozimé pomocí metody FAO56 a měření NDVI v mírném vlhkém prostředí SZ Evropy plodinový koeficient; evapotranspirace; trvání fáze plodin, citlivostní analýza
Ochrana půdy v Evropě: přání či realita? půdoochranné technologie, zpracování půdy, infiltrace, stabilita půdní struktury
Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí drenážní odvodnění, odtok z povodí, oblasti oběhu podzemní vody, podélný profil vodnosti toku, hydrometrování
Pole v režimu ekologického zemědělství udržují dynamiku meta-společenstev plevelů v zemědělské krajině intenzifikace zemědělství, agroekologie, heterogenita krajiny, ekologické zemědělství, prostorové měřítko, plevele
Porovnání odtoku vody, eroze půdy a výnosu ozimé pšenice při bezorebném a orebném zpracování půdy v severovýchodním Ontariu ochrana půdy; zpracování půdy; osevní postup; přímé setí; poloprovozní pokus; ozimá pšenice; eroze; povrchový odtok vody
Porozumět ekonomice drenážního odvodnění. Právní otázky odvodnění v Iowě. role odvodnění, dosahované efekty odvodňovací stavby, investiční a provozní náklady, výpočet návratnosti investice
Posouzení vlivu zemědělského odvodnění na zásoby půdních vod a na odtokové poměry malých povodí cathy model (catchment hydrology); podzemní drenáž; variabilita hodnot retenční schopnosti; exfiltrace; infiltrace; odtok závěrovým profilem; kulminace odtoku; základní odtok; celkový odtok
Použití duálního plodinového koeficientu dle FAO pro modelování vodní bilance a výnosů hrachu obecného během různých režimů závlahy plodinová transpirace, podíl plodinové evapotranspirace, půdní výpar, model simdualkc, odhad vláhové potřeby
Prevalence, predikce a rizikové faktory enteropatogenů u normálních a nenormálních výkalů u mladých telat holandského mléčného skotu enteropathogeny, nenormální výkaly, telata mléčného skotu, rizikové faktory, predikce
Problematika ochrany půdy na vinicích ve Středomoří eroze, vinná réva, ochrana půdy, mulčování, degradace půdy, trvalé kultury, půdoochranné technologie
Provozní zhodnocení efektivity plánování závlah za použití plodinového modelu DAISY plánování závlahy, závlaha podle sacího tlaku půdy, plodinový koeficient, modelování růstu plodin, multi-oborová optimalizace, bílé zelí
Přirozená retence vody v lesích v horní části povodí: potenciál a limity – experimentální a modelová data hydraulické vlastnosti půdy; přirozená retence vody; vznik povodní; zalesňování; změna ve využívání půdy
Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží hladina podzemní vody, dosah vzdutí, regulační objekty
Rizikové faktory pro průjmy u novorozených telat a výskyt enteropatogenů na novozélandských mléčných farmách průjem telat, rizikové faktory, rotavirus, koronavirus, cryptosporidium parvum, salmonella
Rychlost změny půdní organické hmoty při změně využívání krajiny: Případová studie udržitelného zemědělství podnebí mírného pásu, sekvestrace uhlíku, půdoochranné technologie, půdní organický uhlík
Řízení koloběhu vody a toků energie: model ETR (energie-transport-reakce) koloběh vody; struktura krajiny; toky energie
Scénáře uplatnění odvodňovacích systémů v rámci koncepce funkčního managementu užívání půd funkce půdy, zemědělství, udržitelná intenzifikace, ekosystémové služby, functional land management (flm)
Separace složek odtoku drenážní vody s využitím stabilních izotopů a teploty vody, aplikovaná v malém zemědělském povodí na Českomoravské vysočině stabilní izotopy, trubková drenáž, teplota drenážní vody, separace (rozčlenění) složek hydrogramu
Snížení odtoku kontaminantů a optimalizace produktivity pastevních systémů pomocí regulace odvodňovacích systémů v Novém Zélandu zemědělství, difuzní zdroje znečištění, kvalita vody
Snížení RDP a RUP v krmivu zlepšuje metabolismus aminokyselin a využití energie u dojnic vystavených tepelnému stresu aminokyseliny, dojnice, tepelný stres
Specifické nevyřešené problémy při produkci siláží v teplých a chladných regionech problémy silážování, produkce siláže, plodiny mírného pásma, tropické plodiny
Společenstva plevelů na orné půdě jako indikátory způsobu hospodaření diverzita plevelů, semenná banka, integrovaný způsob hospodaření, ekologické zemědělství, indikátory biodiverzity, půda
Srovnání půdních vlastností po pěti letech u technologií bez zpracování (přímé setí) a pásového zpracování půdy půdoochranné technologie, zpracování půdy, infiltrace, stabilita půdní struktury
Stromy, lesy a voda: Nový pohled na klimatickou změnu les; voda; energie; klimatická změna; zmírnění klimatické změny; udržitelné hospodaření; dešťové srážky
Trendy fragmentace vlastnictví půdy za posledních 230 let v České republice a predikce budoucího vývoje rychlost fragmentace, trh s pozemky, slučování (konsolidace) pozemků, pozemková držba, využívání půdy, model vlastnictví
Účinek kvantity a kvality mleziva na výskyt průjmů u novorozených telat vyvolaných infekcí kryptosporidiemi kvalita mleziva, kvantita mleziva, kryptosporidie, průjem u novorozených telat, roční doba
Vizuální hodnocení půdy: shrnutí některých aplikací a možného vývoje pro zemědělství hospodaření s půdou, zhutnění, vess
Vliv denní doby zálivky na efektivitu kapkové závlahy obsah vlhkosti, vlhkost půdy, kapková závlaha, plán závlahy, období zavlažování
Vliv posklizňových zbytků a způsobu zpracování půdy na retenci vody v půdě a výnos zrna pšenice a čiroku v semiaridních podmínkách Texasu retence vody v půdě; půdoochranné zpracování půdy; posklizňové zbytky, semiaridní oblast podpovrchové kypření půdy
Vliv půdoochranného zpracování půdy na změny půdní vlhkosti v monokultuře kukuřice a v osevním postupu půdoochranné technologie, půdní vlhkost, zpracování půdy, střídání plodin
Vliv půdoochranných technologií na infiltraci vody do půdy a půdní vláhu půdoochranné technologie; infiltrace vody; efektivita využití vody; eroze; půdní vláha
Vliv zpracování půdy a vegetačního krytu na infiltraci vody do půdy infiltrace, simulátor deště, zpracování půdy, půdoochranné technologie
Vylepšení mobilní kapkové závlahy při omezených zdrojích vody přesná mobilní kapková závlaha; evapotranspirace; omezené vodní zdroje
Vylepšení plodinových modelů postupy dálkového průzkumu Země: rešerše plodinové modely, dálkový průzkum země, odhad výnosu, vegetační indexy, časoprostoroví měřítko
Využití mulče jako půdoochranný způsob hospodaření mulčování, organická hmota, zelené hnojení, vodní eroze, kompostování, půdoochranné technologie
Webový nástroj pro analýzu digitálních snímků k odhadu závlahových potřeb salátu allometrické funkce, barevná segmentace, wamp servery, barevný clustering, management vodního režimu plodin
Zachycování srážkové vody v povodí pro využití v agrolesnictví: Studie zaměřená na zajištění rovnováhy mezi ekologickou udržitelností a objemem zadržené vody agrolesnictví; ekologická udržitelnost; krajinný ráz; objem zadržené vody; zachycování srážkové vody
Zkrmování tepelně upraveného mleziva podporuje u novorozených telat kolonizaci tenkého střeva užitečnými bakteriemi novorozené tele, mlezivo, střevní bakterie
Zlepšení výnosu a nutriční hodnoty pícních plodin pícniny, zvýšení kvality,produkce trav, jeteloviny, šlechtění, management
Zlo zvané meliorace pedologie, odvodňování, obsahová deformace oboru
Změna v přístupu k ochraně vody, půdy a koloběhu uhlíku sekvestrace uhlíku; půdní organismy; půdní pórovitost; retence vody; půdní úrodnost; udržitelné zemědělství
Ztráty živin z kontinentů do moře: vliv entropie na klima klima; krátký koloběh vody; toky energie; vegetace; udržitelné využívání krajiny
Fenolická kompozice a antioxidační aktivita vybraných genotypů jablek kultivar, hplc, celkový fenolický obsah (tpc), antioxidační aktivita frap, malusy
Fenolické sloučeniny v rostlinách a zemědělsko-průmyslové vedlejší produkty: Antioxidační aktivita, výskyt a potenciální použití fenolické sloučeniny, polyfenoly, flavonoidy, antioxidanty
Genetika a zdraví paznehtů: Možnosti zlepšování zdraví paznehtů prostřednictvím genetické selekce skot, zdraví paznehtů, genetické parametry, selekce
Jablečná slupka jako přísada s přidanou hodnotou v potravinách fenoly, flavonoidy, jablko, antioxidační aktivita, rakovina, přidaná hodnota
Možnosti energetického využití biomasy s ohledem na potřebu dodávky organické hmoty do půdy zemědělská biomasa, organická hmota, bilance
Porovnání aspektů udržitelnosti konvenčních a ekologických chovů hospodářských zvířat konvenční chov, ekologický chov, udržitelnost, skot, prasata drůbež
Specializovaný organický substrát s vyšší přidanou hodnotou a jeho využití organický substrát; vegetační pokusy; zelenina; růst; produkce biomasy
Stanovení fenolických sloučenin v plodech jabloní a jejich zpracovatelských produktech jablka, polyfenoly, džus, pyré, zpracované jablko
Ukazatele pro diagnostiku krav s rizikem subakutní ruminální acidózy ve veterinární praxi dojnice, diagnostika, ph bachorové tekutiny, subakutní ruminální acidóza
Vliv různých dopadů zhutnění a hospodaření na půdě na její strukturu, vzdušný režim a mikrobiologické parametry utužení, regenerace, makropory, propustnost, o2 koncentrace, půdní vzduch, mikrobiální biomasa, mikrobiální respirace, potencionální denitrifikace
Vliv typu ustájení na přírůstek, dobu ležení a čistotu povrchu těla skotu ve výkrmu. Meta-analýza skot ve výkrmu, ustájení, přírůstky, welfare
Výskyt, rizikové faktory a důsledky opakované klinické mastitidy u dojených krav dojnice, klinická mastitida, opakovaný výskyt, metaanalýza.
Zhutnění půdy v plodinových systémech: Posouzení vlastností, příčin a možných řešení utužení půdy, hloubkové rozrušení půdy, zatížení nápravy, řízený provoz, bez zpracování půdy, vhodná pastva, kořeny rostlin
Změny fyzikálních vlastností půdy při diferencovaném zpracování půdy ke kukuřici orba, kypření, pásové zpracování půdy, utužení půdy, vlhkost půdy
Asociace mezi polymorfismem genů, plemennou hodnotou a glukózovou tolerancí u německých holštýnských býků skot, mléčná produkce, glukózový metabolismus, dgati, ghi, ghr, fasn, olri, abcg2
Co jsme ztratili: Rezistence na mastitidu u holštýnského a původního lokálního plemene .
Dopady podestýlkového materiálu a jeho mikrobiálního obsahu na kvalitu a bezpečnost mléka – Příčná studie britských farem .
Hydrolyzovaná vlna: nový přídavek do půdy pro biofortifikaci pšenice o zinek a železo deficit, hnojivo, stopové prvky, výživa rostlin, půda, udržitelné zemědělství
Léčba mastitid – snížení používání antibiotik u dojeného skotu rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům, mlékařství, ošetření při zaprahování, léčba mastitid založená na důkazech
Management u beranů a kozlů zdraví při připouštění, kozel, reprodukční trakt, koza, samec, reprodukce, beran, ovce
Snížení rizika subakutní bachorové acidózy u dojeného skotu - praktická doporučení z oblasti výživy zvířat dojený skot, bachorové ph, subakutní bachorová acidóza, fyzikálně efektivní vláknina
Šlechtění a etická perspektiva geneticky modifikovaného skotu a skotu s upraveným genomem skot, genetická modifikace, editace genomu, etika, šlechtitelský program
Vitamín A a atributy mramorování: Efekt hyperplazie intramuskulárního tuku u skotu .
Vliv kvantitativní restrikce krmiva na alometrii růstu u brojlerových kuřat kuře, restrikce krmiva, alometrie růstu
Vliv nízké vzdušné teploty na chování a mléčnou užitkovost u holštýnského skotu vzdušná teplota, chování, průměrný denní nádoj, mléčný skot, holštýnský skot, mikroklimatické parametry, mléčná produkce
Vliv porodní hmotnosti selat na jejich růstovou schopnost a jatečnou hodnotu porodní hmotnost selat, výkrm, jatečná hodnota
Vliv teploty prostředí na zabřezávání a mléčnou užitkovost plemenic holštýnského skotu holštýnsky skot, reprodukce, procento zabřezávání, vliv teploty
Využití senzorů k monitoringu aktivity krav, jejich přežvykování, tělesné teplotě pro předpověď začátku telení chov mléčného skotu, nositelné senzory, management telení
Vztah neúplného vydojování v průběhu prvních pěti dní laktace a procenta brakace, produkce a složení mléka u dojeného skotu .
Welfare dojených krav v produkčních systémech založených na celoročním ustájení a na pastvě dojený skot, welfare, produkční systém, pastva
Zinek u prasat jako riziko pro životní prostředí a zdraví lidí – Dánský příklad prase, zinek, rezistence, la-mrsa
Zvýšení rezistence vůči metabolickým a infekčním chorobám v průběhu okoloporodního období dojnic prostřednictvím inovativního managementu dojnice, tranzitní období, rezistence vůči onemocněním, management stáda.
Inertní materiály jako dlouhodobé nosiče a rozšiřovače životaschopných ascospor Leptosphaeria maculans a širší důsledky pro askomycetické patogeny canola brassica-napus; phoma stem canker; oilseed rape; western-australia; blackleg disease; epidemiology; release; dispersal; discharge; patterns
Insekticidní aktivita rostlinných extraktů proti škůdcům na řepce olejné. oilseed rape; pests; biological control; insecticide; plant extracts beetle meligethes-aeneus; essential oil compounds; pollen beetle; larvae
Interakce mezi hostitelem a patogenem ve vztahu k řešení cylindrosporiozy řepky způsobených Pyrenopeziza brassicae na druhuzích rodu Brassica crop losses; extracellular pathogens; pathogen population variation; qtl mapping; r-gene-mediated resistance
Izotermická amplifikace zprostředkovaná smyčkou (LAMP) pro rychlou detekci Pyrenopeziza brassicae (listové skvrnitosti řepky) patogeny plodin, ochrana rostlin, epidemiologie, listové skvrnitosti řepky, izotermická amplifikace zprostředkovaná smyčkou
Klimatická variabilita v Krajově (Rumunsko) a její vliv na ovocné sady meruňka, klimatická změna, ekosystémy, udržitelnost
Mapování genu rezistence ke sněti mazlavé Bt9 u pšenice tilletia tritici, sněť mazlavá, mapování genů, šlechtění, genetické markery
Meteorologické a krajinné vlivy na nálet blýskáčka řepkového do řepky olejné brassicogethes; decision support systems; insecticide resistance; integrated pest management; meligethes aeneus; monitoring trap; sustainable intensification; field;
Mutace v sdh genech u izolátů Zymoseptoria tritici a jejich vliv na citlivost k různým inhibitorům sukcinát dehydrogenázy. izoláty hub, rezistence, sdhi fungicidy, zymoseptoria tritici
Objev genu virulence ToxA u Bipolaris sorokiniana, patogenu pšenice a ječmene cochliobolus sativus, helminthosporium, horizontální přenos genů, toxa.
Obnova a přeměna trvalých jetelo-travních porostů na pastviny nebo pěstování plodin: Účinky na roční emise N2O po orbě uhlíková stopa, ekologická účinnost, výroba pícnin, management půdy, trávníky, silážní kukuřice
Odhad výnosu a kvality píce vojtěšky s využitím dálkových snímačů a teploty vzduchu výnos vojtěšky, kvalita vojtěšky, reflektance porostu, suma efektivních teplot, využití dálkových snímačů
Odolnost vůči Sclerotinia sclerotiorum u divokých druhů rodu Brassica a význam Sclerotinia subarctica jako patogenu rodu Brassica brassica cretica; brassica incana; resistance; sclerotinia sclerotiorum; sclerotinia subarctica; wild brassica ,western-australian conditions; quantitative trait loci; genome-wide association; stem rot; population-structure; juncea germplasm; napus; oleracea; crops; identification
Pěstební systémy třešní v Belgii třešně, výnos, plody, výhony
Pěstování třešní s využitím krycího systému prunus avium, polytunel, barva plodů, pevnost plodů, kvalita plodů, mikroklima, fotosyntéza, podnože
Phytomonas: Trypanosomy přizpůsobené prostředí rostlin trypanosomy, parazit, kokosová palma, olejová palma, kávovník, choroby rostlin
Pochopení pozitivního vlivu pícních předplodin a obdělávání půdy na půdní biologii po přechodu na střídání plodin na orné půdě. pšenice, ječmen, krmné plodiny, zpracování půdy, struktura půdy, biologické vlastnosti, půdní organismy
Posouzení čtyř azolů používaných v celé Evropě proti septoriové skvrnitosti pšenice, rzi plevové a rzi pšeničné azoly, výnosová odezva, evropa, zymoseptoria tritici, mutace cyp51
Použití podnože Gisela 5 pro třešně zakrslá podnož, gisela 5, únava půdy
Prostředky na ochranu rostlin používané v ekologickém zemědělství v Evropské unii ochrana rostlin; rostlinná výroba; účinná látka; biostimulanty; evropská unie; integrovaná ochrana rostlin
Pyramidování transgenních alel Pm3 u pšenice zvyšuje polní odolnost k padlí. blumeria graminis f. sp. tritici, rezistence, transgenoze, šlechtění, choroby rostlin
Rozdíly v produktivitě a kvalitě píce trav vlivem zvýšené koncentrace CO2 a snížené dostupnosti vody atmosférické hnojení uhlíkem, c3 a c4 trávy, dusíkaté látky, u.s. great plains
Siláže obsahující bioaktivní krmné luštěniny: slibný proteinový zdroj pro růst jehňat https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gfs.12225
Snížení nárůstu inokula Plasmodiophora brassicae včasnou eliminací výdrolu řepky olejné brassica napus; clubroot; disease severity index; glyphosate; oilseed rape volunteers; post-harvest management ,affect clubroot severity; soil-ph; canola; temperature; populations; resistant; virulence; disease; impact; germination
Snižování intoxikace zdrojů sladké vody při zachování úrovně regulace zaplevelení, zisku a produktivity: účinky zvýšené diverzifikace osevních postupů a snížení využití herbicidu https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.6b04086
Šlechtění na odolnost proti hmyzu v řepce: Výzvy, současné znalosti a perspektivy. (bio)marker-assisted selection; brassica napus; phenotyping; sinapis alba beetle meligethes-aeneus; cabbage seedpod weevil; parasitoid cotesia-plutellae; diamondback moth lepidoptera; expressing oryzacystatin i; brassica-napus seedlings; different host plants; sinapis-alba l; pollen beetle; bacillus-thuringiensis
Taniny v krmných rostlinách a jejich role v chovu zvířat a udržitelnost životního prostředí: přehled https://doi.org/10.1111/gfs.12053
Udržitelné hnojení dusíkem u ozimé pšenice prostřednictvím dočasné meziplodiny s leguminózou hnojení dusíkem, konkurence, meziplodina, vicia faba minor, pisum sativum, trifolium squarrosum, triticum aestivum l.
Uplatnění standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu v různých časových intervalech při hodnocení rizika zemědělského sucha v České republice index sucha, zemědělské sucho, vlhko, výnos, spei, syrs
Variabilita klimatu vysvětluje třetinu globálních ztrát výnosů hlavních plodin výnosová proměnlivost, dopad pozorované změny klimatu, kukuřice, rýže, pšenice, sója
Vliv sezóny, lokality původu a kultivaru na bioaktivní sloučeniny višní antioxidanty, klimatické podmínky, přírodní faktor, vegetační období, sad
Vliv sněhové pokrývky na variabilitu půdní vlhkosti a vznik sucha během vegetačního období v České republice výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhu, index sucho, spi, spei, pdsi, scpdsi, z‐index, scz‐index
Vliv závlahy a biologického hnojení na výnos a produkci Pískavice řecké seno io-hnojiva, stres suchem, léčivé rostliny, rhizobia, trigonella foenum graceum, závlahy
Vyhodnocení devíti genotypů řepky olejné (Brassica napus L.) na napadení a výkonost larev krytonosce řepkového (Ceutorhynchus napi Gyll.) integrated pest-management; cabbage seedpod weevil; meligethes-aeneus; pollen beetle; coleoptera-chrysomelidae; european populations; plant-damage; resistance; oviposition; lepidoptera
Výnos a jeho stabilita, rozmanitost plodin, adaptabilita a reakce na změnu klimatu, počasí a hnojení nad 75 let v České republice ve srovnání s některými evropskými zeměmi dynamika výnosu; stabilita výnosu; přizpůsobivost plodin; rozmanitost plodin; klimatická změna; dynamika hnojení; účinnost hnojiv; bilance dusíku
Využití modelů Euro-CORDEX pro projekce možného vývoje sucha v průběhu 21. století v České republice meteorologické sucho, zemědělské sucho, hydrologické sucho, regionální klimatické modely, spei, spi, rcp4.5, rcp8.5, co2
Využití transkriptomiky při výzkumu interakcí obilovin a patogenu Fusarium graminearum: co jsme se dosud naučili fusarium graminearum; fuzariózy klasů; ječmen; transcriptom; pšenice
Výzvy a příležitosti využívání půdy při potlačování chorob pro udržitelnou produkci pastvin půda, rostlinné patogeny, ekosystémy, udržitelná zemědělská výroba, zemědělství
Ztráta půdní organické hmoty po kultivaci pastvin: účinky na hlavní výměnné kationty a kationtová výměnnou kapacitu půdy organická hmota, acidifikace, plodiny na orné půdě, kationtová výměnná kapacita, pastviny, půda c, intenzita obdělávání půdy.
2016 Náklady produkce chovu prasat ve vybraných zemích náklady chovu prasat, ceny krmiv, konverze krmiv, počet odstavených selat
Aktivita nového fungicidu pyraziflumidu inhibitoru sukcinátdehydrogenázy proti sclerotinia sclerotiorum pyraziflumid; sclerotinia sclerotiorum; sensitivity distribution; resistance management base-line sensitivity; brassica-napus; in-vitro; stem rot; biochemical-characterization; natural-population; resistance risk; anhui province; oilseed rape; china
Analýza rozpadu agregátů na těžkých půdách v oblastech ohrožených větrnou erozí větrná eroze, těžké půdy, půdní struktura, erodovatelné částice
Antioxidační vlastnosti sladkých třešní (Prunus avium L.) - Role fenolických sloučenin antioxidační aktivita, polyfenoly, prunus avium, sladké třešně
Aplikace herbicidu při obnově pastviny zpočátku zlepšuje rozklad kořenů a zvyšuje zdroj uhlíku v půdě v trvalých travních porostech a pastvinách obnova pastvin, kořenový systém, uhlíková stopa, jetel, jílek mnohokvětý pastviny
Cena a efektivnost technik ochrany zemědělské půdy před vodní erozí – zkušenosti z Iowy agrotechnika, ochrana půdy, cena
Cena a přínosy opatření proti erozi ekonomika, konturové obdělávání, ochranné vsakovací pásy, cena protierozních opatření
Cena eroze ztráty, vodní eroze
Citlivost evropské pšenice na extrémní počasí evropská pšenice, kultivar, extrémy počasí, klimatická změna, výnosy
Citlivost na boskalid v polních izolátech Sclerotinia sclerotiorum z řepky v provincii Henan, Čína baseline sensitivity; boscalid; control efficacy; sclerotinia sclerotiorum base-line sensitivity; histidine kinase gene; beta-tubulin gene; botrytis-cinerea; fusarium-graminearum; alternaria-alternata; jiangsu province; stem rot; resistance; carbendazim
Diagnostická přesnost odhadu kvality mleziva prostřednictvím refraktometrů: systematický přehled a meta-analýza imunoglobuliny g, senzitivita, specifita, přesnost, brix
Dlouhodobé změny v obsahu a kvalitě organických látek v půdě na černozemích kvalita a kvantita půdní organické hmoty, změny půdní organické hmoty v čase, organické látky
Dopad tepelného stresu na příznaky říje a velikost folikulů u dojených krav tepelný stres, estrus, velikost folikulu, dojené krávy
Dopady klíčových rizikových meteorologických jevů na variabilitu výnosů polních zelenin v České republice sucho, variabilita výnosů, košťáloviny, cibuloviny, plodová, luštěniny, kořenová
Fenolické sloučeniny v plodech jabloní (Malus x domestica Borkh.): Charakteristika a stabilita sloučenin po sklizni a během zpracování anthokyany, anthokyanidiny, flavanoly, flavonoly, fenolické kyseliny, deriváty kyseliny skořicové, fytochemické sloučeniny
Hodnocení latentní infekce patogenem Verticillium longisporum pomocí metody qPCR u řepky pěstované v polních podmínkách řepka olejka, verticillium longisporum, odolnost odrůd, kvantitativní real time pcr
Hodnocení rizika, řízení a návrh možnosti snížení rizika větrné eroze v zemědělské krajině změny klimatu, způsob hospodaření, zemědělská půda, návrhy opatření
Hodnocení systémů pro pěstování jahod bez půdy v Austrálii školka jahod, jahodové odnože, methylbromid, sazenice ze sadbovače, mikropropagace, hydroponie
Hodnoty dusíku a fosforu v kukuřici (Zea mays L.). Vyčištěné odpadní vody pro závlahu pícnin makro živiny, odpadní voda, podzemní vody, hnojivá dávka
Charakterizace slovinských jablek s ohledem na jejich botanický a zeměpisný původ a zemědělskou výrobní praxi jablka, stabilní izotopy, celková reflexní rentgenová fluorescenční (txrf) spektrometrie, botanický původ, zeměpisný původ, zemědělská praxe, slovinsko
Komplexní půdoochranné technologie pro pěstování chmele eroze, meziplodiny, půdoochranné technologie, trvalé kultury, zelené hnojení
Koncepce ochrany před dopady sucha a nedostatku vody v České republice - konzultace a zpracování zadržování vody v krajině, meziresortní komise voda-sucho, kvalita vody, vodní zdroje, nedostatek vody
Krátkodobý výhled zemědělských trhů EU v letech 2018 a 2019 - mléko a mléčné výrobky http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/agri_short_term_outlook_spring-2018_en.pdf
Kukuřice na biopaliva a eroze půdy – Hodnocení rizik a konceptů protierozní ochrany kukuřice, biopaliva, erosion-3d, protierozní ochrana, vodní eroze
Kvalita vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce a její povodí, se zaměřením na specifické organické sloučeniny retence živin, eutrofizace, pesticidy, kvalita vody, technické plodiny
Metodika protierozného obrábania pôdy osevní postupy, bpej, vodní eroze
Možnosti ovlivnění úrovně eroze a sedimentů vodní eroze, cena, proveditelnost, protierozní účinek
Mulčování jako technika omezující vodní erozi, review mulč; vodní eroze
Odhad ztráty půdy v blízké budoucnosti v České republice spotřeba půdy, ochrana půdy, zábory půdy, utěsnění půdy (soil sealing), příměstské oblasti, městské oblasti
Ochrana před vodní erozí – technická zpráva. eroze půdy; opatření; případová studie;
Paradox pronajímání zemědělské půdy: Extrémní fragmentace vlastnictví půdy jako nová forma degradace půdy udržitelné využívání půdy, fragmentace vlastnictví pozemků, katastrální parcela, výrobní blok, lpis, trh s pozemky
Preventivní opatření zaměřená na minimalizaci rizika šíření viru Afrického moru prasat v chovech prasat africký mor prasat, amp, domácí prasata, divoká prasata, volně žijící zvířata, epidemiologie, prevence, biologická bezpečnost
Principy přístupu k řešení optimalizace ochrany vody a půdy v subpovodích řeky Svratky bodové a plošné zdroje znečištění, dusík, fosfor, nerozpuštěné látky, opatření pro udržení nebo zlepšení kvality vody
Představení jedenácti odrůd slivoní v přírodních podmínkách Plovdivského regionu v Bulharsku prunus domestica l., vlastnosti plodů, chemické složení
Přídavek meloxicamu při léčbě klinických mastitid zvyšuje následnou reprodukční výkonnost dojnic nesteroidní protizánětlivá léčiva, mastitida, léčba, plodnost
Půdoochranné technologie zakládání porostů plodin (technika v půdoochranných technologiích) půdoochranné technologie, technika, mělké zpracování půdy, hluboké zpracování půdy, vodní eroze
Riziko vývoje antimikrobiální rezistence zkrmováním mléka obsahující rezidua antibiotik telatům antimikrobiální rezistence, antimikrobiální rezidua, odpadní mléko, mlezivo, telata
Rizikové faktory pro produkci ESBL bakteriemi Escherichia coli v chovech prasat: Dlouhodobá studie v souvislosti se sníženým použitím antimikrobiálních látek prase, esbl-e. coli, antibiotická rezistence, cefalosporin, biosecurity
Sušená krevní plazma jako alternativa využití antibiotik ve výživě selat – působení a biosekurita antibiotika, náhrada antibiotik, bariérová funkce střev, imunomodulace, selata, sušená plazma, sušená prasečí plazma
Tepelné ošetření mleziva na farmách dojeného skotu snižující jeho mikrobiální kontaminaci při zachování koncentrace imunoglobulinů G mlezivo, imunoglobulin, bakterie, tepelné ošetření
Úroveň biosecurity v polských chovech prasat – výsledky dotazníkového průzkumu prase, biosecurity, management chovu, africký mor prasat, dotazník
Vázání přirozeného organického uhlíku a zbytkového uhlíku v půdě v komplexních agroekosystémech emise co2, zbytky plodin, meziplodiny, půdní mikrobiální dynamika, půdní organická hmota
Větrná eroze na jižní Moravě – potenciál, monitoring, účinnost biotechnických opatření větrná eroze, deflametr, větrolam, optická porozita
Vlhkostní poměry povrchu půdy na vybraných jihomoravských stanicích stav půdy, sucho, vegetační období, větrná eroze
Vliv kompostu na retenci vody v konvenčním hospodaření s orbou organická hmota, maximální kapilární kapacita, zadržování vody, vysychání
Vliv množství a kvality aplikované exogenní organické hmoty na vybrané půdně biochemické charakteristiky exogenní organická hmota; půda; biologické vlastnosti; aktivita enzymů
Vliv různých typů podnoží na kvalitu mladých stromků třešní (Prunus avium L.) odrůdy 'Regina' prunus avium l., vegetativní podnože, semenáče, růst, školkařství
Vliv větrolamů na snížení rychlosti větru a ochranu půdy před větrnou erozí proudění vzduchu,anemometr, polní měření, optická porozita, ochrana půdy
Vliv zkrmování odpadního mléka telatům holštýnského plemene na antimikrobiální rezistenci Escherichia coli a Pasteurella multocida izolovaných z rektálních a nazálních stěrů. antimikrobiální rezistence, mléčná telata, odpadní mléko
Vodní eroze na středomořských vinicích, review vinice; vodní eroze
Vyhodnocení vztahu mezi úrovní biologické bezpečnosti, produkčními ukazateli, parametry stád a používáním antimikrobiálních látek v chovu prasat ve čtyřech zemích EU antimikrobiální látky, biosecurity (biologická bezpečnost), chov prasat, produkční ukazatele.
Význam meziplodin a aplikace kompostu na omezení vodní eroze smyv půdy, kukuřice, různé dávky kompostu, meziplodina
Vztah mezi managementem provozu a stájovou prevalencí výskytu průjmových a respiračních onemocnění u telat mléčných farem využívajících napájecí automaty. mléčná telata, nemocnost, automatické krmení, skupinový odchov
Zásadní opatření zaměřená na prevenci šíření Afrického moru prasat v chovech domácích prasat v Evropské unii biosecurity, evropa, epidemiologie, chovy prasat, preventivní opatření
Zlepšení pasivního přenosu imunoglobulinů u telat II: Interakce mezi způsobem podávání mleziva a jeho objemem mlezivo, nádoby s cucákem, jícnová sonda, pasivní přenos
Změny obsahu půdní organické hmoty při minimálním zpracování půdy v různých půdně-klimatických podmínkách kambisol; černozem; obsah a kvalita humusu; humusové frakce; minimální zpracování půdy
Způsob zpracování půdy jako hnací mechanismus rozvoje mikrobioty v kultuře brukve řepky olejky (Brassica napus) zpracování půdy, řepka olejka, mikrobiota, sekvenování nové generace, 16s rrna gen
Ztráty zemědělské produktivity v důsledku eroze půdy v Evropské unii: od přímého hodnocení k využívání makroekonomických modelů produktivita zemědělství, ztráta produktivity plodin, zabezpečení potravin, systém environmentálně-ekonomického účetnictví
7. Ministerská konference Forest Europe doporučení, forest europe, pan-evropská úroveň, usnesení
Dopad těžby nízkoprodukčních dřevin na životní prostředí biomasa, obnovitelné zdroje, rezidua, šetrné technologie
Doporučené užití metod pro ocenění lesního majetku tržní hodnotu nebo obvyklou cenou cena, metody ocenění, odhad, tržní hodnota
Doporučené užití metod pro ocenění lesního majetku tržní hodnotu nebo obvyklou cenou cena, metody ocenění, odhad, tržní hodnota
Frekventované způsoby oceňování lesů cena obvyklá, hodnota, metoda ocenění, zákon o ocenění
Hajný je lesa pán? Bejvávalo definice pozemku, legislativa, přírodní bohatství
Hodnocení kvalitativních atributů lesních ekosystémů pomocí numerických kvantifikátorů atribut ekosystému, kvantifikátory, lesní biotop, natura 2000
Jak Češi nahlíží na příměstské rekreační lesy? návštěvníci lesa, rekreace, sociologie, veřejné mínění
Jakou cenu má les pro občany? cena, hodnota, návštěvník lesa, uživatel lesa
Kde je v českých lesích zakopaný pes české lesnictví, společnost, vlastnictví lesa
Klasifikace českých lesních ekosystémů ekologické sítě, klasifikace, kvantifikátory, lesní biotop, natura 2000
Kolik stojí 1 ha lesa . Je 57 Kč/m2 lesního porostu v ČR úředně odpovídající údaj? legislativa, lesní porost, neúřední ocenění, oceňovací postupy
Lesní ekosystémy Šumavy a jejich management ekosystém, horské lesy, národní park, ochrana přírody, šumava
Lesní hospodářství ztrácí pozice rychleji než by muselo české lesnictví, konkurence, společnost, vlastnictví lesa
Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi hodnota majetku, oceňování, soudní znalec, účel ocenění
Národní prohlášení o rozvoji šetrných technologií na základě dobrých příkladů z praxe pro ochranu kvality v lesnictví v USA dobré příklady praxe, kvalita vody, národní legislativa, šetrné technologie
Návštěvnost lesa v souvislosti se sběrem plodin cenová relace, návštěvnost, lesní plodiny, území čr
Oceňování lesa – ruský pohled na globální lesnictví hodnota lesa, palivové dříví, světové lesy, zásoba dříví
Princip odvození úřední ceny lesního porostu vycházející z jeho dřevoprodukční funkce odvození ceny, tržní hodnota, úřední cena, výpočty ceny
Problém obvyklé ceny a tržní hodnoty u pozemků cena obvyklá, cena tržní, cena pozemku, hodnota pozemku
Problém úřední ceny zůstává otevřen cena obvyklá, průměrná cena, realizovaný prodej
Ročně sedm milionů Eur pro lesní cesty lesní cesty, náklady, návštěvnost lesa, užívání cest
Rozsah výskytu hlavních lesních plodin lokalita, návštěvnost, výskyt plodin
Schváleny česko-saské projekty finanční alokace, projekt, přeshraniční spolupráce, sasko
Simulace produkce dřeva v horských oblastech Aspenu dobré příklady praxe, horské oblasti, růst dřeva, šetrné technologie
Společenská významnost produkce a sběru lesních plodin cena, hodnota, lesní plodiny, sběr plodin
Tvorba úřední ceny lesa a lesní půdy cena, hodnota, lesní porost, lesní půda
Vyrovnat nabídku dříví s poptávkou a pokračovat ve zpracování kůrovcového a kalamitního dříví dřevní hmota, kalamita, kůrovec, nabídka, poptávka
Změna struktury lesa v centrálním Krušnohoří krušnohoří, les, rozmanitost druhů, stanovištní podmínky
Automatický monitoring pohybu prasat pomocí analýzy obraza. welfare, obrazová analýza, pohyb, prase
Genetické vztahy mezi poruchami plodnosti, znaky plodnosti a parametry produkce u holštýnských dojnic v rané fázi laktace plodnost, holštýn, genetika
Účinnost bariérového dezinfekčního prostředku s vysokým obsahem volného jódu na prevenci nových intramamárních infekcí a klinické mastitidy u dojnic bariérový dezinfekční prostředek
Vakcinace proti nálezu akutní metritidy u holštýnských jalovic využitím specifické multivalentní vakcíny – Vliv na reprodukční zdraví a plodnost v první laktaci skot, období po otelení, onemocnění dělohy, akutní poporodní metritida, endometritida, plodnost
Vliv vícestranného konkávního designu strukového násadce na tloušťku a drsnost hyperkeratózy v okolí strukového otvoru hyperkeratóza
Vliv zapouštění jehnic na jejich celoživotní užitkovost jehnice, zapouštění, reprodukce, celoživotní užitkovost
Vysoké hodnoty močoviny, březost a zabřezávání u dojnic: Meta-analýza definice prahové hodnoty obsahu močoviny v mléce a krevním séru dojnice, močovina, dusík, reprodukce
Závislost kondice prasnice během první a druhé laktace na jejich reprodukční užitkovost složení těla, laktace, ovulace, reprodukce, prasnice
Dlouhodobé uplatnění orby a hnojení dusíkem: vliv na hustotu a aktivitu nitrifikátorů autotrofní nitrifikace, bakterie oxidující amoniak, bakterie oxidující dusitany, metoda nejpravděpodobnějšího počtu (metoda mpn)
Dlouhodobý vliv uplatnění precizního zemědělství na produkci obilovin precizní zemědělství, precizní management živin, integrované precizní praktiky, produkce plodin, bezorební systém, krycí plodiny
Dynamické sledování reprodukčních záznamů u dojného skotu dojný skot, dynamický zobecněný lineární model, monitorovací systém, výsledky reprodukce
Efektivita ušního senzoru sledujícího krmení a aktivitu krav chování dojených krav, přežvykování, senzory, aktivita, říje
GENETICKÁ VARIABILITA BOVINNÍHO GENU MX1 A JEHO ASOCIACE K MASTITIDÁM gen mx1, polymorfismus, marker asistovaná selekce, odolnost vůči onemocnění, virová infekce, počet somatických buněk
Genetické trendy v odolnosti proti poruchám paznehtů v populaci holštýnského skotu ve Skandinávii šlechtění, index zdraví paznehtů, genetika, holštýnské plemeno
Hodnocení různých zdrojů dat pro genetické zlepšování zdraví paznehtů u rakouského Fleckvieh (simentálského) a hnědého švýcarského skotu nálezy při úpravě paznehtů, skóre kulhání, vyřazování, heritabilita, genetická korelace
Charakteristika jatečně upraveného těla a kvality masa jehňat chovaných v různém ročním období kvalita jut jehňat, jehněčí maso, sezóna
Konvenční orba snižuje hojnost a biomasu žížal a mění strukturu jejich společenství: globální metaanalýza zemědělský management, skladba společenstev, ekologický grouping, oligochaeta, orební systémy
Konzervační zpracování půdy zvyšuje stabilitu společenstev rhizosférních bakterií odrážející se na růstu rostlin konzervační zpracování půdy, stabilita, rhizosféra, bakteriální společenstva, růst rostlin
Kráva jako indukovaný ovulátor: časovaná inseminace po synchronizaci ovulace ovsynch, časovaná inseminace, synchronizace ovulace, gnrh, prostaglandin
Morfologické změny kořenového systému kukuřice, jako odraz penetračního odporu půdy vztaženého k obdělávání a suchu v jílovité půdě kukuřice, sucho, půda
Odhad genetického založení pro četnost vrhu u plemene Charollais, Romney, Merinolandschaf, Romanovská ovce, Suffolk, Šumavka a Texel. ovce, plodnost, velikost vrhu, dědivost, opakovatelnost
Organický uhlík vázaný v sedimentech a celkové ztráty organického dusíku při uplatnění konvenčního a pásového zpracování půdy v osevním postupu půdní eroze, poměr obohacení, uhlíkový cyklus
Postupy při obdělávání půdy a hnojení ovlivňují stabilitu půdních agregátů humózních kambisolů v severozápadní Francii konzervativní orba, stabilita půdních agregátů, sezónní změny
Prodloužení doby od otelení do zařazení do reprodukce z 60 na 88 a její vliv na znaky plodnosti, dojivosti a dynamiky stáda u dojnic. doba od otelení do zařazení do reprodukce, reprodukce, dynamika stáda, dojnice
Restringované či adlibitní podávání mléka telatům a jeho vliv na budoucí produkci telata, výživa, růst, produkce mléka
Řízení chovu s ohledem na mateřské vlastnosti s cílem zlepšit přežitelnost jehňat v systémech s minimálními vstupy mateřské chování, přežitelnost jehňat, genetická variabilita
Senzorické vnímání kančího masa v závislosti na různých metodách tepelné úpravy metody tepelné úpravy, kančí pach, senzorická analýza, androstenon
Schopnost oplození ovcí při inseminaci čerstvým a rozmraženým spermatem inseminace, zmražené a rozmražené sperma, reprodukční schopnost, bahnice zandi
Sonografické vyšetření u březích ovcí: Od ranné diagnostiky březosti až po včasnou predikci obtížných porodů doppler, růst plodu, počet plodů, sexování plodů, vícečetná březost, intrauterinní růst, jehně, perinatální mortalita, diagnostika březosti, toxémie březích bahnic, ovce, sonografie
Úroveň zabřezávání a detekce přebíhání po časované inseminaci u holštýnských krav skot, reprodukční výkonnost, přebíhání, zabřezávání, synchronizace
Vliv dlouhodobě redukované orby na vodní režim a tok pesticidů v kontextu s drenáží konvenční orba/bezorební systém, hodinová dynamika drenážního toku, ztráty pesticidů, dlouhodobá studie, makroporozita
Vliv doby od odchytu krůt na doby jejich porážky na výskyt PSE vady prsní svaloviny krůty, pse, krůtí maso
Vliv chybějícího polymorfismu genu MTTP na kvalitu jatečně upraveného těla prasat a kvalitu vepřového masa mttp, snp, kvalita vepřového masa
Vliv krmení narozených kuřat během přepravy na vývoj trávicího traktu časná výživa, trávicí trakt, kuřata, přeprava, ross 308, cob 500
Vliv ochlazování dojnic na intenzitu průtok krve do dominantního folikulu a na délku estrálního cyklu při tepleném stresu. chladící systémy, dominantní folikul, estrální cyklus, dopplerovský index
Vliv permanentního a částečně omezeného kontaktu jehňat s matkami a vliv přítomnosti berana na ovariální cyklus bahnic plemene Saint croix sheep ovariální aktivita, beraní efekt, mateřské chování, stres při odstavení, chování jehňat, kojení
Vliv podmínek ustájení na výkon přístrojů detekujících říji u krav dojný skot, říje, detekce říje, aktivita, pastva, stáj
Vliv precizního konzervačního zemědělství v rotačním systému kukuřice-pšenice-fazole mungo na výnosy plodin, vodní režim a konverzi záření v semiaaridním agroekosystému aplikace hnojiv v zemědělské praxi, management živin, trvalé záhony, místně specifický management živin, bezorební systém
Vliv prostornosti dojícího stání na chování dojnic v průběhu dojení v různých typech dojíren. rozměry dojících stání, tělesný rámec, změny chování, dojnice
Vliv přídavku argininu v rané fázi březosti (1 – 30. den) na velikost vrhu a metabolity v plazmě u prasniček a prasnic arginin, raná březost, velikost vrhu, prasnice
Vliv rychlosti a tlaku na půdu při orbě půdní tlak, orba, opotřebení, interakce mezi nástroji na zpracování půdy a půdou
Vliv teploty a denní doby na welfare holštýnských dojnic cci, teplota prostředí, holštýnské dojnice
Vliv užívání herbicidu po (8 + 1) letech na půdní enzymatickou aktivitu a diverzitu mikrobiálních společenstev herbicid, ruční pletí, sekvenace mi-seq, společenstva půdních bakterií, půdní enzymy
Vliv velikosti skupiny a zdravotního stavu na příjem krmiva dojnic v časné fázi laktace. dojnice, velikost skupiny, sociální chování, chování při krmení,
Vliv welfare na kvalitu jatečně upraveného těla masného skotu welfare, jatečné tělo, hovězí maso
Vliv zhutnění na zdraví půdy a produktivitu plodin: literární přehled degradace krajiny, zhutnění půdy, zdraví půdy, zpracování půdy, orba, kořenový růst, stomatální vodivost
Vyhodnocení doby fixace kojících prasniček na jejich chování a odchov selat ustájení prasnic, chování, ztráty selat, odchov selat
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících porodní hmotnost, přežitelnost a růst jehňat plemene Suffolk jehňata, porodní hmotnost, přežitelnost, růst
Vyhodnocení růstu a masné užitkovosti jalovic českého strakatého skotu český strakatý skot, jalovice, masná užitkovost, růst
Vyhodnocení vlivu dojení na otevřenost strukových kanálků u dojnic ultrasonografie, vemeno, regenerace struku, dojení
Využití nového indexu somatických buněk k predikci produkce mléka scci, produkce mléka, mastitidy
Využití obsahu mastných kyselin v mléčném tuku jako indikátoru energetického statusu holštýnských dojnic holštýnský skot, energetický status, mastné kyseliny v mléku
Výživový doplněk laktoferinu u prasniček během březosti a laktace zlepšuje produkci mléka a přírůstek a imunitu selat. laktoferin, prasničky, selata, mléčnost, porodní hmotnost, velikost vrhu
Vztahy mezi emisemi skleníkových plynů a kultivovatelnými bakteriálními populacemi v konvenčních, ekologických a trvalých travních plochách ovlivněných environmentálními proměnnými a disturbancemi oxid uhličitý, oxid dusný, metan, křížové korelace, harmonická analýza, kanonická korespondenční analýza
Změny v chování u dojnic s klinickou mastitidou skot, mastitida, chování při nemoci, welfare
Zpracování půdy a hospodaření s posklizňovými zbytky v systému kontinuálního pěstování pšenice v jižní Itálii: Modelování agronomické a půdní úrodnosti pšenice tvrdá, půdní organický uhlík, produkce rostlinné biomasy, růstový model plodin
Zvyšování zásob organického uhlíku v půdě: mechanismy, vliv zemědělských postupů a proxy. Literární přehled půdní organický c, dynamika c, stabilizační mechanismy, mineralizace, zemědělské praktiky, indikátory, modely, makrofauna, mikroorganismy, opad, prokořenění, organominerální asociace, pórovitost
ADAPTACE HOSPODAŘENÍ VE SMRKOVÝCH POROSTECH ČESKÉ REPUBLIKY NA ZMĚNU KLIMATU S DŮRAZEM NA PRODUKCI LESA změna klimatu, škody v lese, hospodářská úprava lesů, cílové hospodářské soubory, střední evropa
Adaptační strategie na nedostatek vody v zemědělství – úroveň farmy: Strategie pro zvýšení efektivity závlah závlahy, poradenství v závlahářství; faremní strategie
Aplikace herbicidu pomocí aplikátorů (knotové rámy) - review. herbicidy, plevele regulace plevelů
Automatická detekce kulhání u skupinově ustájených březích prasnic pomocí určování polohy a měření akcelerace kulhavost; prasnice; senzor; určování polohy; akcelerace
Automaticky měřené proměnné vztahující se k měkkosti paznehtu a rozložení váhy jako hodnotící indikátory kulhání dojnic mléčný skot; dvojitá opora; trojitá opora; čas postoje; došlap; zvedání
Douglaska, nový národní zdroj douglaska, zdroje, zásoba, technologické vlastnosti, stavebnictví, sdružení douglas france, národní lesnický fond
Drainage Retention Capacity (DREC) to Reduce Runoff in Drained Areas (Malinik Forest Area, Czech Republic). retenční schopnost půdy, půdní pórovitost, gravitační póry, funkce odvodnění
Drenážní filtry drenážní rýha, zanášení drénů, speciální opatření na drenážích, filtry s hydrologickou funkcí, ochrana drenážního potrubí
Důkaz, že mastitida může způsobit ztrátu březosti u mléčných krav. Systematické review výzkumných studií ztráty březosti; mastitida; mléčný skot; systematické review
EKONOMICKÁ DOBA OBMÝTÍ mýtní zralost, mýtní věk, doba obmýtní, mimoprodukční zralost, ekonomická zralost
Formulace entomopatogenních nematodů pro kontrolu škůdců steinernema spp.; heterorhabditis; pelety, doba přežití
Fusarium-rostlinné interakce: současný stav - přehled fusária, fytohormony
Genetická báze, evoluční původ a šíření rezistence vůči herbicidům inhibujícím acetolaktát syntázu u starčeku obecného (Senecio vulgaris) rezistence vůči herbicidům, inhibice als, starček obecný
Geneticky modifikované plodiny, plevele a herbicidy rezistence, tolerance, plevele, plodiny
Herbicidně rezistentní Lolium rigidum (jílek tuhý) nyní převládá v západním australském pásu pěstování obilí jílek tuhý, herbicidy, rezistence
Herbicidní účinnost formulovaného sorgoleonu, přírodního produktu exudátu kořene sorgum bicolor, herbicidy
Hydrologické modelování za použití plodinových koeficientů odvozených z DPZ: Porovnání metod v měřítku povodí hydrologické modelování; plodinový koeficient; měřítko; ndvi; hydrologie povodí, evapotranspirace
Charakteristiky managementu, kulhání a zranění dojeného skotu ustájeného ve vysokoužitkových stádech ve Wisconsinu kulhání, zranění, volné ustájení, management stáda dojeného skotu
Chůze dojnic po různě kluzkých podlahách dojený skot, betonová podlaha, litý asfalt, gumová matrace, kluzkost, pohyb
Identifikace nového PSB cílového místa PSII mutace vedoucí k výměně aminokyselin D1 aminokyseliny Leu218Val v proteinu Chenopodium album D1 a porovnání s profily zkřížené rezistence známých modifikací v polohách 251 a 26 chenopodium album, rezistence, herbicidy
Interakce 2,4-D a Dicamby s glufosinátem pro regulaci Ambrosie trifidy (Ambrosia trifida L.) odolné vůči glyfosátu v kukuřici (Zea mays) tolerantní vůči glufosinátu herbicidy, dicamba, glufosinate, rezistence
Inventarizace lesních zdrojů Francie: nový pohled na nové lesy inventarizace lesů, zásoba, metodika sběru dat, metodika výpočtu
Jsou herbicidy platnou součástí systémů regulace plevelů? pesticidy, herbicidy, integrovaná ochrana rostlin
Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015 blýskáčci; rezistence proti pyretroidům; citlivost na organofosfáty, lambda-cyhalothrin, chlorpyrifos-ethyl
Kulhání u mléčných jalovic; vliv onemocnění paznehtů kolem prvního otelení na budoucí výskyt kulhání, mléčnou produkci a riziko vyřazení z chovu mléčné jalovice; onemocnění paznehtů; kulhání; produkce mléka; brakace
Les: zdroj uhlíku nebo zdroj energie? dřevo, výrobky ze dřeva, energetika, obnovitelné zdroje, modelování, lesnická politika
Metodika identifikace drenážních systémů a stanovení jejich funkčnosti. odvodnění drenáží, dálkový průzkum země, dpz – dálkový průzkum země, funkčnost odvodnění
METODIKA ŘÍZENÍ ZÁVLAHOVÉHO REŽIMI PLODIN VÝPOČETNÍM PROGRAMEM IRRIPROG závlahy
Mobilní kolový pracovní prostředek obsahující čepové ústrojí k mechanické poloautomatické fixaci zdvojené výkyvné polonápravy v jednostranně zdvižené poloze harvestor, forwarder, kompresní pružina, zavěšení, čep, zdvojené polonápravy
Mutace 376 ALS vyvolává rezistenci vůči tribenuron-methylu u populací úhorníku mnohodílného (Descurainia sophia) v provincii Hebei, Čína úhorním mnohodílný, rezistence als, diagnostika
Náklady a přínosy nástrojů pro řízení závlah založených na družicových datech dálkový průzkum země; evapotranspirace; webgis; mobilní aplikace; poradenství v závlahářství; cost-benefit analýza
Nálezy rezistence vůči herbicidům acetyl-koenzymu A carboxylázy u Lolium rigidum v jižní Austrálie. herbicidy, rezistence, jílek tuhý
Navrhování hydromelioračních staveb hydromeliorace, odvodnění, závlahy, výběr opatření, provozní zásady, rekonstrukce a modernizace staveb, projektová příprava staveb
Nekrotická rezavá skvrnitost a zelená virová skvrnitost třešní České třešňového genofondu viry, třešně, diagnostika
Nová strategie odběru vzorků pro inventarizaci lesů aplikovaná na dočasné plochy Švédské národní inventarizace lesů dvojité vzorkování, místní pivotní metoda (lpm), dálkové snímání, koncepce odběru vzorků
Nová technologie zpevnění lesních odvozních cest lesní dopravní síť, lesní cesty, rekonstrukce lesní cesty, výstavba lesní cesty, nové technologie
Nové přístupy v plánování závlah zeleniny evapotranspirace; plodinové koeficienty; čidla půdní vlhkosti; ndvi; webová aplikace; rozhodovací nástroje; bezpilotní prostředky; dpz
Odhad aktuálních plodinových koeficientů prostřednictvím vegetačních indikátorů snímaných dálkovým průzkumem Země a modelovanou bilancí vody v půdě aktuální plodinový koeficient; evapotranspirace; koeficient výparu; vegetační pokryv; dálkový průzkum země; ndvi; savi; model simdualkc; koeficient vodního stresu
Odhad evapotranspirace plodin pomocí metody FAO56: Minulost a budoucnost referenční evapotranspirace; plodinové koeficienty; metoda duálního plodinového koeficientu; evapotranspirace v nestandardních podmínkách; evapotranspirace z dálkového průzkumu země; budoucí vývoj
Odolnost proti herbicidům inhibujícím ACCasu u populací vousce pomíjivého (Polypogon fugax) v Číně vousec pomíjivý, herbicidy, rezistence
Odumřelé dřevo buku lesního může zvýšit ukládání organického uhlíku v lesní svrchní půdě hrubé dřevní úlomky, lesní hospodaření, stabilita poh, půdní agregát, hustota frakce
Odvodňovací stavby odvodňovací stavby, příčiny zamokření, návrhové parametry staveb
Optimalizace technologií Clearfield při využití ExpressSun pěstovaní slunečnice v středoevropských podmínkách helianthus annuus l.; herbicid tolerantní plodiny; datum aplikace; pomocné látky; herbicidní antagonismus
PĚSTEBNÍ POSTUPY PŘI ZAVÁDĚNÍ DOUGLASKY DO POROSTNÍCH SMĚSÍ V PODMÍNKÁCH ČR douglaska, introdukce, genetika, provenience, lesní stanoviště, zalesnění, zmlazení, dynamika růstu, smíšené porosty, výchova, vyvětvování, stabilita, kořenový systém, zdravotní stav, zemědělská půda, deformace kořenového systému, lesní půdy, zlepšování půdních účinků, produkční potenciál, roční přírůst, ekonomické benefity
Porovnání vlivu různých druhů ředidel na oplozovací schopnost chlazeného ejakulátu býků v in vitro a in vivo podmínkách spermie, chlazené semeno, bovinní, umělá inseminace, procento otelených krav
Posuzování vlivu odvodňovacích systémů a ochranných opatření na jakost vody v zemědělsky obhospodařovaných povodích drobných vodních toků. jakost vod, znečištění vod dusičnany, drenážní vody, opatření k ochraně jakosti vod, eia (environmental impact assessment)
POTŘEBA ZÁVLAH PŘI PREDIKOVANÉ KLIMATICKÉ ZMĚNĚ V ČESKÉ REPUBLICE klimatická změna; sucho; výpočtové metody; prognóza vodohospodářských opatření; závlahy; zdroje závlahové vody; výstavba závlah a vodních zdrojů.
Použití obrazových bodových mračen pro inventarizaci lesů: Srovnání s leteckým laserovým skenováním laserové skenování (als), (lidar), inventarizace lesů, regionální přístup, bodový oblak, bodové mračno, digitální fotogrammetrie, pologlobální shody (sgm) ; digitální model terénu (dsm), digitální výškový model (dem)
Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině zemědělské odvodnění, vodní režim krajiny, jakost drenážních vod, životní prostředí, eliminace stavby, kritéria výběru opatření, katalogové listy
Prevalence a rizikové faktory pro kulhání v systému volného ustájení ve Finsku ustájení, volná stáj, dojnice, kulhání
Prevalence a závažnost problému kulhání ve stádech dojeného skotu ve vazném a volném ustájení a ve stájích s dojícími roboty dle názoru producentů prevalence kulhání, názor producentů, vazné ustájení, volné ustájení, automatický dojící systém
Prevalence kulhání a související rizikové faktory u kanadských holštýnských krav ve volném ustájení welfare zvířat, pohyb, dojený skot, management, komfort krav
První zpráva o mutaci Ser653Asn, která má vysokou odolnost proti imazamoxu (Bromus tectorum L.) sveřep střešní, herbicidy, rezistence
Přehled nových trhů a výrobků ze dřeva výrobky ze dřeva, inovace, bioekonomie, lignin, udržitelný rozvoj
Přenos a exprese rezistence inhibitoru ALS z laskavce Palmerova (Amaranthus palmeri) na A. spinosus × A. palmeri hybrid. ezistence, herbicidy, amaranthus palmeri
Přímé měření výšky stromu poskytuje rozdílné výsledky v porovnání s přesností LiDARu als, digitální model terénu, digitální výškový model, jehličnatý les, inventarizace lesů, výška stromu, chyba měření
PŘÍSTROJ, NA KTERÝ NEČEKAJÍ JENOM TAXÁTOŘI vertex, haglof, dálkoměr, výškoměr, propojení do tabletu, propojení do mobilu
Přístup k analýze nákladů regulace herbicidně rezistentní Alopecurus myosuroides. herbicidy, rezistence, psárka polní
Regulace plevelů v jarních obilninách mesotrionem obilniny, herbicidy, plevele
Regulace plevelů v řepě cukrové při využití půdoochranných technologií a různých druhů mulče beta vulgaris l.; chenopodium album l .; konzervační obdělávání půdy; půdochranné technologie; integrované regulace plevelů; stellaria media (l.)
Regulace turanky kanadské (Conyza canadensis) s aplikací glyfosátu DMA / 2,4-D cholin v kukuřice (Zea mays). conysa canadensis, glyphosat, 2,4-d herbicidy
Rekonstrukce staveb odvodnění s uplatněním principu regulace drenážního odtoku. zemědělské odvodnění, drenáže, rekonstrukce staveb, modernizace staveb, regulace drenážního odtoku
Rizikové faktory pro kulhání u krav na farmách s dojícími roboty automatický dojící systém, prevalence kulhání, welfare zvířat, konstrukce boxů
Rizikové faktory vzniku kulhání u vysokoprodukčních krav ve stájích s volným systémem ustájení kulhání, volné ustájení, rizikové faktory
Roztřídění endometritid do různých kategorií a jejich spojení s růstem ovariálních folikulů, ovulací, reprodukční výkonností, příjmem sušiny a mléčnou produkcí dojnic endometritida; příjem krmiva; růst folikulu, mléčná produkce; reprodukční výkonnost
Různé úrovně výskytu populací Lolium rigidum L., odolných vůči glyfosátu, vyskytujících se v hlavních plodinách v jižním Španělsku a ve Francii herbicidy, rezistence plevele
Řízení drenážního odtoku během vegetační sezóny ve východní Kanadě s cílem snížení zátěže povrchových vod dusíkem, fosforem a bakteriálním znečištěním řízená drenáž, drenážní odtok, znečištění povrchových vod
Spojení ustájení stáda, managementu a výskytu kulhání s produktivitou a chováním krav ve stádě s automatickými mléčnými systémy automatické dojení; chování, kulhání, management
SuDS manuál. Příručka pro dosažení udržitelnosti odvodňovacích systémů. udržitelnost odvodnění, návrh odvodnění, management odvodnění
Technologie pěstování máku (Papaver somniferum L.) za pomocnicí regulátorů růstu chlormequat chloride; ethephon; metconazole; difenoconazole; paclobutrazol; fytotoxixita
TNV 75 4922 Údržba odvodňovacích zařízení. organizace údržby staveb, účastníci údržby, opravy drénů, rozsah evidence staveb odvodnění, víceúčelové drenážní systémy
Účinnost řízeného působení atmosféry dusíkem na dospělce šesti skladištních škůdců nechemická kontrola škůdců; fyzické metody; modifikovaná atmosféra; kovový zásobník na silo; skladované zrno
Umělá inseminace za využití imobilizovaných kryokonzervovaných spermií býků alginátový gel, uchovávání semen býků, spermie, imobilizace, procento nepřeběhlých, průtoková cytometrie
Úpravy vodního režimu půd odvodněním. parametry odvodnění, rozchod drénů, drenážní kalkulátor, ustálené drenážní proudění, neustálené drenážní proudění, transientní drenážní proudění
Usnesení vlády Slovenské republiky č. 573 z 20. listopadu 2014 ke Koncepci revitalizace hydromelioračních soustav na Slovensku revitalizace hydromeliorací, regulace hpv, údržba odvodnění, řízený provoz odvodnění, hoz – hlavní odvodňovací zařízení
Užitkovost prvotelek postižených v období odchovu digitální dermatitidou jalovice, dojený skot, mléčná užitkovost
Vazba mezi kontrolními ukazateli mastitidy a celkovým počtem somatických buněk u mléčných stád ve Švédsku celkový počet somatických buněk v mléce; dojnice; management
Vazba mezi subklinickou mastitidou kolem porodu a reprodukční výkonností u pasoucích se dojnic servis perioda; infekce mléčné žlázy; reprodukční index; analýza přežití
Vitrifikace koňských blastocyst vyprodukovaných v laboratorních podmínkách nebo získaných z výplachů klisen jako součást klinického programu. kůň, embryo, vitrifikace, otevřené pejety
Vliv agrolesnických systémů hospodaření na zásoby organického uhlíku v půdě: hodnocení šesti lokalit ve Francii alejová výsadba, půdní organický uhlík, nadzemní biomasa, podzemní biomasa
Vliv insekticidů používaných proti zavíječi kukuřičnému a třásněnkám na kukuřici chemická regulace; listové insekticidy; účinnost; thysanoptera; zea mays
Vliv měkkých nebo tvrdých podlah před a po prvním otelení na pohyb jalovic/krav, zdraví končetin a paznehtů dojnice, podlahový materiál, gumová podlaha, pohyb, onemocnění paznehtů, léze na končetinách, rozměry paznehtů, distribuce hmotnosti a tlaku, prevence
Vliv teplotního stresu na projevy říje a velikost folikulu během říje dojnic v polních podmínkách dojnice; říje; velikost folikulu; teplotní stres
Výběr nejlepších systémů regulace pro plodiny pro zaměření pleiotropních účinků při řízení rezistence u jednoletých trav. Studie simulace psárky polní plevele, regulace, rezistence
Vylepšený vitrifikační protokol nezralých koňských oocytů vedl k narození prvního hříběte. kůň, vitrifikace, kumulární buňky,oocyt
Využitelnost družicových dat sluneční radiace pro odhad denní referenční evapotranspirace evapotranspirace; sluneční radiace; rovnice penman–monteith; citlivostní analýza; dálkový průzkum země
VYVĚTVOVÁNÍ STROMŮ - INVESTICE DO KVALITY DŘÍVÍ kvalita dřeva, vyvětvování
Výzkum vlivu preventivních praktik používaných u dojeného skotu na tvrdost paznehtů a jejich obrus dojnice, tvrdost, rohovina paznehtu, úprava paznehtů, dezinfekční roztoky, přilnavost
Význam tank mixů dicamby s glyfosátem aplikovaných při regulaci plevelů v sóji rezistentní vůči dicambě a glyfosátu dicamba, glyphosat, plevele, rezistence
Vztah mezi dormancí semen plevelů a rotací herbicidů: důsledky vývoje rezistence plevele, herbicidy, regulace plevelů
Vztah změn kondice během tranzitního období s koncentrací NEFA a BHBA, mléčnou produkcí, fertilitou a zdravím u holštýnských krav. kondice, energetická balance, nemoci, mobilizace tuku, laktující krávy, reprodukční výkonnost
Zabřezávání krav je ovlivněno velkostí plochy luteální tkáně během diestru před úspěšnou inseminací, ale ne úrovní mléčné produkce. skot, březost, plocha luteální tkáně, průtok krve luteální tkání, nádoj, progesteron
Zachování účinnost ukládání uhlíku v evropském lesním sektoru les, účinnost sekvestrace, klimatická změna, substituce, těžební zbytky, model, nejistota, rovnováha uhlíku
Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků. výsadba dřevin, rychle rostoucí dřeviny (rrd), zarůstání drenáže, projekt zalesnění pozemku, důsledky zalesnění, funkčnost drenážního systému
Ztráty na výnosu cukrové řepy v závislosti na výskytu plevelů, biomase plevelů, a intenzitě zaplevelení interakci mezi plodinami a plevely; regulace plevelů; ztráty na výnosu
Zvýší klimatická změna potřeby závlah v zemědělství ve střední Evropě? Modelová studie ze severního Německa. evropská vodní rámcová směrnice; evapotranspirace; vlhkost půdy; dostupnost vody; vodní a živinný simulační model (water and substance simulation model); okres uelzen (dolní sasko)
Absorbce a distribuce foliárně aplikovaného zinku (70Zn) při růstu kukuřice a pšenice s nízkou nebo adekvátní výživě Zn zinek; nedostatek; foliární aplikace; hydroponická výživa; plodiny
Aktuálně k druhé etapě zpracování dokumentace OPVZ VN Švihov na Želivce ochrana povrchových vod, lpis, povodí vltavy, zatravnění
Aktuální stav problematiky ochranných pásem vodních zdrojů legislativa, ochranné pásmo, podzemní voda, povrchová voda, vodní zdroj, vodní zákon
BASS – nové sírové hnojivo síra; řepka ozimá; snížení vyplavení; granulované hnojivo
Biocheck.UGent: Kvantitativní nástroj pro měření úrovně biosecurity v chovech brojlerů a vztah k technickým možnostem a použití antimikrobiálních látek well-being, biosecurity , kvantifikační nástroj, brojler
Biologická bezpečnost na farmě vnímána odborníky navštěvujícími švédské farmy biosecurity, přímý kontakt, veterinární lékař, odpovědnost, osobní hygiena
Dlouhodobé zlepšování jakosti povrchové vody v povodí vodárenské nádrže po pozemkových úpravách ochranná pásma, ochrana vody a půdy, znečištění vody, land use;
Dlouhodobý efekt zpracování půdy a hnojení fosforem na distribuci a morfologii kořenů kukuřice minimalizace zpracování půdy, radlicový pluh, fosfor, polní experiment, udržitelné zemědělství
Dlouhodobý management bezorebného obdělávání půdy a organické vstupy posílily rozmanitost a stabilitu mikrobiální komunity v půdě mikrobiální rozmanitost, mikrobiální komunita, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, zpracování půdy, udržitelné zemědělství
Dlouhodobý vliv zpracování půdy na hydraulické vlastnosti půdy zpracování půdy, hydraulické vlastnosti, infiltrace, zadržování vody, bezorebné zpracování půdy, porozita
Dopad orby intenzivně řízených pastvin mírného pásu na toky N2O, CH4 a CO2 orba, n2o, ch4, co2, pastviny, oblast mírného klimatu, zpracování půdy
Dynamika uhlíku v kukuřici je řízena stavem půdní eroze a fenologií rostlin spíše než formou hnojení dusíkem půda; skleníkové plyny; co2; eroze; hnojení dusíkem; bilance uhlíku
Evropská legislativa týkající se fosforu v zemědělství znečištění povrchových vod, fosfor, eu, hnojení
Faktory spojené se sérovými koncentracemi vitaminu A a vitaminu E u telat masných plemen z Alberty a Saskatchewanu a vztah mezi koncentracemi vitamínů a výsledky v oblasti zdraví zvířat vitamin a, vitamin e, telata masných plemen, zdraví
Hodnocení rizik jako nástroj ke zlepšení úrovně externí biosecurity na farmách biosecurity, hodnocení rizik, infekční nemoci, hospodářská zvířata, model zavlečení nemoci
Hospodaření se živinami zlepšuje účinnost využití vody plodinami živiny; hospodaření s vodou; pšenice; evaporace; hnojení n
Chřipkový virus typ A v chovech prasat: kombinace očkování a dodržování biosecurity může snížit pravděpodobnost výskytu u selat jako endemického rezervoáru prase, sele, chřipka prasat typ a, model nemoci, dynamika přenosu, biosecurita, očkování
Interakce mezi pšenicí a cukrovkou při intercroppingu intercropping; cukrovka; pšenice živiny; fotosyntéza; interakce
Klíčení semen Bromus sterilis L. při rozdílném potenciálu vody, různých teplotách a světelných režimech plevelná tráva; ekologie semen; stres vody; hydrotermální čas
Komunity žížal v orných půdách a v zatravněných pásech ve vztahu k postupům hospodaření a rozmanitosti okolní krajiny dešťovky, neproduktivní prvky krajiny, obdělávaná pole, environmentální třídění, vlastnosti půdy, management krajiny, okolní krajina
Kontrolní strategie proti Campylobacter na úrovni produkce drůbeže: opatření biosecurity, nutriční doplňkové látky a očkování campylobacter jejuni, drůbež, hygiena, biosecurity, nutriční doplňkové látky, očkování
Krmení telat různým množstvím mléka v prvních 4 týdnech života: Část 2: Vliv na metabolismus a endokrinní stav v období po narození a kolem prvního porodu telata, výživa telat, metabolické programování, hormonální řízení, užitkovost krav
Kryokonzervace semene býků – vývoj od ředidel s obsahem vaječného žloutku po ředidla na bázi sojového lecitinu býčí semeno, kryokonzervace, vaječný žloutek, ředidlo, lecitin, sója, spermie
Kvantitativní vliv vegetačního pokryvu na větrnou erozi a ztráty půdních živin na pouštním travním porostu v jižním Novém Mexiku, USA větrná eroze; travní porost; ztráta živin, organický uhlík, dusík
Má diverzita pěstovaných plodin pozitivní vliv na mikrobiální biomasu a dynamiku organické hmoty? Meta-analýza biodiverzita; osevní postup; dekompozice; aktivita extracelulárních enzymů; posklizňové zbytky; mikrobiální biomasa; mineralizace dusíku; respirace; úrodnost půdy
Management v povodí zdrojů pitné vody ve spolupráci se zemědělstvím a specifické role ekologického zemědělství. Zkušenosti z Německa a Francie jakost vody, zemědělství, ochranná pásma vodních zdrojů, ekologické zemědělství
Management v povodích pitné vody: zpětná vazba francouzských zemědělských družstev zemědělství, družstva, dusičnany, akční plán
Management v povodích zdrojů pitné vody v zemědělské krajině zaměřený na výsledky zásobování obcí pitnou vodou, platba podle výsledků, program ochrany vody
Mastitidy jako příčina ztrát gravidity: systematický přehled výsledků různých studií embryonální mortalita, abortus, mastitidy, dojnice
Metody, načasování a trvání holých úhorů pro regulaci Cirsium arvense a dalších vytrvalých plevelů sonchus arvensis, elymus repens, tussilago farfara, stachys palustris, zelené hnojení, krycí plodina, orba
Meziroční dynamika přijatelného draslíku v dlouhodobém výživářském pokusu dlouhodobý experiment; draslík; půda; bilance živin; osevní sled
Modelování dopadu upravených zemědělských postupů na vyluhování dusíku do podzemních vod bilance dusíku, vyluhování, zemědělství, prostředí
Modelování dynamiky půdní organické hmoty na úhoru černozemí ve středním Německu dlouhodobý polní experiment, stabilní půdní organická hmota, úhor, efekt zpracování půdy
Monitoring pesticidních látek, srovnání ČR a SR životní prostředí, pesticidy, metabolity, podzemní, povrchová a pitná voda
Monitoring pufrovací funkce půdy při různých způsobech zpracování (kultivace) půdy pufrovací funkce, zpracování půdy, hodnota ph
Načasování zpracování půdy jako faktoru ovlivňující plevelná společenstva zpracování půdy, načasování, vzcházení plevele
Nápravná vs. preventivní opatření týkající se koloběhu dusíku ve venkovských oblastech: Studie v povodí Orgeval (povodí řeky Seiny, Francie) znečištění dusičnany, denitrifikace, emise n2o, management povodí
Největší zdroj pitné vody v České republice – vodárenská nádrž Švihov na Želivce želivka, vodárenská nádrž švihov, plošné a bodové zdroje znečištění, ochranná pásma vodního zdroje, jakost vody, eutrofizace, fosfor, dusíkaté pesticidy, vodohospodářská bilance
Novinky v problematice stanovování ochranných pásem vodních zdrojů ochrana vod; znečišťování vod; opatření obecné povahy; vyhláška č. 137/1999 sb.; finanční náhrady;
Odezva toků skleníkových plynů na experimentální oteplování v sezóně pšenice na poli při konvenčním a minimalizovaném zpracování půdy oteplování klimatu, toky skleníkových plynů (n2o, ch4 , co2), konvenční zpracování půdy, minimalizace zpracování půdy, teplota půdy, vlhkost půdy
Ochrana celých povodí poskytujících pitnou vodu. Případová studie v Evropě pitná voda, povodí, difúzní znečištění, dusičnany, pesticidy,udržitelné zemědělství, národní strategie, akční plány
Ochrana podzemních vod: Co se můžeme naučit z Německa ? bezpečnost pitné vody, německo, ochranná pásma podzemních vod, ochrana vod
Ochranná pásma nádrží v povodí Labe vodárenská nádrž, ochranná pásma, vodní zákon, monitoring
Ochranná pásma vodních zdrojů – právní prostředí a praktické zkušenosti vyhláška č. 137/1999 sb., pásma hygienické ochrany, riziková analýza
Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I, II) aplikace přípravků, spe věty, kontaminace splachem, kontaminace úlety
Omezující a ochranná opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů a možných způsobů řešení náhrad za prokázané omezení užívání pozemků a staveb ochranná pásma, jakost vody, legislativa, veřejný zájem
Podpora nakládání s fosforem v Rakousku: potenciál, priority a omezení analýza materiálových toků, fosfor, optimalizace, management
Pokroky v prevenci a terapii neonatálního průjmu telat: systematický přehled s důrazem na management kolostrální výživy a rehydratační terapii průjem telat, rehydratace, kolostrum
Porovnání bilance půdního dusíku v ekologickém a konvenčním způsobu hospodaření v povodí řeky Seiny ve Francii dusík, dusičnany, ekologické zemědělství, bilance živin, hnojení, osevní postup
Porovnání větrné eroze založené na měřeních a simulaci SWEEP: Případová studie v Kangbao County, provincie Hebei, Čína větrná eroze; předpovědní systém, modelování; půda; částice
Přehled metod regulace plevele pomocí konkurence při pěstování pšenice odrůdy potlačující plevele, alelopatie, hustota rostlin, výsev, orientace řádků šablona pro setí, triticum aestivum l.
Přístupnost a bilance živin v půdě v dlouhodobých polních pokusech IOSDV s organickým a minerálním hnojením dlouhodobý pokus, půda, minrální hnojení, organické hnojení, živiny, přístupnost, bilance, mehlich 3, kvk-uf
Přístupnost půdních mikroelementů v podmínkách dlouhodobé aplikace minerálních a organických hnojiv dlouhodobé diferencované hnojení, půda, minerální hnojení, organické hnojení, živiny, přístupnost
Reprodukční schopnost Heterodera schachtii na Thlaspi arvense, Capsella bursa-pastoris a různých populacích Chenopodium album střídání plodin, pokryvnost plodiny, citlivost vůči hlísticím, řepa cukrová, regulace plevelů
Řešení ochrany nádrže Švihov náhrady, agrární komora čr, požadavky, návrhy
Strategie řízení dusíku v zemědělství – trendy, výzvy a výhledy pro zlepšení efektivity v Dánsku dánsko, management dusíku, vývoj politiky v oblasti dusíku, přebytek dusíku, reaktivní dusík, regulace
Struktura bakteriálního společenstva v půdách s ekologickým a konvenčním způsobem hospodaření: výsledky dlouhodobého pokusu ekologické zemědělství, půdní mikrobiální biomasa, půdní mikrobiální společenstvo, dlouhodobé pokusy
Studie použitelnosti čtyř půdních extraktantů pro stanovení biologické přístupnosti mikroelementů v polských půdách extraktanty; mikroprvky; řepka ozimá; kukuřice; ječmen; jarní pšenice
The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields biodiverzita, avifauna, hmyz, trofické úrovně, plevele, společenstva plevelů, orná půda
Účinek osevních postupů a hnojení na výnos sušiny a obsah organického uhlíku na půdě v dlouhodobých pokusech v Praze dlouhodobé pokusy, organická hnojiva, osevní postupy, příjem dusíku, dusíková bilance
Účinnost agronomických strategií pro zmírnění emisí N2O po sklizni řepky ozimé řepka, emise n2o, nakládání s rezidui, střídání plodin, dusík, management obhospodařování půdy
Účinnost diklazurilu a toltrazurilu při prevenci kokcidiózy u telat mléčných plemen v terénních podmínkách antikokcidika, léčba, telata, průjem
Účinnost kombinace azitromycinu a toltrazurilu při léčbě telat přirozeně infikovaných kryptosporidiózou: randomizovaná, dvojitě zaslepená srovnávací klinická studie novorozenec, tele, průjem, protozoární infekce, léčba
Udržitelné zemědělské postupy pro ochranu jakosti vody ochranné pásy, udržitelné zemědělství, opatření ke zmírnění eroze, bodové znečištění, vodní hospodářství, kvalita vody
Vlastnosti a rysy plevelů orné půdy v agroekosystému: přehled současných znalostí agroekologie, ekologické funkce, biodiversita
Vliv dusíkatých hnojiv na živinný režim v půdě při pěstování sladkého čiroku s rozdílnou zásobou labilního fosforu v půdě sladký čirok, nitrátový dusík, hnojiva, labilní fosfor, výměnný draslík
Vliv experimentálního oteplování na půdní respiraci v rámci konvenčního zpracování půdy a minimalizace zpracování půdy v severní čínské planině globální oteplování, konvenční zpracování půdy, minimalizace zpracování půdy, půdní respirace, rozpuštěný organický uhlík, půdní mikrobiální uhlík z biomasy
Vliv fragmentace kořenových výběžků na generativní reprodukci Sonchus arvensis segmenty kořenových výběžků, vytrvalý plevel, počty semen, hmotnost semen
Vliv intenzity výživy telat v období do odstavu na rozvoj parenchymu mléčné žlázy mléčná žláza, výživa do odstavu, intenzita růstu
Vliv intenzity zpracování půdy na snížené vzcházení jednoletých trávovitých plevelů v ozimých obilovinách zpracování půdy, vzcházení, apera spica-venti, vulpia myuros, poa annua.
Vliv kultivace půdy na toky CO2 a CH4 v organických půdách ve Švédsku organické půdy, uložení půdy do klidu, uhlíková rovnováha, metoda vířivé kovariance, obhospodařování půdy, pěstování
Vliv minimalizace zpracování půdy oproti konvenčnímu zpracování půdy na strukturu bakteriálních komunit v půdě při pěstování pšenice ozimé v severní Číně systémy obhospodařování půdy, vlastnosti půdy, struktura bakteriálních společenstev
Vliv množství a kvality kolostra na průjem telat vyvolaný infekcí kryprosporidiemi kvalita kolostra, množství mleziva, cryptosporidium spp., průjem telat, roční období
Vliv píce a startéru na pH bachoru a adaptaci bachorového epitelu u holštýnských telat v období odstavu vývoj bachoru, odstav telat, výživa telat, acidóza bachorového obsahu
Vliv použité komůrky na kinematické parametry spermií hodnocených pomocí počítačem řízené analýzy motility spermií býků býk, počítačem řízená analýza spermií, komůrka, motilita
Vliv příjmu mléčné náhražky u telat na jejich dlouhodobou užitkovost výživa telat, produkce mléka, epigenetika
Vliv přípravy vzorku na výsledky hodnocení motility spermií býků po rozmrazení pomocí počítačem řízené analýzy motility (CASA) býk, kryokonzervované spermie, motilita, casa
Vliv půdního typu na dostupnost fosforu pocházejícího z kejdy dojnic kejda; fosfor; morganovo činidlo; aplikace
Vliv různé fyzikální struktury startérů na jejich příjem a přírůstky u telat výživa telat, granulovaný startér, slamnatý startér, startér typu müsli, oves, růst telat
Vliv různé fyzikální struktury startérů na parametry bachorové fermentace a přírůstky telat v období po odstavu těkavé mastné kyseliny, peletovaný startér, slamnatý startér, subakutní acidóza bachorového obsahu, výživa telat po odstavu
Vliv stupňovaného draselného hnojení na vybrané formy půdního draslíku půda, draselné hnojení, formy draslíku, vodorozpustný, výměnný, rozpustný v kyselině, kombinace hnojení
Vliv technologií Ag nanočástic na klíčení, růst a výměnu plynů u kukuřice a řepky ozimé nanočástice; ag+ ionty; kukuřice; řepka ozimá; klíčení; výměna plynů
Vliv zemědělských činností na kvalitu vody: případ spolupráce v oblasti správy povodí pomocí integrovaných bezdrátových senzorových sítí. bezdrátová senzorová síť, zemědělské aktivity, monitoring a management jakosti vody v povodí
Vliv zemědělství a využívání půdy na kontaminaci podzemních a tekoucích vod dusičnany ve středozápadním Polsku. hnojení, nitrátová směrnice, ochranné pásmo
Vliv zpracování půdy a plodin na spotřebu energie, náklady na vstup a výstup a emise skleníkových plynů z kukuřičných plodin půdoochranné technologie zpracování půdy, účinnost využití energie, kukuřice setá, čistý příjem
Vliv zpracování půdy na potlačení plevele a produkci ozimé pšenice ozimá pšenice, zpracování půdy, zhutnění půdy, herbicidy, výnos
Vliv zpracování půdy, hospodaření se strništěm a hnojení dusíkem na produkci pšenice a půdní vlastnosti zpracování půdy, posklizňové zbytky, dusíkaté hnojivo, půdní vlastnosti, pšenice (ozimá)
Výhody bezpečnější pitné vody: redukce dusičnanů jakost vody, dusičnany, pitná voda, výhody, usa
Výnosy a kvalita půdy v konvenčním a ekologickém způsobu hospodaření (v průběhu šestileté konverze) ekologické zemědělství, rostlinná produkce, statková hnojiva, průmyslová organická hnojiva, kvalita půdy
Výnosy kukuřice v suchých oblastech a reakce na efektivitu využití vody z hlediska mulčovacích technik a zpracování půdy článek neobsahuje klíčová slova
Výskyt metabolitů pesticidních látek v surové a pitné vodě surová voda, jímací objekt, relevantní metabolit
Výskyt Salmonella spp .: srovnání mezi vnitřním a venkovním ustájením brojlerů a nosnic salmonella, brojler, nosnice, ustájení, prostředí, volně žijící zvířata
Využití faremních dat k léčbě a kontrole mastitidy způsobené Streptococcus uberis mastitidy, streptococcus uberis, prognóza, antibakteriální léčba, klinické projevy
Využití kombinací in vitro hodnocených kvalitativních parametrů spermií býků pro predikci jejich oplozovací schopnosti býčí semeno, predikce fertility, hodnocení spermií, průtoková cytometrie, počítačem řízená analýza spermií
Využití monitoring přežvykování a sledování aktivity pro identifikaci dojnic se zdravotními poruchami: Část II. Mastitidy přežvykování, aktivita, mastitidy, dojnice, preventivní medicína, monitoring zdraví
Využívání podzemních vod ve Španělsku: obecné shrnutí dle evropské Rámcové směrnice o vodách podzemní voda, rámcová směrnice o vodách, závlahy, zásobování pitnou vodou, znečištění, španělsko, neoprávněné využívání
Vývoj a fyziologie bachoru a střev: Cíle pro zlepšení zdraví střev telata, bachor, střeva, funkce střev, význam kolostra
Vývoj plevele v jarní pšenici při odlišném zpracování půdy a hospodaření s dusíkem dvouděložné plevele; konvenční zpracování půdy; jednoděložné plevele; n hnojivo; omezené zpracování půdy; regulace zaplevelení
Vztah mezi redox potenciálem a nitrifikací v různých osevních postupech osevní postup, redox potenciál, nitrifikace, ekologie, zemědělství, zpracování půdy
Zásady hospodaření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany správná zemědělská praxe, ochrana vod, dusičnany
Zemědělství a eutrofizace: kam směřujeme? eutrofizace, květy řas, zemědělství, odpadní voda, dusík, fosfor, zmírnění
Změny v emisích oxidů dusíku z hnoje v závislosti na teplotě a vlhkosti oxidy dusíku; hnůj; emise n2o-n; nitrifikace; půda
Znečišťování vod ze zemědělství rámcová směrnice o vodách, eutrofizace, ekologická kvalita, jakost vody
Zpracování půdy a efekt krycí plodiny na půdní vlastnosti a produkci plodin ve státě Illinois půda, zpracování
Arbuskulární mykorhiza různým způsobem ovlivňuje syntézu esenciálních látek u koriandru a kopru aromatické rostliny, arbuskulární mykorhiza, esenciální oleje, koriandr, kopr, růst rostlin
Dopady celosvětového obchodu na růst poptávky po bioenergii v Evropě bioenergie, dřevěné pelety, lesnictví, vertikální a horizontální trh
Effect of crop rotation on mycorrhizal colonization and wheat yield under different fertilizer treatments biodiverzita, avifauna, hmyz, trofické úrovně, plevele, společenstva plevelů, orná půda
Možnosti vývoje lesního hospodářství ve švédských scénářích ve vztahu ke klimatické neutralitě do poloviny tohoto století. emise
Německo a Lesnictví v bioekonomii? Silné, slabé stránky a politické možnosti pro lignocelulózové biorafinérie. bioekonomika, technologické inovace, lignocelulóza, biorafinérie, lesnický sektor, německo
Použití Ecoplugů obsahujících glyfosát může být účinnou metodou pro likvidaci stromů povrchový odtok, intercese, ecoplug
Přípustný versus skutečný stupeň erozního ohrožení půd v Evropě monitoring eroze, přípustná ztráta půdy, tvorba půdy, produkční schopnost půdy, funkce půdy
Růstové trendy buku a smrku ve Švýcarsku: ukládání dusíku, ozón, minerální výživa a klima pokles růstu; fagus sylvatica, picea abies, fruktifikace, teplota, sucho
Sociální a ekonomická hodnota kulturních ekosystémových služeb poskytovaných městskými lesy v Severní Americe: Přehled a návrhy pro budoucí výzkum města, kulturní ekosystémové služby, posouzení, udržitelnost, městské lesy, oceňování
Úloha arbuskulární mykorhizy při snižování ztrát živin z půdy arbuskulární mykorhiza, ztráty živin, vyplavování živin, dusík, fosfor
V intenzivně využívané zemědělské krajině přispívají komplexní biotopy okrajů polí k ochraně ptáků a polních plodin proti škůdcům ekosystémové služby, vojtěška, klikoroh vojtěškový, biodiverzita
Vlastnictví půdy ovlivňuje rozmanitost a množství stromových mikrostanovišť v listnatých lesích mírného pásma mikrostanoviště stromů, mikrostruktury, ochrana biodiverzity, pozemky, mrtvé dřevo, lesní hospodářství, struktura porostu
Vliv osevního postupu na rozvoj mykorhizy a výnos pšenice při různých úrovních hnojení arbuskulární mykorhiza, osevní postup, dusík, fosfor, efektivita využití vody, výnos pšenice
Vliv stromů na obsah půdního organického uhlíku a dostupnost živin v systému agrolesnického hospodaření v mírném podnebném pásu půdní organický uhlík, půdní úrodnost, agrolesnictví, topol
Význam arbuskulární mykorhizy při optimální úrovni fosforu (Olsen P) pro dosažení maximálního výnosu v intenzivním systému pšenice-kukuřice arbuskulární mykorhiza, olsen p, osevní postup, fosfor, vápenité půdy
Zavádění ochrany přírody prostřednictvím integrovaného lesního hospodaření: byrokracie veřejné správy v německém veřejném lesním sektoru. veřejná správa, implementace politiky, byrokracie na úrovni široké veřejnosti, integrovaná správa lesů, politika ochrany přírody
Adaptivní dusík a integrovaná ochrana proti plevelům v konzervačním zemědělství: dopady na zemědělské produkty, emise skleníkových plynů a rezidua herbicidů půdní robor, ndvi, greenseeker ™, adoptivní hnojení dusíkem, globální oteplování, rezidua herbicidů
Aplikace systému opatření proti vodní erozi v porostech speciálních kultur půda, vodní eroze, protierozní opatření
Bilance uhlíku, dusíku a skleníkových plynů na čtyřhonném osevním postupu v severní Francii kukuřice, pšenice, ječmen, hořčice, toky n2o, toky no, nh3 volatilizace
Biologie a regulace Avena fatua a Avena ludoviciana: významné druhy plevelů v agroekosystémech divoký oves, obiloviny, odolnost vůči herbicidům, konkurence plodin
Botanické složení porostů na opuštěných trvalých travních porostech, které byly organicky hnojeny botanické složení; organické hnojení; využití; louka; neobhospodařované porosty
Dlouhodobé změny v obsahu půdní organické hmoty množství a kvalita půdní organické hmoty; změny organických látek v půdě v čase, organická složka půdy
Dopad tepla a sucha na kvalitu a výši výnosu brambor globální oteplování; periody vysokých teplot; snížení hospodářského výnosu brambor; sekundární tvorba hlíz; chlorofyl a fluorescence
Druhově bohaté biopásy vytrvalých, divoce rostoucích druhů rostlin zvyšují ochranu proti škůdcům a výnosy plodin biologická kontrola, funkční biodiverzita, přirození nepřátelé škůdců, polopřirozené ekosystémy
Důkazy o tom, že mastitidy mohou způsobovat u dojených krav zmetání: Review pozorovacích studií dojený skot, mastitis, zmetání, reprodukce
Ekologické dopady intenzifikace zemědělství v Evropě společná zemědělská politika, orná půda, eroze, znečištění, pesticidy, hnojiva, biodiverzita, klimatická změna, zpracování půdy, agro-envi
Ekologie a regulace plevelů v podmínkách šetrného zemědělství regulace plevelů, ekologie plevelů, bezorebné zpracování půdy, posklizňové zbytky, osevní postupy, smíšené kultury
Ekonomická důležitost znaků mléka při různých platebních systémech v mlékárnách dojný skot, ekonomická váha, mlékárny, platebný systém, produkce mléka, psb, mastitidy
Ekonomická realizovatelnost ochlazování suchostojných dojnic v USA tepelný stres, teplotně-vlhkostní index, suchostojné dojnice, ekonomická realizovatelnost
Ekonomický význam zdraví a využití krmiv u kombinovaného plemene skotu chovaného v marginálních oblastech dojný skot, mastitidy, onemocnění paznehtů, residuální příjem krmiva
Emise oxidu dusného ze šedozemí ve vegetačním období a v závislosti na historii hnojení a osevním postupu osevní postup, dlouhodobé hnojení, oxid dusný, příjem dusíku, emise
Finanční prostředky a zisk robotizovaných mléčných farem automatický dojicí systém, čistý roční dopad, ekonomické analýzy, ekonomická simulace
Hodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy, certifikovaná metodika ekonomika, eroze, cash flow
Indexy fosforu: Proč potřebujeme inventarizaci, jak je děláme p-index, ztráty fosforu, aplikace hnojiv, kvalita vody
Inovativní systémy hospodaření s využitím luskovin a meziplodin v jihozápadní Francii s cílem snížit dodávky dusíkatých hnojiv a udržet vysoký výnos pšenice diverzifikace plodin, minerální dusík, čirok, sója, slunečnice, hrách, osevní postup
Intercropping sunflower in organic vegetables to augment bird predators of arthropods polní ptáci, predace hmyzu, slunečnice, zelenina, smíšené kultury
Kdy vysít a hnojit plodiny, které sníží zaplevelení polí? alelopatie; čeleď brukvovité; meziplodina; plodinový systém; konkurence; hustota plevelů
Krávy vystavené tepelnému stresu během fetálního období vykazují lepší odolnost vůči teplu tepelný stres, programování termotolerance
Kvantitativní účinky vegetačního pokryvu na větrnou erozi a ztráta půdních živin v pouštních pastvinách jižní části Nového Mexika, USA redukce vegetačního pokryvu, půdní částice, půdní živiny, organický uhlík, dusík
Léčba mastitid – snížení používání antibiotik u dojeného skotu rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům, mlékařství, ošetření při zaprahování, léčba mastitid založená na důkazech
Mořské řasy ve výživě zvířat: review mořské řasy, řasy, přežvýkavci, prasata, drůbež, králíci
Ochrana erozně ohrožených chmelnic před vodní erozí. eroze, meziplodiny, půdoochranné technologie, trvalé kultury, zelené hnojení.
On-site a off-site efekt větrné eroze na evropských lehkých půdách lehké půdy, protierozní opatření, peněžité ztráty, náklady
Pěstování jednoletých plodin mezi řadami stromů snižuje vyplavování živin z půdy: výsledky pokusu ve východní Kanadě agrolesnictví, ztráty živin, koloběh živin, hybridní topoly
Pěstování pšenice s luskovinami ve smíšené kultuře vede ke zvýšení koncentrace dusíku a síry v zrnu pšenice smíšené kultury, pšenice, luskoviny, obsah bílkovin v zrnu, dusík, síra
Porovnání extraktantů 1 M HCl a Mehlich 3 pro stanovení stavu mikroživin v polských půdách v kontextu s požadavky ozimé pšenice na živiny 1 m hcl, mehlich 3, stanovení mikroelementů, půdní testy, extrakce, nedostatek
Postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření vodní eroze, protierozní opatření
Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi. eroze, ochrana, půda
Protierozní agrotechnika zlepšuje půdní vlastnosti a chrání půdu před erozí. agrotechnika, širokořádkové plodiny
Průzkum odchovu telat dojeného skotu před odstavem v České republice tele, odchov, faremní management, welfare
Regulace Elymus repens pomocí fragmentace oddenků a opakované seče v nově založeném porostu jetele plazivého agropyron repens, elytrigia repens, trifolium repens, vytrvalý plevel, zpracování půdy, mechanická regulace plevelů, krycí plodina, integrovaný systém regulace plevelů
Regulace vytrvalých plevelů v jarních obilovinách pomocí podmítky a orby na podzim nebo na jaře regulace plevelů; cirsium arvense; elymus repens; sonchus arvensis; stachys palustris; zpracování půdy
Reprodukční technologie v kombinaci s genomickou selekcí ve šlechtění dojeného skotu genomická selekce, superovulace a embryotransfer, přenos vajíček, genetické hodnocení, ekonomické hodnocení
Rizika větrné eroze na zemědělských půdách při odlišných orebních systémech v semiaridní oblasti argentinských pamp pšenice, konvenční orba, vertikální orba, bezorebný způsob hospodaření, rweq
Robotické dojení: strategie krmení a ekonomická návratnost automatický dojicí systém, strategie krmení, optimalizace, preciznost, robotické dojení
Shredlage z BMR kukuřice v krmných dávkách vysokoprodukčních dojnic kukuřičná shredlage, fyzikálně efektivní neutrálně detergentní vláknina, stravitelnost, dojnice
Stanovení glomalinu v zemědělských a lesních půdách pomocí blízké infračervené spektroskopie půdní organická hmota, glomalin, simultánní stanovení, validace metody
Stanovení rostlinám přístupných mikroživin v extraktu Mehlich 3 – návrh kritických hodnot zemědělská půda, extrakční proces, přístupné mikroživiny, hodnocení výsledků
Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí. eroze půdy; retence vody; technologie pěstování plodin; ekonomické hodnocení
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty infiltrace vody do půdy; akumulace vody v půdě; hydrofyzikální vlastnosti půdy; obsah organické hmoty; kompost
Terénní výzkum vlivu působení zahrnovače rostlinných zbytků, hloubky orby a nízké pojezdové rychlosti na rozmístění a hloubku zaklopení posklizňových zbytků větrná eroze, posklizňové zbytky, délka slámy, pojezdová rychlost, nakypření půdy
Utužení půdy a opylení hmyzem modifikují dopady/význam osevního postupu na fixaci dusíku a výnos společná zemědělská politika, orná půda, eroze, znečištění, pesticidy, hnojiva, biodiverzita, klimatická změna, zpracování půdy
Větrná eroze v centru nížiny řeky Ebro při změně Land Use. Polní experimenty s přenosným větrným tunelem. suché hospodaření, půdní škraloup, pastva ovcí, orba
Vliv diverzity osevních postupů na společenství půdních organismů a jejich funkci v agroekosystému osevní postup, mikrobiální společenstva, půdní uhlík, půdní dusík, půdní organická hmota
Vliv dynamiky zastínění na růst a výnos pšenice – perspektivy agrolesnictví v mírném pásu ozimá pšenice, časo-prostorové zastínění, výnos zrna, modelování, agrolesnictví
Vliv hnojení, vypalování a pastvy na druhovou skladbu rostlin na dlouhodobě oplocených loukách management obhospodařování, biomasa, rostlinná diversita, výzkum konkurence
Vliv jedenáctileté diverzifikace osevního postupu na dynamiku dekompozice posklizňových zbytků biodiverzita; osevní postup; dekompozice; aktivita extracelulárních enzymů; posklizňové zbytky; mikrobiální biomasa; mineralizace dusíku; respirace; úrodnost půdy
Vliv kombinovaného hnojení fosforečnanem vápenatým a elementární sírou na výnos a příjem živin sójou nádoby; bio zemědělství; nedostatek fosforu; sója luštinatá
Vliv orby a osevního postupu na velikost a složení semenné banky plevelů laskavec, turanka kanadská, bob obecný, ozimá pšenice, amaranthus spp., conyza canadensis, vicia faba, mnohorozměrná analýza, zpracování půdy, osevní postup, plevele
Vliv orby na půdní povrch a odnos půdních částic větrnou erozí v semiaridní oblasti Aragonie (SV Španělsko) radličkový podmítač, orba pluhem, vertikální proudění prachu, posklizňové zbytky, hroudy
Vliv osevního postupu, zpracování půdy a aplikace pesticidů na dlouhodobou produktivitu polního hospodaření a jeho dopady na životní prostředí: výsledky dlouhodobých pokusů v Německu a Dánsku integrovaná produkce, osevní postup, bilance dusíku, energie, humus, zpracování půdy
Vliv předúpravy vzorků půdy sušením na aktivitu enzymů půdní enzymy; agroekosystém; biochemický parametr; úrodnost půdy; vlhkost; mikrobiální zastoupení
Vliv půdy a podmínek životního prostředí na stav hlavních makroživin v listech a plodech jeřábu černého (Aronia melanocarpa) obsah makroelementů, půda, listy, plody, aronia melanocarpa
Vliv původu, sezónnosti a uchování semen při různých teplotách na klíčení Senecio vulgaris (Asteraceae) antropogenní změny; cyklický proces; invaze rostlin
Vliv rostoucího podílu pastevní píce v krmné dávce v chovu dojnic na životní prostředí pastevní píce, emise skleníkových plynů, energetická náročnost, posuzování životního cyklu
Vliv různých zdrojů píce na produkci, stravitelnost živin, vybrané metabolity krve a růst telat plemene Holštýn tele, stravitelnost, píce, produkce.
Vliv střídaní plodin a systémů zpracování půdy na zaplevelení a produkci pšenice pro přípravu chleba zpracování půdy, pěstování plodin, pšenice, plevele, střídání plodin
Vliv termínu setí a sklizně na produkci dvou odlišných kultivarů řepy cukrové prodloužení vegetace; řepa cukrová; parazit
Vliv vlhkosti na emise prachu při orbě na zemědělských půdách vertikální půdní vlhkost, hloubka půdy, větrný tunel, emise prachu, orba
Vliv změny některých klimatických faktorů na ohroženost půd větrnou erozí – případová studie z oblasti jižní Moravy gis, bpej, klimatické podmínky, náchylnost půdy
Výnosy a dynamika plevele při různém střídání plodin v organických a konvenčních systémech v kanadských prériích pěstování plodin; střídání plodin; biozemědělství; plevele; výnosy
Využití záznamů o mléčné užitkovosti v časné laktaci pro předpověď intervalu od porodu do dalšího zabřeznutí (servis periody) u dojených krav dojený skot, březost, časná laktace, záznamy mléčné užitkovosti
Využití záznamů o ruminaci (přežvykování) a fyzické aktivitě pro identifikaci dojnic se zdravotními poruchami: Část I. Metabolické a trávicí poruchy. přežvykování, fyzická aktivita, metabolické poruchy, poruchy trávení
Vývoj genetického a genomického hodnocení ukazatelů zdraví u holštýnských krav v USA dojený skot, zdraví skotu, single-step genomická blup
Vývoj půdního pokryvu a riziko větrné eroze u plodin pěstovaných během léta při různém způsobu zpracování půdy slunečnice, kukuřice, konvenční orba, vertikální orba, bezorebný způsob hospodaření, rweq, neerodovatelné agregáty
Vztah utváření končetin a tělesné hmotnosti k výskytu chorob paznehtů u španělského holštýnského skotu choroby paznehtů, dojený skot, znaky lineárního popisu končetin, tělesná hmotnost
Welfare dojených krav v produkčních systémech založených na celoročním ustájení a na pastvě dojený skot, welfare, produkční systém, pastva
Začlenění podzimního hlubokého kypření půdy a kypření za vegetace do půdoochranné technologie pěstování cukrové řepy vodní eroze,cukrová řepa, výnos, cukernatost, půdoochranné technologie, kypření půdy
Zaplevelení a výnosy plodin ve vztahu k orbě a mulčování při různém střídání plodin v semiaridních oblastech zpracování půdy, posklizňové zbytky kukuřice - mulč, střídání plodin, plevele, výnosy
Zlepšení produkční účinnosti ve stádech dojeného skotu: výzvy a možnosti dojený skot, výživa, produkční účinnost
Změny v obsahu půdního fosforu po jeho aplikaci na černozem a luvizem a vliv na výnos biomasy ječmene fosfor, hnojení ječmen, půda, nadzemní biomasa
Zpracování půdy v noci: zpožděný proces vysychání půdy při obdělávání pozemků v noci může neočekávaně podporovat vzcházení plevele tma, světlo, den, kultivace, semena, teplota, půdní vlhkost
Způsoby ochrany půdy před setím kukuřice v kombinaci s páskovým zpracováním půdy stabilita půdních agregátů, konzervační obdělávání půdy, mulčování, rostlinný pokryv, zbytky rostlin, silážní kukuřice, ochrana půdy
Analýza adaptačních opatření na změnu klimatu na území ČR v oblasti zemědělství klimatická změna, sucho, eroze, půdní degradace, ekonomika
Aplikace kalů z čistíren odpadních vod jako ochrana proti vodní erozi při rekultivaci vápencových lomů stabilita agregátů, dešťový simulátor, odnos, čistírenské kaly, plošná eroze, rekultivace
Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí zpracování půdy; minimalizační technologie; vlastnosti půdy
Doplňkový biouhel a redukce závlah neovlivňují degradovaný edafon v agroekosystému kukuřice ve srovnání s přirozeně se vyskytujícím travním porostem biouhel, kukuřice, závlaha, edafon
Dřevní biomasa jako energetický potenciál v severní Evropě: Les nebo plantáže? bioenergie, rychle rostoucí lesy, energetické plodiny, obhospodařování půdy, energetická politika
Ekologické a ekonomické náklady eroze půdy a přínosy protierozní ochrany zpracování půdy; minimalizační technologie; vlastnosti půdy
Hodnocení výnosu zavlažované kukuřice v reakci na scénáře změny klimatu v Portugalsku závlaha kukuřice, využitelnost vody, stics, aquacrop, scénáře změny klimatu, adaptační strategie
Indikátory vodní eroze půdy při pěstování kukuřice vodní eroze, orba
Jak intenzita hospodaření a sousední dřevinná skladba ovlivňují strukturu buku (Fagus sylvatica L.). konkurenceschopnost, korunová plasticita, terénní laserové skenování, probírky, stavba stromu, kvantitativní strukturální modely
Lesnická bioekonomika – inteligentní zelený růst pro lidstvo. bio rafinérie, klimatická politika, ekonomický růst, nové lesní produkty
Modelování vlivu omezování používání antibiotik u potravinových zvířat na rezistenci vůči antibiotikům u lidí antimikrobiální rezistence antibiotika, matematický model, potravinová zvířata
Náklady na elektřinu v zemědělství pod závlahou: případová studie zavlažovacího programu ve Španělsku zemědělství pod závlahou; vlastní spotřeba; soutěž o elektřinu; náklady na energii; tarifní deficit; sazby elektřiny
Ochrana půdy před erozí životní prostředí, půda, vodní eroze, ochrana půdy, ochrana před erozí
Parametrizace modelu AquaCrop pro stanovení biomasy popínavého hrachu, predikce výnosů a posouzení dopadu strategií závlah s ohledem na různá data setí aquacrop, hrách, závlaha, výnos, data setí
Pokles znečišťování ovzduší díky stromům veřejné zeleně ve Štrasburku. znečištění ovzduší, hodnocení životního prostředí, francie, i-tree eco, městská zeleň, městské stromy
Posouzení biologické bezpečnosti a kontrolních opatření k omezení průniku a šíření infekčních nemocí zvířat v Evropě: odborná analýza klasický mor prasat, bluetongue; vzteklina; semikvantitativní průzkum; odborná analýza; biologická bezpečnost (biosecurity)
Posuzování výnosu, produktivity vody a ekonomické návratnosti zemědělského podniku u sladovnického ječmene, který byl ovlivněn datem setí a doplňkovým zavlažováním transpirace plodin; duální koeficient plodiny; ekonomická produktivita vody; simdualkc model vodní bilance; stewartův model voda-výnos
Prevence a zvládání eroze vodní eroze
Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor brambory, eroze půdy, hrázkování/důlkování, vlastnosti půdy, konstrukce strojů
Přerušení řetězce zoonóz prostřednictvím biologické bezpečnosti v chovech hospodářských zvířat vakcíny, biosecurity, zoonózy
Příručka ochrany proti vodní erozi. gaec, vodní eroze, protierozní opatření
Řízení zavlažování pomocí dálkového přenosu: Vyhodnocování požadavků na zavlažování kukuřice ve středomořském klimatu dálkový přenos; vegetační index; koeficienty plodin; vodní bilance
Sledování biosecurity a managementu chovu na vybraných belgických farmách pro chov skotu skot; biosecurity; bvd - virový průjem skotu, belgie
Srovnání potenciálu eroze půdy u ekologického a konvenčního zemědělství vyhodnocením modelu u zemědělských obvodů v Bavorsku na základě rovnice USLE eroze, osevní postupy, usle, ochrana půdy, validace modelu
Tři technologie založení porostu kukuřice a odolnost půdy vůči vodní erozi eroze půdy; protierozní opatření, vymrzající meziplodiny
Účinky závlah regulujících deficit vláhy na fyziologii, výnos a kvalitu ovoce u stromů meruňek ve středomořských podmínkách růst ovoce; fotosyntéza; prunus armeniaca l.; regulovaná závlaha; stomatální vodivost; vodní stres
Účinky zavlažování na fosfor v půdě, půdní mikroby a rostliny polo-přirozených luk a pastvin zavlažování, hnojení, dostupnost p, půdní mikrobiální p, výživový index
Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin voda, půda
Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách. Certifikovaná metodika pro praxi vodní eroze, její příčiny, protierozní opatření, půdoochranné technologie zpracování půdy, organická hmota v půdě, zvyšování půdní úrodnosti
Využití netradičních meziplodin při protierozní ochraně půdy eroze půdy; meziplodiny
Vztah mezi biologickou bezpečností a produkcí / charakteristika antimikrobiální léčby v chovech prasat prase, biologická bezpečnost, bodové hodnocení průměrný denní přírůstek, spotřeba krmiva, antimikrobiální léčba
Zlepšení udržitelnosti vody v zemědělství: strategie pro efektivní hospodaření s vodou a motivace zavlažování kapkovou závlahou zemědělství; udržitelnost vody; zodpovědnost za životní prostředí, zavlažování, zájmové strany
Nedostatek vody a hospodářské škody v Evropě: regionální simulace od roku 2000 do roku 2050 nedostatek vody, evropa, závlahy, simulace
Reakce dostupné půdní síry na nadmořskou výšku a degradaci horských luk v Wugongu, Čína antropogenní změny; cyklický proces; stechiometrie
Budoucí očekávaná poptávka po lesnické biomase pro energetické využití ve Švédsku. palivo z dřevní biomasy, potenciální poptávka, energetické služby, chemická surovina, švédsko
Úroveň biologické bezpečnosti a postupy řízení zdravotního stavu v 60 chovech prasat ve Švédsku (v období od porodu selat do konce výkrmu) produkce prasat, biosecurity, management zdraví