Anglicky: The effect of graduate potassium fertilization on selected forms of soil potassium

Zdroj: Škarpa, P. et al., (2015). The effect of graduate potassium fertilization on selected forms of soil potassium, Book of Abstracts and Proceedings of the International Conference „60th Anniversary of long-term field experiments in the Czech Republic“, 2015, s. 126-131, ISBN 978-80-7427-177-9

Klíčová slova: "půda, draselné hnojení, formy draslíku, vodorozpustný, výměnný, rozpustný v kyselině, kombinace hnojení"

Dostupný z: Book of Abstracts and Proceedings of the International Conference „60th Anniversary of long-term field experiments in the Czech Republic“


Draslík (společně s dusíkem a fosforem) je nedílnou součástí výživy rostlin i zvířat. V rámci zemědělské produkce, zejména při organickém způsobu hospodaření, začíná být draslík jedním z limitních faktorů, zejména v lokalitách s nepříznivou texturou půdy anebo na organických půdách. Jeho nedostatek způsobuje poruchy ve zdravotním stavu rostlin, což následně vede ke snižování výnosů.

Celkový obsah draslíku v půdě je dán zejména matečným substrátem, půdním typem a mineralogickým složením.

Na základě stupně přístupnosti draslíku z pohledu výživy rostlin je možné jej rozdělit do čtyř kategorií (forem): vodorozpustný draslík, výměnný draslík, nevýměnný draslík, minerální draslík. Pro výživu rostlin jsou významné pouze dvě první formy, tj. vodorozpustný a výměnný draslík.

Na základě polních pokusů na pokusných 8 lokalitách (Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského) s různými půdně-klimatickými podmínkami byl sledován vliv stupňovaného hnojení draslíkem na obsah vodorozpustného, výměnného a kyselině rozpustného draslíku (tato forma draslíku představuje tzv. přechodovou část půdního draslíku mezi výměnnou a nevýměnnou formou a pouze velmi málo slouží pro výživu rostlin).

Stupňované hnojení bylo prezentováno 6-ti hladinami hnojení a draslík byl aplikován ve formě organických (statkový hnůj) a minerálních hnojiv v dávce od 0 do 201 kg/ha. Na základě dosažených výsledků (odběru a analýze půdních vzorků – podzim 2010) bylo statisticky prokázáno zvýšení obsahu vodorozpustného a výměnného draslíku v půdě (o 69.30, respektive 55.3% oproti nehnojené kombinaci) – samozřejmě v závislosti na druhu a typu půdy. Na druhé straně stupňované hnojení nemělo prakticky žádný vliv na obsah v kyselině rozpustného draslíku.

Zpracoval/a: Dr. Ing. Pavel Čermák, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., pavel.cermak@vurv.cz