Anglicky: Assessment of components related to flavor and taste in Tan-lamb meat under different silage-feeding regimens using integrative metabolomics

Zdroj: Wang, B, Zhao, X, Zhang, B, Cui, Y, Nueraihemaiti, M, Kou, Q, Luo, H. 2022. Assessment of components related to flavor and taste in Tan-lamb meat under different silage-feeding regimens using integrative metabolomics. Food Chemistry: X 14.

Klíčová slova: "jehněčí maso, vůně a chuť masa, silážované krmivo"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.fochx.2022.100269


I když není v České republice běžné realizovat výkrm jehňat v uzavřených stájích a krmit je konzervovaným krmivem, přesto jsou chovatelé, kteří se snaží o celoroční produkci jehněčího masa, případně o posun produkce jatečných jehňat mimo tradiční dobu porážení, aby realizovali prodej za příznivější ceny. Pro tyto chovatele je výkrm jatečných jehňat ve stáji jedinou alternativou. Ke krmení chovatelé využívají nejčastěji seno (luční, vojtěškové), dále jsou běžné siláže z jetelovin, kukuřice, luční porostů a případný přídavek jadrného krmiva. Skladba krmné dávky má významný vliv nejen na růstovou intenzitu vykrmovaných jehňat, nejčastěji charakterizovanou porážkovou hmotností, ale významně ovlivňuje také řadu senzorických parametrů konzumovaného masa.

Touto problematikou se zabývali autoři tohoto příspěvku, kdy porovnávaly maso  jehňat krmených koncentrovanou krmnou dávkou, kukuřičnou siláží, vojtěškovou siláží a siláži z morušových listů (experiment byl prováděn v Číně). Pro experiment byla vybrána jehňata ve stáří 75 dní, kdy vážila 15 kg. Výkrm trval 80 dní. Poté byla jehňata poražena, z jatečných trupů byl odebrán vzorek nejdelšího zádového svalu k laboratorním analýzám. Autoři neprokázali významný vliv typu krmiva na nutriční kvalitu jehněčího masa (obsah bílkovin a intramuskulárního tuku), prokázali však signifikantní vliv typu krmné dávky na chuťové a aromatické látky v mase, přičemž autoři upozorňují, že snadněji se mění dle výživy aromatické látky. Z výsledků práce vyplývá jako nejvhodnější krmivo kukuřičná siláž, která pozitivně působí na obsah glutamátu, serinu, což má pozitivní vliv na chutnost masa.            

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz