Anglicky: Pasture mixes with lucerne (Medicago sativa) increase yields and water-use efficiencies over traditional pastures based on subterranean clover (Trifolium subterraneum)

Zdroj: Mccaskill, M. R., Raeside, M. C., Clark, S. G., Macdonald, C., Clark, B., Partington, D. L. 2016. Pasture mixes with lucerne (Medicago sativa) increase yields and water-use efficiencies over traditional pastures based on subterranean clover (Trifolium subterraneum). Crop, 67(1), 69-80 [cit. 2018-07-19]. DOI: 10.1071/CP14179. ISSN 18360947.

Klíčová slova: "vojtěška, jetel podzemní, pícniny, půdní vláha, plodinové výnosy"

Dostupný z: https://doi.org/10.1071/CP14179


Trvalé travní porosty (TTP) představují louky a pastviny, které tvořily charakter krajiny v několika posledních stoletích. Vznik a vývoj travních porostů je podmíněn jejich pravidelným obhospodařováním, kdy pastva je přirozený způsob využívání trvalých travních porostů a zároveň přirozený způsob výživy býložravců. Význam víceletých pícnin jako zdroje kvalitního krmiva i jako zúrodňující složky osevních postupů se zvyšuje. Především hlavní složka víceletých pícnin – jeteloviny mají dominantní postavení v produkci levné a přitom vysoce hodnotné píce pro výživu skotu. Velmi cennou vlastností jetelovin, zejména vojtěšky v nížinných oblastech, je vysoká výnosová stabilita i při méně příznivých povětrnostních podmínkách i díky schopnosti symbiotické fixace při výživě dusíkem. Vojtěška setá spolu s jetelem lučním představují naše nejdůležitější jeteloviny pěstované na orné půdě se sečným využitím. 

 

Studie se zabývala sledováním účinností využívání vody u porostů směsí s vojtěškou nebo jetelem podzemním. Dvouleté polní pokusy byly sestaveny a uzpůsobeny podle vláhových a půdních podmínek v oblasti Hamilton, Victoria. Pokusy zahrnovaly čekanku (Cichorium intybus L.), srhu laločnatou (Dactylis glomerata L.) a kostřavu rákosovitou (Festuca arundinacea Shreb.) ve směsi s vojtěškou nebo podzemním jetelem. Varianty: čistá vojtěška; a Phalaris (Phalaris aquatica L.) a jílek vytrvalý (Lolium perenne L.) s pouze podzemním jetelem.

Výsledky ukazují, že v druhém roce výnos sušiny z vojtěškových směsí byl vyšší než u směsí podzemním jetelem ve všech sledovaných obdobích a to díky schopnosti vojtěšky využít vodu uloženou ve větších podzemních hloubkách než jetel a jeho směsi v období přísušků, kdy varianty s trávami díky suchu nebyly konkurence schopné. Pastviny oseté vojtěškou (Medicago sativa L.) a trvalými travními porosty by mohly zvýšit produkci krmiva vzhledem k tradičním pastvinám založených jeteli podzemním (Trifolium subterraneum L.). Takové směsi by mohly být také výhodnější než čisté vojtěškové porosty, které jsou náchylné k invazi plevelů. Tato studie ukazuje, že směsi na bázi vojtěšky mohou zvyšovat množství krmiv na jednotku spotřeby vody ve srovnání s tradičními pastvinami založené na podzemním jeteli.

 

Zpracoval/a: Ing. Ivana Šindelková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., sindelkova@vupt.cz