Zdroj: Harašta, P. (2017) Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I, II). Agromanuál.

Klíčová slova: "aplikace přípravků, spe věty, kontaminace splachem, kontaminace úlety"

Dostupný z: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/management-a-legislativa/legislativa/ochranne-vzdalenosti-pri-pouzivani-pripravku-i


Aplikace přípravků se díky přísnějším hodnotícím procedurám a dokonalejším kontrolním systémům stává do jisté míry složitější, než tomu bylo v minulosti. S dokonalejším hodnocením vlastností účinných látek přicházejí nová opatření a omezení jejich použití, která mají za cíl chránit lidské zdraví, zdraví zvířat a zejména životní prostředí. Jedním z těchto omezení je stanovování tzv. ochranných vzdáleností. Zásadní snahou těchto opatření je zabránit znečišťování vody a vodních zdrojů aplikovanými přípravky.

Ochranné vzdálenosti lze definovat jako neošetřené pásy/vzdálenosti od zdrojů povrchové vody nebo dalších chráněných oblastí stanovené jako pevná vzdálenost (např. od tzv. břehové čáry vodního toku). U nás se setkáváme na etiketách přípravků se vzdálenostmi stanovenými příslušnou registrační autoritou pro konkrétní přípravky. Tato omezení/vzdálenosti jsou výsledkem hodnocení vlivu účinných látek těchto přípravků na vodu, vodní organizmy a vodní prostředí nebo další stanovené skupiny užitečných organizmů (necíloví členovci a rostliny).

Zda je konkrétní přípravek omezen nějakou ochrannou vzdáleností, lze vyčíst z jeho etikety, na které je to uvedeno v SPe větách. Z textu lze vyčíst, jaká ochranná vzdálenost je pro daný přípravek a jeho aplikaci stanovena. Pokud je plánována aplikace přípravku omezeného ochrannou vzdáleností na pozemku sousedícím s vodním tokem, je třeba zohlednit toto omezení. Je důležité rozlišit danou SPe větu; zda je omezení vztaženo k omezení odtoku přípravku splachem nebo omezení zasažení zdroje vody úletem přípravku. Z etikety přípravku se také lze dozvědět, zda je možné ochrannou vzdálenost zkrátit a na jakou konečnou vzdálenost. Toto zkrácení závisí zejména na použití vhodného protiúletového opatření, to znamená, že podstatou zkrácení vzdálenosti je minimalizace úletů. Tato omezení jsou rozdělena následovně:

  • kontaminace splachem (scénář R a run-off) , stanovení ochranné vzdálenosti
  • kontaminace splachy (scénář R a run-off), vyloučení použití
  • kontaminace splachy (scénář R a run-off), vyloučení použití + vegetační pás
  • kontaminace úletem (scénář D, drift),stanovení ochranné vzdálenosti
  • necíloví členovci
  • necílové rostliny
  • podzemní vody.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz