Zdroj: DAVID J., MATĚJÍČEK J., SKOBLÍK J. (2011): Program ZNALEC 4.3, Ocenění a Sortimentace, DaMaSk, uživatelská příručka.

Klíčová slova: "cena obvyklá, hodnota, metoda ocenění, zákon o ocenění"


 Pojem oceňování je možno vymezit zejména jako zjištění ceny, peněžní vyjádření hodnoty majetku, vyčíslení jeho hodnoty. Majetek a služba se zpravidla oceňují obvyklou cenou. Tou se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích popř. obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Jedná se tedy o cenový průměr, za který se v určitém místě a čase prodávají a kupují nemovitosti určitého druhu.

 Cena nemusí být sjednána pouze výše uvedeným způsobem, ale zákon o oceňování předpokládá i její jiné určení. Nákladovým způsobem sjednání ceny je třeba rozumět způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu v den ocenění (tento způsob stanovení ceny se dříve nazýval způsobem reprodukčním). Při určení ceny majetku či služeb výnosovým způsobem se vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat. Do ceny se v tomto případě započítává i tzv. kapitalizace tohoto výnosu – úroková míra. Porovnávací způsob stanovení ceny je založen na porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji anebo odvozením od jiné funkčně související věcí. Oceňování podle jmenovité hodnoty vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá a oceňování podle účetní hodnoty vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví. Oceňování majetku podle kurzové hodnoty je založeno na ceně předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu. Posledním zákonem stanoveným způsobem oceňování je potom oceňování sjednanou cenou, za kterou se považuje cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.

V případě ocenění lesů, kdy zákon o oceňování majetku určuje cenu lesa jako součet ceny lesního pozemku a lesního porostu, jsou využívány metody výnosově porovnávací v případě pozemku, v případě lesního porostu jde o metodu výnosově nákladovou.

Pro praxi je důležité, aby pravidelně byly aktualizovány sazby, uvedené v zákonu.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-8.docx