Anglicky: Protection of the whole catchments providing drinking water. Study of practices in Europe

Zdroj: Siauve, S., Amorsi,N. (2015) Protection of the whole catchments providing drinking water, Study of practices in Europe. International office for Water. 36 p.

Klíčová slova: "pitná voda, povodí, difúzní znečištění, dusičnany, pesticidy,udržitelné zemědělství, národní strategie, akční plány "

Dostupný z: http://www.oieau.org/eaudoc/system/files/EU%20review%20for%20catchment%20protection%20from%20diffuse%20pollution.pdf


Tuto studii v roce 2015 provedl "Mezinárodní úřad pro vodu" za podpory "Národní agentury pro vodu a vodní prostředí" a "Úřadu pro vodu a biodiverzitu" francouzského Ministerstva pro ekologii, udržitelný rozvoj a energie. Cílem studie je identifikovat a analyzovat strategie zavedené členskými státy s cílem chránit oblasti odběru pitné vody před difuzním znečištěním. Difuzní znečištění pocházející ze zemědělství, je jednou z největších ekologických výzev, kterým čelí evropské vody, které nedosáhnou dobrého ekologického stavu. Tuto skutečnost zdůraznila Evropská komise ve své zprávě v březnu 2015.

Podstatou této studie bylo identifikovat osvědčené postupy vyvinuté pro kontrolu difuzního znečištění, s možností potenciálního uplatnění ve Francii. Studie se zaměřila na čtyři evropské státy: Francii, Španělsko, Velkou Británii a Německo. Hlavní opatření na kontrolu difuzního znečištění v povodích zdrojů pitné vody se zaměřily na tyto oblasti: zemědělství, průmysl, aktivity v urbanizovaných územích, územní plánování a další. Opatření v zemědělství se týkají především postupů správné zemědělské praxe, komunikace se zemědělci (školení, semináře, individuální školení, polní dny), změn ve způsobu hospodaření (využívání půdy, střídání plodin, zemědělství a pastva,hospodaření s hnojivy, racionální zavlažování a další), zvyšování úrovně vybavení, omezení vstupů pesticidů a dusíku, realizace přírodních opatření na zadržování vody, vývoj a poskytování nástrojů s cílem usnadnit racionální řízení vstupů.

Způsob stanovení ochranných pásem a rozsah ochranných opatření je v jednotlivých zemích odlišný, avšak cíl ochrany vodních zdrojů je velmi podobný. Součástí studie je i přehledná tabulka, ve které je porovnán způsob stanovení OP i v dalších evropských státech  a USA – ve většině případů se jedná o 3 – 4 stupně ochrany. Nejpřísnější OP I.st. je stanovováno vzdáleností od místa jímání (např. 10 -30 m v Německu, Belgii, USA, Itálii) nebo časově, tj. dle doby než se případné znečištění dostane do vodního zdroje (např. 50 - 60 dní v Holandsku, 100 dní v Irsku, 50 dní ve Velké Británii, 1 den v Belgii a Španělsku),  případně kombinací obou způsobů. Identifikace původu znečištění je problematická zejména u podzemních zdrojů a negativní vliv na podzemní zdroje je méně předvídatelný než u zdrojů povrchových.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz