Anglicky: Analysis of Selected Data from Robotic Milking Regarding to Heat Stress of Dairy Cows

Zdroj: Boďo, Š, Lüttmerding, G, Gálik, R, Kunc, P, Knížková, I, Gürdil, GAK. 2022. Analysis of Selected Data from Robotic Milking Regarding to Heat Stress of Dairy Cows. Acta Technologica Agriculturae. 25(2), 92-96.

Klíčová slova: "teplotně-vlhkostní index, délka dojení, doba pobytu v dojícím robotu"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/361418288_Analysis_of_Selected_Data_from_Robotic_Milking_Regarding_to_Heat_Stress_of_Dairy_Cows


Využití automatických dojících systémů (AMS) na mléčných farmách se v posledních dvou desetiletích dostalo do popředí zájmu. Největší výhodou AMS je snížení pracnosti pracovníků farmy a možnost dojení více než 2x denně bez vyšších mzdových nákladů. Je velmi důležité zdůraznit skutečnost, že AMS nezahrnuje pouze vlastní robotické dojení, ale představuje také zcela nový management na mléčných farmách. Tepelný stres významně ovlivňuje welfare dojnic; negativní dopady tepelného stresu se obvykle projevují jako snížená dojivost, snížený příjem krmiva, zvýšená spotřeba vody, zhoršená reprodukční užitkovost apod. Pro účely popisu tepelné zátěže se často používá teplotně vlhkostní index (THI). Protože THI zohledňuje kombinované vlivy teploty vzduchu, relativní vlhkosti a příjmu vody, představuje velmi důležitý ukazatel kvality prostředí stáje. Vysoký THI negativně ovlivňuje dojivost dojnic a hodnota THI přesahující 72 je považována za kritickou hodnotu.

Předložený experiment byl zaměřen na zkoumání teplotně-vlhkostního indexu (THI) a jeho dopadů na užitkové parametry dojného skotu. Tyto parametry byly zaznamenány na čtyřech farmách na středním Slovensku; experimenty probíhaly tři roky. Tyto parametry zahrnovaly dobu dojení, dobu strávenou v dojicím boxu a dobu připojení. THI byla vypočtena podle standardního vzorce a na základě dosažených hodnot THI byla stanovena jednotlivá období. Výsledky ukázaly, že doba dojení a doba strávená v dojicím boxu se nezkrátila, když se THI pohybovala od 68 do 71 s denní dojivostí 28,96 kg. Pokud THI přesáhlo 72, zkrátila se doba dojení a doba strávená v dojicím boxu, což se statisticky potvrdilo. I při denní dojivosti 31,27 kg se však zkrátilo zkrácení doby dojení a doby strávené v dojicím boxu. To bylo způsobeno THI vyšším než 68, což bylo také statisticky potvrzeno. Na základě získaných výsledků reagují dojnice na tepelný stres zkrácením doby dojení a zkrácením doby strávené v dojicím boxu.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz