Anglicky: Living mulch persistence in an apple orchard and its effect on the weed flora in temperate climatic conditions

Zdroj: Żelazny, WR, Licznar-Małańczuk, M. 2021. Living mulch persistence in an apple orchard and its effect on the weed flora in temperate climatic conditions. Weed Research. 62(1), 85–99.

Klíčová slova: "bayesiánské lineární modely, ovocnářství, traviny, analýza hlavních komponent, reprodukovatelnost, zaplevelení"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/wre.12515


Herbicidy jsou v ovocnářství dlouhodobě využívány k regulaci plevelů rostoucích v blízkosti kmenů pěstovaných stromů. Některé vytrvalé plevele mohou být ale k listovým aplikacím herbicidů rezistentní, což je jedním z nedostatků tohoto opatření. Zároveň se také zvyšuje tlak společnosti na omezování množství použitých chemikálií v zemědělství. Proto jsou hledány alternativní přístupy ošetřování příkmenných pásů v ovocných výsadbách. Využití živých mulčů by potenciálně mohlo být vhodnou náhradou za herbicidy v kontrole plevelů a zároveň by jejich pěstování mohlo napomoci ke zlepšování půdní kvality, podpoře biodiverzity sadu a redukci vyplavování živin a snížení nákladů na údržbu sadu. V případě vysetí živého mulče je vždy třeba volit adekvátní druh k podmínkám v sadu, jako je klima na dané lokalitě, srážkové úhrny, průměrná teplota, kvalita půdy apod. Funkce živého mulče by měla zaručit vytvoření hustého porostu travin, který potlačí rozvoj plevelů. Je ale také třeba brát v potaz, že krycí porost může být konkurencí pro pěstované stromy, zejména v mladých výsadbách.

V rámci této studie byla jako živý mulč zvolena kostřava ovčí (Festuca ovina L.) odrůdy ´Noni´ a ´Sima´. Výsevek byl proveden v množství 0,6 kg/ha v jednotlivých variantách ve druhém až pátém roce po výsadbě sadu a následně probíhalo hodnocení pomocí fytocenologických snímků. Takto udržovaný porost byl jednou až dvakrát v sezóně sežínán strunovým vyžínačem. Jako kontrolní sloužila varianta, kde byly aplikovány herbicidy dle standardních postupů z minulých let. Výsledky neprokázaly, že by systém kombinující živý mulč kostřavy ovčí se sečením porostu měl výrazný efekt na omezení vytrvalých plevelů. Naopak rychlý nárůst vytrvalých plevelů snižoval očekávaný bujný nárůst krycí plodiny. Bylo zjištěno, že pravidelným sečením lze zasáhnou do růstu plevelů, nikoliv je zcela eliminovat. Naopak může být podpořen jejich kořenový systém. Vzhledem k malému rozsahu experimentu a dopadu negativních vlivů pozdních jarních mrazů nebylo možné zcela přesně vyhodnotit vliv testovaných opatření na sklizeň plodů. Nebyla nalezena žádná interakce mezi podnožemi M9 (slabě rostoucí), M26 a P60 (středně bujné) a typem údržby příkmenného pásu.

Využití živých mulčů v problematice řešení výskytu plevelů v příkmenných pásech je vhodnou ekologickou alternativou k používání herbicidů. Je třeba ale vyhodnotit, které druhy by byly pro takové využití vhodné a vždy brát v potaz konkrétní podmínky zájmové lokality.

Zpracoval/a: Ing. Klára Scháňková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., schankova@vsuo.cz