Anglicky: Reducing tillage intensity affects the cumulative emergence dynamics of annual grass weeds in winter cereals

Zdroj: SCHERNER A, MELANDER B, JENSEN PK, KUDSK P&AVILA LA (2017). Reducing tillage intensity affects the cumulative emergence dynamics of annual grass weeds in winter cereals. Weed Research 57, 314–322.

Klíčová slova: "zpracování půdy, vzcházení, apera spica-venti, vulpia myuros, poa annua."

Dostupný z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12263/epdf


Jednoleté trávovité plevele patří mezi nejvýznamnější škodlivé plevele, které zaplevelují ozimé obiloviny v severoevropských a středoevropských podmínkách. Husté zaplevelení druhy, jako je Alopecurus myosuroides L. a Apera spica-venti L. může snížit výnos ozimé pšenice až o 50%. Dalším významným ozimým plevelem je i Vulpia myuros L., který se stal problematický v některých částech Evropy a Austrálie.  Všechny tři druhy A. myosuroides, A. spica-venti a V. myuros L. mají semena, která vzchází především na podzim a jehož růst a životní cyklus se shodují s cyklem ozimých obilovin, zejména ozimou pšenicí. Proto jsou tyto plevele významně zastoupeny v ozimých obilovinách. Jednoleté trávovité plevele jako jsou A. spica-venti a V. myuros jsou podporovány systémy bezorebného zpracování půdy a častým střídáním ozimých obilovin. Nedostatečná regulace trávovitých plevelů v takovýchto podmínkách je často spojená se špatnou znalostí biologie a ekologie těchto plevelů. Cílem této studie bylo prozkoumat chování A. spica-venti, V. myuros a Poa annua v ozimých obilovinách, ve třech režimech primárního zpracování půdy: (i) orba pluhem, (ii) předseťové zpracování půdy do hloubky  8–10 cm a (iii) přímé setí do nezpracované půdy. Přímé setí do nezpracované půdy mělo vliv na kumulativní vzcházení A. spica-venti a V. myuros na rozdíl od orby, zatímco druh P. annua nebyl ovlivněn typem zpracování půdy. Celková hustota vzcházejících semenáčků plevelů se lišila mezi systémy zpracování půdy a roky s vyšším celkovým viditelným vzestupem při předseťovém zpracování půdy a orbou. Vzcházivost všech sledovaných druhů byla odlišně ovlivněna systémem zpracování půdy, což ukazuje, že zájmové druhy vyskytující se na plochách s přímým výsevem do nezpracované půdy, je nutné regulovat tak, aby zásahy proti těmto plevelům byly vedeny cíleně, aby se zabránilo selhání regulace těchto obtížně regulovatelných druhů.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
22.docx