Anglicky: Efficacy of colostrum replacer versus maternal colostrum on immunological status, health, and growth of preweaned dairy calves

Zdroj: Lago, A., Quesnell, R., Leonardi, C., Socha, M., Geiger, A., Cook, D., Silva-del-Río, N., Blanc, C. 2018. Efficacy of colostrum replacer versus maternal colostrum on immunological status, health, and growth of preweaned dairy calves. Journal of Dairy Science, 101(2), 1344-1354 [cit. 2018-07-16]. DOI: 10.3168/jds.2017-13032. ISSN 00220302.

Klíčová slova: "tele, kolostrum, náhrada kolostra, pasivní přenos protilátek"

Dostupný z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=43ebba09-8fcc-4a42-a8ff-c8af2bc3dba6%40sessionmgr4006


Kolostrum tvoří zásadní a nenahraditelný zdroj protilátek a živin pro narozené tele. V případě špatné kvality mateřského kolostra je možnost využití komerčně prodávaných kolostrálních náhrad. Cílem studie bylo srovnání stavu imunitního systému, růstu a zdraví telat před odstavem u skupiny napájené kolostrem mateřským a komerčně prodávaným. Do pokusu bylo zahrnuto 1 215 telat plemene jersey a kříženců jersey x holštýn. Přičemž 606 telatům byla podána kolostrální náhražka (CR) a 609 bylo napojeno kolostrem mateřským (MC). Pro dosažení kvalitního přenosu protilátek, kdy je hladina IgG v krevním séru telete vyšší než 10 mg/ml, je třeba, aby tele přijalo nejméně 150 až 200 g kolostrálních IgG do dvou hodin po porodu. Toho lze dosáhnout při příjmu 3 až 4 l vysoce kvalitního kolostra (tzn. s obsahem  IgG >50mg/ml).  Obě skupiny (MC i CR) byly krmeny pomocí drenčování (nucené napojení sondou). Množství kolostra u MC bylo podáno jednorázově, a to v dávce 2,8 l. U telat CR bylo rozmícháno 500 g náhražky (150 g IgG) v 1,9 l vody. Telata přijala kolostrum do 1 h ± 5 min po porodu. Skupina pozorovaných telat byla následně rozdělena do dvou podskupin, pro stanovení kvality přenosu protilátek (n = 592) a stanovení přírůstků (n = 268). Z hlediska počtu koliformních bakterií (CC) a celkového počtu bakterií (CPB) byly u většiny vzorků obou skupin zaznamenány hodnoty nižší, než jsou tolerovány (<10 000, resp. <100 000). Množství CC i CPB však byly zaznamenány vyšší u MC než u vzorků CR. Pouze u jedno telete z každé skupiny bylo prokázáno selhání transferu protilátek (hladina IgG v séru < 10 mg/ml). Průměrná hladina protilátek byla nižší u CR než u MC (19,6 a 23,4 mg/ml), schopnost absorbce protilátek se však nelišila (34,4 a 35,9 % ). Koncentrace celkové bílkoviny byla nižší u telat krmených CR ve srovnání s telaty MC. Skupina telat CR byla v průměru o 1,5 kg při odstavu lehčí a denní přírůstek byl o 0,03 kg nižší než u telat MC. Z hlediska incidence průjmového onemocnění telata MC trpěla průjmy častěji, ovšem pokud již nemoc propukla, měla daleko mírnější průběh ve skupině MC než CR. Také úhynů z důvodu průjmového onemocnění bylo zaznamenáno více u CR skupiny. Závěrem lze říci, že absorpce a sérová koncentrace IgG u telat byla adekvátní v obou případech ať se jednalo o MC nebo CR telata. Telata CR byla vystavena nižšímu tlaku celkového počtu bakterií z kolostra, což ve srovnání s kvalitním mateřským kolostrem působilo obdobně z hlediska zdravotního stavu telat. Z toho plyne, že kolostrální náhražka zkoumána v této studii se zdá být vhodnou alternativou ke kolostru mateřskému.

Zpracoval/a: MVDr. Barbora Umlášková, Mendelova univerzita v Brně, Barbora.Umlaskova@seznam.cz