Zdroj: Praus, L. a kol. 2015. Metodika výpočtu zatížení stromu pro vizuální hodnocení a vyhodnocování přístrojových metod. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 50 s.

Klíčová slova: "zatížení stromu, napětí způsobené větrem, dendrometrické parametry, parametry prostředí, zatížení vlastní hmotností, napětí způsobené vlastní hmotností"

Dostupný z: http://ldf.mendelu.cz/unod/wp content/uploads/2012/01/ARBLOAD_FINAL_POOPONENTURE_VI.pdf


Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě připravil svými autory tuto certifikovanou metodiku, která byla certifikována Ministerstvem životního prostředí dne 8. 8. 2016 č.j. 49907/ENV/16. Metodika systémově navazuje na metodu WLA (www.wla.cz). Na rozdíl i od dalších metodik je zaměřena na detailní analýzu zatížení stromu bez zjednodušení aplikovaných v metodě WLA, která byla vytvořena pro použití na větší počet stromů a pro práci v terénu. Navrhovaná metodika různá zjednodušení nepřipouští a nabízí postup pro přesnější stanovení zatížení individuálního stromu, byť za cenu komplikovanějšího postupu. Metodika je určena k využití zejména pro výpočet napětí při zatížení stromu pro expertní posouzení stability jedince v arboristické praxi.

Zpracovaná metodika v porovnání se stávajícími postupy hodnocení stability stromu zpřesňuje: 1) postup stanovení rychlosti vzduchu (zahrnutí větrné oblasti a drsnosti terénu), 2) zahrnutí dynamického účinku větru, 3) postup stanovení náporové plochy koruny (obrazová analýza), 4) zahrnutí druhově specifické aerodynamické propustnosti koruny, 5) zahrnutí stanovení druhově specifického postupu zatížení vlastní hmotností, 6) stanovení geometrických charakteristik kmene včetně možnosti popisu složitých průřezů kmene.

Metodika je rozdělena do tří hlavních části, které na sebe navazují. První část je věnována popisu parametrů, které se zjišťují v terénu. Mezi tyto parametry jsou zařazeny dendrometrické parametry a parametry prostředí. Vzhledem k tomu, že je v současné době možné získat terénní údaje (popisné a dendrometrické) přesné pomocí analýzy fotografie, je úvodní část metodiky věnována i správnému postupu pořízení fotografie. Druhá část metodiky je zaměřena na výpočet zatížení. Výpočet zatížení obsahuje dvě základní složky, a to zatížení větrem a zatížení vlastní hmotností. Dále navazuje třetí část metodiky, která popisuje postup závěrečného výpočtu napětí. Tato část je také rozdělena na výpočet napětí způsobeného větrem a vlastní hmotností. Výsledné napětí je sumou všech dílčích složek. Závěrem metodiky jsou v přílohách uspořádány tabulky potřebných údajů k výpočtům.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz