Anglicky: The informative value of an overview on antibiotic consumption, treatment efficacy and cost of clinical mastitis at farm level

Zdroj: Doehring, C., Sundrum, A. 2019. The informative value of an overview on antibiotic consumption, treatment efficacy and cost of clinical mastitis at farm level. Preventive Veterinary Medicine 165:63-70, DOI: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2019.02.004

Klíčová slova: "mastitida; léčba, antimikrobika, záznamy, ekonomické ztráty, systematická analýza "

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2019.02.004


Tento článek se zabývá tím, zda stojí za to investovat čas do komplexnější dokumentace a analýz faremních údajů o léčbě mastitid. Zatímco většina farmářů nějaké záznamy vede, mnoho z nich neinvestuje více úsilí do jejich podrobnějšího vedení a zpracování. Proto chybí informace o spotřebě antibiotik na úrovni farmy a hlavně o úspěšnosti léčby a nákladech na mastitidy; stejně jako schopnost identifikovat možnosti zlepšení a realizovat jej.

Na 30 mléčných farmách v Německu byla v letech 2013 až 2014 provedena pozorovací studie, jejímž cílem bylo získat přehled o reálné situaci na jednotlivých farmách díky podrobným údajům (s pomocí softwaru pro řízení stáda) o: užitkovosti, mikrobiologické diagnostice, preventivních a léčebných úkonech a o ztrátách způsobených mastitidami, na úrovni jednotlivých krav a farem. Z celkového počtu 30 633 krav u 67 % z nich byly během roku použity léky a to buď na léčení v laktaci (u 37 %) nebo na prevenci mastitidy při zaprahování (u 52 %). Téměř vždy (v 96 %) byla pro ošetření vemene použita antimikrobika (pouze 5 % krav ošetřených při zaprahování dostalo pouze vnitrostrukovou zátku bez kombinace s antimikrobiky). Více než 32 % antimikrobik používaných během laktace patřilo do nejvyšší kategorie „kriticky důležitých antimikrobiálních látek“ s nejvyšší prioritou. Rámcová úspěšnost léčby (v kontrole užitkovosti 5–30 dní po léčbě < 100 000 somatických buněk /lm) se pohybovala široce od pouze 18 % do 59 % a celkové ztráty způsobené mastitidami za rok rozpočtené na každou krávu stáda od 158 do 483 EUR (tj. cca 4–12,5 tis. Kč), na případ mastitidy 363-662 EUR (tj. cca 9,5–17 tis. Kč). Vysoké rozdíly ve spotřebě antibiotik, v stanovené úspěšnosti léčby a ztrátách daných mastitidami mezi farmami, ukázaly, že průměrné nebo neúplné údaje mohou působit mylným dojmem o situaci na farmě.

Je proto vhodné investovat do dokumentace – především elektronické a analýz údajů jednotlivých farem, aby bylo jasné, kde jsou na farmě vysoké náklady/ztráty a kde je tedy třeba jednat a které investice lze očekávat jako finančně přínosné. Přínosy poplynou ze znalosti spotřeby antimikrobik umožňující sledování a snižování užívání antibiotik (jak požadují spotřebitelé a právní předpisy), zlepšení zdraví a z dobrých životních podmínek zvířat díky pravidelným kontrolám úspěšnosti léčby a z ekonomických přínosů díky znalosti a zohlednění ztrát působených mastitidami na farmě. Zdůrazněna je přitom potřeba především elektronické evidence, která umožní využití a zpracování dat pro volbu správných opatření, a to na všech úrovních – od jednotlivé krávy, přes skupinu zvířat až po úroveň stáda a konkrétního podniku.

Zpracoval/a: MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., fleischer@vri.cz