Anglicky: Importance of intercrops and compost application to limitationof water erosion

Zdroj: Badalíková B., Novotná J., 2017: Vliv meziplodiny a aplikace kompostu na omezení vodní eroze. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 375-378

Klíčová slova: "smyv půdy, kukuřice, různé dávky kompostu, meziplodina"

Dostupný z: https://www.vupt.cz


V letech 2012–2016 byl sledován smyv půdy při pěstování monokulturní kukuřice na svahu. Byly zvoleny varianty s různou dávkou zapravení kompostu do půdy bez meziplodiny a ty stejné s meziplodinou vysetou po sklizni kukuřice. Výsledky potvrdili nulový erozní smyv půdy u variant s vyšší dávkou zapraveného kompostu (40 t.ha-1) ve všech letech a v roce 2013 a 2014 došlo k nepatrnému smyvu půdy i u varianty s nižší dávkou kompostu (20 t.ha-1), ale pouze u varianty bez meziplodiny.

Zapravení kompostu má pozitivní vliv na ochranu půdy před vodní erozí, a to jak u vyšší, tak i u nižší dávky kompostu. Kompost zajistil vyšší infiltrační schopnost půdy a tím i lepší ochranu před vodní erozí. Dalším faktorem ochrany půdy proti vodní erozi je setí meziplodin na konci vegetace po sklizni hlavní plodiny. Pokud jsou meziplodiny včas zasety a nárůst biomasy je dostatečný, spolehlivě ochrání povrch půdy před erozí. Je potřeba vybrat vhodnou meziplodinu pro danou oblast ať už vymrzající nebo nevymrzající, která bezpečně chrání povrch půdy až do setí hlavní plodiny.

Organická hmota ve formě kompostu pozitivně ovlivňuje schopnost odolávat vodní erozi lépe než varianta bez zapraveného kompostu díky vyšší nasáklivostí a tím i vyšším příjmem vody do půdy. Organická hmota v půdě má tedy svůj význam z hlediska omezení smyvu půdy na svazích při pěstování problémových plodin.

Půdoochranné technologie jsou nezbytné pro zmírnění degradačních účinků vodní eroze. Charakteristickým znakem těchto technologií je, mimo jiné, ponechání zbytků předplodin nebo biomasy meziplodin na povrchu půdy nebo pouze mělké zapravení těchto rostlinných zbytků do půdy. Autoři uvádějí ve svých výzkumech vhodnost využití meziplodin jako půdoochranného systému, který se osvědčil ochranným efektem pokryvu půdy rostlinnými zbytky, přičemž se významně ovlivnil vodní režim půdy znamenající velký přínos nejen z hlediska protierozní ochrany, ale i v období nedostatku srážek.

Zpracoval/a: Ing. Barbora Badalíková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., badalikova@vupt.cz