Zdroj: KULHAVÝ F., KULHAVÝ Z. (2008): Navrhování hydromelioračních staveb. Ediční řada C, Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. 431 stran, IC ČKAIT, ISBN 978-80-87093-83-2

Klíčová slova: "hydromeliorace, odvodnění, závlahy, výběr opatření, provozní zásady, rekonstrukce a modernizace staveb, projektová příprava staveb"


Publikace je určena pro investory, projektanty i dodavatele hydromelioračních staveb na základě zhodnocení praktických zkušeností z minulé výstavby, transformovaných do současných podmínek ČR. Zohledňuje tak zejména značnou různorodost subjektů v roli investora i provozovatele stavby (vlastník či uživatel pozemku) s cílem zvýšit jejich povědomí o dosahovaných efektech a přínosech těchto staveb. Publikace poskytuje informace k přípravě, projekci, realizaci a provozu jak novostaveb, tak i k rekonstrukcím a modernizacím stávajících staveb se zaměřením na možnost jejich víceúčelového využívání. První kapitoly popisují fáze souborného řešení projektu, realizační a provozní fáze. Další kapitoly jsou věnovány technickým koncepcím staveb. Publikace je v této části vybavena příklady realizovaných objektů.

Publikace obsahuje část obecnou, vhodnou pro uplatnění v rámci většiny hydromelioračních staveb a část úžeji zaměřenou na dva hlavní typy staveb: závlahové a odvodňovací. První kapitoly popisují potřebný rozsah průzkumných prací, charakterizujících zájmové území a podmínky užívání stavby. Projektové dokumentaci, potřebné pro různé fáze přípravy a realizace projektu, je věnována další část publikace. Podrobně jsou analyzovány technické koncepce staveb odvodňovacích a závlahových, přitom obě slouží k úpravě vodno-vzdušného režimu půdy a zohledňují také případy, kdy se na jednom stanovišti oba požadavky překrývají. Lze pak mluvit o víceúčelovém využití meliorační stavby, což zvyšuje odbornou náročnost přípravy, zlepšuje to však následně využití vodních zdrojů lokality. Závlahové stavby jsou popisovány z hlediska jejich účelu a funkce (doplňková, hnojivá, protimrazová, klimatizační a další), přitom samostatná kapitola je věnována hnojivé závlaze. Obdobně u staveb odvodňovacích, jsou objekty rozděleny podle principů fungování a způsobu provedení (např. plošné či sporadické odvodnění, odvodnění příkopy nebo trubkovou drenáží, speciální typy odvodnění: krtčí drenáž, štěrbinová drenáž, provzdušňovací drenáž, vícefunkční drenáž a další).

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz