Anglicky: Reviewing research priorities in weed ecology, evolution and management: a horizon scan

Zdroj: Neve, P. et al. 2018. Reviewing research priorities in weed ecology, evolution and management: a horizon scan. Weed Research. Vol. 58, pages. 250 – 258.

Klíčová slova: "integrovaná regulace plevelů, agroekologie, invaze "

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/wre.12304


Plevelné rostliny představují závažnou hrozbu pro zabezpečení zdrojů potravin, biologickou rozmanitost, ekosystémové služby a následně pro zdraví lidí. Mnoho současně používaných postupů regulace plevelů je stále neudržitelných. Aby bylo možné vyřešit tyto nedostatky v oblasti poznatků a praxe, v červnu 2014 proběhl seminář se zaměřením na analýzu současných a budoucích perspektiv a přístupů v ekologii a systémů regulace plevelů na zemědělské půdě. Předložené otázky byly diskutovány v sedmi tematických okruzích, které představovaly oblasti pro obnovené a vznikající zaměření na jednotlivé disciplíny výzkumu plevelů a praxe. V tematických oblastech byla zvážena potřeba transdisciplinarity, zvýšené přijetí integrovaného managementu plevelů a agroekologických postupů, lepší pochopení vývoje plevelových společenstev, změna klimatu, invazí plevelů a nakonec disciplinární výzvy pro výzkum plevelů. Téměř všechny zjištěné výzvy spočívaly v nutnosti pokračovat v úsilí o diverzifikaci a začlenění agroekologických, socioekonomických a technologických přístupů do řízení regulace plevelů. Tyto výzvy nejsou nově koncipovány, přestože jejich pokračování v prioritách výzkumu poukazuje na neustálou netransparentnost, která musí být řešena prostřednictvím více zaměřeného na systém a transdisciplinárního výzkumného programu, který usiluje o integrovanou integraci veřejných a soukromých výzkumných subjektů. Tyto cíle tak stanoví základní stavební prvky potřebné pro budoucí výzkum a praxi řízení systémů regulace plevelů; Výzvou, kterou před sebou však představuje, je určit efektivní způsoby, jak lze k těmto potřebám nasměrovat dostatečné úsilí v oblasti výzkumu a a jejich realizace.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz