Zdroj: Vašků, Z. 2011. Vesmír 90, číslo 7, 440.

Klíčová slova: "pedologie, odvodňování, obsahová deformace oboru"

Dostupný z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2011/cislo-7/zlo-zvane-meliorace.html


Článek nahlíží na problematiku zemědělského odvodnění z pohledu krajiny a připomíná politický kontext jejího utváření. Současně upozorňuje na u nás zažité chybné používání pojmů v oboru meliorací, což pak má za následek zjednodušení při výběru vhodných opatření k úpravě vodních režimů krajiny. Upozorňuje na potřebu rehabilitovat kulturně-technické inženýrství – krajinné inženýrství – meliorace a v rámci nich odvodňování.

Autor připomíná, že v portfóliu melioračních opatření je kolem 30 zúrodňovacích, vodohospodářských a kulturně-technických činností: kromě odvodnění např. závlahy, protierozní ochrana, rekultivace, pozemkové úpravy, stavba rybníků a malých vodních nádrží, úpravy malých vodních toků, odbahňování rybníků a kanálů, terénní úpravy, hrazení bystřin, stabilizace strží, budování polních cest, stavby mostků a propustků, zakládání pastvin a jejich zařízení, zřizování sadů, účelové výsadby dřevin v krajině, přírodně-krajinářské úpravy, stavby studní a vodovodních řadů, stabilizace svahů, konsolidace lavinových drah, stokování, slínování, vylehčování těžkých půd, sádrování, rekonstrukce hydromelioračních zařízení atd.).

Kromě u nás rozšířeného způsobu odvodňování trubkovou drenáží zmiňuje i další používané způsoby a historické souvislosti, utvářející potřebu řešit nadbytek vody na pozemku za současného vnímání nutnosti s vodou hospodařit pro období jejího nedostatku.

Ve článku je popsána historie odvodňování i zkušenosti s diagnostikou funkčnosti drenáží (doloženy jsou funkční drenážní systémy stáří až 155 let !). Diskutuje také příčiny neúplné evidence těchto staveb i příčinu toho, proč se tomuto opatření přičítají "veškeré negativní jevy" hospodaření s vodou v krajině – a zapomíná se, že "meliorace" byly zneužity v mocensko-politickém přetváření zemědělství až po roce 1948 právě pro jejich vysokou účinnost.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz