Anglicky: Postharvest Quality of Sonata, Honeoye and Polka Strawberries as Affected by Modified Atmosphere Packages

Zdroj: Moor, U., Mölder, K., Põldma, P., Tõnutare, T. 2012. Postharvest Quality of Sonata, Honeoye and Polka Strawberries as Affected by Modified Atmosphere Packages. Acta Hort. 945, ISHS 2012: 55 - 62. DOI: 10.17660/ActaHortic.2012.945.6.

Klíčová slova: "fragaria × ananassa, pevné rozpustné látky, titrační kyselost, senzorické hodnocení, kyselina askorbová, antokyaniny, celková antioxidační kapacita"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/profile/Priit_Pldma/publication/259255762_Postharvest_Quality_of_Sonata_Honeoye_and_Polka_Strawberries_as_Affected_by_Modified_Atmosphere_Packages/links/5608e36c08ae8e08c09465ce.pdf


Jahody lze skladovat pouze omezenou dobu, neboť jsou citlivé na houbové choroby a nadměrné změkčení. Rychlost respirace u jahod je vysoká a lze ji snížit tím, že se plody udržují
v atmosféře s nízkým obsahem kyslíku a / nebo oxidu uhličitého (tzn. v modifikované atmosféře = MA). Prodloužením skladovatelnosti ovoce pomocí MA se zvyšuje možnost konzumace veškerého vyprodukovaného ovoce.

Experiment byl realizován v roce 2008 v Estonské univerzitě humanitních věd. Jednotlivé odrůdy byly vloženy po 250 g do plastických perforovaných nádob, které byly po dobu 24 hodin zchlazeny na 3°C a zabaleny následujícími způsoby: 1) kontrolní vzorek – uzavřen pouze perforovaným víčkem (tzn. v přirozené atmosféře), 2) zabaleny do 30 μm LDPE vak (polyethylen s nízkou hustotou, produkt firmy Estiko, Estonsko), 3) obal Xtend pro jahody (Stepac, Israel). Vzorky byly skladovány po dobu 12 dnů v chladírně (3 ± 1°C). Každý den byl sledován obsah O2 a CO2 v obalech. Obsah pevných rozpustných látek v ovoci (SSC), titrační kyselost (TA), obsah kyseliny askorbové (AAC), celkové množství antokyanů (ACY)
a antioxidantů (TAC) bylo stanoveno po 5 a 12 dnech skladování. Na konci experimentu byly plody zváženy a vizuálně hodnoceny.

Koncentrace O2 v balení Xtend se druhým dnem skladování snížila na 1 – 18 % a zůstala na téměř stejné úrovni až do konce skladování. LDPE obaly byly o něco méně propustné, protože koncentrace O2 se snížila na 12 – 16 % během dvou dnů skladování. Obsah CO2 se v obou obalech u všech odrůd rychle zvyšoval během prvních 24 hodin skladování. Atmosféra s úrovní O2 pod 1 kPa a CO2 větší jak 10kPa přímo inhibuje mikroorganismy. Jelikož nebyla přesáhnuta koncentrace CO2 5%, tak obaly neměly přímý vliv na redukci hniloby. Hodnoty SSC a TA
a jejich poměr jsou rozdílné dle odrůdy a typu skladování.

Po vzhledové i chuťové stránce jedině odrůda ´Sonata´ byla vhodná ke skladování po dobu 12 dnů. Oba obaly s MA měly pozitivní vliv na vzhled odrůdy ´Polka´. Hodnotitelé odrůdu ´Honeoye´ považovali za nejméně chutnou.

Zpracoval/a: Ing. Veronika Danková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., dankova@vsuo.cz