Anglicky: Adaptation Options on Land Drainage Systems for Sustainable Agriculture and Environment: A Czech Perspective

Zdroj: Kulhavý, Z., Fučík, P. 2015. Adaptation Options on Land Drainage Systems for Sustainable Agriculture and Environment: A Czech Perspective. Polish Journal of Environmental Studies. 24 (3), 1085-1102, ISBN 1230-1485

Klíčová slova: "úpravy drenážních systémů, historie hydromeliorací, management vodního hospodářství, regulované drenážní systémy"

Dostupný z: DOI: 10.15244/pjoes/34963


V úvodu příspěvku jsou praxe a tradice odvodňování v podmínkách ČR dány do kontextu situace dalších evropských zemí, zejména s přihlédnutím ke specifikám zemí východního bloku. Popsána je historie formování přístupů zemědělské a vodohospodářské praxe k odvodňovacím systémům po roce 1990, s výraznou dlouhodobou absencí údržby a oprav, což se podepsalo na stavu funkčnosti těchto staveb. S ohledem na predikované změny klimatu jsou formulovány nové požadavky na roli odvodňovacích systémů v krajině – tj. s vodou na pozemku efektivně hospodařit. Srovnány jsou proto tradiční systémy se systémy moderními, umožňujícími řídit drenážní odtok, resp. přizpůsobovat úroveň hladiny podzemní vody potřebám zemědělství, vodního hospodářství i požadavkům zlepšování životního prostředí.

V práci jsou použity četné citace na zahraniční literaturu k analyzovaným tématům a zahraniční poznatky jsou následně promítány do podmínek ČR, které ovlivnila řada organizačních změn v uplynulých desetiletích (kolektivizace a socializace zemědělství, privatizace atd.). V publikaci je popsán vývoj managementu těchto staveb (strukturovaný dle role vlastníka, uživatele, správce IS, role státu atd.). Samostatná kapitola je věnována aktuálnímu stavu odvodňovacích systémů a příčinám poruch, vycházející z dlouholeté praxe autorů při spolupráci s tématikou dotčenými subjekty (privátními, veřejnými i státními).

Analytická souhrnná část popisuje základní kritéria rozhodovacího procesu s cílem zařadit stavbu do třech hlavních kategorií: zrušení - zachování - modernizace stavby.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz