všechny - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nadpis
Potenciál odrůdy čiroku Ruzrok pro zelené biofumigační hnojení
Příručka pro chovatele ovcí a koz: Co bychom měli vědět o kaseózní lymfadenitidě.
Význam statkových hnojiv pro udržitelné obhospodařování zemědělské půdy v podmínkách změny klimatu (kvalita a zdraví půdy)
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR V ROCE 2023
Technické prostředky obrazové analýzy
Využití precizního zemědělství v integrované regulaci plevelů
Smart farming a zemědělství 4.0
Rezidua anabolických steroidů
Nejnovější poznatky v ochraně rostlin
BIOSECURITY – ZÁKLAD OCHRANY CHOVŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
MODERNÍ TRENDY VE VÝŽIVĚ, ODCHOVU A BIOSEKURITĚ TELAT
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DLOUHODOBÉ ZMĚNY PLEVELOVÝCH SPOLEČENSTEV
KLIMATICKÁ DATA získaná v projektu STARGATE
HOSPODAŘENÍ NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH
PARATUBERKULÓZA V CHOVECH DOJENÉHO SKOTU
VYUŽITÍ SENZORŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ
VELKÁ DATA V ZEMĚDĚLSTVÍ
DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ A PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR V ROCE 2022
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ ČR V ROCE 2021
VÝZNAM A RIZIKA POUŽÍVÁNÍ HERBICIDU GLYFOSÁT
VYUŽITÍ TEORIE UČENÍ A BIOLOGICKÝCH POZNATKŮ VE VÝCVIKU A VYUŽITÍ KONÍ
ZÁKLADY ETOLOGIE DOJENÉHO SKOTU PRO CHOVATELE
POKLES DIVERZITY HMYZU V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ A MOŽNOSTI JEJÍHO ZVÝŠENÍ
BIOLOGIE A REGULACE VYTRVALÝCH PLEVELŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
BIOLOGIE A REGULACE JEDNODĚLOŽNÝCH PLEVELŮ
MODERNÍ ODCHOV TELAT DOJENÉHO SKOTU: VYUŽITÍ SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ BEZOBRATLÝMI V ZEMĚDĚLSTVÍ - OPYLOVÁNÍ A REGULACE ŠKŮDCŮ A PLEVELŮ
INOVAČNÍ POSTUPY PŘI PRODUKCI A ZPRACOVÁNÍ HOVĚZÍHO MASA
PŘÍRUČKA PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ PRO PRAXI
Zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat
Přednášky ze semináře Větrná eroze v podmínkách jižní Moravy
Publikace - Seminář - Africký mor prasat, co jsme se naučili - VÚVeL Fest V
Odrůdy třešní vyšlechtěné ve VŠÚO Holovousy
Sborník ze semináře pro chovatelskou veřejnost GENOMIKA A ŠLECHTĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ ZNAKY U DOJENÉHO SKOTU
Sborník ze semináře 25.4.2019 Jak docílit úspěšné reprodukce u dojeného skotu
Prezentace ze semináře Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů konaného dne 26.10.2018
Vyplavování pesticidních látek drenážními systémy za různých hydrologických situací
Aktuální problémy vymezování OPVZ a vazba na stávající znění NAP
Povolování a používání přípravků na ochranu rostlin a ochrana vod
Pesticidy v povrchových vodách povodí Vltavy
Projekt SOPOR - Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity
Rezidua pesticidů v podzemních vodách
Kvalita drenážnych vôd z poľnohospodárstva
Využití genetických zdrojů rostlin - Případ pšenice
Sborník abstraktů ze semináře Živiny a rizikové prvky v půdě
Závažné choroby obilnin
Sborník příspěvků ze semináře: OPTIMALIZACE ČESKÉHO NÁRODNÍHO PROGRAMU PRO ŠLECHTĚNÍ PRASAT konaného 19.10.2017, ve Vetrném Jeníkově
Sbroník referátů XIV. Celostátního semináře s mezinárodní účastí Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků
Publikace - FARMÁŘSKÝ DEN Velká Chyška, 23. listopadu 2017
Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů
Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství
Použití feronomových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému
Ochrana skládek dřeva před napadením lýkožroutem smrkovým