Anglicky: Innovative dairy cow management to improve resistance to metabolic and infectious diseases during the transition period

Zdroj: Lacasse, P., Vanacker, N., Ollier, S., Ster, C. 2018. Research in Veterinary Science, 116, 40-46.

Klíčová slova: "dojnice, tranzitní období, rezistence vůči onemocněním, management stáda."


Výskyt metabolických a infekčních onemocnění v průběhu laktace výrazně kolísá. Většina nových případů mastitid a dalších infekčních onemocnění se objevuje v průběhu prvních dvou týdnů laktace a jejich výskyt roste s množstvím nadojeného mléka. Na počátku laktace se u krav projevuje negativní energetická bilance (NEB) a pro vyrovnání deficitu mezi příjmem energie a jejím výdajem na produkci mléka musí zvířata mobilizovat své tělesné rezervy. Souvislost mezi deficitem energie a metabolickými poruchami jako ketóza nebo lipidóza jater je dobře známa. Je rovněž prokázáno, že imunitní funkce buněk jsou narušeny zvýšenou hladinou neesterifikovaných mastných kyselin (NEFA). Postupy managementu, kterými je snižována NEB a omezováno zvýšení NEFA na počátku laktace proto vedou ke zvýšení rezistence organismu vůči infekcím.

Jednou ze zkoumaných možností je inhibice syntézy mléčného tuku na počátku laktace prostřednictvím zkrmování konjugované kyseliny linolové (CLA, isomer trans 10, cis 12), což se za určitých okolností projeví snížením obsahu mléčného tuku (tzv. tuková deprese). Syntéza mléčného tuku je energeticky velmi náročná, protože v tuku je koncentrováno okolo 50 % veškeré energie obsažené v mléce. Proto by snížení obsahu tuku v poporodním období mohlo představovat účinnou strategii k překonání NEB. Tento postup však bude nutné ještě dále experimentálně ověřit. Další možností, využitelnou zejména ve specifických případech pastevního chovu nebo produkce bio mléka je v době po otelení dojení pouze jednou denně. Nežádoucím efektem tohoto postupu je však snížení užitkovosti za celou laktaci.

Další z možných strategií, kterou lze u krav v tranzitním období redukovat metabolické poruchy a případy snížené imunity, je krátkodobé omezení produkce mléka po otelení prostřednictvím nekompletního vydojení. Byl proveden experiment, ve kterém skupina krav, u kterých byla po dobu pěti dnů po otelení vydojena přibližně pouze polovina celkového množství mléka, vykázala snížení výskytu hyperketonemie v porovnání se skupinou krav dojených standardně. Přitom množství vyprodukovaného mléka přepočteného na tučnost (FCM) bylo v následujícím období u obou skupin obdobné. V dalším sledování by mělo být zjištěno, zda lze pomocí této metody dosáhnout skutečného snížení výskytu onemocnění. Nyní se však tato strategie jeví jako nejúčinnější ze všech popsaných v tomto článku. Navíc s její aplikací nejsou spojeny žádné další náklady nebo použití farmaceutických preparátů.

Zpracoval/a: Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., barton.ludek@vuzv.cz