Anglicky: Cost benefit analysis of automatic lameness detection systems in dairy herds: A dynamic programming approach

Zdroj: Kaniyamattam, K., Hertl, J., Lhermie, G., Tasch, U., Dyer, R., & Gröhn, Y. T. (2020). Cost benefit analysis of automatic lameness detection systems in dairy herds: A dynamic programming approach. Preventive Veterinary Medicine, 104993.

Klíčová slova: "dojnice; zzávažnost postižení; automatická detekce kulhání; ekonomické modelování."

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587719302442?casa_token=GLLbWKJcWvIAAAAA:Kw9xqGKfAT6--A6xmQwGEESGBWpK9gMrmajQ24RlUe909XBVPD2dhi2VcrMk119HEWRlQlH2P7s


Některá sledování ukazují, že kulhání je na druhém místě za mastitidou jako nejčastějším a nejnákladnějším onemocněním dojnic. Použití systému automatické detekce kulhání (ALD), která umožňuj nepřetržité sledování dojnic a přesnou detekci onemocnění, je spojená s včasným ošetřením a je klíčem ke snížení ekonomických ztrát způsobených kulhání. Je možné předpokládat, že náklady na kulhání se liší podle závažnosti onemocnění.

Cílem práce bylo odhadnout náklady na různé úrovně závažnosti kulhání v závislosti na produkci mléka, riziku kulhání, pravděpodobnosti nákladů podle počtu dnů léčby, s využitím modelu dynamického programování (DP). Druhým cílem bylo provést analýzu nákladů a přínosů pro systémy (ALD), které mohou snížit ztráty produkce díky včasné detekci a léčbě kulhání ve srovnání se systémy vizuální detekce (VD; tj. detekce prováděné lidmi). Výchozí parametry ztrát produkce pro systém VD byla použita data z literatury, nebo byly odhadnuty na základě údajů z vlastních sledování. Zisk na chovanou dojnici za rok se v rámci předpokládaných nákladů a výnosů se snížil z 426,05 USD (kdy se předpokládalo, že výskyt kulhání je 0%) na 389,69 $, kdy byl výskyt kulhání 19,5%. Z 19,5% případů kulhajících dojnic bylo 9,8% mírných případů a 9,7% závažných případů. Průměrné náklady na kulhání byly 36,36 $ při 19,5% výskytu. Průměrné náklady na kulhání se zvýšily se zvýšeným výskytem a činily 82,05 $, 195,05 $ a 286,87 $ ve scénářích s nízkou, střední a vysokou incidencí. Výpočet porovnával náklady na kulhání mezi systémy VD a ALD s 25%, 50% a 75% čistých uhrazených nákladů (NAC) po dobu 10 let životnosti systému ALD, ve výchozím nastavení, dále scénáře s nízkým, středním a vysokým kulháním. Čistý výnos na krávu za rok z používání systému ALD nad systémem VD byl 13 $, s nízkou incidencí a 25% NAC. Čistý výnos na krávu za rok u systému ALD byl při vysoké incidenci až 99 USD a 75% NAC. U všech 351 modelů, zahrnující různé vstupy, různé úspěšnosti v léčbě, různé úrovně zdravotního stavu a velikosti stáda ukázaly, že automatický model sledování zdravotního stavu byl vždy v zisku do 10 let.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz