Anglicky: Air pollution removal by trees in public green spaces in Strasbourg city, France.

Zdroj: Selmi, W., Weber, Ch., Rivière, E., Blond, N., Mehdi, L.; Nowak, D. 2016. Air pollution removal by trees in public green spaces in Strasbourg city, France. Urban Forestry & Urban Greening. 17: 192-201.

Klíčová slova: "znečištění ovzduší, hodnocení životního prostředí, francie, i-tree eco, městská zeleň, městské stromy"


Tato studie za použití modelu i-Tree Eco s cílem odhadnout míru poklesu znečištěného ovzduší díky stromům ve městě Štrasburk ve Francii. Tento model byl ve Štrasburku aplikován vůbec poprvé a poukazuje na to, že během jednoho roku (červenec 2012 až červen 2013) bylo díky nim odstraněno asi 88 t znečisťujících látek z ovzduší, asi 1 t CO; 14 t NO2; 56 t O3; 12 t PM10 (počet částic o průměru od 2,5 do 10 µm); 5 t PM2,5 a 1 t SO2. Pokles znečištění ovzduší se lišil především díky různému pokrytí stromů a různé koncentraci znečisťujících látek v ovzduší. Při porovnání ploch v centru města a na zalesněných městských plochách byly rozdíly značné. Srovnání modelových a zjištěných hodnot emisí ukazuje, že stromy z městské zeleně ve Štrasburku snižují v městském ovzduší vypouštění emisí PM10 zhruba o 7 %, vliv na jiné znečisťující látky je však malý. Tato studie poukazuje na to, že stromy v městské zeleni jsou významným prvkem při snižování znečištěného ovzduší, ale nejsou jediným řešením tohoto problému.

Na městskou populaci působí mnoho faktorů, které mohou ovlivnit životní úroveň. Znečištění ovzduší je jednou z nich, ovlivňuje lidské zdraví v mnoha směrech. Jelikož populace velmi citlivě reaguje na změny odehrávající se v jejich bezprostřední blízkosti, je i toto téma velmi aktuální zvlášť v poslední době, kdy je všeobecným trendem větší zájem o životní prostředí na městské úrovni. Stromy ve městě nejsou jediným řešením pro zlepšení čistoty ovzduší, ale společně s dalšími strategiemi je možné dosáhnout výrazného zlepšení. Ve Francii také funguje program „respirable cities“, který pořádá akce týkající se veřejné dopravy, využívání energie a městského plánování.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz