Anglicky: Contaminación por fósforo procedente de la fertilización orgánica de suelos agrícolas

Zdroj: M.L. Fernández – Marcos. 2011. Contaminación por fósforo procedente de la fertilización orgánica de suelos agrícolas. In: Gestión de residuos orgánicos de uso agrícola / Mª Elvira López Mosquera, Mª Jesús Sainz Osés (coordinadoras). - Santiago de Compostela : Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, pp.25-33. ISBN: 978-84-9887-822-6

Klíčová slova: "fosfor, dusík, kejda, hnůj, eutrofizace"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/profile/Lugo-Ibader/publication/338544738_Lopez_Mosquera_ME_Sainz_Oses_MJ_Coords_2011_Guia_de_residuos_organicos_de_uso_agricola_Santiago_de_Compostela_Servizo_de_Publicacions_Universidade_de_Santiago_de_Compostela/links/5e1b81ae4585159aa4cb51ec/Lopez-Mosquera-ME-Sainz-Oses-MJ-Coords-2011-Guia-de-residuos-organicos-de-uso-agricola-Santiago-de-Compostela-Servizo-de-Publicacions-Universidade-de-Santiago-de-Compostela.pdf#page=27


Většina evropských států se potýká s problémem vysokých koncentrací dusíku a fosforu v půdě, což vede k jejich vyplavování do podzemních a povrchových vod. V lokalitách s intenzivním zemědělstvím a chovem dobytka není možné hospodařit tak, aby k žádnému znečištění nedocházelo, cílem předkládaného článku je nastínit možnosti jak difúzní znečištění snížit.

Dlouho dobu se řešil pouze dusík, který se vyplavuje ze statkových hnojiv aplikovaných na zemědělské pozemky. Statková hnojiva jsou rovněž zdrojem fosforu, který se může do vod dostávat buď povrchovým odtokem, nebo podpovrchovým (drenáží) a také vyluhováním.

Pro kvantifikaci možných zdrojů fosforu je možné využít následující parametry:

 • Využitelný půdní fosfor (např. dle Mehlicha3)
 • Dávka aplikovaných průmyslových hnojiv
 • Způsob aplikace a časové rozložení aplikace minerálních a statkových hnojiv
 • Dávka aplikovaných statkových hnojiv a obsah fosforu v nich

K základním strategiím jak snížit difúzní znečištění vod fosforem ze zemědělských zdrojů patří:

 • Dávku organického hnojení vypočítat dle fosforu a ne dle dusíku
 • Zapracovat hnojivo pod povrch, nenechávat ho ležet na povrchu půdy
 • Přidáním solí železa, hliníku nebo vápníku do hnoje nebo močůvky se sníží rozpustnost fosforu
 • Upravit krmnou dávku hospodářských zvířat tak, aby se snížilo množství P ve fekáliích
 • Především na jílovitých půdách aplikovat opatření na zlepšení struktury půdy
 • Nenechávat v zimě půdu bez vegetačního krytu
 • Orat po vrstevnicích
 • Neaplikovat kejdu a močůvku když jsou pravděpodobné srážky
 • Management závlah
 • Průlehy pro zachycení povrchového odtoku
 • Převod orné půdy na louky a pastviny

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz