Anglicky: Performance, structural growth, and digestibility by Holstein calves fed different amounts of milk through step-up/step-down or conventional methods

Zdroj: Valehi, M., M., Ghorbani, G., R., Khorvash, M., Hashemzadeh, F., Rafiee, H., Drackley, J., K. 2022. Performance, structural growth, and digestibility by Holstein calves fed different amounts of milk through step-up/step-down or conventional methods. Journal of Dairy Science, 105: 3988-3996.

Klíčová slova: "telata, růst, kroková krmná křivka, konvenční krmná křivka, mléčná výživa"

Dostupný z: https://doi.org/10.3168/jds.2021-21151


Příjem mléka u jaloviček v jejich raném věku ovlivňuje nejen jejich zdraví a růst, ale dlouhodobě také ovlivňuje i jejich následnou prosperitu a užitkovost. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv napájení telat pomocí různých krmných křivek (konvenční křivka, krokově narůstající a klesající křivka) s cílem vyhodnotit jejich užitkovost. Do pokusu bylo zařazeno třicet devět 3denních holštýnských telat s průměrnou hmotností 42 kg. Telata byla rozdělena do 3 skupin, krmených 3x denně v 7, 16 a 22 hod. Konvenční skupina (KON) byla krmena 4,5 l mléka za den od 1 do 50 dne pokusu a dále 2 l 51 a 52 den pokusu (celková spotřeba 229 l mléka/tele). Druhou skupinou byla telata s uplatněním krokově narůstající a klesající krmné křivky při nízkém denním objemu mléčného nápoje (KROK-N), kdy telata denně dostávala od 1 do 10 dne 4 l, od 11 do 20 dne 6 l, od 21 do 30 dne 8 l, od 31 do 40 dne 6 l, od 41 do 50 dne 4 l, 51 a 52 den 2 l/den (celková spotřeba 284 l/tele). Třetí skupinou byla telata s uplatněním krokově narůstající a klesající krmné křivky při vysokém denním objemu mléčného nápoje (KROK-V), kdy telata denně dostávala od 1 do 10 dne 6 l, od 11 do 20 dne 8 l, od 21 do 30 dne 10 l, od 31 do 40 dne 8 l, od 41 do 50 dne 6 l, 51 den 4 l a 52 den 2 l/den (celková spotřeba 386 l/tele). Telata byla odstavena 52 den pokusu. Telata měla od 3 dne stáří přístup k vodě a starteru. Zjišťována byla intenzita růstu (telata vážena týdně), růst kostry (52 a 70 den), bachorová fermentace (35, 55 a 70 den). Celkový příjem sušiny byl nejvyšší u telat mezi 11 a 38 dnem pokusu u skupiny KROK-V, KROK-N před skupinou KON. Vyšší příjem celkové sušiny byl u skupiny KROK-V ve srovnání s oběma dalšími skupinami mezi 3 a 10 dnem a 39 až 70 dnem pokusu. Příjem starteru a průměrný denní přírůstek byl nejvyšší u telat KROK-V (785 g/den resp. 678 g/den), a to před telaty ve skupině KROK-N (638 g/den resp. 600 g/den) a skupinou KON (594 g/den resp. 552 g/den). Telata skupiny KROK-V měla vyšší konečnou živou hmotnost (tendence) a nižší konverzi než telata skupiny KON a KROK-N. Obecně lze z výsledků této studie odvodit, že bez ohledu na přidělení telat do jednotlivých pokusných skupin se průměrný denní přírůstek, příjem starteru, živá hmotnost telat a vybrané tělesné parametry zvyšovaly s věkem telat, zatímco konverze krmiva se zvyšovala pouze mezi 1 a 52 dnem pokusu a mezi 52 a 70 dnem pak poklesla. Typ krmné křivky (KON, KROK-V, KROK-N) neovlivňoval stravitelnost proteinu a organické hmoty, parametry bachoru (např. pH bachoru) ani fekální skóre u telat. Z výsledků vyplynulo, že telata krmená v režimu krokově narůstající a klesající krmné křivky, při vysokém denním objemu mléčného nápoje (KROK-V), odstavená 52 den, krmená 3x denně mlékem při celkovém zkrmeném objemu 386 l – skupina, neměla vyšší incidenci průjmu, měla nižší stravitelnost živin, avšak přijímala vyšší množství starteru a měla také vyšší průměrný denní přírůstek, než další dvě hodnocené skupiny telat (KON, KROK-N).

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz