Anglicky: Optimisining Clearfield end ExpressSun sunflower technologies for Central European condisions

Zdroj: Jursik M., Fendrychova V., Kolařova M., Andr J., Soukup J. (2017): Optimising Clearfield and ExpressSun sunflower technologies for Central European conditions. Plant Protect. Sci., 53: 265–272.

Klíčová slova: "helianthus annuus l.; herbicid tolerantní plodiny; datum aplikace; pomocné látky; herbicidní antagonismus"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/223998.pdf


Herbicid tolerantní (HT) plodiny (odrůdy) tvoří nový slibný trend regulace plevelů v plodinách, pro které je konvenční regulace problematická kvůli nízké úrovni účinku herbicidu nebo selektivitě. Konvenční slunečnicové odrůdy jsou velmi citlivé na mnoho herbicidů a účinnost preemergentních herbicidů jsou silně ovlivněna řadou faktorů.  Kromě toho, trvalé a tolerantní plevele nejsou dostatečně regulované většinou herbicidů. Technologie Clearfield a ExpressSun bez použití biotechnologie byly přijaty v řadě zemí (včetně Evropy) s omezenou možností pěstování geneticky modifikovaných plodin. Obě tyto HT technologie byly přijaty velmi rychle a jsou dnes používány po celém světě.

Účinnost a selektivita herbicidů a kombinace tank-mixů v různých aplikačních termínech v Clearfield slunečnice a ExpressSun a byly hodnoceny vpokusech. V Praze probíhaly pětileté terénní pokusy (2011-2015). Účinnek tribenuronu (TBM) byl výborný a poměrně rychlý na Chenopodium albumu. Jeho účinnost na jiných testovaných dvouděložních plevelů se pohybovala v rozmezí přibližně 90%, v závislosti na povětrnostních podmínkách a růstových stádiích plevele. Echinochloa crus-galli nebyla regulována TBM. Kombinace TBM + propaquizafop (PQF) v nádrži a směsi způsobila poškození slunečnicemi, když byla aplikována při nižších teplotách. V suchých podmínkách byla účinnost PQF na E. crus-galli silně snížena. Dělená aplikace TBM, při použití PQF při druhé aplikaci, byla méně negativně ovlivněna vnějšími podmínkami. Velmi dobré výsledky byly získány na pozemcích s preemergentním ošetřením s dimethenamidem a postemergentním TBM. Účinnost imazamoxu (IZM) na dvouděložné plevele byla silně ovlivněna růstovými fázemi plevelů a povětrnostními podmínkami během aplikace. Účinnost IZM na E. crus-galli byla zvýšena pomocí olejové adjuvantů, ale přitom byla snížena selektivita. Nejlepší účinnek, selektivita a výnos slunečnice Clearfield byly na pozemcích s dělenými aplikacemi IZM.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz