Anglicky: Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment

Zdroj: Dumbrovský, M., Sobotková, V., Šarapatka, B., Váchalová, R., Pavelková Chmelová, R., Váchal, J. 2015. Soil & Water Res., 10, 2015 (1): 49–55

Klíčová slova: "využití krajiny, ochranné zóny,ochrana půdy a vody, znečištění vody"

Dostupný z: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/108_2013-SWR.pdf


Cílem studie bylo popsat jak opatření na ochranu půdy a vody, aplikovaná prostřednictvím pozemkových úprav a sníženými aplikacemi statkových a průmyslových dusíkatých a fosforečných hnojiv, ovlivňují koncentrace živin v povrchové vodě v povodí vodárenského zdroje Hubenov na Českomoravské vysočině. Povodí bylo sledováno v průběhu let 1990-2010 ve dvou profilech S1 a S2 za účelem vyhodnocení údajů o kvalitě vody – obsahu N-NO3, celkového fosforu a nerozpuštěných látek. Výsledky monitoringu prokázaly lineární trend úbytku dusíkatých látek, fosforu a nerozpuštěných látek.

Pozemkové úpravy probíhaly v průběhu let 1995-2000  na přibližně 85% povodí. Poté byly na základě návrhu opatření v pozemkových úpravách nově definovány zóny ochrany vodního zdroje. Restrikce dávek hnojiv byla dána nařízeními hospodaření v zónách ochrany vodních zdrojů.

Všechny parametry kvality vody ve dvou profilech, S1 a S2, reagovaly na zvýšení plochy travních porostů, opatření na kontrolu eroze půdy v pozemkových úpravách a snížení aplikačních dávek hnojiv poklesem koncentrace a výrazně nižšími rozsahy naměřených hodnot.

Ochrana a racionální využívání půdy v zónách ochrany vodních zdrojů prostřednictvím pozemkových úprav vytváří potenciál pro nastavení pružného, ekologického a udržitelného zemědělství zohledňujícího environmentální aspekty a současně umožňuje použití vědecky podložených technologií produkce plodin a hospodaření s půdou. Opatření v povodí popsaná ve studii jsou nyní považována za jeden z klíčových bodů udržení a zlepšení kvality vody. Opatření na ochranu kvality vody je možno realizovat především prostřednictvím pozemkových úprav, prioritně realizovaných v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., podhrazska.jana@vumop.cz