Anglicky: Evaluating Water Status in Potato Fields Using Combined Information from RGB and Thermal Aerial Images

Zdroj: Rud, R., Cohen, Y., Alchanatis, V., Cohen, A., Sprintsin, M., Levi, A., Brikman, R. 2012. Evaluating Water Status in Potato Fields Using Combined Information from RGB and Thermal Aerial Images. ICPA Proceedings, Remote sensing applications in precision agriculture, 11p.

Klíčová slova: "brambory, cwsi, dálkové snímání, termografie, zavlažování"


Výnos brambor a jejich kvalita je úzce spjata s dostupností vody rostlinám. V této studii byly zkoumány kombinované informace z RGB a termálních leteckých snímků za účelem vyhodnocení vodního stavu rostlin bramboru v polních provozních podmínkách. Zavlažovací experimenty byly prováděny na komerčních bramborových polích (Izrael, odrůda Desiree). V roce 2011 byly navozeny tři úrovně dostupností vody (100%, 70% a 50%) ve třech opakováních, které byly snímány v rámci leteckých kampaní RGB a termo senzory. Vegetační indexy vypočítané z RGB snímků byly použity k odlišení vegetace od půdy. Teplota samotných rostlin byla zjištěna z termogramů. Vodní stresový index (CWSI) byl vypočítán pro každé opakování za použití různých referenčních teplot pro stanovení minimálních hodnot (optimálně transpirující rostliny - Twet) a empirické hodnoty maximální referenční teploty (Tdry = Teplota vzduchu + 5°C). Schopnost indexu CWSI detekovat vodní stav rostlin je podrobně diskutována na základě provedených statistických hodnocení pokusů v následujících bodech: Výsledky ukazují zřejmý přínos a potenciál využití indexu CWSI vypočteného z leteckých snímků pro monitoring vodního stavu rostlin. Získané poznatky je potřeba dále ověřit na různých lokalitách, i vývojových fázích různých plodin. CWSI index získaný z pozemního termálního měření klesá se stoupající dostupností vody rostlinám. Hodnoty CWSI z leteckých dat jsou vyšší ve srovnání s výpočtem na základě pozemního měření stejných ploch. Teplota porostu získaná z kombinace RGB a termosnímků je závislá na přesnosti koregistrace obou typů snímků.

Zpracoval/a: Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., lukas@vurv.cz