Anglicky: Negative correlation between susceptibility to pyrethroid lambda-cyhalothrin and organophosphate chlorpyrifos- ethyl pollen beetle populations from the Czech Republic and Slovakia in 2014 and 2015

Zdroj: Seidenglanz M., Poslušná J., Kolařík P., Rotrekl J., Hrudová E., Tóth P., Havel J., Plachká E., Táncik J., Hudec K. (2017): Negative correlations between thesusceptibilities of Czech and Slovak pollen beetle populations to lambda-cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015. Plant Protect. Sci., 53: 108–117.

Klíčová slova: "blýskáčci; rezistence proti pyretroidům; citlivost na organofosfáty, lambda-cyhalothrin, chlorpyrifos-ethyl"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/208860.pdf


ČR patří od roku 2008 (dle některých údajů již od roku 2006) mezi země s potvrzeným výskytem rezistentních populací blýskáčků na esterické pyretroidy (lambda-cyhalothrin, deltamethrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, zeta-cypermethrin). Nejprve (2008, 2009) byl potvrzen výskyt rezistentních populací v severních, zejména podhorských oblastech ČR. V některých regionech (jižní Čechy, jižní Morava, Českomoravská vrchovina) byla v té době situace ještě uspokojivá (populace vysoce citlivé a citlivé zde byly poměrně četné). Postupně (do roku 2012) došlo k výraznému zhoršení prvotního stavu i v těchto regionech. V letech 2010 a 2011 jsme zaznamenali významný nárůst podílu rezistentních populací na jižní Moravě a na Českomoravské vrchovině, v roce 2012 také v jižních Čechách. Od roku 2013 již rezistentní a vysoce rezistentní populace na esterický pyretroid lambdacyhalothrin dominují na celém území ČR. Situace na Slovensku (SK populace testovány v letech 2012 a 2015) se zdá o něco lepší než v ČR, nicméně i zde došlo k významnému snížení citlivosti blýskáčků na pyretroidy. V letech 2014 resp. 2015 bylo otestováno 65 resp. 60 populací blýskáčků (Meligethes aeneus) z ČR a SK současně na citlivost k pyretroidu lambda-cyhalothrin a organofosfátu chlorpyrifos-ethyl. Pro každou z testovaných populací byly pro obě látky odhadnuty hodnoty LD50, LD90 a v roce 2015 i LD95. Korelační analýzy byly provedeny jednak s netransformovanými hodnotami LD, jednak s Log10 transformovanými hodnotami LD. V případě hodnot LD50 se ani v jednom roce neprojevila signifikantní korelace. V případě hodnot LD90 a LD95 se ve čtyřech ze šesti případů projevila sice relativně slabá (r od -0,256 do -0,4253), ale statisticky významná (p < 0,05) negativní (r nabývá záporných hodnot) korelace.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz