Anglicky: Mutations in sdh genes in field isolates of Zymoseptoria tritici and impact on the sensitivity to various succinate dehydrogenase inhibitors

Zdroj: Rehfus, A., D. Strobel, R. Bryson and G. Stammler, 2018. Mutations in sdh genes in field isolates of Zymoseptoria tritici and impact on the sensitivity to various succinate dehydrogenase inhibitors. Plant Pathology, 67, 175–180

Klíčová slova: "izoláty hub, rezistence, sdhi fungicidy, zymoseptoria tritici"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ppa.12715


Zymoseptoria tritici je původcem houbového onemocnění s názvem septoriová skvrnitost pšenice (dříve: braničnatka pšenice) s anglickým názvem Septoria Tritici Blotch (STB). Tato závažná listová choroba pšenice má celosvětové rozšíření. Inhibitory sukcinát dehydrogenázy (SDHI) byly používány u obilovin pro účinnou ochranu proti septoriové skvrnitosti po dobu několika let, ale u několika druhů fytopatogenních hub byla zjištěna rezistence vůči SDHI. Příčinou rezistence je přítomnost mutací genů (target side rezistence) kódujících podjednotky B, C a D enzymu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Předchozí monitoring v Evropě prokázal přítomnost několika izolátů Z. tritici se sníženou citlivostí k fungicidům ze skupiny SDHI. Tyto izoláty nesly mutace vedoucí k záměně aminokyselin: C-T79N, C-W80S v roce 2012; C-N86S v roce 2013; B-N225T a C-T79N v roce 2014; a C-V166M, B-T268I, C-N86S, C-T79N a C-H152R v roce 2015. Tato práce předkládá výsledky z mikrotitračních a skleníkových experimentů a poskytuje přehled o vlivu různých mutací na účinnost fungicidů ze skupiny SDHI. U mikrotitračních testů byly zjištěny nejvyšší hodnoty EC50 u jedinců nesoucí mutaci C-H152R. Skleníkové testy s různými SDHI potvrdily zjištění z mikrotitračních testů, a to že izoláty nesoucí mutaci C-H152R jsou obecně redukovány v růstu s nižší účinností než izoláty nesoucí mutace B-T268I, C-T79N a C-N86S. SDHI-rezistentní izoláty Z. tritici z terénních sběrů, vykazovaly křížovou rezistenci vůči všem testovaným SDHI. Dosud jsou izoláty Z. tritici rezistentní k SDHI nacházeny v evropských zemích v nízkých frekvencích. Proto doporučila Evropská komise pro rezistenci k fungicidům (FRAC) uplatňování antirezistentích strategií u obilovin, včetně omezeného počtu aplikací fungicidu, střídání účinných látek a kombinace s ostatními látkami s jinými mechanismy účinku tak, aby se účinnost SDHI fungicidů co nejvíce prodloužila.

 

Pojem target site rezistence: Nejčastěji se jedná o bodovou mutaci tedy záměnu jednoho nukleotidu v sekvenci genu. Mutace redukuje či zcela zamezí interakci fungicidu s cílovým proteinem. 

Zpracoval/a: Pavel Matušinsky, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., matusinsky@vukrom.cz