Anglicky: Quantitative Analysis of Colostrum Bacteriology on British Dairy Farms

Zdroj: Hyde RM, Green MJ, Hudson C and Down PM. 2020. Quantitative Analysis of Colostrum Bacteriology on British Dairy Farms. Front. Vet. Sci. 7:601227. doi: 10.3389/fvets.2020.601227

Klíčová slova: "skot, dojnice, kolostrum, bakteriologie, metoda bootstrap"

Dostupný z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.601227/full


U 328 vzorků mleziva pocházejících z 56 britských farem dojeného skotu byl vyhodnocen celkový počet bakterií (CPM) a počet koliformních bakterií (CC). O odběr vzorků byly žádáni přímo farmáři, přičemž měli odebírat vzorky mleziva co nejblíže chvíle, kdy byla telata mlezivem napájena. Byly tak získány vzorky z konví oddojené dojícím zařízením (včetně robotického dojení), vzorky přímo ze struku mléčné žlázy a vzorky z pomůcek sloužících k napájení telat.

Vzorky odebrané přímo ze struků měly nižší průměrný CPM (32 079) a CC (21), než ty odebrané ať z dojících konví (CPM 327 879, CC 13 294) nebo pomůcek pro napájení (CPM 439 438, CC: 17 859). Pro statistické posouzení byly vybrány modely se smíšenými efekty, které byly postaveny pomocí automatického zpětného krokování ve spojení s opakovaným vzorkováním bootstrapu, aby poskytly robustní odhady. Byla vypočítána velikost efektu a 95%intervaly spolehlivosti bootstrapu (BCI), jakož i odhad reprodukovatelnosti variabilního účinku v rámci cílové populace.

Vzorky mleziva získané z dojící konve (2,06 log cfu/ml, 95% BCI: 0,35–3,71), nebo z robotického dojení (3,38 log cfu/ml, 95% BCI:1,29–5,80) a vzorky odebrané z pomůcek k napájení (2,36 log cfu/ml, 95% BCI: 0,77–5,45) byly spojeny s vyššími CPM než vzorky mleziva získané přímo ze struků vemene. Výsledky tak naznačují, že ke snížení bakteriální kontaminace mleziva by se měla nastavit opatření zaměřená na hygienu dojicích zařízení a hygienu pomůcek určených k napájení telat. K čištění pomůcek na napájení i k čistění dojicího zařízení použijte horkou vodu (−2,54 log cfu/ml, 95% BCI: −3,76 až −1,74), protože její užití bylo spojeno s poklesem CPM, a používejte kyselinu peroctovou (−2,04 log cfu/ml, 95% BCI: −3,49 až −0,56) nebo chlornan (−1,60 log cfu/ml, 95% BCI: −3,01 až 0,27) k čistění pomůcek k napájení, protože jejich užívání bylo spojeno s nižšími CPM  ve srovnání s vodou. Také, pokud čištění dojicích konví nebylo děláno po každém použití (1,75 log cfu/ml, 95% BCI: 1,30–2,49) bylo spojeno s vyšším CPM. Použití dezinfekce struků před dojením mleziva (-1,85 log cfu/ml, 95 % BCI: −3,39 až 2,23) a pasterizace mleziva (−3,79 log cfu/ml, 95% BCI: −5,87 až −2,93) byly spojeny s nižšími počty CPM. Struky mléčné žlázy by měly být před získáváním kolostra dezinfikovány a otřeny čistou suchou papírovou utěrkou. Pokud je to možné, použijte pasteraci mleziva.

Zpracoval/a: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., slosarkova@vri.cz