všechny - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Název Klíčová slova
Dopad selektivního podávání antibiotik při zaprahování dojnic na spotřebu antimikrobik, zdraví vemene, nádoj a riziko vyřazování v komerčních stádech dojeného skotu selektivní zaprahování krav, sb z ku, spotřeba antimikrobik, užit kovost
Porovnání účinnosti přípravků pro toaletu vemene na bakterie způsobující mastitidu skotu mastitida; účinné látky v dipech; inaktivace bakterií; vemeno
Selektivní podávání antibiotik při zaprahování krav může být úspěšně používáno u krav všech produkčních úrovní selektivní zaprahování krav, mastitidy, antimikrobní rezistence, zodpovědné používání antimikrobik
Vliv podávání antibiotik kravám při zaprahování na antimikrobní rezistenci patogenů mléčné žlázy po otelení zaprahování krav, antimikrobní rezistence, patogeny vyvolávající mastitidu; koaguláza negativní staphylococcus (cns), streptococcus, koliformní
Vyhodnocení 4 algoritmů pro odhad intramamární infekce u dojnic v pozdní laktaci selektivní podávání antibiotik při zaprahování; algoritmus; antimikrobiální; intramamární infekce
Akutní fázová odpověď na vřed chodidla, onemocnění bílé čáry a digitální dermatitidu u dojnic protein akutní fáze, odpověď akutní fáze, dojnice digitální dermatitida, vřed chodidla, nemoc bílé čáry
Analýza dat z robotické stáje v době tepelného stresu teplotně-vlhkostní index, délka dojení, doba pobytu v dojícím robotu
Celogenomová asociační studie mezi jednonukleotidovým polymorfismem a zdravotními ukazateli paznehtů holštýnského skotu genotyp, mléčný skot, konstrukční varianta, funkcionální analýza
Genotyp interakcí tepelného stresu pro produkci a funkční znaky u dojnic z mezigenerační perspektivy prenatální tepelný stres, mezigenerační analýzy, genetické parametry, genotyp interakcí prostředí
Případová studie hodnotící vztah hyperketonémie ke vzniku vředů na chodidle a namoci bílé čáry kulhání, tukový polštář chodidla, případová studie
Účinky suplementace fermentačního přípravku Saccharomyces cerevisiae na prevenci digitální dermatitidy dojnic onemocnění paznehtů, saccharomyces cerevisiae, fermentační produkt, m-fáze
Vliv kultur Saccharomyces cerevisiae na výkonnost a imunitní výkonnost dojnic při tepelném stresu tepelný stres, saccharomyces cerevisiae, laktace, produkce mléka, imunologická výkonnost, antioxidační kapacita
Vývoj nového predikčního modelu tepelného komfortu a webové aplikace pro hodnocení tepelného stresu u dojnic tepelný stres, ovlivnění životních podmínek, mléčný skot, welfare, precizní chov hospodářských zvířat
Zotavení z dermatitidy vemene dojnic ulcerózní mammární dermatitida, vředové opruzeniny, léčba, skot, epidemiologie
Antimikrobiální rezistence antimikrobiální rezistence; přežvýkavci
Antimikrobiální rezistence. Živočišná výroba. Kde je problém? antimikrobiální látky, rezistence, zvířata
Dezinfekční prostředky jako dvojsečná zbraň: Podporují dezinfekční prostředky antimikrobiální rezistenci? antimikrobiální rezistence, dezinfekční přípravky
Efekt suplementace Sacharomyces cerevisiae v produktech pro telata – meta analýza telata, sacharomyces cerevisiae, zdraví telat
Jsou některé přípravky na dezinfekci struků účinnější proti specifickým bakteriím izolovaným z kůže struků než ostatní? dojnice, hygiena dojení, stěry, osídlení struků bakteriemi, dezinfekce struků
Léčba subklinické mastitidy v laktaci mastitida; subklinická; terapie; kloxacilin; trvání; frekvence; staphylococcus aureus; streptococcus uberis
Monitorování používání antimikrobik na farmách jako vodítko pro jeho usměrňování: Přehled stávajících systémů a analýza klíčových součástí a procesů používání antimikrobik; hospodářská zvířata; přehled; indikátor; benchmarking; monitorování; dozor nad používáním antimikrobik; antimikrobiální rezistence
Růst, strukturální růst a stavitelnost u holštýnských telat krmených různým množstvím mléka při využití konvenční a krokově narůstající a klesající krmné křivky telata, růst, kroková krmná křivka, konvenční krmná křivka, mléčná výživa
Skupinové ustájení telat ovlivňuje chování a příjem krmiva v období odstavu telata, skupinové ustájení, chování, odstav
Snížená citlivost a zvýšená odolnost bakterií vůči dezinfekčním prostředkům: Systematický přehled antimikrobiální rezistence; citlivost; dezinfekční prostředky; bakterie
Vliv podávání napájecí vody u skupinově chovaných telat na jejich chování a růst v závislosti na intenzitě mléčné výživy příjem vody, mléčná výživa, příjem krmiva, telata
Vliv probiotik na růst, mikrobiom, bachorovou fermentaci, krevní ukazatele a zdraví novorozených telat holštýnského plemene tele, probiotika, růst, mikrobiom, bachorová fermentace, zdravotní stav
Vliv selektivního zaprahování na zdraví vemene krav na švýcarských mléčných farmách antibiotika, mastitida, skot, zasušování, somatické buňky, struková zátka
Využití benchmarkingu ke sledování a analýze vlivů velikosti stáda a mléčné užitkovosti stáda na zdraví a welfare skotu na rakouských mléčných farmách benchmarking; plodnost; monitorování zdraví; mléčná farma
Využití probiotik a prebiotik při odchovu telat dojeného skotu tele, probiotika, prebiotika, růst, zdraví, antimikrobika, vývoj střeva
Vztah mezi příjmem krmiva a nemocí u telat krmených mléčným krmným automatem tele, skupinové ustájení, chování při krmení, zdraví
Zkrmování tranzitního mléka stimuluje vývoj střeva u narozených holštýnských telat tele, tranzitní mléko, vývoj střeva
Antimikrobiální rezistence E. coli izolované z telat dojeného skotu a podestýlky. zemědělství, mikrobiologie, věda o zvířatech, skot, management hospodářských zvířat, veterinární medicína, chov zvířat, přežvýkavec, antimikrobiální rezistence, mléčné výrobky, e. coli, tele.
Faktory ovlivňující výskyt a distribuci genů antibiotické rezistence v půdách pocházejících z chovů hospodářských zvířat a drůbeže. antibiotika, těžké kovy, mikrobiální komunita, kvantitativní pcr, tetracyklin-rezistentní gen
Řešení antimikrobiální rezistence: Přehled prioritních opatření k prevenci suboptimálního používání antimikrobiálních látek v živočišné výrobě a produkci potravin. antimikrobní látky, antimikrobní rezistence, precizní veterinární medicína, veřejná politika, živočišná výroba, zemědělská ekonomika
Vliv managementu farmy na dynamiku vylučování Salmonella enterica sérotyp Infantis a antibiotickou rezistenci v období růstu brojlerových kuřat. antimikrobiální rezistence, brojler, období růstu, multirezistence, salmonela.
Antimikrobiální rezistence v ekologických a konvenčních chovech dojeného skotu ve Švédsku antibiotika, antimikrobiální rezistence, hospodářská zvířata, užívání antibiotik, amr, mdr, prostředí
Dopady krmení telat mlékem obsahujícím rezidua léčiv na funkční profil fekální mikrobioty mléko, telata, metabolismus
Efekty nahrazení laktózy za tukovou bázi v mléčné krmné směsi na adlibitní příjem krmiva a růst telat mléčná krmná směs, tele, laktóza, tuk, růst
Efekty různých metod odstavu a umístění nemléčných krmiv u telat krmených individuálně automatickým krmným systémem tele, odstav, chování, růst, příjem krmiva
Efekty strategie mléčné výživy na krátko- a dlouhodobou produktivitu holštýnských jaloviček jalovičky, mléčná krmná směs, pasterizace, laktace
Efekty suplementace mannan-oligosacharidů a Bacillus subtilis jalovičkám holštýnského plemene před odstavem na jejich růst, intenzitu průjmů a vylučování fekálních patogenů mikrobiální doplněk, kryptosporidióza, mannan-oligosacharidy, bacillus subtilis, telata
Enterobakterie rezistentní vůči více lékům u novorozených telat dojeného skotu v Německu enterobakterie, rezistence, léky, telata, skot
Hodnocení úrovně biosecurity při výkrmu telat v Belgii - možnosti realizace, silné a slabé stránky biosecurity, skot, výkrm, prevence, belgie
Inteligentní prvky pro monitoring skotu: Identifikace zvířat, hodnocení skóre tělesné kondice a odhad hmotnosti precizní zemědělství, skot, inteligentní posouzení zvířat, počítačové vidění, dobré životní podmínky.
Klíčové konstrukční prvky biosecurity jako součást infrastruktury farem pro chov hospodářských zvířat – zkušenosti z Německa zemědělské stavby, chov zvířat, veterinární hygiena, biologická bezpečnost, biosecurita
Kritické faktory virulence Streptococcus suis: Jsou všechny skutečně kritické? mutageneze; patogeneze; streptococcus suis; faktory virulence
Kvantitativní analýza bakteriologie mleziva na farmách dojeného skotu ve Velké Británii skot, dojnice, kolostrum, bakteriologie, metoda bootstrap
Léčba průjmových onemocnění telat bez použití antibiotik průjem telat, neantibiotická léčba, probiotika
Modelové scénáře pro produkci mléka dojnic chovaných v podmínkách tepelného stresu udržitelný chov zvířat, precizní chov skotu, tepelný stres, testování náhodných událostí
Paralelní vyhodnocení 5 nepřímých finančně efektivních metod pro posouzení selhání přenosu pasivní imunity novorozených telat pasivní imunita, tele, imunoglobulin, refraktometr
Použití antibiotik a antimikrobiální rezistence ve veterinární medicíně jako příklad patogenu Streptococcus suis antimikrobiální rezistence; tetracyklinová rezistence; antimikrobiální substance; perzistence; biofilm.
Prosazování opatření biosecurity v chovech drůbeže a souvisejících zařízeních chov drůbeže, biosecurita
Přehled současných trendů precizního zemědělství v chovu prasat precizní zemědělství, prasata, technologie, real-time monitoring, reakce
Streptococcus suis u švédských chovatelů prasat: výskyt, sérotypy a antimikrobiální citlivost antibiotická rezistence, bakterie, faktory prostředí, infekční choroby, meningitida, mikrobiologie, prasata, streptokoky, zoonóza
Vliv intenzity krmení telat mléčnou krmnou směsi v období před odstavem na jejich růst a metabolismus v průběhu léta telata, období před odstavem, mléčná výživa, tepelný stres
Vliv obsahu hrubého proteinu ve starterové výživě telat na jejich na růst a složení těla v průběhu jejich časné výživy telata, přírůstek, vývoj bachoru, mléčná krmná směs
Vliv stafylokokové mastitidy včetně rezistentních kmenů na sérový prokalcitonin, neopterin, reakci akutní fáze a stresové biomarkery u holštýnských dojnic biomarkery; bovinní mastitida; cytokiny; staphylococcus aureus
Vliv strategie krmení telat mléčným krmným automatem na jejich růst a chování telata, výživa, probiotika, skupinové ustájení, pohoda zvířat
Vliv vakcinace na antimikrobiální rezistenci vakcíny, antimikrobiální rezistence, antibiotika
Vyhledávání genů zapojených do adaptace zvířat na změny klimatu změny klimatu, dobytek, adaptace
Výskyt a distribuce methicilin-rezistentního Staphylococcus aureus ST398, charakteristického pro hospodářská zvířata, na německých farmách dojeného skotu methicin-rezistentní staphylococcus aureus charakteristický pro hospodářská zvířata, antimikrobní rezistence, dojený skot
Vysoce specifický imunosenzor pro detekci Escherichia coli u dojnic v podmínkách chovu escherichia coli, mastitidy skotu, imunosenzor, dielektroforéza, on-site detekce
Význam kolostra v prevenci infekce Cryptosporidium parvum u novorozených telat kryptosporidióza, kryptosporidie, tele, průjem
Vztah mezi používáním antimikrobiálních látek, biosekuritou a produkčními ukazateli na německých farmách po chov prasat v období od narození do porážky prasata, antimikrobiální látky, biosekurita, produkční ukazatele, rizikové faktory
Cost benefit analýza v systémech automatické detekce kulhání ve stádech dojnic dojnice; zzávažnost postižení; automatická detekce kulhání; ekonomické modelování.
Detekce kulhání bahnic na základě sledování zátěže končetin rozložení hmotnosti; statické siloměry; chov hospodářských zvířat
Fotovoltaické panely jako zdroj stínu pro hospodářská zvířata hospodářská zvířata; fotovoltaický panel; stín; solární záření; tropické dny
Chronická zánětlivá bolestivost zvyšuje koncentraci cytokinů v míše dojnic skot; bolest; cytokiny
Koncentrace vitaminu D v séru suchostojných krav predikují zvýšené koncentrace ketonů v moči dojnic krávy; vitamin d; tranzitní období; ketonurie.
Minerální složení a mikrostruktura abaxiální stěny paznehtu u mléčných jalovic po doplnění biotinu biotin; kulhání; zdraví; rohovina, prevalnce, vápník, krávy.
Odstranění treponem způsobujících bovinní digitální dermatitidu z nožů na úpravu paznehtů skot; mléčný skot; digitální dermatitida; dezinfekce; ošetření končetin; kopytní nůž; treponemy.
Review na sympozium: Řízení mlezivové výživy a výživa telat k ziskovému a udržitelnému chovu dojeného skotu https://doi.org/10.3168/jds.2019-17408
Tepelná zátěž zvyšuje riziko klinické mastitidy u mléčného skotu index tepelného stresu; mléčný skot; klinická mastitida; patogen; tepelná bilance
Účinky krmení živých kvasinek na biomarkery oxidačního stresu v séru laktujících dojnic v letním období kráva, kvasnice, mléko, oxidační stres, léto
Vysoký index teploty a vlhkosti ohrožuje kvalitu spermií a plodnost holštýnských býků v mírném podnebí kvalita spermatu; plodnost býků; klimatický efekt; tepelný stres
Vztahy mezi ležením a stáním, skórem tělesné kondice a produkcí mléka u prvotelek ležení dojnice, skóre tělesné kondice, produkce mléka, prvotelky, krávy, precizní chov hospodářských zvířat
Alternativy preventivního použití antibiotik v chovech skotu, prasat a kuřat antibiotika, alternativní metody, skot, prasat, kuřata
Epidemiologická analýza úrovně biosecurity a welfare zvířat na farmách s chovem prasat v Japonsku a jejího vlivu na používání veterinárních antimikrobiálních látek welfare, antimikrobiální látky, biosecurity, multivariabilní lineární regrese, chov prasat
Rezistence bakteriálních patogenů prasat k antibiotikům a vztah k užívání antibiotik prase; antimikrobiální rezistence; e. coli; streptococcus suis; actinobacillus pleuropneumoniae; staphylococcus hyicus
Využívání opatření biosecurity v boji s respiračním onemocněním skotu: Norský program kontroly bovinní respiračního syncytiálního viru a bovinního koronaviru respirační onemocnění skotu, dysenterie, kontrola nemoci, populace, prevence, bovinní respirační syncytiální virus (brsv), bovinní koronavirus (bcov)
Asociace mezi kmeny Streptococcus uberis izolovanými z prostředí a z klinických mastitid krav streptococcus uberis, mastitis, prostředí, pfge, epidemiologie
Dezinfekce hydrátem vápenným pomůže zvládnout kryptosporidiózu u telat cryptosporidium, cryptosporidium parvum, hašené vápno, průjem telat, kryptosporidióza, kontrola
Fáze březosti, ve které je prasnice infikovaná virem prasečího epidemického průjmu (PED), ovlivňuje mateřskou imunitu a ochranu sajících selat laktogenní imunitou prasnice, březost, laktogenní imunita, osa střevo-mléčná žláza, protilátky iga
Role pasivní imunity v průjmových onemocněních způsobených bovinním koronavirem u telat dojeného skotu v Argentině koronavirus, novorozené tele, průjem, pasivní imunita.
Srovnání orální, intravenózní a subkutánní tekutinové terapie u telat trpících průjmem dehydratace, acidóza, osmotický průjem, orální roztok elektrolytu (oes), subkutánní tekutinová terapie
Srovnání účinku mlezivové náhražky a mateřského mleziva na imunologický stav, zdraví a růst telat dojeného skotu před odstavem. tele, mlezivo, mlezivová náhražka, pasivní přenos imunity
Účinnost přídavku zinku na výskyt průjmu a průměrný denní přírůstek telat před odstavem: Dvojitá slepá, randomizovaná klinická studie kontrolovaná placebem tele, průjem, kryptosporidióza, doplněk zinku, průměrný denní přírůstek
Vztah mezi managementem chovu dojených krav a výskytem průjmů a respiračních onemocnění telat krmených mléčným krmným automatem ve skupinových kotcích dojený skot, tele, morbidita, krmný automat, skupinové ustájení
Faktory z hlediska zlepšení reprodukční výkonnosti prasnic v komerčních reprodukčních chovech produkční faktory, výkonností test, reprodukce, prasnice, vepřové
Informativní hodnota přehledu o spotřebě antibiotik, úspěšnosti léčby a nákladech na klinickou mastitidu na farmě mastitida; léčba, antimikrobika, záznamy, ekonomické ztráty, systematická analýza
Mastitidy u jalovic/prvotelek v časné laktaci. Charakteristika nemoci, potenciální dopad, prevence a kontrola mastitidy u jalovic/prvotelek, staphylococcus aureus, coagulaza-negativní stafylokokv, prevence, tlumení
Pokroky vyplývající z výzkumu v reprodukci mléčných plemen koz koza, reprodukce, fyziologie reprodukce, synchronizace estru, umělá inseminace, embryotransfer
Rozdílná intenzita mléčné výživy telat v průběhu prvních 4. týdnů věku: část 1: Vliv na užitkovost od narození po první laktaci tele, výživa, růst, prvotelka, produkce mléka
Vliv neomezeného krmení telat mléčnou krmnou směsí v průběhu jejich prvních pěti týdnů věku na růst a vývin bachoru a tenkého střeva tele, výživa, intenzita mléčné výživy, trávicí trakt
Dopad instalace automatického dojícího systému na produkční a reprodukční vlastnosti dojených krav automatický dojící systém, dojnice, mléčná užitkovost, reprodukce
Eradikační program kaseózní lymfadenitidy koz v Holandsku kaseózní lymfadenitida, eradikace, koza, serologie, corynebacterium pseudotuberculosis
Frekvence izolací bakterií vyvolávajících lymfadenitidu a abscesy u malých přežvýkavců v centrálním Španělsku abscedující lymfadenitida, ovce, koza, bakteriologie, corynebacterium pseudotuberculosis, s. aureus subsp. anaerobius, t. pyogenes
Charakteristiky ustájení a managementu a faktory související s kulháním, poraněním hlezen a hygienou u dojeného skotu na farmách s automatickým dojícím systémem na horním středozápadě Spojených států automatické dojení, kulhání, robotické dojení
Ochlazování krav pomocí rozstřikovačů: vliv průtoku a načasování na behaviorální a fyziologické odezvy na tepelnou zátěž a užitkovost rozstřikovač, tepelný stres, ochlazovací strategie, doba zapnutí a vypnutí
Patogeneze onemocnění dělohy u dojeného skotu a jejich dopad na plodnost endometritis, metritis, mikrobiota, obranné mechanismy dělohy, poruchy dělohy
Praktická doporučení biosecurity pro návštěvníky farem biosekurita, farma, návštěvníci
Vliv fytoestrogenů v Trifolium alexandrium na říjové chování, ovariální aktivitu a reprodukční výkonnost bahnic fytoestrogeny, sezónnost, bahnice, říjové chování, ovariální aktivita, progesteron
Vliv snížení použití antimikrobiálních látek na produkční parametry prasat antimikrobiální látky, chov prasat, biosecurity (biologická bezpečnost), vakcinace, management stáda
Vyhodnocení problémů s welfare ve finských chovech skotu a prasat na základě analýzy úředních inspekčních zpráv welfare, chov skotu, chov prasat, neshoda, inspekce
Výskyt a doba trvání zvýšeného počtu somatických buněk u švédských stád dojeného skotu v souvislosti se systémem dojení mastitida, sezónní výkyvy, rizikový faktor, systém dojení
Výskyt kmene meticilin rezistentního Staphylococca aurea v chovu dojeného skotu a prasat dojený skot, prase, methicillin-resistentní staphylococcus aureus, zoonózy
Vývoj a testování nové vakcíny proti klíšťové encefalitidě k veterinárnímu užití klíšťová encefalitida, vakcína, ovce, alimentární infekce, veterinární
Desetidenní období mezi dvěma turnusy nemá vliv na mikrobiální zátěž prostředí v odchovnách selat odchovna selat, čištění a dezinfekce, doba mezi turnusy, mikrobiální kontaminace
Faktory spojené s kvalitou mleziva a jejich vliv na sérové koncentrace Gama-globulinů u telat ze švýcarských stád dojeného skotu selhání pasivního přenosu imunity, imunoglobuliny, management, rizikové faktory.
Fetopatický vliv Schmallenberg viru u březích koz v experimentálních podmínkách koza, reprodukce, schmallenberg virus, orthobunyavirus, experimentální infekce
Hodnocení opatření biosecurity pro omezení nepřímého přenosu viru epidemického průjmu prasat vir epidemického průjmu prasat, nepřímý přenos, ošetřovatel, přesun zvířat, biosecurita, kontaminované předměty
Kvalita mleziva ovlivňuje imunitní systém a vývoj tenkého střeva u telat mlezivo, absorpce igg, vývoj střeva, tele
Mikrobiologická kontaminace mleziva na farmách dojeného skotu v Irsku mycobacterium paratuberculosis, bakteriální kontaminace, kravské mlezivo, telata, mléko, krávy, skladování, stáda
Modelování obchodní sítě se živými prasaty v Gruzii: význam v prevenci a kontrole onemocnění africký mor prasat, obchodní síť, prevence onemocnění
Poznávání střevního mikrobiomu mléčných telat: možnost zkvalitnění zdravotního stavu střeva v prvních týdnech života telat mikrobiom, mikrobiota, časný zdravotní stav střeva, telata
Přehled managementu kolostrální výživy – kvality a hygieny – na farmách dojeného skotu v severní Victorii kolostrum, management, tele, dojený skot, celkový počet mikroorganismů, koliformní mikroorganismy
Riziko přenosu nemocí prostřednictvím semene u skotu skot, patogen, semeno, neplodnost, pohlavní
Rychlé hodnocení kvality bovinního kolostra: Jak spolehlivá je přenosná infračervená spektroskopie a digitální a optické refraktometry? infračervená spektroskopie, brix refraktometr, imunoglobulin g, stanovení radiální imunodifuzí
Semeno kanců jako zdroj přenosu virových patogenů semeno, prase, umělá inseminace, virus
Snížení rizika vzniku subakutní acidózy bachoru na základě úpravy výživy dojnic dojený skot, bachorové ph, subakutní bachorová acidóza, fyzikálně efektivní vláknina
Souvislost mezi subklinickou hypokalcemií a onemocněními krav po otelení vápník, poruchy po otelení, riziko
Srovnání různých metod rozmrazování mleziva a jejich vliv na koncentraci IgG1 kolostrum, rozmrazování, mikrovlnná trouba, vodní lázeň, igg1
Srovnání vlivu kolostrální náhrady a mateřského kolostra na imunitní systém, zdraví a růst telat v období mléčné výživy tele, kolostrum, náhrada kolostra, pasivní přenos protilátek
Vliv působení fytoestrogenů u hospodářských zvířat fytoestrogeny, estrogenní aktivita, reprodukce, hospodářská zvířata
Vliv zkrmování neomezeného množství mléčné náhražky v prvních 5 týdnech věku na růst a rozvoj bachoru a tenkého střeva u mléčných telat tele, intenzita zkrmování mléka, rozvoj gastrointestinálního traktu, igf systém
Vyhodnocení vhodných preventivních opatření zaměřených na snížení rizika zavlečení a šíření viru afrického moru prasat černou zvěří africký mor prasat, černá zvěř, zavlečení nemoci, cesty šíření, zmírňování škod, lov
Zhodnocení vhodnosti použití Brix refraktometru k odhadu koncentrace IgG v séru telat imunoglobuliny g, sérum, brix, telata
Způsob přenosu viru afrického moru prasat na domácí prasata: současné znalosti a budoucí směry výzkumu africký mor prasat, cesty přenosu, znalosti, zaměření výzkumu
Enteropatogeny a rizikové faktory průjmů u telat norského mléčného skotu tele, enteropatogen, průjem, rizikový faktor
Prevalence, predikce a rizikové faktory enteropatogenů u normálních a nenormálních výkalů u mladých telat holandského mléčného skotu enteropathogeny, nenormální výkaly, telata mléčného skotu, rizikové faktory, predikce
Rizikové faktory pro průjmy u novorozených telat a výskyt enteropatogenů na novozélandských mléčných farmách průjem telat, rizikové faktory, rotavirus, koronavirus, cryptosporidium parvum, salmonella
Účinek kvantity a kvality mleziva na výskyt průjmů u novorozených telat vyvolaných infekcí kryptosporidiemi kvalita mleziva, kvantita mleziva, kryptosporidie, průjem u novorozených telat, roční doba
Zkrmování tepelně upraveného mleziva podporuje u novorozených telat kolonizaci tenkého střeva užitečnými bakteriemi novorozené tele, mlezivo, střevní bakterie
Diagnostická přesnost odhadu kvality mleziva prostřednictvím refraktometrů: systematický přehled a meta-analýza imunoglobuliny g, senzitivita, specifita, přesnost, brix
Dopad tepelného stresu na příznaky říje a velikost folikulů u dojených krav tepelný stres, estrus, velikost folikulu, dojené krávy
Preventivní opatření zaměřená na minimalizaci rizika šíření viru Afrického moru prasat v chovech prasat africký mor prasat, amp, domácí prasata, divoká prasata, volně žijící zvířata, epidemiologie, prevence, biologická bezpečnost
Přídavek meloxicamu při léčbě klinických mastitid zvyšuje následnou reprodukční výkonnost dojnic nesteroidní protizánětlivá léčiva, mastitida, léčba, plodnost
Riziko vývoje antimikrobiální rezistence zkrmováním mléka obsahující rezidua antibiotik telatům antimikrobiální rezistence, antimikrobiální rezidua, odpadní mléko, mlezivo, telata
Rizikové faktory pro produkci ESBL bakteriemi Escherichia coli v chovech prasat: Dlouhodobá studie v souvislosti se sníženým použitím antimikrobiálních látek prase, esbl-e. coli, antibiotická rezistence, cefalosporin, biosecurity
Sušená krevní plazma jako alternativa využití antibiotik ve výživě selat – působení a biosekurita antibiotika, náhrada antibiotik, bariérová funkce střev, imunomodulace, selata, sušená plazma, sušená prasečí plazma
Tepelné ošetření mleziva na farmách dojeného skotu snižující jeho mikrobiální kontaminaci při zachování koncentrace imunoglobulinů G mlezivo, imunoglobulin, bakterie, tepelné ošetření
Úroveň biosecurity v polských chovech prasat – výsledky dotazníkového průzkumu prase, biosecurity, management chovu, africký mor prasat, dotazník
Vliv zkrmování odpadního mléka telatům holštýnského plemene na antimikrobiální rezistenci Escherichia coli a Pasteurella multocida izolovaných z rektálních a nazálních stěrů. antimikrobiální rezistence, mléčná telata, odpadní mléko
Vyhodnocení vztahu mezi úrovní biologické bezpečnosti, produkčními ukazateli, parametry stád a používáním antimikrobiálních látek v chovu prasat ve čtyřech zemích EU antimikrobiální látky, biosecurity (biologická bezpečnost), chov prasat, produkční ukazatele.
Vztah mezi managementem provozu a stájovou prevalencí výskytu průjmových a respiračních onemocnění u telat mléčných farem využívajících napájecí automaty. mléčná telata, nemocnost, automatické krmení, skupinový odchov
Zásadní opatření zaměřená na prevenci šíření Afrického moru prasat v chovech domácích prasat v Evropské unii biosecurity, evropa, epidemiologie, chovy prasat, preventivní opatření
Zlepšení pasivního přenosu imunoglobulinů u telat II: Interakce mezi způsobem podávání mleziva a jeho objemem mlezivo, nádoby s cucákem, jícnová sonda, pasivní přenos
Genetické trendy v odolnosti proti poruchám paznehtů v populaci holštýnského skotu ve Skandinávii šlechtění, index zdraví paznehtů, genetika, holštýnské plemeno
Hodnocení různých zdrojů dat pro genetické zlepšování zdraví paznehtů u rakouského Fleckvieh (simentálského) a hnědého švýcarského skotu nálezy při úpravě paznehtů, skóre kulhání, vyřazování, heritabilita, genetická korelace
Automatická detekce kulhání u skupinově ustájených březích prasnic pomocí určování polohy a měření akcelerace kulhavost; prasnice; senzor; určování polohy; akcelerace
Automaticky měřené proměnné vztahující se k měkkosti paznehtu a rozložení váhy jako hodnotící indikátory kulhání dojnic mléčný skot; dvojitá opora; trojitá opora; čas postoje; došlap; zvedání
Důkaz, že mastitida může způsobit ztrátu březosti u mléčných krav. Systematické review výzkumných studií ztráty březosti; mastitida; mléčný skot; systematické review
Charakteristiky managementu, kulhání a zranění dojeného skotu ustájeného ve vysokoužitkových stádech ve Wisconsinu kulhání, zranění, volné ustájení, management stáda dojeného skotu
Chůze dojnic po různě kluzkých podlahách dojený skot, betonová podlaha, litý asfalt, gumová matrace, kluzkost, pohyb
Kulhání u mléčných jalovic; vliv onemocnění paznehtů kolem prvního otelení na budoucí výskyt kulhání, mléčnou produkci a riziko vyřazení z chovu mléčné jalovice; onemocnění paznehtů; kulhání; produkce mléka; brakace
Porovnání vlivu různých druhů ředidel na oplozovací schopnost chlazeného ejakulátu býků v in vitro a in vivo podmínkách spermie, chlazené semeno, bovinní, umělá inseminace, procento otelených krav
Prevalence a rizikové faktory pro kulhání v systému volného ustájení ve Finsku ustájení, volná stáj, dojnice, kulhání
Prevalence a závažnost problému kulhání ve stádech dojeného skotu ve vazném a volném ustájení a ve stájích s dojícími roboty dle názoru producentů prevalence kulhání, názor producentů, vazné ustájení, volné ustájení, automatický dojící systém
Prevalence kulhání a související rizikové faktory u kanadských holštýnských krav ve volném ustájení welfare zvířat, pohyb, dojený skot, management, komfort krav
Rizikové faktory pro kulhání u krav na farmách s dojícími roboty automatický dojící systém, prevalence kulhání, welfare zvířat, konstrukce boxů
Rizikové faktory vzniku kulhání u vysokoprodukčních krav ve stájích s volným systémem ustájení kulhání, volné ustájení, rizikové faktory
Roztřídění endometritid do různých kategorií a jejich spojení s růstem ovariálních folikulů, ovulací, reprodukční výkonností, příjmem sušiny a mléčnou produkcí dojnic endometritida; příjem krmiva; růst folikulu, mléčná produkce; reprodukční výkonnost
Spojení ustájení stáda, managementu a výskytu kulhání s produktivitou a chováním krav ve stádě s automatickými mléčnými systémy automatické dojení; chování, kulhání, management
Umělá inseminace za využití imobilizovaných kryokonzervovaných spermií býků alginátový gel, uchovávání semen býků, spermie, imobilizace, procento nepřeběhlých, průtoková cytometrie
Užitkovost prvotelek postižených v období odchovu digitální dermatitidou jalovice, dojený skot, mléčná užitkovost
Vazba mezi kontrolními ukazateli mastitidy a celkovým počtem somatických buněk u mléčných stád ve Švédsku celkový počet somatických buněk v mléce; dojnice; management
Vazba mezi subklinickou mastitidou kolem porodu a reprodukční výkonností u pasoucích se dojnic servis perioda; infekce mléčné žlázy; reprodukční index; analýza přežití
Vitrifikace koňských blastocyst vyprodukovaných v laboratorních podmínkách nebo získaných z výplachů klisen jako součást klinického programu. kůň, embryo, vitrifikace, otevřené pejety
Vliv měkkých nebo tvrdých podlah před a po prvním otelení na pohyb jalovic/krav, zdraví končetin a paznehtů dojnice, podlahový materiál, gumová podlaha, pohyb, onemocnění paznehtů, léze na končetinách, rozměry paznehtů, distribuce hmotnosti a tlaku, prevence
Vliv teplotního stresu na projevy říje a velikost folikulu během říje dojnic v polních podmínkách dojnice; říje; velikost folikulu; teplotní stres
Vylepšený vitrifikační protokol nezralých koňských oocytů vedl k narození prvního hříběte. kůň, vitrifikace, kumulární buňky,oocyt
Výzkum vlivu preventivních praktik používaných u dojeného skotu na tvrdost paznehtů a jejich obrus dojnice, tvrdost, rohovina paznehtu, úprava paznehtů, dezinfekční roztoky, přilnavost
Vztah změn kondice během tranzitního období s koncentrací NEFA a BHBA, mléčnou produkcí, fertilitou a zdravím u holštýnských krav. kondice, energetická balance, nemoci, mobilizace tuku, laktující krávy, reprodukční výkonnost
Zabřezávání krav je ovlivněno velkostí plochy luteální tkáně během diestru před úspěšnou inseminací, ale ne úrovní mléčné produkce. skot, březost, plocha luteální tkáně, průtok krve luteální tkání, nádoj, progesteron
Biocheck.UGent: Kvantitativní nástroj pro měření úrovně biosecurity v chovech brojlerů a vztah k technickým možnostem a použití antimikrobiálních látek well-being, biosecurity , kvantifikační nástroj, brojler
Biologická bezpečnost na farmě vnímána odborníky navštěvujícími švédské farmy biosecurity, přímý kontakt, veterinární lékař, odpovědnost, osobní hygiena
Faktory spojené se sérovými koncentracemi vitaminu A a vitaminu E u telat masných plemen z Alberty a Saskatchewanu a vztah mezi koncentracemi vitamínů a výsledky v oblasti zdraví zvířat vitamin a, vitamin e, telata masných plemen, zdraví
Hodnocení rizik jako nástroj ke zlepšení úrovně externí biosecurity na farmách biosecurity, hodnocení rizik, infekční nemoci, hospodářská zvířata, model zavlečení nemoci
Chřipkový virus typ A v chovech prasat: kombinace očkování a dodržování biosecurity může snížit pravděpodobnost výskytu u selat jako endemického rezervoáru prase, sele, chřipka prasat typ a, model nemoci, dynamika přenosu, biosecurita, očkování
Kontrolní strategie proti Campylobacter na úrovni produkce drůbeže: opatření biosecurity, nutriční doplňkové látky a očkování campylobacter jejuni, drůbež, hygiena, biosecurity, nutriční doplňkové látky, očkování
Krmení telat různým množstvím mléka v prvních 4 týdnech života: Část 2: Vliv na metabolismus a endokrinní stav v období po narození a kolem prvního porodu telata, výživa telat, metabolické programování, hormonální řízení, užitkovost krav
Kryokonzervace semene býků – vývoj od ředidel s obsahem vaječného žloutku po ředidla na bázi sojového lecitinu býčí semeno, kryokonzervace, vaječný žloutek, ředidlo, lecitin, sója, spermie
Mastitidy jako příčina ztrát gravidity: systematický přehled výsledků různých studií embryonální mortalita, abortus, mastitidy, dojnice
Pokroky v prevenci a terapii neonatálního průjmu telat: systematický přehled s důrazem na management kolostrální výživy a rehydratační terapii průjem telat, rehydratace, kolostrum
Účinnost diklazurilu a toltrazurilu při prevenci kokcidiózy u telat mléčných plemen v terénních podmínkách antikokcidika, léčba, telata, průjem
Účinnost kombinace azitromycinu a toltrazurilu při léčbě telat přirozeně infikovaných kryptosporidiózou: randomizovaná, dvojitě zaslepená srovnávací klinická studie novorozenec, tele, průjem, protozoární infekce, léčba
Vliv intenzity výživy telat v období do odstavu na rozvoj parenchymu mléčné žlázy mléčná žláza, výživa do odstavu, intenzita růstu
Vliv množství a kvality kolostra na průjem telat vyvolaný infekcí kryprosporidiemi kvalita kolostra, množství mleziva, cryptosporidium spp., průjem telat, roční období
Vliv píce a startéru na pH bachoru a adaptaci bachorového epitelu u holštýnských telat v období odstavu vývoj bachoru, odstav telat, výživa telat, acidóza bachorového obsahu
Vliv použité komůrky na kinematické parametry spermií hodnocených pomocí počítačem řízené analýzy motility spermií býků býk, počítačem řízená analýza spermií, komůrka, motilita
Vliv příjmu mléčné náhražky u telat na jejich dlouhodobou užitkovost výživa telat, produkce mléka, epigenetika
Vliv přípravy vzorku na výsledky hodnocení motility spermií býků po rozmrazení pomocí počítačem řízené analýzy motility (CASA) býk, kryokonzervované spermie, motilita, casa
Vliv různé fyzikální struktury startérů na jejich příjem a přírůstky u telat výživa telat, granulovaný startér, slamnatý startér, startér typu müsli, oves, růst telat
Vliv různé fyzikální struktury startérů na parametry bachorové fermentace a přírůstky telat v období po odstavu těkavé mastné kyseliny, peletovaný startér, slamnatý startér, subakutní acidóza bachorového obsahu, výživa telat po odstavu
Výskyt Salmonella spp .: srovnání mezi vnitřním a venkovním ustájením brojlerů a nosnic salmonella, brojler, nosnice, ustájení, prostředí, volně žijící zvířata
Využití faremních dat k léčbě a kontrole mastitidy způsobené Streptococcus uberis mastitidy, streptococcus uberis, prognóza, antibakteriální léčba, klinické projevy
Využití kombinací in vitro hodnocených kvalitativních parametrů spermií býků pro predikci jejich oplozovací schopnosti býčí semeno, predikce fertility, hodnocení spermií, průtoková cytometrie, počítačem řízená analýza spermií
Využití monitoring přežvykování a sledování aktivity pro identifikaci dojnic se zdravotními poruchami: Část II. Mastitidy přežvykování, aktivita, mastitidy, dojnice, preventivní medicína, monitoring zdraví
Vývoj a fyziologie bachoru a střev: Cíle pro zlepšení zdraví střev telata, bachor, střeva, funkce střev, význam kolostra
Modelování vlivu omezování používání antibiotik u potravinových zvířat na rezistenci vůči antibiotikům u lidí antimikrobiální rezistence antibiotika, matematický model, potravinová zvířata
Posouzení biologické bezpečnosti a kontrolních opatření k omezení průniku a šíření infekčních nemocí zvířat v Evropě: odborná analýza klasický mor prasat, bluetongue; vzteklina; semikvantitativní průzkum; odborná analýza; biologická bezpečnost (biosecurity)
Přerušení řetězce zoonóz prostřednictvím biologické bezpečnosti v chovech hospodářských zvířat vakcíny, biosecurity, zoonózy
Sledování biosecurity a managementu chovu na vybraných belgických farmách pro chov skotu skot; biosecurity; bvd - virový průjem skotu, belgie
Vztah mezi biologickou bezpečností a produkcí / charakteristika antimikrobiální léčby v chovech prasat prase, biologická bezpečnost, bodové hodnocení průměrný denní přírůstek, spotřeba krmiva, antimikrobiální léčba
Úroveň biologické bezpečnosti a postupy řízení zdravotního stavu v 60 chovech prasat ve Švédsku (v období od porodu selat do konce výkrmu) produkce prasat, biosecurity, management zdraví