Anglicky: Conserving herbivorous and predatory insects in urban green spaces

Zdroj: David M. Luis Mata, Caragh G.Threlfall, Nicholas S.G.Williams, Amy K. Hahs, Mallik Malipatil, Nigel E. Stork & Stephen J. Livesley, 2017: Conserving herbivorous and predatory insects in ur-ban green spaces. Scientific Reports, 7:40970, doi:10.1038/srep40970, 12p.

Klíčová slova: "městská zeleň, hmyz, ochrana "

Dostupný z: https://www.nature.com/articles/srep40970


Hmyz je klíčovou součástí městského ekosystému, kde poskytuje rozmanité ekologické služby. Zároveň je však výrazně ovlivňován a limitován lidskou činností. Doposud existuje minimum studií, které se zabývaly vlivem různých managementových opatření v městské zeleni na funkční změny hmyzích společenstev. Publikovaná studie se zabývala vztahem herbivorních a predatorních ploštic k rozdílné vegetační struktuře z hlediska druhového zastoupení rostlin na golfových hřištích, v zahradách a parcích. Autoři se zaměřili na to, jak se druhová rozmanitost těchto hmyzích skupin mění s typem monitorovaného stanoviště v souvislosti s objemem vegetace a druhovým zastoupením rostlin na trofické a mezidruhové úrovni. Bylo zjištěno, že golfová hřišťě charakterizuje bohatší druhové zastoupení herbivorních i predatorních druhů ploštic ve srovnání s parky a zahradami. Na trofické i druhově specifické úrovni vykazovaly herbivorové i predátoři pozitivní korelaci ve vztahu k procentickému objemu zeleně. Nicméně vliv druhového zastoupení rostlin byl výrazně druhově specifický, vykazující jak pozitivní tak i negativní korelace. Prezentovaná zjištění dále naznačují, že vysoké populační výskyty ploštic jsou městské zeleni spojeny s konkrétními kombinacemi vegetační struktury a druhového složení. Výzvou pro správce městské zeleně je zvýšení kvality a hodnoty zelených ploch prostřednictvím opatření podporujících synergie kombinující vhodné strukturování vegetace s výběrem rostlin. Vyslyšení a realizace této výzvy v oblasti ochrany městské zeleně by mohlo přinést zásadní výhody všem složkám městského ekosystému včetně obyvatel města.

Zpracoval/a: Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., lukas@vurv.cz