Anglicky: Norway spruce forest stands reforestation economics in a chosen forest farm

Zdroj: Novotný, S., Šišák, L. 2016. Ekonomika obnovy lesa ve smrkových porostech na vybraném lesním majetku. Zprávy lesnického výzkumu, 61(1), 10-18. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "obnova lesa, ekonomická efektivnost, smrkové porosty, soukromý lesní majetek, česká republika"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/428.pdf


Autoři se v článku věnují ekonomickému vyhodnocení přirozené a umělé obnovy lesa s různým podílem melioračních a zpevňujících dřevin za použití rozdílných technologií těžby na příkladu vybraného soukromého lesního majetku. Šetření probíhala na majetku Lesního hospodářského celku Prylovi, který náleží do přírodní lesní oblasti č. 16 – Českomoravská vrchovina. Šetření probíhala na všech zastoupených hospodářských souborech na majetku v letech 2009-2014. Pro různý podíl melioračních a zpevňujících dřevin na obnovovaných plochách byly zvoleny tři varianty obnovy: 1) holosečná s umělou obnovou smrkem bez podílu MZD, 2) holosečná s umělou obnovou smrkem a dodržením zákonného podílu MZD ve výši 25%, 3) přirozená bez určeného podílu MZD. Dále byly sledovány následující použité technologické postupy těžeb: 1) JMP–UKT–výroba v celých délkách, 2) JMP–kůň–UKT–výroba v celých délkách, 3) Harvestor–forwarder–sortimentní metoda, 4) JMP–harvestor–forwarder–sortimentní metoda.

Z výsledků řešení dané problematiky na příkladu vybraného lesního majetku za období 2009–2014 zřetelně vyplývá finanční profit z obnovy lesa podrostním způsobem s využitím harvestorových technologií, což potvrzuje závěry prací realizovaných v širším měřítku (např. Remeš et al. 2011). Se zvyšujícím se podílem takto provedených těžeb stoupá i efektivnost celého podrostního hospodářství. Autoři v závěru dospěli k názoru, že pro efektivní využití přírodních procesů lesa je nasazení harvestorových technologií ve  smrkových porostech skutečně nezbytné jak z hlediska ekonomického, tak environmentálního. Tento koncept přináší výraznou úsporu nákladů v samotné těžbě, i v pěstební činnosti při obnově lesa, a snížení škod na vznikajícím následném porostu. Dosažené výsledky kladou vysoké nároky jak na dodržování technologických postupů, tak i zručnost pracovníků.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz