všechny - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Název Klíčová slova
Injektáž kmenů ovocných stromů esenciálními oleji: vliv na škodlivost a preferenci škůdců ze skupiny hmyzu Hemiptera (Polokřídlí) cacopsylla pyri, dysaphis plantaginea, cinnamomum cassia, injektáž kmenu, elektrický penetrační graf
Přežití a možné šíření Erwinia amylovora a jiných bakteriálních rostlinných patogenů v podmínkám environmentálního stresu hypersenzitivní reakce; epifytické přežití; persistence v kůře
Působení extraktů z planě rostoucích bylin proti posklizňovým houbovým chorobám ovoce a zeleniny extrakt, houbové choroby, hniloba, inhibice
Vyčištěná odpadní voda jako zdroj zavlažování: mikrobiologické a chemické hodnocení u jabloní a nektarinek opětovné použití vody, plodiny ovocných stromů, přemístění bakterií, e. coli, těžké kovy
Životní cyklus rostlinného patogena Pseudomonas syringae je spojen s koloběhem vody vodní mikrobiologie; epidemiologie; nukleace ledu; rostlinný patogen; pseudomonas syringae
Aktivní a pasivní optoelektronické senzory pro hodnocení zdravotní nezávadnosti potravin zemědělství, senzor, optoelektronika, dálkový průzkum, fluorescence, multispektrální, hyperspektrální, laser, potravinářské plodiny, lidar, spektroskopie, detekce chorob, hodnocení zdraví, umělá inteligence, strojové učení, precizní zemědělství
Monitorovací systém pro včasnou detekci škůdců pro rozhodování založeném na datech v systému preciznho zemědělství v lískových sadech monitoring škůdců, rozhodování a detekce na základě dat, precizní zemědělství
Odhad transpirace polních plodin s využitím termálních snímků z pozemních a bezpilotních platforem transpirace, kontrolované deficitní zavlažování, tříteplotní model, termosnímky s vysokým rozlišením, uav, prostorové rozlišení
Pohled a zkušenosti bavorských zemědělců s využitím robotů v rostlinné produkci digitalizace zemědělství, autonomní polní robotika, dotazníkové šetření na malých farmách
Přehled strategií nechemické ochrany vůči plevelům v minoritních plodinách minoritní plodiny; mechanická a fyzikální regulace plevelů; integrovaná ochrana před plevelnými rostlinami
Současnost a budoucnost mechanické regulace plevelů s využitím senzorové techniky mechanické regulace plevelů, senzory, rozpoznávání rostlin, strojové učení, navádění, plečkování, robotika
Systém pro podporu rozhodování v městském zemědělství s využitím technologie digitálního dvojčete na příkladu akvaponie předpovědní modely, klimatická změna, zemědělství ve městech, systémy pro podporu rozhodování, digitální dvojče
Využití nanotechnologie pro detekci rostlinných patogenů zemědělství, choroby rostlin, patogeny, diagnostika, nanotechnologie
Výzvy a aplikace technologie digitálních dvojčat: komplexní přehled digitální dvojče, přehled literatury, podpůrné technologie, chytrá města, chytrá mobilita
Vzorkování v precizním zemědělství: Navigační software pro chytré telefony precizní zemědělství, android, chytré telefony, zemědělské technologie
Agrolesnictví a životní prostředí biodiverzita, sekvestrace uhlíku, alternativní způsoby hospodaření
Alelopatický potenciál olejnin v rostlinné výrobě rostlinná výroba, alelopatie, ochrana rostlin
Efekt stínění fotovoltaických panelů na produkci zemědělských plodin: mini shrnutí agrivoltaický systém, fotovoltaické panely, zemědělské plodiny, stínění, mikroklima
Efektivita aplikace zinku pro minimalizaci toxicity a akumulace kadmia v pšenici (Triticum aestivum L.) kadmium, zinek, reaktivní formy kyslíku, antioxidační enzymy
Hodnocení různých dusíkatých hnojiv s inhibitory v polních plodinách dusík, eutrofizace vod, inhibitory ureázy; inhibitory nitrifikace
Integrovaná ochrana rostlin integrovaná ochrana, udržitelná intenzifikace, preventivní opatření
Kritické období pro regulaci semen plevelů: Postup pro omezení produkce semen plevelů plevele, rezistence, systémy regulace plevelů
Management herbicidní rezistence: Nedávný vývoj a trendy konkurenceschopnost plodin, herbicidní rezistence, integrovaná ochrana
Precizní zemědělství v kontextu zemědělské výroby a životního prostředí precizní zemědělství, chytré zemědělství, digitalizace, udržitelná intenzifikace
Regulace plevelů v hybridech japonských dýní dýně, plevele, regulace
Regulace plevelů v ozimé pšenici pšenice, plevele, herbicidy, účinek
Regulace širokolistých plevelů v cukrové řepě v UK herbicidy, řepa cukrová, plevele
Spásání rostlinných zbytků: Dopady na půdu a rostlinnou výrobu živočišná a rostlinná výroba, spásání posklizňových zbytků
Stanovení hlavních stopových minerálu a polyfenolů v různých odrůdách jablek plody jablek, prvky, polyfenoly
Účinnost klasických bioagens pro biologickou kontrolu plevelů používaných v Austrálii biologická ochrana, plevele, bioagens
Vliv agrotechniky a herbicidů na plevele v kukuřici agrotechnika, plevele, herbicidy, kukuřice
Vliv aplikace plazmou aktivované vody na listy na vybrané parametry růstu kukuřice (Zea mays L.) obsah chlorofylu; fluorescenční parametry; kořenová elektrická kapacita; hmotnost rostliny; obsah makro a mikroživin
Vliv ozimých meziplodin na zásobu vodní půdy, celkovou produkci píce a kvalitu silážní kukuřice střídání plodin, pícnina, meziplodina
Vliv regulované deficitní závlahy a podmínek prostředí na reprodukční odezvu třešní listová plocha, násada plodů, kvetení, závlaha, chladové období
Vliv sušících a extrakčních metod na bioaktivní vlastnosti švestek plody švestky, fenolické fytochemické látky, konvenční sušení, mikrovlnné sušení, extrakce
Vliv vzdálenosti řádků a metod regulace plevele na dynamiku populace plevelů v sóji (Glycine maxima L.) sója, plevele, regulace
Vodní poměry a změny kvality v průběhu vývoje plodů a skladovatelnosti třešní pěstovaných v režimu regulované deficitní závlahy třešně, plodnost, plody, deficitní závlaha, evapotranspirace
Význam kombinace postupů diverzifikace plodin pro produkci obilnin v mírném podnebí střídání plodin, diverzita plodin, ekosystémy
Zpracování půdy, lokálně specifická regulace plevelů v konzervativních pěstebních systémech zpracování půdy; lokální aplikace; plevele
Zvyšování výnosů a ekonomické efektivity systémů produkce obilí za pomocí diverzifikace střídání plodin střídání plodin, diverzita plodin, produkce
Odhad výnosu brambor a příjmu fosforu pomocí aktivní a pasivní senzorové techniky solanum tuberosum l.; crop circle sensor; greenseeker; bezpilotní technika; výnos brambor; příjem fosforu
Změny vůně květu vyvolaná patogenní bakterií Erwinia amylovora může přispět k jejímu rychlejšímu šíření včelami opylovači, apis mellifera, erwinia amylowora, jabloně, vyhledávání, šíření
Aplikace mikrobiálních antagonistů v kombinaci s hydrogenuhličitanem sodným k zamezení výskytu posklizňových chorob na třešních prunus avium, posklizňová poškození, otlaky, urychlení
Cílená regulace plevelů v kukuřici, cukrové řepě, ozimé pšenici a ozimém ječmeni lokální regulace plevelů; kukuřice; pšenice; ječmen
Dlouhodobé sledování vlivu střídaní plodin, ochrany proti plevelům a způsobů zpracování půdy na početnost Alopecurus myosuroides Huds. v systémech pěstování plodin. střídaní plodin, psárka polní, regulace
Elektronická třešeň pro cílenou detekci v posklizňových operacích prunus avium, posklizňová poškození, otlaky, urychlení
Mechanická a chemická regulace plevelů v meziplodinách kukuřice a fazolu meziplodiny; regulace plevelů, kukuřice; fazole;
Monitorování dálkového průzkumu Země a hodnocení obnovy vegetace v těžebních oblastech s pastvinami - případová studie těžební oblasti Shengli ve městě Xilinhot, Čína těžební prostor; obnova vegetace; dálkový průzkum země; vegetační index; sentinel-2
Monitorování růstu vinné révy za využití snímků Sentinel-2 v závislosti na topografii v oblasti s chráněným označením původu dálkový průzkum země; vegetační indexy; vinařství; regionální měřítko; dem; terroir
Možnosti místně specifické regulace plevelů v cukrové řepě lokálně specifická regulace plevelů; plevelné druhy; řepa cukrová
Nejnovější pokroky v aplikacích senzorů v zemědělství zemědělské senzory; přesné zemědělství; zemědělská technika; digitální zemědělství; vestavěné senzory; iso 11783; infračervená termografie; dálkový průzkum země
Posklizňové ošetření UV-C zářením snižuje posklizňové hniloby plodů třešní skladovaných při běžné teplotě (20°C) skladování, hniloby, kvalita, barva stopky, pevnost
Předpověď fosforu a výnosu brambor pomocí aktivních a pasivních senzorů solanum tuberosum l.; kruhový senzor; senzor greenseeker; bezpilotní letadlo; celkový výnos brambor; příjem fosforu
Přehled precizních technologií pro optimalizaci měření pastvin na irských pastvinách zemědělství založené na pastvinách; precizní zemědělství; dálkový průzkum země; spektroskopie; měření travních porostů; odběr vzorků travních porostů
Přesnost odhadu výnosů plodin pomocí dálkového průzkumu Země a optimalizačních technik výnosy plodin; životní prostředí; dálkový průzkum země; zpracování obrazu; evapotranspirace
Separování semen plevelů ozimých jednoletých trav při sklizni ozimé pšenice ukazuje potenciál pro regulaci zaplevelení při sklizni regulace plevelů, semenná banka, regulace plevelů
Současný stav monitorovacích technologií a dat zpracování dat pro přesné vinohradnictví dss; wsn; dálkový průzkum; proximální snímání; technologie s proměnlivou rychlostí; vinná réva; vinice; uav
Střídání plodin ve scénáři změny klimatu: krátkodobé vlivy diverzity plodin na odolnost a poskytování ekosystémových služeb za sucha střídání plodin, zemědělská výroba, ekosystémové služby
Systematický přehled případových studií hodnocení povodňových škod na plodinách na základě dálkového průzkumu Země povodeň; plodiny; odhad ztrát; dálkový průzkum země; odhad škod
Vegetační indexy dálkového průzkumu Země ve vinohradnictví: Kritický přehled vinná réva; spektrální pásma; precizní vinohradnictví; snímky; prostorová analýza
Vliv dočasného zavádění travních porostů do střídání plodin a hnojení dusíkem na společenství žížal a produkci píce střídání plodin, makroedafon, travní porosty, půda
Vliv nechemické regulace plevelů v silážní kukuřici (Zea mays) na spektrum plevelů https://www.researchgate.net/publication/295761935_influence_of_non-chemical_weed_control_in_silage_maize_zea_mays_on_the_weed_spectrum
Vliv použití herbicidů na výnosy plodin při různých osevních sledech v dlouhodobém polním pokusu střídání plodin, herbicidní ochrana, plevele
Výnos a kvalita plodů třešně odrůdy ´Regina´ v porovnání pěti středně zakrsle rostoucích podnoží při využití dvou systémů tvarování stromů Kym Green Bush nebo Vogel central leader přízemní sad, vřeteno, větev
Vývoj výnosu a kvality ozimé pšenice v různých režimech hnojení v půdně -klimatických podmínkách České republiky hnojení, střídání plodin, ozimá pšenice
Zkoumání hnacích sil fenologie plodin získaných pomocí družice Sentinel-2: Společná role klimatu, půdy a využití půdy agroekosystém; copernicus sentinel-2; středomoří; vícerozměrná analýza; fenologie
Zvýšení kvality plodů a pravidelnosti plodnosti s pomocí chemické probírky s hnojivem celkový obsah rozpustné sušiny, barva plodů, probírka květů, kvalita plodů, pevnost, thiosíran amonný, vzrůstnost stromu
Dvě mouchy jednou ranou: hubení škůdců a opylování afidofágními pestřenkami eupeodes corollae, sphaerophoria rueppellii, paprika sladká, capsicum annuum, ekosystémové služby, integrovaná ochrana rostlin, kontrola mšic, opylování
Omezování zhutnění půdy – volba mezi lehkou autonomní zemědělskou technikou nebo řízeným pojezdem strojů (CTF)? autonomní mechanizace, řízení pojezdů, sklizeň, modelování, utužení půdy
Použití čiroku k potlačení plevelů v kukuřici alelopatie; čirok; osevní postupy; vodní výluhy
Projekce ztráty organického uhlíku v zemědělských půdách mírného pásma v průběhu 21. století: efekty změny klimatu a trendů uhlíkových vstupů rothc model, úrodnost, emise
Síra v půdě a její význam ve výživě rostlin a lidí přístupná síra, sírany, sirné aminokyseliny, sekundární metabolity, deficit síry, výnos, kvalita produktů
Vliv konvenčního zemědělství a herbicidů na plevele, hlístice, rezidua herbicidů a produktivitu výnosu rýže osevní postupy; rezidua; herbicidy; parazitické nematody
Vliv používání herbicidů a mulčování zbytků na plevele a produktivitu a ziskovost cukrového hrachu v severozápadních indických oblastech systémy kukuřice a pšenice; hrách, no-till, dusík; půda výnosy; pendimethalin
Výroba a formulace bioherbicidů jako ekologická a bezpečnější alternativa pro hubení plevelů https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=wos&search_mode=generalsearch&qid=1&sid=c3sk9tb88gh8zsgi7vu&page=1&doc=7
Výskyt plevelů v systémech pěstování pícnin po 30 letém hospodaření na orné půdě v nížinách severní Itálie osevní postup; kukuřice; plevele; pícniny; semenná banka
Využití ekosystémových služeb při pěstování řepky olejky: Vliv variability pozemku na míru predace semen a plevelných rostlin klimatické změny; intenzifikace; diverzita
Využití meziplodin ke zmírnění a adaptaci ke změně klimatu. Review zemědělství, albedo, globální oteplování, skleníkové plyny
Využití různých způsobů zpracování půdy v Anglii půda, střídání plodin, zpracování půdy
Výživa kukuřice (Zea Mays L.) zinkem za účelem zvýšení výnosu a kvality zrna kukuřice, mikro-biogenní prvek, zinek, přijatelnost zinku, aplikace zinku, výnos
Zhodnocení funkčních markerů spojených s agronomickými znaky pro efektivní selekci řady markerů pro pšenici molekulární marker; ppd; rht; vrn gen; mas
Diverzita rostlin významně zvyšuje potlačení plevelů v intenzivně obhospodařovaných travních porostech jetelovinotravní směsi, diversita, potlačení plevelů, vyrovnanost, gdi model
Faktory určující výnos semen jetele lučního: přehled současných znalostí a perspektiv. trifolium pratense; opylení; znaky kvetení; plodnost; vývoj semen; šlechtění
Klíčové aspekty biologie a ekologie, význam čiroku halabského [Sorghum halepense (L.) Pers] a role glyfosátu a nechemických alternativních postupů při regulaci tohoto druhu v Evropě sorghum halepense, čirok halabský, integrovaná ochrana rostlin, glyfosát
Ekologické versus konvenční zemědělství – srovnání z pohledu udržitelného rozvoje v evropských zemí konvenční zemědělství; bio zemědělství; výroba a spotřeba zemědělsko-potravinářských výrobků; udržitelnost zemědělství; střídání plodin; zemědělská výroba
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá) - chloroplastová genomová sekvence využitelný v populační studii netýkavka žláznatá; sekvence genů; populační studie
Intercropping obilnin a leguminóz při střídání s pšenicí v systémech produkce plodin a chovu hospodářských zvířat ve středomořském hospodářství leguminózy, meziplodiny, živočišná výroba, krmiva, obilniny
Praktický pohled na regulaci plevelů v kalifornských vysočinách a přírodních oblastech invazní plevele; regulace plevelů; pastevní porosty
Sekvence genomu turanky kanadské conyza canadensis; plevele; dna studie
Vliv pesticidů na vodní zdroje: Výskyt reziduí a metody diagnostiky paraquat; diquat; pesticidy; zemědělství; vodní zdroje; rezidua
Modelování disperze semen jednoletých trav v pšenici ozimé, ovlivněné větrem a pohybem strojů populační model; simulace, osevní sledy
Alopatické účinky různých výtažků plevelů na klíčení semen a růst rostlin pšenice alelopatie; klíčení; pšenice
Cílené využití minimálního zpracování půdy v rámci zemědělství v jižním Novém Jižním Walesu v Austrálii stabilita vlhkých agregátů; hydraulická vodivost
Diverzita směsí krycích plodin, produkce biomasy, regulace plevelů a stabilita krycí plodina, plevele, směsi, diverzita
Evoluční a ekologické poznatky o plevelech rezistentních vůči herbicidům: co jsme zjistili o adaptaci rostlin a co ještě zbývá odhalit? eko-evoluční dynamika, paralelní evoluce, adaptace rostliny, rostlina / herbicidní model, rychlý vývoj.
Faktory prostředí mohou ovlivnit klíčivost a růst Parthenium hysterophorus a Rumex crispus klíčivost; parthenium hysterophorus; rumex crispus
Mapování plevele Cirsium arvense před sklizní v pšenici a ječmeni s využitím UAV obrazová analýza; regulace plevelů
Oteplování klimatu ve vztahu ke změnám struktury trofických a ekologických sítí na zemědělské půdě a snižujících se výnosů plodin klimatické změny, plodiny, plevele, predátoři, hostitelé, trofické úrovně
Použití pásového výsevu s cílem regulace dvou plevelných invazních rostlin zemědělství; věda o životním prostředí; lactuca serriola; convolvulus arvensis
Příspěvek o vlivu prostorové rozložení na rostlinou diverzitu na orné půdě zemědělská krajina, pole, souvratě, rostlinná diverzita, plevele
Robotické plečky mohou zlepšit regulaci plevelů ve speciálních plodinách robotické plečky; speciální plodiny; mechanická regulace plevelů; robotika
Schopnost regulace plevelů pomocí jednotlivých krycích plodinách ve srovnání s regulací plevelů s pomocí směsí plodin biodiverzita, regulace plevelů, strniskové meziplodiny
Udržitelné hospodaření na půdě pomocí obnovy krátkého koloběhu vody a snížení nevratných ztrát živin z vrchního půdního horizontu udržitelné zemědělství, krátký koloběh vody, disipace sluneční energie, nevratné ztráty látek, půdní úrodnost
Úvaha o plevelech jako sociálním tématu spojujícím individuální a kolektivní zájmy plevele; regulace plevelů, společenské problémy
Vliv krajinného pokryvu na odtok vody, ztráty látek a povrchovou teplotu: výsledky 20-ti letého monitoringu na Šumavě mokřad, les, odvodněná pastvina, retence vody, ztráty látek, teplota zemského povrchu, evapotranspirace, satelitní snímky, termální kamera
Využití fluorescence listového chlorofylu pro sezónní diagnostiku rezistence vůči herbicidům u druhů rodu Echinochloa ve fázi reprodukčního růstu inhibitor accázy; inhibitor als; indukce fluorescence chlorofylu; diagnostika rezistence, výběr metody
Využití krycí plodiny a kompostu pro předcházení hromadění semen v půdní bance bez použití herbicidů při střídání pšenice a brambor při ochraně půdy kompost, krycí plodina, organické zemědělství, redukce zpracování půdy, zásoba semen plevelů v půdě
Vývoj rezistence u Alopecurus myosuroides vůči herbicidům rezistence, alopecurus myosuroides, herbicidy
Zadržování srážkové vody pomocí modifikace terénu a zvýšení vegetačního pokryvu semiaridní oblast, laserový skener, gis, rostlinný pokryv
Zlepšení dostupnosti vody v půdě s využitím různých metod zadržování vody v semiaridní oblasti Etiopie půdní vlhkost, retence vody, odtok vody, infiltrace vody, hrůbky, mulč
Zlepšuje genetická rozmanitost trav výnos, stravitelnost a odolnost vůči plevelům, škůdcům a infekcím chorobami? ecosystem services, mixture multiple cultivar, orchard grass
Změny v evapotranspiraci v závislosti na změnách krajinného pokryvu a změnách klimatu v letech 2001–2013 v Číně evapotranspirace, krajinný kryt, klimatická změna, satelitní data
Změny v rozloze a typu mokřadů a jejich trajektorie v nížinných oblastech České republiky mokřady, využívání půdy, vývoj vegetačního pokryvu, ztráty mokřadů
Ztráta diversity plevelů a dopady změny počasí na dlouhodobou produktivitu plodin při střídání pšenice - luštěniny výnosy plodin; samoregulace; teplota; srážky; pěstování plodin; časové řady
Důsledky prostorově proměnlivé účinnosti preemergentních aplikací herbicidů alopecurus myosuroides, pree aplikace herbicidů
Inovace v meziřádkové kultivaci kultivace, agrotechnika
Kombinací vědy o plevelech a vědy o invazích rostlin na zlepšení efektivního řízení: evropská výzva integrovaná regulace plevelů; biologická kontrola; invaze plevelů
Mapování a integrace sběru dat a regulace plevelů mapování, hodnocení, invazní rostliny
Ochrana proti plevelům: učební pomůcka rezistence, herbicidy, regulace
Prognóza potenciálních ztrát výnosu sóji působených plevely v Severní Americe agronomická praxe, ztráty na výnosech, ekonomické ztráty, regulace plevelů, herbicidy
Regulace kokotice (Cuscuta approximata) ve vojtěšce (Medicago sativa) vojtěška, ochrana rostlin, plevele
Rezistence plevelů vůči syntetickým auxinovým herbicidům kochia scoparia, raphanus raphanistrum, rezistence
Rozšíření a regulace bolševníku velkolepého bolševník, regulace
Řešení rezistence plevelů vůči herbicidům: Praktická řešení rezistence, herbicidy, antirezistentní strategie
Řešení rezistence vůči herbicidům v integrované regulaci plevelů regulace plevelů, rezistence plevelů
Trendy biologické ochrany: veřejný zájem, mezinárodní spolupráce a směry výzkumu biologická ochrana
Vliv ošetření osiva (osmoproming) pšenice na vzcházení, zaplevelení, růst a výnos pšenice seté v závislosti na zpracování půdy hluboká orba, výnosy pšenice, plevele
Vliv regulace plevelů na výnosy plodin při různých střídání plodin v dlouhodobých pokusech osevní postupy, výnosy, herbicidy
Využívání mechanizace: Revue pěstitelské systémy; precizní zemědělství
Agrotechnické lhůty zakládání porostu: Metody stanovení termínu a vliv na budoucí výnosy modely, výnos plodiny, datum založení porostu, ozimá pšenice, kukuřice
Analýza rezistence vůči glyfosátu u Arabidopsis thaliana - změněné cílové místo EPSPS arabidopsis thaliana, glfosát, rezistence
Analýza výzkumných priorit v ekologii a systémů regulace plevelů: horizontální skenování integrovaná regulace plevelů, agroekologie, invaze
Fenologie třešní jako bioindikátor klimatické změny prunus avium, kllimatická změna, kvetení, globální oteplování, nízká teplota, fenologie, udržitelné zahradnictví
Hodnocení chronického rizika působení glyfosátu a aminomethylfosfonové kyseliny pro půdní biotu glyfosát, aminomethylfosfonová kyselina, ekotoxikologie, půdní bezobratlí, hodnocení rizika
Hodnocení účinku postermergetních aplikací herbicidů na Purple Nutsedge (Cyperus rotundus) v porostech rajčat herbicidy, fóliovníky, sulfonylmočovina, zelenina
Hodnocení výnosu ve smíšené kultuře leguminóza-obilnina pšenice ozimá, peluška ozimá, smíšená kultura, vliv na výnos
Intenzivní pěstování třešní na zakrslých podnožích prunus avium l., gisela 5, řez, bodová mikrozávlaha, hnojení, cíle výzkumu
Interakce mezi odrůdou třešní (Prunus avium), podnoží a pěstebním systémem v Oregonu, USA prunus avium, podnož, mazzard, maxma 14, gisela 6, krymsk 5, krymsk 6, vogel central leader, kgb pěstební tvar, steep leader
Karcinogenita glyfosátu genotoxicita, glyfosát, zdraví
Krycí porost hořčice a potlačení plevele v meziřádkách organicky pěstovaných jahod v Kalifornii pěstování jahod, kontrola plevele, odtok, eroze půdy, plastové mulčování, ekologické zemědělství
Kvantifikace agroekologických opatření v systémech regulace plevelů agroekologie, vlastnosti půdy, regulace plevelů
Mohou leguminózy společně s plodinami regulovat plevele bez snížení výnosu? Meta-analýza intercropping, kompetice rostlin, plevele, výnosy plodin
Může přechod na ekologický typ hospodaření přispět k obnově druhového složení plevelových společenstev na orné půdě? intenzifikace zemědělství, agrobiodiverzita, kanonická korespondenční analýza, společná zemědělská politika, typy hospodaření, herbicid
Náklady na řešení rezistence: na co se zaměřujeme a proč? rezistence; náklady
Nedestruktivní možnost určení obsahu pevných rozpustných látek a sušiny pomocí NIR spektroskopie a jejich vztah k senzorické kvalitě třešní ruční, nir, prunus avium, kvalita, senzorika
Odhad koeficientu sklizně u jahodníků pěstovaných pod plastovými tunely v jižním Španělsku s pomocí drenážních lysimetrů požadavky na vodu zemědělských plodin, úspory vody, koeficient sklizně, počet dnů po výsadbě, celkovým počtem růstových °c
Odolnost trvalých travních porostů proti stresu v období sucha, je ovlivněna složením směsi a N hnojením funkční rozmanitost rostlin, produktivita, dusík, klimatická změna, trvalé travní porosty, stres suchem
Otázky ohledně potenciálního vlivu herbicidů na bázi glyfosátu na obojživelníky úbytek obojživelníků, aminomethylfosfonová kyselina, polyethoxylované alkylaminy, roundup, pesticid
Pastevní směsi s vojtěškou (Medicago sativa) zvyšují výnosy a efektivitu využívání vody nad tradičními pastvinami založenými na jeteli podzemním (Trifolium subterraneum) vojtěška, jetel podzemní, pícniny, půdní vláha, plodinové výnosy
Pěstování monokultur má na úrovni středního měřítka negativní dopad na druhové bohatství plevelů a bezobratlých a kriticky snižuje fitness ohroženého křečka obecného zemědělství, biodiverzita, ochrana, nedostatek potravy, rozmnožování
Početnost a diverzita půdních a epifyticky žijících členovců v pěti pěstebních systémech na pobřežních planinách Severní Karoliny početnost a diverzita bezobratlých, konvenční zpracování půdy, konvenční hospodaření, ekologické zemědělství, redukované zpracování půdy
Pohled na důkazy o škodlivosti spojené s používáním herbicidů na bázi glyfosátu podle požadavků práva Spojených států amerických ukončení registrace, potravinová bezpečnost, glyfosát, lidské zdraví, limity
Pokles výskytu plevelů na orné půdě v severovýchodním Španělsku: obnovuje ekologické zemědělství funkční biodiverzitu? diverzita plevelů, ekologické zemědělství, funkční diverzita, segetální druhy, intenzifikace zemědělství
Posklizňová kvalita jahod odrůd Sonata, Honeoye’ a ‘Polka’ ovlivněná obaly s modifikovanou atmosférou fragaria × ananassa, pevné rozpustné látky, titrační kyselost, senzorické hodnocení, kyselina askorbová, antokyaniny, celková antioxidační kapacita
Posouzení vlivu hnojení a podmínek prostředí pro zdraví kukuřice zea mays l., hnojení, choroby, škůdci
Produkce generativních diaspor jednoděložných a dvouděložných plevelů v segetálních a ruderálních stanovištích plevel, segetální a ruderální stanoviště, semena
Prostorová proměnlivost účinnosti pree - emergentní aplikace herbicidů v systémech regulace plevelů alopecurus myosuroides, pendimethalin, flufenacet, pree-emergentní aplikace
Půdní vlastnosti a výnosy plodin při různých technikách zpracování půdy orba, organický uhlík v půdě, mikrobiální aktivita, pšenice ozimá, hrách setý
Reakce třešně naroubované na různých podnoží na vodní stres třešně, chlorofyl, vodivost listů, vodní potenciál listů, podnože, průduchy, stres, reakce na stres, vodní stres
Regulace plevelů v roce 2050: Perspektivy budoucnosti zemědělské herbologie biologická ochrana, biopesticidy, herbicidy
Rezistence vůči glyfosátu u Ambrosia trifida glyfosát, rezistence, shikimate
Rychlá a nedestruktivní analýza kvality meruněk pomocí FT - blízké infračervené spektroskopie nir, pls, prunus armeniaca l., pevné rozpustné látky, titrační kyselost
Sled aplikací glyfosátu v herbicidně tolerantní kukuřici poskytuje účinnou ochranu proti plevelům a podporuje užitečné epigeické bezobratlé ht kukuřice, zpracování půdy, epigeon
Sledování absorpce dicamby, translokace a metabolismu u populací druhu Chenopodium album, rezistentních a náchylných na dicambu chenopodium album; rezistence; dicamba
Srovnání NIRS metody pro určení vnitřních znaků kvality u třech druhů ovoce blízké červené, chemometrie, maracuja (mučenka), rajče, meruňka, obsah pevných rozpustných látek, celková kyselost
SSC a pH pro stanovení sladkosti a klasifikace zralosti sklizených třešní založené na NIR hypespektrální zobrazovací technologii třešeň, ssc, ph, vizualizace, blízká infračervená, hyperspektrální zobrazování
Toxicita a karcinogenita glyfosátu: přehled vědeckého základu hodnocení v Evropské unii a jeho rozdíly s hodnocením IARC glyfosát, toxicita, karcinogenita, iarc, efsa, veřejné zdraví, rizika pro spotřebitele
Účinnost herbicidu Lancelot 450 WG (Aminopyralid + Florasulam) na širokolisté a invazní plevele a vliv na výnos a kvalitu kukuřice lancelot 450 wg, regulace plevelů, výnos, kukuřice
Uhlíková stopa a rentabilita pěstebních systémů jabloní: štíhlé vřeteno a ovocná stěna life cycle assesment (lca), uhlíková stopa, emise spojené s pěstováním ovoce, udržitelné zemedělství, produkce jablek
Vliv hnojení brambor draslíkem na plíseň bramborovou a výnos brambor – krátké sdělení ekologické zemědělství, plíseň bramborová, ochrana rostlin, odrůdy brambor
Vliv klimatických změn na jetelotravní směsi: Dopady pro ekologické zemědělství ve spolkové zemi Brandenburg, Německo modelování výnosů; dopady sucha; zranitelnost; plodinový systém
Vliv kultivaru a pěstebního systému na obsah minerálních prvků v listech jabloní v intenzivních sadech granny smith, braeburn a cooper 4, štíhlé vřeteno, solax a volně rostoucí vřeteno
Vliv nechemické regulace plodnosti na kvalitu jablek a jejich hodnocení DA-metrem jabloň domácí, řízená regulace plodnosti, da-metr, kvalita plodů, červnový opad, mechanická probírka, opakované kvetení, zastínění
Vliv odrůdy, barvy, lokality a ročníku na obsah karotenoidů v hlízách brambor solanum tuberosum; hlíznatá plodina; xanthofyl; biologický antioxidant; odrůdy brambor; povětrnostní podmínky
Vliv stínování a vodního stresu na zachycení slunečního svitu, fyziologii a výnos jabloní deficitové zavlažování, růst ovoce, ovocné stromy, stínování síťovinou, fyziologie stromů, vodní potenciál
Vliv stresu suchem na výnosy a nutriční složení vojtěšky vojtěška (medicago sativa l.), stres suchem, vodním režim, nutriční hodnota
Vliv systému hospodaření na kolonizaci bobulí révy vinné kvasinkami a kvasinkám podobnými houbami v průběhu zrání hroznů ce-sscp, měď, hrozny révy vinné, fáze zralosti hroznů, mikrobiota kvasinek.
Vliv teploty vzduchu na konci kvetení Cirsium arvense v horských oblastech Řecka cirsium arvense; teplota; kvetení
Vliv způsobu hospodaření, půdního inokula a rostlinného druhu na strukturu bakteriálního společensta půdy 16s rrna, amaranthus retroflexus, avena fatua, konvenční zemědělství, illumina miseq, ekologické zemědělství, mikrobiální diverzita půdy.
Výnosy jarního ječmene ve vztahu k půdní pokryvnosti a výnosům meziplodin meziplodina, obilovina, sucho, biomasa
Výsadbový úhel řízení meristému ovlivňuje vývoj koruny třešní v pěstebním systému UFO ("upright fruiting offshoots") pupeny, koruna, třešně, plodnost, plody, růst
Význam diverzity plevelů plevele, diverzita
Význam vody pro pícniny v hlavních produkčních oblastech vojtěška, osevní postupy, sucho; účinnost; krmná hodnota; krmné plodiny; krmná směs; výroba pícnin; bezpečnost krmení; travní porosty; zavlažování; magnesium; minerální složení; persistence; půda; švýcarsko; vegetace
Zakrslé podnože a pěstební systémy ovlivňují počáteční růst, plodnost a výživu odrůdy třešně Skeena podnože gisela®, násada plodů, plocha průřezu kmene, velikost plodu
Změna úlohy okrasného zahradnictví s ohledem na invaze cizích rostlin botanické zahrady, změny klimatu, okrasné rostliny
Zpracování velkých objemů dat a jejich hodnocení pro ochranu plodin vyhodnocování dat, regulace plevelů, rezistence plevelů, ochrana rostlin
Debata na téma lesní kryt a hojnost vody: od úvah o spotřebě k úvahám o zásobování ekosystémové služby lesa; klimatická změna; množství vody; recyklace srážek; zalesňování
Diverzita plevelové vegetace na orné půdě ve vybraných oblastech České republiky nadmořská výška, typ hospodaření, diverzita plevelové vegetace, širokořádkové plodiny, ozimé obilniny
Jak intenzifikace zemědělství ovlivňuje změny ve složení rostlinných společenstev? funkční znak, komplexita krajiny, obilné pole středomoří, ekologické zemědělství, relativní abundance, umístění v rámci pole
Pole v režimu ekologického zemědělství udržují dynamiku meta-společenstev plevelů v zemědělské krajině intenzifikace zemědělství, agroekologie, heterogenita krajiny, ekologické zemědělství, prostorové měřítko, plevele
Porovnání odtoku vody, eroze půdy a výnosu ozimé pšenice při bezorebném a orebném zpracování půdy v severovýchodním Ontariu ochrana půdy; zpracování půdy; osevní postup; přímé setí; poloprovozní pokus; ozimá pšenice; eroze; povrchový odtok vody
Přirozená retence vody v lesích v horní části povodí: potenciál a limity – experimentální a modelová data hydraulické vlastnosti půdy; přirozená retence vody; vznik povodní; zalesňování; změna ve využívání půdy
Řízení koloběhu vody a toků energie: model ETR (energie-transport-reakce) koloběh vody; struktura krajiny; toky energie
Snížení RDP a RUP v krmivu zlepšuje metabolismus aminokyselin a využití energie u dojnic vystavených tepelnému stresu aminokyseliny, dojnice, tepelný stres
Specifické nevyřešené problémy při produkci siláží v teplých a chladných regionech problémy silážování, produkce siláže, plodiny mírného pásma, tropické plodiny
Společenstva plevelů na orné půdě jako indikátory způsobu hospodaření diverzita plevelů, semenná banka, integrovaný způsob hospodaření, ekologické zemědělství, indikátory biodiverzity, půda
Stromy, lesy a voda: Nový pohled na klimatickou změnu les; voda; energie; klimatická změna; zmírnění klimatické změny; udržitelné hospodaření; dešťové srážky
Vliv posklizňových zbytků a způsobu zpracování půdy na retenci vody v půdě a výnos zrna pšenice a čiroku v semiaridních podmínkách Texasu retence vody v půdě; půdoochranné zpracování půdy; posklizňové zbytky, semiaridní oblast podpovrchové kypření půdy
Vliv půdoochranných technologií na infiltraci vody do půdy a půdní vláhu půdoochranné technologie; infiltrace vody; efektivita využití vody; eroze; půdní vláha
Zachycování srážkové vody v povodí pro využití v agrolesnictví: Studie zaměřená na zajištění rovnováhy mezi ekologickou udržitelností a objemem zadržené vody agrolesnictví; ekologická udržitelnost; krajinný ráz; objem zadržené vody; zachycování srážkové vody
Zlepšení výnosu a nutriční hodnoty pícních plodin pícniny, zvýšení kvality,produkce trav, jeteloviny, šlechtění, management
Změna v přístupu k ochraně vody, půdy a koloběhu uhlíku sekvestrace uhlíku; půdní organismy; půdní pórovitost; retence vody; půdní úrodnost; udržitelné zemědělství
Ztráty živin z kontinentů do moře: vliv entropie na klima klima; krátký koloběh vody; toky energie; vegetace; udržitelné využívání krajiny
Fenolická kompozice a antioxidační aktivita vybraných genotypů jablek kultivar, hplc, celkový fenolický obsah (tpc), antioxidační aktivita frap, malusy
Fenolické sloučeniny v rostlinách a zemědělsko-průmyslové vedlejší produkty: Antioxidační aktivita, výskyt a potenciální použití fenolické sloučeniny, polyfenoly, flavonoidy, antioxidanty
Jablečná slupka jako přísada s přidanou hodnotou v potravinách fenoly, flavonoidy, jablko, antioxidační aktivita, rakovina, přidaná hodnota
Stanovení fenolických sloučenin v plodech jabloní a jejich zpracovatelských produktech jablka, polyfenoly, džus, pyré, zpracované jablko
Inertní materiály jako dlouhodobé nosiče a rozšiřovače životaschopných ascospor Leptosphaeria maculans a širší důsledky pro askomycetické patogeny canola brassica-napus; phoma stem canker; oilseed rape; western-australia; blackleg disease; epidemiology; release; dispersal; discharge; patterns
Insekticidní aktivita rostlinných extraktů proti škůdcům na řepce olejné. oilseed rape; pests; biological control; insecticide; plant extracts beetle meligethes-aeneus; essential oil compounds; pollen beetle; larvae
Interakce mezi hostitelem a patogenem ve vztahu k řešení cylindrosporiozy řepky způsobených Pyrenopeziza brassicae na druhuzích rodu Brassica crop losses; extracellular pathogens; pathogen population variation; qtl mapping; r-gene-mediated resistance
Izotermická amplifikace zprostředkovaná smyčkou (LAMP) pro rychlou detekci Pyrenopeziza brassicae (listové skvrnitosti řepky) patogeny plodin, ochrana rostlin, epidemiologie, listové skvrnitosti řepky, izotermická amplifikace zprostředkovaná smyčkou
Klimatická variabilita v Krajově (Rumunsko) a její vliv na ovocné sady meruňka, klimatická změna, ekosystémy, udržitelnost
Mapování genu rezistence ke sněti mazlavé Bt9 u pšenice tilletia tritici, sněť mazlavá, mapování genů, šlechtění, genetické markery
Meteorologické a krajinné vlivy na nálet blýskáčka řepkového do řepky olejné brassicogethes; decision support systems; insecticide resistance; integrated pest management; meligethes aeneus; monitoring trap; sustainable intensification; field;
Mutace v sdh genech u izolátů Zymoseptoria tritici a jejich vliv na citlivost k různým inhibitorům sukcinát dehydrogenázy. izoláty hub, rezistence, sdhi fungicidy, zymoseptoria tritici
Objev genu virulence ToxA u Bipolaris sorokiniana, patogenu pšenice a ječmene cochliobolus sativus, helminthosporium, horizontální přenos genů, toxa.
Obnova a přeměna trvalých jetelo-travních porostů na pastviny nebo pěstování plodin: Účinky na roční emise N2O po orbě uhlíková stopa, ekologická účinnost, výroba pícnin, management půdy, trávníky, silážní kukuřice
Odhad výnosu a kvality píce vojtěšky s využitím dálkových snímačů a teploty vzduchu výnos vojtěšky, kvalita vojtěšky, reflektance porostu, suma efektivních teplot, využití dálkových snímačů
Odolnost vůči Sclerotinia sclerotiorum u divokých druhů rodu Brassica a význam Sclerotinia subarctica jako patogenu rodu Brassica brassica cretica; brassica incana; resistance; sclerotinia sclerotiorum; sclerotinia subarctica; wild brassica ,western-australian conditions; quantitative trait loci; genome-wide association; stem rot; population-structure; juncea germplasm; napus; oleracea; crops; identification
Pěstební systémy třešní v Belgii třešně, výnos, plody, výhony
Pěstování třešní s využitím krycího systému prunus avium, polytunel, barva plodů, pevnost plodů, kvalita plodů, mikroklima, fotosyntéza, podnože
Phytomonas: Trypanosomy přizpůsobené prostředí rostlin trypanosomy, parazit, kokosová palma, olejová palma, kávovník, choroby rostlin
Pochopení pozitivního vlivu pícních předplodin a obdělávání půdy na půdní biologii po přechodu na střídání plodin na orné půdě. pšenice, ječmen, krmné plodiny, zpracování půdy, struktura půdy, biologické vlastnosti, půdní organismy
Posouzení čtyř azolů používaných v celé Evropě proti septoriové skvrnitosti pšenice, rzi plevové a rzi pšeničné azoly, výnosová odezva, evropa, zymoseptoria tritici, mutace cyp51
Použití podnože Gisela 5 pro třešně zakrslá podnož, gisela 5, únava půdy
Prostředky na ochranu rostlin používané v ekologickém zemědělství v Evropské unii ochrana rostlin; rostlinná výroba; účinná látka; biostimulanty; evropská unie; integrovaná ochrana rostlin
Pyramidování transgenních alel Pm3 u pšenice zvyšuje polní odolnost k padlí. blumeria graminis f. sp. tritici, rezistence, transgenoze, šlechtění, choroby rostlin
Rozdíly v produktivitě a kvalitě píce trav vlivem zvýšené koncentrace CO2 a snížené dostupnosti vody atmosférické hnojení uhlíkem, c3 a c4 trávy, dusíkaté látky, u.s. great plains
Siláže obsahující bioaktivní krmné luštěniny: slibný proteinový zdroj pro růst jehňat https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gfs.12225
Snížení nárůstu inokula Plasmodiophora brassicae včasnou eliminací výdrolu řepky olejné brassica napus; clubroot; disease severity index; glyphosate; oilseed rape volunteers; post-harvest management ,affect clubroot severity; soil-ph; canola; temperature; populations; resistant; virulence; disease; impact; germination
Snižování intoxikace zdrojů sladké vody při zachování úrovně regulace zaplevelení, zisku a produktivity: účinky zvýšené diverzifikace osevních postupů a snížení využití herbicidu https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.6b04086
Šlechtění na odolnost proti hmyzu v řepce: Výzvy, současné znalosti a perspektivy. (bio)marker-assisted selection; brassica napus; phenotyping; sinapis alba beetle meligethes-aeneus; cabbage seedpod weevil; parasitoid cotesia-plutellae; diamondback moth lepidoptera; expressing oryzacystatin i; brassica-napus seedlings; different host plants; sinapis-alba l; pollen beetle; bacillus-thuringiensis
Taniny v krmných rostlinách a jejich role v chovu zvířat a udržitelnost životního prostředí: přehled https://doi.org/10.1111/gfs.12053
Udržitelné hnojení dusíkem u ozimé pšenice prostřednictvím dočasné meziplodiny s leguminózou hnojení dusíkem, konkurence, meziplodina, vicia faba minor, pisum sativum, trifolium squarrosum, triticum aestivum l.
Uplatnění standardizovaného srážkového evapotranspiračního indexu v různých časových intervalech při hodnocení rizika zemědělského sucha v České republice index sucha, zemědělské sucho, vlhko, výnos, spei, syrs
Variabilita klimatu vysvětluje třetinu globálních ztrát výnosů hlavních plodin výnosová proměnlivost, dopad pozorované změny klimatu, kukuřice, rýže, pšenice, sója
Vliv sezóny, lokality původu a kultivaru na bioaktivní sloučeniny višní antioxidanty, klimatické podmínky, přírodní faktor, vegetační období, sad
Vliv sněhové pokrývky na variabilitu půdní vlhkosti a vznik sucha během vegetačního období v České republice výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhu, index sucho, spi, spei, pdsi, scpdsi, z‐index, scz‐index
Vliv závlahy a biologického hnojení na výnos a produkci Pískavice řecké seno io-hnojiva, stres suchem, léčivé rostliny, rhizobia, trigonella foenum graceum, závlahy
Vyhodnocení devíti genotypů řepky olejné (Brassica napus L.) na napadení a výkonost larev krytonosce řepkového (Ceutorhynchus napi Gyll.) integrated pest-management; cabbage seedpod weevil; meligethes-aeneus; pollen beetle; coleoptera-chrysomelidae; european populations; plant-damage; resistance; oviposition; lepidoptera
Výnos a jeho stabilita, rozmanitost plodin, adaptabilita a reakce na změnu klimatu, počasí a hnojení nad 75 let v České republice ve srovnání s některými evropskými zeměmi dynamika výnosu; stabilita výnosu; přizpůsobivost plodin; rozmanitost plodin; klimatická změna; dynamika hnojení; účinnost hnojiv; bilance dusíku
Využití modelů Euro-CORDEX pro projekce možného vývoje sucha v průběhu 21. století v České republice meteorologické sucho, zemědělské sucho, hydrologické sucho, regionální klimatické modely, spei, spi, rcp4.5, rcp8.5, co2
Využití transkriptomiky při výzkumu interakcí obilovin a patogenu Fusarium graminearum: co jsme se dosud naučili fusarium graminearum; fuzariózy klasů; ječmen; transcriptom; pšenice
Výzvy a příležitosti využívání půdy při potlačování chorob pro udržitelnou produkci pastvin půda, rostlinné patogeny, ekosystémy, udržitelná zemědělská výroba, zemědělství
Ztráta půdní organické hmoty po kultivaci pastvin: účinky na hlavní výměnné kationty a kationtová výměnnou kapacitu půdy organická hmota, acidifikace, plodiny na orné půdě, kationtová výměnná kapacita, pastviny, půda c, intenzita obdělávání půdy.
Aktivita nového fungicidu pyraziflumidu inhibitoru sukcinátdehydrogenázy proti sclerotinia sclerotiorum pyraziflumid; sclerotinia sclerotiorum; sensitivity distribution; resistance management base-line sensitivity; brassica-napus; in-vitro; stem rot; biochemical-characterization; natural-population; resistance risk; anhui province; oilseed rape; china
Antioxidační vlastnosti sladkých třešní (Prunus avium L.) - Role fenolických sloučenin antioxidační aktivita, polyfenoly, prunus avium, sladké třešně
Aplikace herbicidu při obnově pastviny zpočátku zlepšuje rozklad kořenů a zvyšuje zdroj uhlíku v půdě v trvalých travních porostech a pastvinách obnova pastvin, kořenový systém, uhlíková stopa, jetel, jílek mnohokvětý pastviny
Citlivost evropské pšenice na extrémní počasí evropská pšenice, kultivar, extrémy počasí, klimatická změna, výnosy
Citlivost na boskalid v polních izolátech Sclerotinia sclerotiorum z řepky v provincii Henan, Čína baseline sensitivity; boscalid; control efficacy; sclerotinia sclerotiorum base-line sensitivity; histidine kinase gene; beta-tubulin gene; botrytis-cinerea; fusarium-graminearum; alternaria-alternata; jiangsu province; stem rot; resistance; carbendazim
Dopady klíčových rizikových meteorologických jevů na variabilitu výnosů polních zelenin v České republice sucho, variabilita výnosů, košťáloviny, cibuloviny, plodová, luštěniny, kořenová
Fenolické sloučeniny v plodech jabloní (Malus x domestica Borkh.): Charakteristika a stabilita sloučenin po sklizni a během zpracování anthokyany, anthokyanidiny, flavanoly, flavonoly, fenolické kyseliny, deriváty kyseliny skořicové, fytochemické sloučeniny
Hodnocení latentní infekce patogenem Verticillium longisporum pomocí metody qPCR u řepky pěstované v polních podmínkách řepka olejka, verticillium longisporum, odolnost odrůd, kvantitativní real time pcr
Hodnocení systémů pro pěstování jahod bez půdy v Austrálii školka jahod, jahodové odnože, methylbromid, sazenice ze sadbovače, mikropropagace, hydroponie
Charakterizace slovinských jablek s ohledem na jejich botanický a zeměpisný původ a zemědělskou výrobní praxi jablka, stabilní izotopy, celková reflexní rentgenová fluorescenční (txrf) spektrometrie, botanický původ, zeměpisný původ, zemědělská praxe, slovinsko
Aplikace herbicidu pomocí aplikátorů (knotové rámy) - review. herbicidy, plevele regulace plevelů
Formulace entomopatogenních nematodů pro kontrolu škůdců steinernema spp.; heterorhabditis; pelety, doba přežití
Fusarium-rostlinné interakce: současný stav - přehled fusária, fytohormony
Genetická báze, evoluční původ a šíření rezistence vůči herbicidům inhibujícím acetolaktát syntázu u starčeku obecného (Senecio vulgaris) rezistence vůči herbicidům, inhibice als, starček obecný
Geneticky modifikované plodiny, plevele a herbicidy rezistence, tolerance, plevele, plodiny
Herbicidně rezistentní Lolium rigidum (jílek tuhý) nyní převládá v západním australském pásu pěstování obilí jílek tuhý, herbicidy, rezistence
Herbicidní účinnost formulovaného sorgoleonu, přírodního produktu exudátu kořene sorgum bicolor, herbicidy
Identifikace nového PSB cílového místa PSII mutace vedoucí k výměně aminokyselin D1 aminokyseliny Leu218Val v proteinu Chenopodium album D1 a porovnání s profily zkřížené rezistence známých modifikací v polohách 251 a 26 chenopodium album, rezistence, herbicidy
Interakce 2,4-D a Dicamby s glufosinátem pro regulaci Ambrosie trifidy (Ambrosia trifida L.) odolné vůči glyfosátu v kukuřici (Zea mays) tolerantní vůči glufosinátu herbicidy, dicamba, glufosinate, rezistence
Jsou herbicidy platnou součástí systémů regulace plevelů? pesticidy, herbicidy, integrovaná ochrana rostlin
Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015 blýskáčci; rezistence proti pyretroidům; citlivost na organofosfáty, lambda-cyhalothrin, chlorpyrifos-ethyl
Mutace 376 ALS vyvolává rezistenci vůči tribenuron-methylu u populací úhorníku mnohodílného (Descurainia sophia) v provincii Hebei, Čína úhorním mnohodílný, rezistence als, diagnostika
Nálezy rezistence vůči herbicidům acetyl-koenzymu A carboxylázy u Lolium rigidum v jižní Austrálie. herbicidy, rezistence, jílek tuhý
Nekrotická rezavá skvrnitost a zelená virová skvrnitost třešní České třešňového genofondu viry, třešně, diagnostika
Odolnost proti herbicidům inhibujícím ACCasu u populací vousce pomíjivého (Polypogon fugax) v Číně vousec pomíjivý, herbicidy, rezistence
Optimalizace technologií Clearfield při využití ExpressSun pěstovaní slunečnice v středoevropských podmínkách helianthus annuus l.; herbicid tolerantní plodiny; datum aplikace; pomocné látky; herbicidní antagonismus
První zpráva o mutaci Ser653Asn, která má vysokou odolnost proti imazamoxu (Bromus tectorum L.) sveřep střešní, herbicidy, rezistence
Přenos a exprese rezistence inhibitoru ALS z laskavce Palmerova (Amaranthus palmeri) na A. spinosus × A. palmeri hybrid. ezistence, herbicidy, amaranthus palmeri
Přístup k analýze nákladů regulace herbicidně rezistentní Alopecurus myosuroides. herbicidy, rezistence, psárka polní
Regulace plevelů v jarních obilninách mesotrionem obilniny, herbicidy, plevele
Regulace plevelů v řepě cukrové při využití půdoochranných technologií a různých druhů mulče beta vulgaris l.; chenopodium album l .; konzervační obdělávání půdy; půdochranné technologie; integrované regulace plevelů; stellaria media (l.)
Regulace turanky kanadské (Conyza canadensis) s aplikací glyfosátu DMA / 2,4-D cholin v kukuřice (Zea mays). conysa canadensis, glyphosat, 2,4-d herbicidy
Různé úrovně výskytu populací Lolium rigidum L., odolných vůči glyfosátu, vyskytujících se v hlavních plodinách v jižním Španělsku a ve Francii herbicidy, rezistence plevele
Technologie pěstování máku (Papaver somniferum L.) za pomocnicí regulátorů růstu chlormequat chloride; ethephon; metconazole; difenoconazole; paclobutrazol; fytotoxixita
Účinnost řízeného působení atmosféry dusíkem na dospělce šesti skladištních škůdců nechemická kontrola škůdců; fyzické metody; modifikovaná atmosféra; kovový zásobník na silo; skladované zrno
Vliv insekticidů používaných proti zavíječi kukuřičnému a třásněnkám na kukuřici chemická regulace; listové insekticidy; účinnost; thysanoptera; zea mays
Výběr nejlepších systémů regulace pro plodiny pro zaměření pleiotropních účinků při řízení rezistence u jednoletých trav. Studie simulace psárky polní plevele, regulace, rezistence
Význam tank mixů dicamby s glyfosátem aplikovaných při regulaci plevelů v sóji rezistentní vůči dicambě a glyfosátu dicamba, glyphosat, plevele, rezistence
Vztah mezi dormancí semen plevelů a rotací herbicidů: důsledky vývoje rezistence plevele, herbicidy, regulace plevelů
Ztráty na výnosu cukrové řepy v závislosti na výskytu plevelů, biomase plevelů, a intenzitě zaplevelení interakci mezi plodinami a plevely; regulace plevelů; ztráty na výnosu
Absorbce a distribuce foliárně aplikovaného zinku (70Zn) při růstu kukuřice a pšenice s nízkou nebo adekvátní výživě Zn zinek; nedostatek; foliární aplikace; hydroponická výživa; plodiny
BASS – nové sírové hnojivo síra; řepka ozimá; snížení vyplavení; granulované hnojivo
Dynamika uhlíku v kukuřici je řízena stavem půdní eroze a fenologií rostlin spíše než formou hnojení dusíkem půda; skleníkové plyny; co2; eroze; hnojení dusíkem; bilance uhlíku
Hospodaření se živinami zlepšuje účinnost využití vody plodinami živiny; hospodaření s vodou; pšenice; evaporace; hnojení n
Interakce mezi pšenicí a cukrovkou při intercroppingu intercropping; cukrovka; pšenice živiny; fotosyntéza; interakce
Klíčení semen Bromus sterilis L. při rozdílném potenciálu vody, různých teplotách a světelných režimech plevelná tráva; ekologie semen; stres vody; hydrotermální čas
Kvantitativní vliv vegetačního pokryvu na větrnou erozi a ztráty půdních živin na pouštním travním porostu v jižním Novém Mexiku, USA větrná eroze; travní porost; ztráta živin, organický uhlík, dusík
Má diverzita pěstovaných plodin pozitivní vliv na mikrobiální biomasu a dynamiku organické hmoty? Meta-analýza biodiverzita; osevní postup; dekompozice; aktivita extracelulárních enzymů; posklizňové zbytky; mikrobiální biomasa; mineralizace dusíku; respirace; úrodnost půdy
Metody, načasování a trvání holých úhorů pro regulaci Cirsium arvense a dalších vytrvalých plevelů sonchus arvensis, elymus repens, tussilago farfara, stachys palustris, zelené hnojení, krycí plodina, orba
Meziroční dynamika přijatelného draslíku v dlouhodobém výživářském pokusu dlouhodobý experiment; draslík; půda; bilance živin; osevní sled
Monitoring pufrovací funkce půdy při různých způsobech zpracování (kultivace) půdy pufrovací funkce, zpracování půdy, hodnota ph
Načasování zpracování půdy jako faktoru ovlivňující plevelná společenstva zpracování půdy, načasování, vzcházení plevele
Porovnání bilance půdního dusíku v ekologickém a konvenčním způsobu hospodaření v povodí řeky Seiny ve Francii dusík, dusičnany, ekologické zemědělství, bilance živin, hnojení, osevní postup
Porovnání větrné eroze založené na měřeních a simulaci SWEEP: Případová studie v Kangbao County, provincie Hebei, Čína větrná eroze; předpovědní systém, modelování; půda; částice
Přehled metod regulace plevele pomocí konkurence při pěstování pšenice odrůdy potlačující plevele, alelopatie, hustota rostlin, výsev, orientace řádků šablona pro setí, triticum aestivum l.
Přístupnost a bilance živin v půdě v dlouhodobých polních pokusech IOSDV s organickým a minerálním hnojením dlouhodobý pokus, půda, minrální hnojení, organické hnojení, živiny, přístupnost, bilance, mehlich 3, kvk-uf
Přístupnost půdních mikroelementů v podmínkách dlouhodobé aplikace minerálních a organických hnojiv dlouhodobé diferencované hnojení, půda, minerální hnojení, organické hnojení, živiny, přístupnost
Reprodukční schopnost Heterodera schachtii na Thlaspi arvense, Capsella bursa-pastoris a různých populacích Chenopodium album střídání plodin, pokryvnost plodiny, citlivost vůči hlísticím, řepa cukrová, regulace plevelů
Struktura bakteriálního společenstva v půdách s ekologickým a konvenčním způsobem hospodaření: výsledky dlouhodobého pokusu ekologické zemědělství, půdní mikrobiální biomasa, půdní mikrobiální společenstvo, dlouhodobé pokusy
Studie použitelnosti čtyř půdních extraktantů pro stanovení biologické přístupnosti mikroelementů v polských půdách extraktanty; mikroprvky; řepka ozimá; kukuřice; ječmen; jarní pšenice
The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields biodiverzita, avifauna, hmyz, trofické úrovně, plevele, společenstva plevelů, orná půda
Účinek osevních postupů a hnojení na výnos sušiny a obsah organického uhlíku na půdě v dlouhodobých pokusech v Praze dlouhodobé pokusy, organická hnojiva, osevní postupy, příjem dusíku, dusíková bilance
Vlastnosti a rysy plevelů orné půdy v agroekosystému: přehled současných znalostí agroekologie, ekologické funkce, biodiversita
Vliv dusíkatých hnojiv na živinný režim v půdě při pěstování sladkého čiroku s rozdílnou zásobou labilního fosforu v půdě sladký čirok, nitrátový dusík, hnojiva, labilní fosfor, výměnný draslík
Vliv fragmentace kořenových výběžků na generativní reprodukci Sonchus arvensis segmenty kořenových výběžků, vytrvalý plevel, počty semen, hmotnost semen
Vliv intenzity zpracování půdy na snížené vzcházení jednoletých trávovitých plevelů v ozimých obilovinách zpracování půdy, vzcházení, apera spica-venti, vulpia myuros, poa annua.
Vliv půdního typu na dostupnost fosforu pocházejícího z kejdy dojnic kejda; fosfor; morganovo činidlo; aplikace
Vliv stupňovaného draselného hnojení na vybrané formy půdního draslíku půda, draselné hnojení, formy draslíku, vodorozpustný, výměnný, rozpustný v kyselině, kombinace hnojení
Vliv technologií Ag nanočástic na klíčení, růst a výměnu plynů u kukuřice a řepky ozimé nanočástice; ag+ ionty; kukuřice; řepka ozimá; klíčení; výměna plynů
Vliv zpracování půdy na potlačení plevele a produkci ozimé pšenice ozimá pšenice, zpracování půdy, zhutnění půdy, herbicidy, výnos
Výnosy a kvalita půdy v konvenčním a ekologickém způsobu hospodaření (v průběhu šestileté konverze) ekologické zemědělství, rostlinná produkce, statková hnojiva, průmyslová organická hnojiva, kvalita půdy
Vývoj plevele v jarní pšenici při odlišném zpracování půdy a hospodaření s dusíkem dvouděložné plevele; konvenční zpracování půdy; jednoděložné plevele; n hnojivo; omezené zpracování půdy; regulace zaplevelení
Vztah mezi redox potenciálem a nitrifikací v různých osevních postupech osevní postup, redox potenciál, nitrifikace, ekologie, zemědělství, zpracování půdy
Změny v emisích oxidů dusíku z hnoje v závislosti na teplotě a vlhkosti oxidy dusíku; hnůj; emise n2o-n; nitrifikace; půda
Arbuskulární mykorhiza různým způsobem ovlivňuje syntézu esenciálních látek u koriandru a kopru aromatické rostliny, arbuskulární mykorhiza, esenciální oleje, koriandr, kopr, růst rostlin
Effect of crop rotation on mycorrhizal colonization and wheat yield under different fertilizer treatments biodiverzita, avifauna, hmyz, trofické úrovně, plevele, společenstva plevelů, orná půda
Úloha arbuskulární mykorhizy při snižování ztrát živin z půdy arbuskulární mykorhiza, ztráty živin, vyplavování živin, dusík, fosfor
V intenzivně využívané zemědělské krajině přispívají komplexní biotopy okrajů polí k ochraně ptáků a polních plodin proti škůdcům ekosystémové služby, vojtěška, klikoroh vojtěškový, biodiverzita
Vliv osevního postupu na rozvoj mykorhizy a výnos pšenice při různých úrovních hnojení arbuskulární mykorhiza, osevní postup, dusík, fosfor, efektivita využití vody, výnos pšenice
Vliv stromů na obsah půdního organického uhlíku a dostupnost živin v systému agrolesnického hospodaření v mírném podnebném pásu půdní organický uhlík, půdní úrodnost, agrolesnictví, topol
Význam arbuskulární mykorhizy při optimální úrovni fosforu (Olsen P) pro dosažení maximálního výnosu v intenzivním systému pšenice-kukuřice arbuskulární mykorhiza, olsen p, osevní postup, fosfor, vápenité půdy
Adaptivní dusík a integrovaná ochrana proti plevelům v konzervačním zemědělství: dopady na zemědělské produkty, emise skleníkových plynů a rezidua herbicidů půdní robor, ndvi, greenseeker ™, adoptivní hnojení dusíkem, globální oteplování, rezidua herbicidů
Bilance uhlíku, dusíku a skleníkových plynů na čtyřhonném osevním postupu v severní Francii kukuřice, pšenice, ječmen, hořčice, toky n2o, toky no, nh3 volatilizace
Biologie a regulace Avena fatua a Avena ludoviciana: významné druhy plevelů v agroekosystémech divoký oves, obiloviny, odolnost vůči herbicidům, konkurence plodin
Botanické složení porostů na opuštěných trvalých travních porostech, které byly organicky hnojeny botanické složení; organické hnojení; využití; louka; neobhospodařované porosty
Dlouhodobé změny v obsahu půdní organické hmoty množství a kvalita půdní organické hmoty; změny organických látek v půdě v čase, organická složka půdy
Dopad tepla a sucha na kvalitu a výši výnosu brambor globální oteplování; periody vysokých teplot; snížení hospodářského výnosu brambor; sekundární tvorba hlíz; chlorofyl a fluorescence
Druhově bohaté biopásy vytrvalých, divoce rostoucích druhů rostlin zvyšují ochranu proti škůdcům a výnosy plodin biologická kontrola, funkční biodiverzita, přirození nepřátelé škůdců, polopřirozené ekosystémy
Ekologické dopady intenzifikace zemědělství v Evropě společná zemědělská politika, orná půda, eroze, znečištění, pesticidy, hnojiva, biodiverzita, klimatická změna, zpracování půdy, agro-envi
Ekologie a regulace plevelů v podmínkách šetrného zemědělství regulace plevelů, ekologie plevelů, bezorebné zpracování půdy, posklizňové zbytky, osevní postupy, smíšené kultury
Emise oxidu dusného ze šedozemí ve vegetačním období a v závislosti na historii hnojení a osevním postupu osevní postup, dlouhodobé hnojení, oxid dusný, příjem dusíku, emise
Indexy fosforu: Proč potřebujeme inventarizaci, jak je děláme p-index, ztráty fosforu, aplikace hnojiv, kvalita vody
Inovativní systémy hospodaření s využitím luskovin a meziplodin v jihozápadní Francii s cílem snížit dodávky dusíkatých hnojiv a udržet vysoký výnos pšenice diverzifikace plodin, minerální dusík, čirok, sója, slunečnice, hrách, osevní postup
Intercropping sunflower in organic vegetables to augment bird predators of arthropods polní ptáci, predace hmyzu, slunečnice, zelenina, smíšené kultury
Kdy vysít a hnojit plodiny, které sníží zaplevelení polí? alelopatie; čeleď brukvovité; meziplodina; plodinový systém; konkurence; hustota plevelů
Pěstování jednoletých plodin mezi řadami stromů snižuje vyplavování živin z půdy: výsledky pokusu ve východní Kanadě agrolesnictví, ztráty živin, koloběh živin, hybridní topoly
Pěstování pšenice s luskovinami ve smíšené kultuře vede ke zvýšení koncentrace dusíku a síry v zrnu pšenice smíšené kultury, pšenice, luskoviny, obsah bílkovin v zrnu, dusík, síra
Porovnání extraktantů 1 M HCl a Mehlich 3 pro stanovení stavu mikroživin v polských půdách v kontextu s požadavky ozimé pšenice na živiny 1 m hcl, mehlich 3, stanovení mikroelementů, půdní testy, extrakce, nedostatek
Regulace Elymus repens pomocí fragmentace oddenků a opakované seče v nově založeném porostu jetele plazivého agropyron repens, elytrigia repens, trifolium repens, vytrvalý plevel, zpracování půdy, mechanická regulace plevelů, krycí plodina, integrovaný systém regulace plevelů
Regulace vytrvalých plevelů v jarních obilovinách pomocí podmítky a orby na podzim nebo na jaře regulace plevelů; cirsium arvense; elymus repens; sonchus arvensis; stachys palustris; zpracování půdy
Stanovení glomalinu v zemědělských a lesních půdách pomocí blízké infračervené spektroskopie půdní organická hmota, glomalin, simultánní stanovení, validace metody
Stanovení rostlinám přístupných mikroživin v extraktu Mehlich 3 – návrh kritických hodnot zemědělská půda, extrakční proces, přístupné mikroživiny, hodnocení výsledků
Utužení půdy a opylení hmyzem modifikují dopady/význam osevního postupu na fixaci dusíku a výnos společná zemědělská politika, orná půda, eroze, znečištění, pesticidy, hnojiva, biodiverzita, klimatická změna, zpracování půdy
Vliv diverzity osevních postupů na společenství půdních organismů a jejich funkci v agroekosystému osevní postup, mikrobiální společenstva, půdní uhlík, půdní dusík, půdní organická hmota
Vliv dynamiky zastínění na růst a výnos pšenice – perspektivy agrolesnictví v mírném pásu ozimá pšenice, časo-prostorové zastínění, výnos zrna, modelování, agrolesnictví
Vliv hnojení, vypalování a pastvy na druhovou skladbu rostlin na dlouhodobě oplocených loukách management obhospodařování, biomasa, rostlinná diversita, výzkum konkurence
Vliv jedenáctileté diverzifikace osevního postupu na dynamiku dekompozice posklizňových zbytků biodiverzita; osevní postup; dekompozice; aktivita extracelulárních enzymů; posklizňové zbytky; mikrobiální biomasa; mineralizace dusíku; respirace; úrodnost půdy
Vliv kombinovaného hnojení fosforečnanem vápenatým a elementární sírou na výnos a příjem živin sójou nádoby; bio zemědělství; nedostatek fosforu; sója luštinatá
Vliv orby a osevního postupu na velikost a složení semenné banky plevelů laskavec, turanka kanadská, bob obecný, ozimá pšenice, amaranthus spp., conyza canadensis, vicia faba, mnohorozměrná analýza, zpracování půdy, osevní postup, plevele
Vliv osevního postupu, zpracování půdy a aplikace pesticidů na dlouhodobou produktivitu polního hospodaření a jeho dopady na životní prostředí: výsledky dlouhodobých pokusů v Německu a Dánsku integrovaná produkce, osevní postup, bilance dusíku, energie, humus, zpracování půdy
Vliv předúpravy vzorků půdy sušením na aktivitu enzymů půdní enzymy; agroekosystém; biochemický parametr; úrodnost půdy; vlhkost; mikrobiální zastoupení
Vliv půdy a podmínek životního prostředí na stav hlavních makroživin v listech a plodech jeřábu černého (Aronia melanocarpa) obsah makroelementů, půda, listy, plody, aronia melanocarpa
Vliv původu, sezónnosti a uchování semen při různých teplotách na klíčení Senecio vulgaris (Asteraceae) antropogenní změny; cyklický proces; invaze rostlin
Vliv střídaní plodin a systémů zpracování půdy na zaplevelení a produkci pšenice pro přípravu chleba zpracování půdy, pěstování plodin, pšenice, plevele, střídání plodin
Vliv termínu setí a sklizně na produkci dvou odlišných kultivarů řepy cukrové prodloužení vegetace; řepa cukrová; parazit
Výnosy a dynamika plevele při různém střídání plodin v organických a konvenčních systémech v kanadských prériích pěstování plodin; střídání plodin; biozemědělství; plevele; výnosy
Zaplevelení a výnosy plodin ve vztahu k orbě a mulčování při různém střídání plodin v semiaridních oblastech zpracování půdy, posklizňové zbytky kukuřice - mulč, střídání plodin, plevele, výnosy
Změny v obsahu půdního fosforu po jeho aplikaci na černozem a luvizem a vliv na výnos biomasy ječmene fosfor, hnojení ječmen, půda, nadzemní biomasa
Zpracování půdy v noci: zpožděný proces vysychání půdy při obdělávání pozemků v noci může neočekávaně podporovat vzcházení plevele tma, světlo, den, kultivace, semena, teplota, půdní vlhkost
Způsoby ochrany půdy před setím kukuřice v kombinaci s páskovým zpracováním půdy stabilita půdních agregátů, konzervační obdělávání půdy, mulčování, rostlinný pokryv, zbytky rostlin, silážní kukuřice, ochrana půdy
Reakce dostupné půdní síry na nadmořskou výšku a degradaci horských luk v Wugongu, Čína antropogenní změny; cyklický proces; stechiometrie