Zdroj: KULHAVÝ Z., ČMELÍK M., TLAPÁKOVÁ L., PELÍŠEK I., ŠVIHLA V., 2015: Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků. Certifikovaná metodika, 52 stran, ISBN 978-80-87361-38-2, VÚMOP v.v.i.

Klíčová slova: "výsadba dřevin, rychle rostoucí dřeviny (rrd), zarůstání drenáže, projekt zalesnění pozemku, důsledky zalesnění, funkčnost drenážního systému"

Dostupný z: http://www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna/ , http://knihovna.vumop.cz


V praxi dochází k situacím, kdy je odvodněný pozemek následně zalesněn, což vytváří nová rizika negativního ovlivnění původní odvodňovací stavby, sousedních pozemků, ale i samotných vysazených porostů. Efektem zalesnění může na stavbu působit i výsadba rychle rostoucích dřevin (RRD), přestože se nadále z formálního hlediska jedná o zemědělské využívání pozemku. Metodika poskytuje doporučené postupy pro hodnocení efektu zalesnění na odvodňovací systém jako celek nebo na jeho přímo ovlivněnou část. Upozorňuje na rizika, související s nekoordinovanou výsadbou liniové a solitérní zeleně v blízkosti objektů stavby odvodnění (týká se i náletových dřevin) a navrhuje opatření na dodatečné úpravy stavebních objektů nebo konstrukčních prvků zalesňováním dotčeného drenážního systému.

Popsaná rizika nejčastěji vznikají nerespektováním stavby odvodnění (může být způsobeno chybějícími informacemi o existenci a rozsahu odvodnění), podceněním její funkce (např. po několikaletém sušším období, v němž se existence odvodnění neprojevuje), neznalostí širších funkčních souvislostí (zohledňujících často složitou topologii drenážního systému) nebo neznalostí legislativních náležitostí (zákonná ochrana institutu odvodnění jako vodohospodářské stavby, vlastnicko-uživatelské vztahy v rámci plošného vymezení stavby) apod. Vysazené dřeviny (případně nálety dřevin) způsobují vrůstání kořenového systému do drenážního potrubí a způsobují snižování jeho průtočnosti. Voda, přitékající z horních částí systému pak často vyvěrá na povrch pozemku nebo jej poškozuje zamokřením a vodní erozí.

V metodice jsou popsány postupy pro zjištění existence drenážního odvodnění na pozemku, stanovení vhodnosti k zalesnění s ohledem na rizikové aspekty vzniku poruchy a doporučuje vhodná opatření, minimalizující negativní vliv dřevinné vegetace na zbývající části odvodňovacího systému. Představena jsou vhodná technická opatření. Metodika se dotýká i dosud legislativně nedořešených témat, jakými je podílové vlastnictví meliorační stavby, potřebný rozsah vodoprávního projednání změny užívání stavby, zpracování přílohové části žádosti o dotaci nebo náležitosti zpracování projektu zalesnění pozemku v těchto případech.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz