Anglicky: Pre-harvest weed mapping of Cirsium arvense in wheat and barley with off-the-shelf UAVs

Zdroj: Rasmussen, J.; Nielsen, J.; Streibig, J. C.; et al. 2019 Pre-harvest weed mapping of Cirsium arvense in wheat and barley with off-the-shelf UAVsPRECISION AGRICULTURE Volume: 20 Issue: 5 Pages: 983-999

Klíčová slova: "obrazová analýza; regulace plevelů"

Dostupný z: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11119-018-09625-7


Příspěvek popisuje postup detekce širokolistých plevelů před sklizní obilnin za využití snímků UAV v standardních podmínkách při využití kamer RGB. Všechny snímky byly využity v rámci testování této metody a její aplikace při regulaci Cirsium arvense při silném zaplevelení, a proto se tato procedura nazývá metoda „Thistle Tool“. Tato metoda „Thistle tool“ však může být využita při regulaci tohoto plevele po sklizni na strništi. Mapy s výskytem pcháče rolního - C. arvense mohou být použity pro předsklizňovou aplikaci glyfosátu v zemích, kde je to povoleno, nebo být využity při aplikaci herbicidů v dalších letech, jelikož výskyt pcháče se výrazně nemění. Detekční postup používal výhradně barevnou analýzu a rozlišoval zelenou a odumírající (dozrávající) vegetaci bez schopnosti rozlišovat mezi jednotlivými druhy rostlin. Tato studie prokázala, že snímání UAV je prakticky využitelné pro mapování pcháče rolního - C. arvense. Práce uvádí limitující faktory, které mohou omezovat koncového uživatele a uvádí výhody a nevýhody využití algoritmů při detekci plevelů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz