Anglicky: Influence of drought stress on afalfa yields and nutritional composition

Zdroj: Yinghao, L., Qian, W., Gentu, G., Guodong, H., Yushan, J. 2018. Influence of drought stress on afalfa yields and nutritional composition. BMC Plant Biology, 18, 1-9 [cit. 2018-07-04]. DOI: 10.1186/s12870-017-1226-9. ISSN 14712229.

Klíčová slova: "vojtěška (medicago sativa l.), stres suchem, vodním režim, nutriční hodnota "

Dostupný z: ttps://doi.org/10.1186/s12870-017-1226-9


Pícninářství pojednává o velice důležité oblasti, která je dnes v popředí zájmu z hlediska obhospodařování (pratotechniky) a kvality píce, ale i z hlediska mimoprodukčních funkcí pícnin, ochrany životního prostředí a utváření krajiny, revitalizace a druhové diverzity. Během posledních dvaceti let došlo v České republice k podstatným změnám ve struktuře hospodaření na půdě. Pokles ploch jetelovin a snížení produkce chlévského hnoje vlivem redukce stavů hospodářských zvířat se začal projevovat v podnicích hospodařících bez živočišné výroby i na celém systému hospodaření s následným dopadem na stabilitu výnosů. Už v roce 2007 svítil titulek v tisku s nadpisem: „Půda v Česku je nejsušší za posledních pět let“. Předpokládá se, že změna klimatu může zvýšit riziko místního sucha s vážnými následky pro zemědělství. Největší prioritou teď bude, naučit se zadržet vodu v krajině. Česká krajina jakožto střecha Evropy je náchylná na sucho, a my se tomu budeme muset přizpůsobit. Příčinou sucha není jen měnící se klima, ale krajina naší české země, která není k suchu přizpůsobena.

 

Studie z Číny popisuje vliv sucha na výnosy vojtěšky (Medicago sativa L.), a její nutriční složení na základě uměle vyvolaných podmínek sucha během dvouletého 2012-2014 polního experimentu. Byly zde porovnávány dvě odrůdy vojtěšek, Gold Queen a Suntory. Závažnost a načasování období sucha se lišila a vojtěšky byly sklizeny buď časně během kvetení, nebo pozdě v plném květu. Výsledky získané z výnosů suché hmoty Gold Queen byly vyšší než Suntory, kdy odrůda Gold Queen byla také odolnější vůči suchu. Snížení výnosů z důvodu nedostatku vody bylo pozorováno u obou odrůd. Frakce hrubého proteinu (CP) se snížila v důsledku stresu suchem. CP byla vyšší u Golden Queen než u Suntory a vyšší i v časné sklizni ve srovnání s pozdní sklizní. Silné sucho pozdě na jaře mělo největší vliv na obsah CP. Koncentrace (NDF) byla v Suntory vyšší než v Gold Queen, ale rozdíl nebyl významný (P = 0,0908). Frakce ve vodě rozpustných sacharidů (WSC), byla výrazně vyšší u Gold Queen, než u Suntory. Výsledky naznačují, že nutriční hodnoty vojtěšek v období sucha poklesnou. Tyto účinky mohou být částečně překonány výběrem odrůd Gold Queen nad Suntory, cíleným zavlažováním, zejména na konci jara a dřívějšími sklizněmi. Zemědělská výroba krmiv je závislá na přiměřeném zásobování vodou. Tato závislost, která může být problémem v polosuchých klimatech zejména v létě. Nedostatečný zdroj vody může silně ovlivnit produkci krmných luštěnin, což vede ke snížení výnosů v závislosti na závažnosti a trvání stresu sucha.

Zpracoval/a: Ing. Ivana Šindelková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., sindelkova@vupt.cz