Anglicky: Selective dry-cow therapy can be implemented successfully in cows of all milk production levels

Zdroj: Rowe, S, Kabera, F, Dufour, S, Godden, S, Roy, JP, Nydam, D. 2023. Selective dry-cow therapy can be implemented successfully in cows of all milk production levels. Journal of Dairy Science, 106 (3).

Klíčová slova: "selektivní zaprahování krav, mastitidy, antimikrobní rezistence, zodpovědné používání antimikrobik "

Dostupný z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36653288/


Racionální používání antibiotik na farmách dojeného skotu může být zlepšeno prostřednictvím implementace tzv. selektivního zaprahování dojnic. Někteří chovatelé se však obávají, že toto opatření bude znamenat zvýšení zdravotních problémů u krav s vysokým nádojem při zaprahování.

Cílem této studie proto bylo vyhodnotit, zda bude mít selektivní zaprahování řízené na základě kultivace nebo algoritmu vliv na výskyt intramamárních infekcí v suchostojném období, na produkci mléka a výskyt mastitid v následné laktaci oproti kravám plošně zaprahovaným antibiotiky, a to podle úrovně produkce mléka před zaprahnutím.

Údaje byly shromážděny z klinických studií provedených ve Spojených stádech a Kanadě, které porovnávaly selektivní zaprahování na základě bakteriologické kultivace a na základě algoritmu s pozitivní kontrolou, což byly dojnice plošně zaprahované antibiotiky. Do těchto studií byly krávy zařazeny 1–2 dny před zaprahnutím, náhodně rozdělené mezi systémy selektivního a plošného zaprahování a jejich sledování trvalo do 120 dne následné laktace. Celkem bylo sledováno 1 485 krav, což představovalo 5 097 čtvrtí.

Na úrovni čtvrtí byla sledována spotřeba antibiotik při zasušení, prevalence intramamárních infekce po otelení, pravděpodobnost vzniku infekce či vyléčení v suchostojném období; na úrovni krav výskyt klinické mastitidy, vyřazení ze stáda, počet SB a nádoj během 1–120 dne laktace.

Krávy byly klasifikovány podle nádoje v poslední kontrole mléčné užitkovosti (KU) před zaprahováním na krávy s nízkou, střední nebo vysokou produkcí mléka (nízká: <23,7 kg/den, střední: 23,7 až 30,4 kg/d a vysoká >30,4 kg/d).

U selektivního zaprahování realizovaného na základě bakteriologické kultivace byl podíl krav zaprahovaných s antibiotiky v závislosti na úrovni produkce mléka 40,7 % (nízká), 41,7 % (střední) a 47,2 % (vysoká). U selektivního zaprahování prováděného pomocí algoritmů byly podíly 60,6 % (nízká), 38,7 % (střední) a 35,1 % (vysoká). Zdraví vemene bylo obdobné u zvířat s realizovaným selektivním zaprahováním (oběma způsoby) ve srovnání se zvířaty, u kterých bylo plošně použito antibiotikum při zaprahování. S rovnoměrným rozložením poruch u nízko, středně a vysokoprodukčních dojnic. Daná zjištění této studie naznačují, že selektivní zaprahování nezávisle na jakém základě prováděné, lze v daných podmínkách chovu používat u krav s jakoukoli úrovní nádoje, tj. i u vysokoprodukčních zvířat.

Zpracoval/a: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., slosarkova@vri.cz