Anglicky: Influence of compost addition on soil properties, root growth and vine performances of Vitis vinifera cv Cabernet sauvignon

Zdroj: Federica Gaiotti, Patrick Marcuzzo, Nicola Belfiore, Lorenzo Lovat, Flavio Fornasier, Diego Tomasi. Influence of compost addition on soil properties, root growth and vine performances of Vitis vinifera cv Cabernet sauvignon. 2017. Scientia Horticulturae, 225 (2017) 88–95

Klíčová slova: "organická hmota, kompost, réva vinná, kořenový systém"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423817303916


Aplikace kompostu a jeho následný rozklad v půdním profilu může pozitivně ovlivnit růst kořenů i nadzemních částí révového keře. Optimalizace účinků a působení kompostu je však spojena se stanovením potřebných dávek a způsobů jeho aplikace. Právě této tématice se věnuje předložený příspěvek, který soustřeďuje výsledky 5letých experimentů realizovaných v oblasti severní Itálie. Experimenty byly realizovány s využitím slamnatého chlévského hnoje a kompostu vyrobeného z odpadního réví po řezu vinic. Při aplikaci byla organická hnojiva aplikována variantně  - plošně v prostoru meziřadí a podél ošetřovaných řádků, jako kontrola posloužila nehnojená varianta. Aplikační dávka činila každoročně 4 t.ha-1. |Na keřích u jednotlivých pokusných variant byla měřena délka letorostů, výnos hroznů (průměrná hmotnost hroznu, hmotnost bobulí, výnos hroznů na keř – u hnojených variant o 15–24% vyšší než u kontrolní varianty) a jejich kvalita (cukernatost, obsah titrovatelných kyselin, pH, YAN, obsah antokyanů a flavonoidů). Současně byly hodnoceny půdní vlastnosti, hustota a rozložení kořenů v půdním profilu. Výsledky prokázaly nejsilnější stimulační účinek na růst kořenů při aplikaci kompostu (celková hustota 52 kořenů/m2). Získané výsledky potvrdily pozitivní vliv kompostu na půdní vlastnosti, obsah humusu a mikrobiální aktivitu půdy. Při hnojení oběma druhy organických hnojiv došlo k poklesu kvality hroznů, která byla zapříčiněna zřejmě narušením poměrů mezi růstem nadzemní části a kořenů.

Výsledky měření dokazují pozitivní vliv organické hmoty na půdní úrodnost, růst kořenů, výnos i kvalitu hroznů. Pozornost je však potřebné věnovat velikostem aplikačních dávek a složení kompostu k zajištění optimálního poměru mezi růstem keřů a jejich plodností.

Zpracoval/a: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, patrik.burg@seznam.cz