Anglicky: Estimation of land loss in the near future in the Czech Republic

Zdroj: Janků, J., Jakšík, O., Kozák, J., Marhoul, A.M. 2016. Estimation of land loss in the Czech Republic in the near future. Soil & Water Res., 11: 155-162.

Klíčová slova: "spotřeba půdy, ochrana půdy, zábory půdy, utěsnění půdy (soil sealing), příměstské oblasti, městské oblasti"

Dostupný z: https://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=40_2016-SWR


Studie předkládá odhad, kolik hektarů půdy bude vyňato ze zemědělského půdního fondu (ZPF) v nadcházejících letech v okolí největších měst (Prahy, krajských a okresních) pro nezemědělské účely, zejména pro bydlení a průmyslové zóny. Princip studie spočívá ve vytvoření "bufferu" -  obalové zóny v okolí měst pro odhad rozšíření příměstské oblasti.

Pro hlavní město Prahu byl stanoven “buffer” 3 km, pro krajská města 2 km a pro okresní města 1 km. V této oblasti, stejně jako na území měst (intravilánu), byl vypočítán odhad v budoucnu odnímané výměry zemědělské půdy pro stavební účely.

Studie také kvantifikuje změny výměry jednotlivých půdníh typů. Výsledky ukazují na výrazné snížení plochy půd nejvyšší kvality, především proto, že největší města jsou historicky založena  na nejlepších půdách a tato města se rozšiřují  mnohem více než města menší. .

Výsledky byly statisticky zpracovány pro a) celkem, b) každé krajské město c) každé okresní město a d) celkem vždy samostatně pro městské oblasti, pro příměstské oblasti (nárazníkové zóny) a pro jejich kombinace. Kambisoly představují půdní skupinu s největší ztrátou půdy, následovanou Luvisoly a černosoly.

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Janků, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, janku@af.czu.cz