Anglicky: First report of Ser653Asn mutation endowing high-level resistance to imazamox in downy brome (Bromus tectorum L.)

Zdroj: Kumar V., Prashant J. (2017) First report of Ser653Asn mutation endowing high-level resistance to imazamox in downy brome (Bromus tectorum L.). Pest Manag Sci .; 73: 2585–2591

Klíčová slova: "sveřep střešní, herbicidy, rezistence"

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&parentProduct=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=2FcUYsNKtQsetPmqgi9&page=1&action=changePageSize&pageSize=25


Bromus tectorum L. je jedním z nejobtížněji se vyskytujících druhů trávových plevelů na orné půdě a nezemědělských plochách severozápadních státech USA. V roce 2016 byly odebrány vzorky diaspor obilek sveřepu střešního v pšeničném poli. Odebrány k další experimentální práci byly vzorky sveřepu střešního (R), tedy rostlin, které přežily aplikaci herbicidu imazamox  po aplikaci dávky  (44 g ha-1) v imidazolinon tolerantním (IMI tolerantní nebo Clearfield ™) v kraji Carter, MT, USA. Cílem této studie bylo stanovení rezistence plevele sveřepu střešního B. tectroum R na imazamox a případně další inhibitory ALS k detekci mechanismu rezistence na imazamox.

Rostliny získané z odebraných vzorků  Bromus tectorum vykazovaly vysokou rezistenci (110,1krát) k imazamoxu (IMI) a křížovou rezistenci k pyroxsulamu (TP) (4,6 krát) a propoxykarbazonu (SCT) s nízkou až střední hladinou (13,9krát)). Naopak rostliny Bromus tectorus byly citlivé vůči sulfosulfuron (SU) a quizalofop a clethodim (inhibitory ACCase), paraquat (inhibitor PS I), glyfosát (EPSPS inhibitor) a glufosinát (GS inhibitor). Sekvenční analýza genu ALS odhalila jedinou cílovou mutaci Ser653Asn v rostlinách R. Předběžné ošetření malathionem, následované imazamoxem u 44 nebo 88 g ha-1.

Toto je první zpráva o vývoji zkřížené rezistence vůči herbicidům inhibujícím ALS u Bromus tectorum. Byla identifikována jednobodová mutace, Ser653Asn, což přináší vysokou odolnost vůči imazamoxu. Jedná se první zjištění této rezistence. To bude mít za následek nové přístupy v integrovaných systémech regulace plevele, zejména při aplikaci antirezistentní strategie.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz