Anglicky: The influence of the average monthly temperature and precipitation on cumulative moisture, calorific value and ash of energy chips made from logging residues

Zdroj: Badal, T., Kšica, J. Vala, V., Kupčák, V. 2015. Vliv průměrných měsíčních teplot a úhrnných srážek na vlhkost, výhřevnost a popelovinu energetické štěpky vyrobené z těžebních zbytků. Zprávy lesnického výzkumu, 60(4), 299-308. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "energetická štěpka, klimatická data, relativní vlhkost, jakost"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/425.pdf


Autoři se věnují úvaze, jaký vliv mají klimatická data na výsledný obsah popeloviny v energetické štěpce. Předpokládali, že podíl nečistot obsažených v  soustředěných těžebních zbytcích bude vyšší při vlhkém a chladném počasí.  Data o štěpce byla získána od výrobců štěpek ze 7 přírodních lesních oblastí (PLO16, 30, 31, 33-36). Klimatická data byla získána z Českého hydrometeorologického ústavu.  Autoři stanovili 2 hypotézy, zda ano či ne průběh průměrných měsíčních teplot a srážkových úhrnů ovlivňuje na výslednou jakost energetické suroviny vyrobené z těžebních zbytků.

Z výsledků práce autoři souhrnně konstatují, že průměrné měsíční teploty a měsíční úhrny srážek v roce 2012 velmi slabě ovlivňují vlhkost a výhřevnost vyrobené štěpky z těžebních zbytků. Regresní modely vysvětlují slabou závislost mezi proměnnými. Výsledné modely sice slabou závislost ukazují, ale z věcného hlediska nelze konstatovat, že průběh počasí zásadně ovlivňuje výslednou jakost energetické štěpky vyrobené z těžebních zbytků. V případě obsahu popeloviny lze závislost zcela vyloučit.

Zahraniční práce, zejména švédských autorů uvádějí, že nejlepší období pro výrobu energetické biomasy, a tedy i pro těžbu (sklizeň), je jaro a léto. Tyto závěry podporují i výsledky provedené analýzy, kdy vlhkost štěpky v dubnu klesá, minima dosahuje v květnu a v srpnu začíná pozvolný růst. V případě výhřevnosti byl průběh podobný, tedy největší výhřevnost byla v měsíci květnu, počala růst v dubnu a pokles nastal v srpnu. Je zde určitá nesrovnalost s obdobím topné sezóny, zejména potřeba získávat teplo a energii pro zimní období.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz