Anglicky: How does agricultural intensification modulate changes in plant community composition?

Zdroj: José-María, L., Blanco-Moreno, J. M., Armengot, L., Xavier Sans, F. 2011. How does agricultural intensification modulate changes in plant community composition? Agriculture, Ecosystems and Environment, 145: 77-84.

Klíčová slova: "funkční znak, komplexita krajiny, obilné pole středomoří, ekologické zemědělství, relativní abundance, umístění v rámci pole "


 

Intenzifikace zemědělství je procesem, který snižuje biodiverzitu, působí ochuzování společenstev a vede ke ztrátě ekosystémových služeb. Na úrovni krajiny způsobila    intenzifikace nahrazení většiny přírodních stanovišť ornou půdou (zemědělská pole), což vedlo k vytvoření rozsáhlých, jednotně obhospodařovaných ploch s malou prostorovou heterogenitou. Na úrovni pole intenzifikace souvisí s používanou agrotechnikou, tj. vysokým množstvím externích vstupů (hlavně aplikací minerálních hnojiv a pesticidů), jednoduchými osevními postupy a zdokonaleným čištěním osiva. Z důvodu nižší intenzity těchto zásahů (např. orba, hnojení a ochrana vůči plevelům) na okrajích než v centrech porostů zde lze spatřit gradient v jejich dopadu směrem od středu porostů k okrajům polí.

K lepšímu porozumění role komplexity krajiny a systémů hospodaření ve vytváření rostlinných společenstev je vhodné zaměřit se spíše na funkční vlastnosti než na floristické složení, což může pomoci ke zdůraznění trendů v prostorovém uspořádání vegetace. Byla analyzována relativní abundance různých funkčních atributů (odlišné životní formy, růstové formy, druhy opylované a rozšiřované větrem) na třech rozdílných umístěních v rámci pole (okraj, souvrať a střed porostu) 29 ekologicky a 29 konvenčně obhospodařovaných obilných polí v 15 zemědělských oblastech severovýchodního Španělska. Intenzifikace zemědělství ovlivnila biologické charakteristiky vegetace obilných polí v suchých oblastech Středomoří; lokální faktory (typ hospodaření a umístění) hrály významnější roli v ovlivnění složení funkčních skupin rostlin než okolní krajina. Byly důležité pro výskyt jednotlivých životních forem, růstových forem a typů opylení, zatímco komplexita krajiny převážně ovlivnila podíl druhů rozšiřovaných větrem.

V závislosti na cíli práci je pro studium důležité vybrat vhodné funkční atributy citlivé k různým úrovním intenzifikace zemědělství, zejména proto, že komplexita krajiny a intenzita využívání půdy spolu úzce souvisejí.

Zpracoval/a: Ing. Michaela Kolářová, PhD., Česká zemědělská univerzita v Praze, mkolarova@af.czu.cz