Anglicky: Actual results of soil analysis after depth application of organic material in vineyards

Zdroj: Badalíková, B., Novotná, J., Burg, P., Zemánek, P. 2018. Dosavadní výsledky půdních analýz po hloubkové aplikaci organické hmoty ve vinicích. [Actual results of soil analysis after depth application of organic material in vineyards]. AgritechScience, 12 (3), 1-6. ISSN 1802-8942.

Klíčová slova: "chemické vlastnosti půdy, kompost, půdní struktura"

Dostupný z: http://www.agritech.cz/clanky/2018-3-2.pdf


Na dvou vybraných lokalitách ve vinicích na Jižní Moravě byl založen v roce 2017 pokus s pravidelným zapravováním organické hmoty do půdy. Průběžně byly hodnoceny fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy. Cílem pokusu je zjištění změn těchto vlastností po hloubkové aplikaci organické hmoty využitelné v komplexní technologické lince hnojení vinic. Řešení přispěje k ochraně životního prostředí, zlepšení půdních podmínek a lepší produkce hroznů.

Kompost jako materiál bohatý na humus pozitivně ovlivnil varianty zvláště ve svrchní vrstvě půdy. Jak je uvedeno v tab. 3. Obsah humusu na lokalitě Velké Bílovice (přepočtená hodnota Cox daným koeficientem) se zvýšil v roce 2018 oproti roku 2017 u variant s kompostem o 12% u var. II a o 16% u var. III. Oproti variantě kontrolní se zvýšil obsah humusu u var. s kompostem v průměru o 0,56 %.

Obsah celkového dusíku se mírně zvýšil v obou lokalitách. Totéž platí i u fosforu, kde došlo ke zvýšení obsahu přístupného P. Obsah přístupného draslíku a hořčíku se také zvýšil. U většiny živin bylo zjištěno vyšší zvýšení ve svrchní hloubce. Půdní reakce (pH výměnné) zůstala na stejné úrovni s nepatrnými odchylkami.

Hodnocené výsledky tří variant aplikace naznačily pozitivní účinek u variant s hloubkovým zapravením kompostu. U variant s kompostem bylo zjištěno zvýšení některých živin v půdě, obsah humusu a jeho kvalita. Výsledky také ukázaly zlepšující se trend půdní struktury. Zapravování organického materiálu ve formě kompostu lze tedy považovat za perspektivní způsob zlepšování půdního prostředí ve vinohradnické praxi.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz