Anglicky: A forest-based bioeconomy for Germany? Strengths, weaknesses and policy options for lignocellulosic biorefineries.

Zdroj: Giurca A.,Spath P. 2017. A forest-based bioeconomy for Germany? Strengths, weaknesses and policy options for lignocellulosic biorefineries. Journal of Cleaner Production, 153: 51-62.

Klíčová slova: "bioekonomika, technologické inovace, lignocelulóza, biorafinérie, lesnický sektor, německo"


Příležitosti pro rozvíjení bioekonomiky připadají z velké části na lesnický sektor. Pro vytváření řetězců s přidanou hodnotou se hledají technologické inovace v oblasti lignocelulózové biorafinace. Přestože koncepce biorafinérií jsou v Německu již desetiletí vyvíjeny, mnoho nadějných technologických trendů je stále omezeno jen na laboratorní a pilotní studie. Přijímáním přístupu k technologickým inovačním systémům (TIS) tento článek poskytuje empirickou analýzu vývoje lignocelulózových biorafinérií v Německu, nastiňuje vyhlídky a možné důsledky pro lesní a dřevařský sektor. Zvláštní pozornost je věnována vnímání jednotlivých aktérů, zejména v oblasti inovace. Za tímto účelem se budeme zabývat podmínkami, za nichž se aktéři z různých sektorů (lesní a dřevozpracující, chemický a energetický) vzájemně setkávají a hrají v nové oblasti různé role. Analýza zdůrazňuje řadu vnitřních a vnějších nedostatků systému (např. roztříštěné politiky, nedostatečně rozvinutá tržní tvorba, technologická nezralost, neúplné sítě zúčastněných apod.). Domníváme se však, že inovační systém obsahuje i řadu silných stránek. Kromě jasné potřeby integrace a koordinace politik, analýza zdůrazňuje některé konkrétní politické možnosti, které by mohly podporovat rozvoj lignocelulózových biorafinérií v Německu.

Jedním ze způsobů jak dosáhnout trvale udržitelného rozvoje je rozvíjet technologie, které látkově a energeticky využívají biomasu a snažit se podpořit a rozvíjet recyklaci veškerých odpadů, které mohou nahradit neobnovitelné fosilní zdroje. Důležitým doporučením je snaha o propojení expertů z různých vědních oblastí v tomto sektoru a podpořit české zemědělství a průmysl, tak aby došlo k vytvoření investičních příležitostí, a vznikla tak možnost pro podpoření investic do nových technologií s velkým sociálně-ekonomickým dopadem.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz