Anglicky: Cost effectiveness of conservation practices in controlling water erosion in Iowa

Zdroj: Zhou, X., Al-Kaisi, M., Helmers, M.J. 2009. Cost effectiveness of conservation practices in controlling water erosion in Iowa. Soil & Tillage Research 106, 71–78.

Klíčová slova: "agrotechnika, ochrana půdy, cena"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198709001767


Práce hodnotí polní experiment z Iowy (USA) z hlediska efektivity a ekonomického přínosu při snižování množství sedimentů. Hodnotily se tři systémy zpracování půdy: bezorebné technologie (NT), pásové zpracování půdy (ST) a dlátové zpracování půdy (CP)) a tři způsoby ochrany [zatravněné údolnice (GS), zatravněné filtrační pásy (FS) a terasové systémy (TS)]. Uvedené bylo hodnoceno při rotaci kukuřice a sóji pomocí modelu.

Výnosy kukuřice byly v některých oblastech statisticky průkazně nižší v NT než u CP, sójové boby nicméně vykazovaly pouze malou odezvu na druh zpracování. Odhadovaný roční odnos sedimentů se systémem CP byl v rozmezí od 0,7 do 56,9 t/ha. Simulace WEPP ukázala, že systémy NT a ST byly velmi účinné při snižování úrovně vodní eroze až o 90% na silně erodovaných půdách ve srovnání se systémem CP. Kombinace ochranného zpracování půdy s konstrukcemi na ochranu proti erozi půdy dále snižovala ztrátu půdy a byla účinnější v oblastech s vysokým potenciálem vodní eroze než v rovinatých částech terénu. Analýza nákladů a přínosů ukázala, že některé simulované postupy ochrany půdy před erozí naznačují možnost zvýšení čistého zisku až o 300 dolarů/hektar ve srovnání se systémem CP po zohlednění nákladů na erodovanou půdu. Zjištění naznačují, že NT a ochrana půdy před erozí má v oblastech s vysokým potenciálem vodní eroze velké environmentální a ekonomické přínosy. Použití bezorebných technologií v rovinatých částech nicméně není ekonomicky příznivé kvůli omezené erozi půdy a tím i omezenému protieroznímu přínosu. Celkově zjištění ze studie naznačují, že protierozní postupy spolu s efektivitou systémů zpracování půdy byly místně specifické.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz