Anglicky: Carcinogenicity of glyphosate

Zdroj: Douwes, J. et al. 2018. Carcinogenicity of glyphosate. New Zealand Medical Journal. Vol. 131. Pages 82 – 89.

Klíčová slova: "genotoxicita, glyfosát, zdraví"

Dostupný z: https://search.proquest.com/openview/e5119c67b2ff79805b51029a7b14f050/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1056335


V roce 2015 dospěla Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) k závěru, že glyfosát je "pravděpodobně karcinogenní pro člověka". Novozélandský úřad pro ochranu životního prostředí (NZEPA) tuto skutečnost odmítl a zadal novou zprávu a dospěl k závěru, že glyfosát pravděpodobně genotoxický nebo karcinogenní pro člověka není. NZEPA tvrdí, že tento rozdíl vznikl, protože IARC je "orgánem pro identifikaci nebezpečnosti", zatímco NZEPA je "regulačním orgánem, který potřebuje větší šíři pohledu". Závěrem dospěli k závěru, že proces NZEPA pro hodnocení karcinogenity glyfosátu byl vadný a post hoc odůvodnění je neplatné: ve zprávě NZEPA se nezmiňuje hodnocení rizika nebo "tzv. net-benefit approach"; a neexistují žádné dostupné zdroje o současných expozicích glyfosátu na Novém Zélandu. Zpráva NZEPA dále velmi cituje ze Zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), která je sama o sobě značně vadná a podobně jako zpráva NZEPA se opírá o přezkumy financované průmyslem a průmyslem. Vzhledem k vědeckým nedostatkům v obou zprávách požadujeme, aby: zpráva NZEPA byla stažena; NZEPA reaguje na vznesené obavy a pro provedení nového hodnocení; a jasnější proces a lepší porozumění vědeckým poznatkům by měly být využity k informování o budoucím přezkumu nebezpečných látek na Novém Zélandu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz