Anglicky: Resistance to ACCase-inhibiting herbicides in an Asia minor bluegrass (Polypogon fugax) population in China

Zdroj: Tang Wei ; Zhou FengYan ; Chen Jie ; Zhou XiaoGang. (2014). Resistance to ACCase-inhibiting herbicides in an Asia minor bluegrass (Polypogon fugax) population in China. Pesticide Biochemistry and Physiology 108 : 16 - 20.

Klíčová slova: "vousec pomíjivý, herbicidy, rezistence"

Dostupný z: http://www.weedscience.org/default.aspx


Ekologický význam rostlinných společenstev v mokřadech a ploch využívaných zejména pro pěstování rýže nemůže být podceňován. Významná je interakce mezi těmito plochami a zemědělskou půdou využívanou pro pěstování polních plodin, zejména vůči šíření plevelných rostlin. Ekologické znalosti rostlinných společenstev podél vodních toků, jejich je reprodukční schopnost a schopnost expandovat, by nám pomohly lépe porozumět expanzivitě tohoto plevele a tím usnadnit vývoj cílenějších regulačních metod plevelů. V pokusech byly provedeny terénní studie k vyhodnocení časových změn v kvetoucí fenologii (např. Datum zahájení květů, počet kvetoucích rostlin za den) a reprodukčního úspěchu (např. Produkce semen) přirozených plevelných společenstev.

Krátkodobě vznikající rostlinná společenstva kvetou rychleji a mají relativně kratší období kvetení než společenstva stabilní. Společenstva jsou výrazně ovlivňována dlouhodobými dešti, které mají vliv na podmáčení a zamokření půd. Společenstva s dostatkem vody vykazovala vysokou produkci semen po celá vegetační období. Používané herbicidy na bázi inhibitorů ACCasy mají významný vliv na druhové spektrum plevelů významný z hlediska vývoje odolnosti proti herbicidům. Vousec pomíjivý (Polypogon fugax) se vyskytuje i v rezistentních populacích vůči těmto herbicidů. Z tohoto pohledu je důležitá diagnostika rezistence, monitoring a modifikace metod regulace.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz