Anglicky: Effect of Soil Type on Phosphorus Availability from Diary Slurry

Zdroj: Ian Fox, Bailey J., Wall D. Teagasc, Johnstown Carsle, Environmental Research Centre, Ireland, Agri-Food and Biosciences Institute, Newforage Lane, Northern Ireland Ian Fox, Bailey J., Wall D. (2017): Effect of Soil Type on Phosphorus Availability from Diary Slurry. In: Sborník 17. mezinárodní Konference RAMIRAN 2017 „Sustainable Utilisations of Manures and Residue Resources i Agriculture, 4-6. záři 2017, Wexford, Irsko: 33

Klíčová slova: "kejda; fosfor; morganovo činidlo; aplikace"


Kejda dojnic, která je bohatá na živiny může při aplikaci na půdu do značné míry nahradit minerální hnojiva. Irský dojný průmysl po uvolnění kvót na mléko v současnosti prochází velkou expanzí, což má za následek významný nárůst objemu kejdy. Cílem výzkumu proto bylo objasnit dostupnost fosforu z kejdy dojnic napříč různými půdními typy nacházejícími se v Irsku.

Bylo odebráno celkem 22 půd pocházejících z různých trvalých travních porostů
(do hloubky 10 cm). Půdy byly inkubovány na vzduchu při 15 ºC a 80% vodní kapilární kapacitě po dobu 12 měsíců. Jednotlivá hnojení fosforem se pohybovala
od nehnojené kontroly po 100 kg P/ha v kejdě a minerálním P v dávkách 50 a 100 kg P/ha. Různé způsoby hnojení byly dále srovnávány s vyvápněním vápencem v dávce 5 t/ha).

Hnojení fosforem a vápnění umožnily větší pochopení procesů různých zdrojů fosforu a získání nových znalostí o vstupu fosforu pocházejícího z kejdy skotu do půdy na farmách. Předcházející práce sledující interakci minerálního fosforu napříč celým spektrem půd ukázaly, že dostupnost fosforu, která byla stanovena pomocí Morganova půdního testu, byla po 12 měsíční inkubaci značně variabilní a závisela na půdním typu, počáteční hodnotě půdního testu na obsah P a na pH půdy. V tomto případě další analýzy půdy na obsah P jsou využívány na identifikaci půdních fyzikálních, chemických a biologických faktorů ovlivňujících dostupnost fosforu v půdě. Identifikace půdních specifických faktorů, která může ovlivnit jeho dynamiku a dostupnost může zlepšit efektivitu využití fosforu na farmách. Cílené aplikace kejdy dojnic založené na půdním typu a obsahu živin v půdě povedou k lepšímu rozhodování o hospodaření na farmách a umožní využití potenciálu tohoto zdroje fosforu.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz